Somaţia europeană de plată

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Republica Slovenia dispune de două proceduri de somație de plată:

– procedura de somație de plată reglementată la articolele 431-441 din Codul de procedură civilă (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) și

– procedura de executare bazată pe un act autentic (factură, cambie sau un protest privind cec, însoțite, dacă este cazul, de facturi de retur pentru a putea dovedi o creanță, un act oficial, un extras din registrele contabile certificate de persoana responsabilă, un act sub semnătură privată legalizat, o declarație scrisă privind veniturile salariale) și pe orice document considerat act oficial în temeiul unor reglementări specifice în fața tribunalului cantonal din Ljubljana (Okrajno sodišče v Ljubljani). În cadrul acestei proceduri, în urma unei cereri introduse de creditor, instanța emite, în temeiul unei proceduri automatizate și pe baza unui act autentic, în termen de 3-4 zile, un ordin de executare prin care:

  1. îl obligă pe debitor să plătească suma solicitată de creditor (somație de plată sau ordin de executare);
  2. autorizează executarea hotărârii privind activele debitorului indicate în creanță, cu condiția ca debitorul să nu conteste hotărârea (autorizarea executării) în termen de 8 de zile și
  3. îl obligă pe debitor la plata cheltuielilor de judecată (a se vedea articolele 23, 40c și 41 din Legea privind executarea și recuperarea creanțelor – ZIZ).

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

Procedura de somație de plată este o procedură specială accelerată care vizează recuperarea unei creanțe pecuniare datorate, care este atestată printr-un act care, potrivit legii, are o forță probantă mai mare (act autentic). Somațiile de plată pot fi și naționale, și internaționale.

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

O creanță care dă naștere unei somații de plată poate consta numai într-o datorie pecuniară (creanță pecuniară). Sunt relevante numai creanțele care constau în obligații contractuale sau necontractuale evaluate la valoarea lor nominală. În mod excepțional, pentru încetarea unui contract de închiriere a unui spațiu profesional și pentru ordinul de evacuare rezultat, se aplică prin analogie normele procedurii speciale de somație de plată. Această excepție este prevăzută la articolul 29 din Legea privind clădirile și spațiile comerciale (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), care prevede că, în cazul rezilierii de către locator sau al unei cereri de evacuare a unei clădiri sau a unu spațiu pentru uz profesional, instanța emite un ordin de evacuare a clădirii sau a spațiului respectiv dacă din reziliere sau din cererea de evacuare, precum și din contractul de închiriere sau din dovezile menționate la articolul precedent, rezultă că locatorul are dreptul de a rezilia contractul de închiriere sau de a solicita evacuarea clădirii sau a spațiului respectiv.

Numai creanțele contractuale bazate pe un act autentic pot face obiectul unei proceduri de somație de plată.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Nu există nicio limită maximă pentru o creanță.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

În conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă, judecătorul decide, de asemenea, cu privire la somația de plată (din oficiu) atunci când un solicitant nu a depus o cerere în acest sens, însă condițiile pentru emiterea unei somații de plată sunt îndeplinite, cu alte cuvinte, dacă solicitantul depune o cerere obișnuit, fără să solicite și pronunțarea unei somații de plată. Astfel, instanța este obligată să emită somația de plată (pronunțată de un evaluator), indiferent de cererea formulată de reclamant, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru pronunțarea somației.

Creditorul poate alege să depună o cerere de plată a unei creanțe și să solicite efectuarea unei somații de plată în temeiul articolului 431 din ZPP sau să depună o cerere de executare electronică în temeiul articolului 41 din ZIZ, pe baza căreia instanța centrală va emite o somație de plată în conformitate cu o procedură automată.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Da.

1.2 Instanţa competentă

În Republica Slovenia, instanța competentă să se pronunțe cu privire la o cerere de somație de plată se stabilește în același mod ca și în cazul altor proceduri judiciare. Astfel, competența materială de a emite o somație de plată o au atât instanțele regionale (okrožna sodišča), cât și instanțele locale (okrajna sodišča). Competența materială se stabilește în funcție de valoarea litigiului (sau de natura cauzei, de exemplu, în materie comercială). Instanțele locale sunt competente să soluționeze acțiunile patrimoniale în cazul cărora obiectul litigiului are o valoare de cel mult 20 000 EUR. Instanțele regionale sunt competente să soluționeze acțiunile patrimoniale în cazul cărora obiectul litigiului are o valoare mai mare de 20 000 EUR. Numai instanțele regionale sunt competente în primă instanță să judece cauzele comerciale. Litigiile comerciale sunt litigii în care una dintre părți este persoană juridică (societate comercială, instituție sau cooperativă). Acestea includ și litigiile în care una dintre părți este statul sau o autoritate locală, cum ar fi o municipalitate.

