În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Somaţia europeană de plată

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Toate cererile trec printr-un proces în care există posibilitatea de a se apăra în cauza respectivă sau de a răspunde acesteia. În cazul în care cererile nu sunt apărate sau nu sunt contestate, nu este nevoie ca acestea să fie chemate în instanță și pot fi soluționate în lipsă – de fapt, o procedură simplificată pentru creanțele necontestate.

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

O astfel de procedură este disponibilă în cadrul Sheriff Court în procedură simplă, sumară și ordinară, iar în cadrul Court of Session, prin intermediul procedurii ordinare de citare.

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Procedura simplă (simple procedure) se referă la creanțele pecuniare de până la 5 000 GBP.

Procedura sumară (summary cause) se referă la anumite tipuri de creanțe pecuniare de până la 5 000 GBP, și anume vătămare corporală. Procedura simplă a înlocuit procedura sumară, însă numai în cazul în care se referă la acțiuni în materie de plată, de livrare sau de recuperare a posesiei asupra bunurilor mobile sau la acțiuni care obligă o persoană să întreprindă anumite acțiuni.

Procedura ordinară (ordinary cause) se referă la creanțe în valoare de peste 5 000 GBP.

Court of Session soluționează cereri care au ca obiect creanțe de peste 100 000 GBP.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Procedura simplă – limită de 5 000 GBP.

Procedura sumară – limită de 5 000 GBP.

Procedura ordinară în fața Sheriff Court și Court of Session – nicio limită.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Fiecare dintre procedura simplă, cea sumară și cea ordinară din cadrul Sheriff Court dispune de proceduri separate care trebuie urmate. În plus, Court of Session dispune de o procedură separată de citare ordinară și numai cererile care se referă la creanțe de peste 100 000 GBP pot fi invocate în fața instanței.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Da.

Procedura simplă – în cazul în care pârâtul își are domiciliul pe teritoriul unui alt stat contractant, executorul judecătoresc (Sheriff) nu va lua o decizie înainte de a se stabili că pârâtul a putut primi formularul de cerere într-un interval de timp suficient pentru a răspunde sau că au fost întreprinse toate demersurile necesare în acest scop.

Procedura sumară – în cazul în care pârâtul își are domiciliul pe teritoriul unui alt stat contractant, judecătorul (Sheriff) nu va pronunța un ordin înainte de a se stabili că pârâtul a putut primi citația într-un interval de timp suficient pentru a-și pregăti apărarea sau că au fost întreprinse toate demersurile necesare în acest scop.

Procedura ordinară – Regulamentul Bruxelles I prevede norme în materie de competență care trebuie respectate de instanțele din Regatul Unit în cadrul procedurilor, ori de câte ori pârâtul își are domiciliul pe teritoriul altui stat al Uniunii Europene.

1.2 Instanţa competentă

Cererile în procedură sumară și cele în procedură simplă trebuie să se depună la Sheriff Court. Cu excepția cazului în care se pot stabili alte temeiuri de competență, cererile trebuie depuse la instanța din zona în care își are reședința pârâtul.

Acțiunile ordinare pot fi intentate, în general, fie la Sheriff Court, fie la Court of Session. Court of Session are competență pe întreg teritoriul Scoției. Din nou, în ceea ce privește Sheriff Court, cu excepția cazului în care se pot stabili alte temeiuri de competență, cererile trebuie depuse la instanța din zona în care își are reședința pârâtul.

Procedurile sunt reglementate prin norme judiciare separate, care sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

1.3 Condiţii de formă

Procedura simplă – se inițiază prin formularul de cerere (Formularul 3A), cu o declarație prin care se informează în mod rezonabil pârâtul cu privire la cerere, la detaliile referitoare la temeiul cererii și la detaliile referitoare la bunuri etc., în cazul în care creanța a rezultat din livrarea de bunuri.

Procedura sumară – se inițiază prin citație (Formularul 1), cu o declarație prin care se informează în mod rezonabil pârâtul cu privire la cerere, la detaliile referitoare la temeiul cererii și la detaliile referitoare la bunuri etc., în cazul în care creanța a rezultat din livrarea de bunuri.

Procedura ordinară în cadrul Sheriff Court – se inițiază printr-o petiție inițială (initial writ) în Formularul G1. În petiția inițială trebuie să fie inclus un articol de expunere a faptelor și trebuie să cuprindă:

a.     temeiul de competență; și

b.     situația de fapt care stă la baza temeiului de competență.

Procedura ordinară în cadrul Court of Session – prin citație, a cărei descriere și formă figurează în normele de procedură ale Court of Session.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Da, în cadrul procedurii simple trebuie să se completeze Formularul 3A și, în cadrul procedurii sumare, Formularul 1. În procedura ordinară, acțiunea se inițiază prin petiție inițială la Sheriff Court și prin citație la Court of Session. Acestea sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția, la secțiunea referitoare la normele respectivelor proceduri.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu, puteți depune o cerere în nume propriu, însă, pentru procedura ordinară, este recomandabil să aveți un avocat, întrucât procedura este relativ complicată.