Competența teritorială stabilește care dintre instanțele care au competență materială este competentă să se pronunțe într-o anumită cauză. Regula generală cu privire la competența teritorială prevede că o acțiune împotriva unei persoane fizice sau juridice trebuie să fie depusă la instanța care are competență în regiunea în care pârâtul își are domiciliul permanent sau în care persoana juridică își are sediul social. În cazul procedurilor împotriva unei persoane fizice sau juridice străine, instanța cu competență teritorială generală este instanța cu competență în regiunea din Slovenia în care persoana fizică își are reședința sau în care persoana juridică își are sucursala. Dreptul sloven dispune de asemenea de o normă de competență teritorială specială, care se determină în raport cu obiectul litigiului și cu părțile implicate.

Pentru procedurile de executare silită pe baza unui act autentic, în baza căruia se pronunță și somații de plată, doar tribunalul cantonal din Ljubljana este competent.

Pentru mai multe informații cu privire la acest subiect, a se vedea răspunsurile la întrebările din rubrica „Introducerea unei acțiuni în justiție”.

1.3 Condiţii de formă

În temeiul articolului 431 din ZPP, cele două condiții aplicabile somației de plată sunt următoarele: acțiunea trebuie să vizeze o creanță pecuniară care este datorată, iar această creanță trebuie stabilită pe baza unui act autentic. În plus, cererea sau somația de plată trebuie să includă toate elementele care trebuie să însoțească o acțiune, și anume: numele instanței, numele și adresa corespunzătoare reședinței permanente sau temporare a părților, numele reprezentanților sau ale reprezentanților legali, cererea principală și cererile adiționale, elementele de fapt în susținerea căii de atac, faptele care susțin plângerea reclamantului, valoarea litigiului și semnătura. În plus, la cerere trebuie anexat actul autentic (original sau copie certificată).

Somația de plată cuprinsă în ordinul de executare bazată pe un act autentic (articolul 41 din ZIZ) este condiționată de prezentarea cererii de executare pe baza unui act autentic prin mijloace electronice, de plata taxelor judiciare și de faptul că cererea de executare întemeiată pe un act autentic trebuie să conțină:

  • numele creditorului și al debitorului cu datele de identificare ale acestora [de exemplu, codul de identificare fiscală, codul numeric personal (EMŠO) sau data nașterii];
  • actul autentic;
  • obligația debitorului;
  • mijloacele și obiectul executării;
  • alte date necesare pentru executare;
  • cererea adresată instanței de a obliga debitorul să plătească, în termen de opt zile sau de trei zile de la notificarea hotărârii pronunțate în litigiile referitoare la cambii și cecuri, creanța, la care se adaugă costurile calculate.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

În conformitate cu dispozițiile articolului 431 din ZPP, în Republica Slovenia nu este necesară utilizarea unui formular tip pentru a introduce o cerere de emitere a unei somații de plată; de altfel, nici nu există un astfel de formular. Cu toate acestea, cererea trebuie să conțină elementele prevăzute de lege menționate la punctul 1.3 (elemente obligatorii ale unei cereri).

În cazul în care ordinul de executare este emis pe baza unui act autentic (articolul 41 din ZIZ) care conține o somație de plată, cererea trebuie introdusă completând un formular tip [articolul 29 alineatul (2) din Legea ZIZ, reglementarea privind formularele, tipurile de executare forțată și procedura de executare forțată automatizată], fie în format electronic (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html), fie în scris.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu este necesar ca părțile să fie reprezentate de un avocat în cadrul procedurii de somație de plată (nici în contextul procedurii prevăzute la articolul 431 din ZPP, nici în contextul procedurii prevăzute la articolul 41 din ZIZ).

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

În conformitate cu articolul 431 din ZPP, cererea de plată a unei creanțe trebuie să specifice baza și cuantumul datoriei și trebuie să fie însoțită de elemente care să permită stabilirea veridicității afirmațiilor prezentate. De asemenea, în cerere trebuie să se precizeze suma și moneda și data la care creanța pecuniară devine exigibilă. Dacă se solicită dobândă, acestea trebuie, de asemenea, să fie stabilită cu precizie (rata dobânzii și perioada pentru care sunt solicitate). Data la care creanța devine exigibilă trebuie să reiasă clar din actul autentic.

Cererea de executare bazată pe un act autentic nu trebuie motivată în mod mai precis; este suficient să se atașeze un act autentic (articolul 41 din ZIZ).

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Da, actul autentic (original sau copie certificată) trebuie anexat cererii sau cererii de emitere a unei somații de plată. Nu este necesară anexarea originalului sau a unei copii certificate a actului autentic pentru o somație de plată într-un litigiu comercial. Este suficient ca o copie a documentului să fie certificată de către un organism specializat abilitat de o persoană juridică.

Un act autentic este un document care nu constituie un titlu executoriu, dar care exprimă un grad ridicat de probabilitate a existenței datoriei. Un document este un act autentic dacă este desemnat ca atare prin Codul de procedură civilă sau printr-un alt act legislativ. În conformitate cu Codul de procedură civilă, următoarele documente sunt considerate acte autentice: documente publice, documente private care poartă semnătura debitorului autentificată de către un organism autorizat pentru autentificare, cambiile și protestele privind un cec, eventual împreună cu facturile de rambursare, în cazul în care acestea sunt necesare pentru inițierea plângerii, extrasele din registrele contabile, facturile și documentele care au caracter de document public în conformitate cu reglementările speciale. Un document străin care îndeplinește condițiile pentru a fi utilizat în Slovenia ar putea constitui, de asemenea, un act autentic.

Excepție: instanța emite somația de plată împotriva unui pârât fără a solicita prezentarea unui act autentic în cazul în care acțiunea se referă la o creanță pecuniară care nu depășește 2 000 EUR, cererea se referă la baza și cuantumul datoriei și conține dovada veridicității afirmațiilor solicitantului; această excepție nu se aplică litigiilor comerciale (articolul 494 din ZPP).

Deoarece nu este posibil să se atașeze un act autentic la o procedură de executare bazată pe un act autentic prin care se transmite somația de plată (sistemul informatic nu permite acest lucru), este suficient ca acesta să fie declarat (articolul 41 din ZIZ).

1.4 Respingerea cererii

Instanța respinge o cerere de emitere a unei somații de plată în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prealabile pentru emiterea ordonanței respective, cu alte cuvinte existența unei creanțe pecuniare datorate și a unui act autentic de stabilire a creanței.

În cazul în care instanța aprobă cererea de somație de plată, se continuă procedura prin examinarea cauzei.

Tribunalul cantonal din Ljubljana respinge cererea de executare întemeiată pe un act autentic în cazul în care creanța nu este exigibilă sau dacă pârâtul este în stare de faliment.

1.5 Căi de atac

Decizia de respingere a unei cereri de somație de plată nu poate fi atacată, iar reclamantul nu poate nici măcar contesta această decizie printr-un apel.

Pârâtul poate însă face opoziție la somația de plată. Termenul pentru formularea unei opoziții este de opt zile de la data notificării și/sau a notificării sau comunicării acesteia pârâtului (trei zile în cazul litigiilor referitoare la cambii sau cecuri). Opoziția trebuie să fie motivată, în caz contrar fiind considerată nefondată. Împotriva deciziei prin care instanța se pronunță cu privire la opoziție se poate formula un recurs.

În cazul în care pârâtul contestă somația de plată numai în privința deciziei privind cheltuielile de judecată, această decizie nu poate fi atacată decât prin contestarea deciziei privind opoziția.

Decizia tribunalului cantonal din Ljubljana de respingere a cererii de executare pe baza unui act autentic poate fi atacată de către solicitant în termen de 8 zile la Curtea de Apel din Ljubljana.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Pârâtul poate formula contestație împotriva cererilor formulate de creditor. Declarația de opoziție trebuie să fie motivată. Aceasta trebuie să menționeze faptele în sprijinul opoziției și să furnizeze elemente de probă, în caz contrar fiind considerată nefondată [articolul 435 alineatul (2) din ZPP]. Prin urmare, pârâtul trebuie să invoce în declarația de opoziție și faptele semnificative din punct de vedere juridic, și anume faptele pe baza cărora creanța ar putea fi declarată inadmisibilă (dacă sunt stabilite). Afirmațiile cu privire la aceste fapte trebuie să fie concrete și precise.