O parte nereprezentată (party litigant) (o persoană care nu este reprezentată de un avocat) poate solicita instanței permisiunea de a aduce o altă persoană pentru a o ajuta în cadrul procedurii judiciare civile – această persoană este denumită reprezentant nespecializat (lay representative). Informații suplimentare privind reprezentanții nespecializați sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Procedura trebuie să includă detalii cu privire la cerere, inclusiv datele relevante. Cu cât cererea este mai importantă și mai complexă, cu atât este mai mare nevoia de descriere.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Nu.

1.4 Respingerea cererii

Instanța constată din conținutul cererii că suma este datorată. Ordinul ar putea fi respins, deoarece este posibil ca formularele să fie incomplete, judecătorul să nu fie convins de existența unui temei de competență sau acțiunea să fi fost inițiată la instanța nepotrivită.

1.5 Căi de atac

Poate reclamantul contesta decizia de respingere a unui ordin în lipsă? Da.

Procedura ordinară – calea de atac poate fi inițiată la Court of Session sau la Sheriff Appeal Court.

Procedura sumară – calea de atac poate fi inițiată la Sheriff Appeal Court.

Procedura simplă – calea de atac poate fi inițiată la Sheriff Appeal Court.

La Court of Session, procedura de recurs se numește „reclaiming”.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Procedura sumară – pârâtul are la dispoziție 21 de zile pentru a completa un formular de răspuns care include o declarație prin care reclamantul este notificat în mod rezonabil.

Procedura simplă – pârâtul trebuie să trimită instanței, până la data limită de răspuns, un Formular de răspuns 4A completat, prin care să indice faptul că contestă total sau parțial creanța (precum suma pe care pârâtul ar trebui să o plătească reclamantului). Acesta trebuie să trimită un răspuns instanței până la data limită de răspuns specificată în calendarul comunicat împreună cu formularul de cerere.

Procedura ordinară la Sheriff Court – pârâtul are la dispoziție 21 de zile pentru a completa, în Formularul 07, o notificare privind intenția de a se apăra și pentru a trimite o copie reclamantului. Data limită până la care trebuie trimisă la Sheriff Court notificarea privind intenția de a se apăra este menționată în Formularul 07.

La Court of Session, dacă dorește să se opună cererii, pârâtul solicită „înfățișarea” prin înscrierea unei note în cadrul citației în acest sens, în termen de trei zile de la „strigarea” cauzei. Această cauză nu va fi strigată până la expirarea perioadei de notificare. Perioada obișnuită de notificare este de 21 de zile.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

Procedura simplă – în termen de 2 săptămâni de la răspuns, judecătorul va emite un ordin scris prin care poate lua oricare dintre următoarele măsuri:

(a) direcționează părțile către soluționarea alternativă a litigiilor

(b) organizează o discuție privind gestionarea cauzei

(c) organizează o audiere

(d) în cazul în care judecătorul consideră că s-ar putea lua o decizie fără o audiere, acesta va indica faptul că judecătorul ia în considerare acest aspect

(e) exercită competențele judecătorului pentru a respinge o cerere sau pentru a pronunța o hotărâre în temeiul normei 1.8 alineatele (11), (12) și (13).

Procedura sumară – părțile participă la o primă audiere în cadrul căreia judecătorul va încerca să negocieze o înțelegere.

Procedura ordinară atât la Sheriff Court, cât și la Court of Session – trebuie să se depună apărări, iar apoi cauza va respecta normele referitoare la cauzele contestate și, cu excepția cazului în care este soluționată anterior între părți, se va încheia cu o dovadă a elementelor de fapt aflate în litigiu între părți.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În cadrul procedurii sumare și al procedurii ordinare, atât la Sheriff Court, cât și la Court of Session, reclamantul ar putea să depună o notă (minute) sau o cerere de pronunțare a unui decret (motion for decree).

În cadrul procedurii simple, reclamantul poate completa o cerere de pronunțare a unei decizii.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Reclamantul va depune o notă sau o cerere de pronunțare a unui decret (sau a unei decizii), iar judecătorul poate pronunța un decret sau un alt ordin competent în ceea ce privește nota (sau cererea) respectivă.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Deși judecătorul pronunță un decret (sau o hotărâre), pârâtului îi este permis să solicite instanței o revocare a decretului (sau a deciziei) în cauză.

Linkuri relevante

Site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția cuprinde normele referitoare la procedurile ordinară, sumară și simplă.

Ultima actualizare: 17/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.