Hotărârea tribunalului cantonal din Ljubljana privind cererea de executare pe baza unui act autentic și emiterea unui ordin de executare pe baza unui act autentic poate fi atacată în termen de 8 zile. Declarația de opoziție trebuie să fie motivată. Se consideră că opoziția este motivată atunci când debitorul notifică faptele pe baza cărora ar trebui să fie respinsă creanța (de exemplu, datoria a fost rambursată) și furnizează dovezi privind faptele invocate în opoziție (articolul 61 din ZIZ). Tribunalul cantonal din Ljubljana hotărăște cu privire la opoziție.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

În cazul în care instanța nu respinge opoziția formulată de pârât din cauză că a fost depusă prea târziu sau din cauză că este incompletă și ilegală, aceasta va continua procedura prin examinarea cauzei.

În cazul în care pârâtul formulează o obiecție motivată, instanța anulează ordinul de executare privind somația de plată și, atunci când ordinul devine definitiv, poate avea loc prima audiere cu privire la cererea principală.

Părțile pot invoca fapte noi și pot prezenta noi elemente de probă la prima audiere, iar pârâtul se poate prevala de asemenea de noi motive de opoziție în legătură cu partea în litigiu a somației de plată.

În cazul în care tribunalul cantonal de la Ljubljana admite opoziția față de o decizie de executare bazată pe un act autentic, tribunalul anulează acea parte a hotărârii de executare care autorizează executarea și care desemnează executorul judecătoresc și măsurile de executare luate (instanța nu anulează somația de plată, urmând ca aceasta să decidă, în cadrul unei proceduri ulterioare, dacă somația de plată se anulează sau rămâne în vigoare). Instanța continuă apoi procedura prevăzută în cazul unei opoziții la o somație de plată; în cazul în care nu are competență, acesta declară că nu este competentă, cauza fiind trimisă instanței competente. Procedând astfel, aceasta ia în considerare acordul privind competența teritorială, în cazul în care creditorul a invocat-o în cererea de executare sau în cazul în care debitorul a invocat acest acord în cadrul opoziției la ordinul de executare și a prezentat-o instanței. O cerere de executare care se bazează pe un act autentic utilizat pentru a întocmi un ordin de executare anulat este considerată o acțiune care ține de procedura civilă (articolul 62 din ZIZ).

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În lipsa unei opoziții sau a unei căi de atac, decizia, adică somația de plată devine definitivă și executorie.

În cazul în care debitorul nu formulează opoziție împotriva ordinului de executare bazat pe un act autentic în termen de 8 zile, ordinul de executare bazat pe un act autentic devine definitiv și executoriu (inclusiv în cazul somației de plată), iar executarea creanței va avea drept rezultat executarea activelor care îi aparțin debitorului și care fac obiectul executării, semnalate de creditor în cererea de executare.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Reclamantul trebuie să solicite în mod expres instanței eliberarea unui certificat învestit cu formulă executorie. O hotărâre este executorie dacă este definitivă, iar termenul pentru respectarea voluntară a obligațiilor a expirat (articolul 19 primul paragraf din Legea privind executarea și recuperarea creanțelor).

Tribunalul cantonal din Ljubljana eliberează ex officio un certificat care dovedește învestirea cu formulă executorie și definitivă a ordinului de executare bazat pe un act autentic și îl trimite creditorului (împreună cu ordinul de executare) și tuturor reprezentanților relevanți în executarea ordinului de executare (executor judecătoresc, bancă, angajator etc.).

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Un ordin de plată care nu a făcut obiectul unei opoziții sau pentru care opoziția a fost declarată inadmisibilă sau a fost respinsă devine definitivă și nu mai poate face obiectul niciunei căi de atac.

Cu toate acestea, o somație de plată definitivă poate face obiectul unei proceduri extraordinare de recurs.

Decizia finală de executare bazată pe un act autentic care conține o somație de plată poate fi contestată prin căi de atac extraordinare (cerere de reexaminare a procedurii și recurs în interesul legii, articolul 10 din ZIZ).

Linkuri utile

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=1998-01-2303

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Ultima actualizare: 13/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.