Somaţia europeană de plată

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Da, în Suedia o persoană poate solicita emiterea unei somații de plată Autorității de Executare suedeze („Kronofogdemyndigheten”). Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Autorității de Executare suedeze (http://www.kronofogden.se/4.4cd91a3d12ec898821380001889.html) în limbile suedeză, engleză, finlandeză, sami de nord, polonă, arabă și persană.

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

O solicitare de emitere a unei o somații de plată poate avea drept obiect obligația pârâtului de a plăti o creanță financiară. Creanța trebuie să fie restantă și trebuie să se permită medierea în cadrul procedurii.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Nu. Cererile pot fi examinate indiferent de suma implicată.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Nu, nu este obligatoriu să se solicite emiterea unei somații de plată. În schimb, este posibil să se depună o cerere de chemare în judecată la instanța districtuală („tingsrätt”).

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Opțiunea de utilizare a procedurii de somație de plată presupune că pârâtul locuiește în Suedia, dar este posibil să se solicite emiterea unei somații de plată și împotriva unui pârât care locuiește în afara Suediei. Conform regulamentului cunoscut sub denumirea Regulamentul Bruxelles I [Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială], o hotărâre ca urmare a unei cereri de emitere a unei somații de plată poate fi executată în alte state membre.

1.2 Instanţa competentă

Cererile trebuie depuse la Autoritatea de Executare suedeză („Kronofogdemyndigheten”).

1.3 Condiţii de formă

Cererea de emitere a unei somații de plată trebuie depusă în scris și semnată. În cerere, reclamantul trebuie să specifice pretenția sa și temeiul acesteia. Trebuie să se menționeze suma care face obiectul cererii, termenul la care trebuia făcută plata și dobânda solicitată, precum și orice costuri pentru care se solicită despăgubire. Cererea trebuie să specifice, de asemenea, părțile implicate.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Nu. Cu toate acestea, există un formular în limba suedeză și în limba engleză, împreună cu instrucțiunile de completare a acestuia, pe site-ul Autorității de Executare suedeze („Kronofogdemyndigheten”) (http://www.kronofogden.se/).

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu, reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie pentru a cere emiterea unei somații de plată. Oricine își poate susține propria cauză, fără a fi reprezentat sau asistat în niciun fel.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Motivele trebuie să fie suficient de detaliate, astfel încât pârâtul să cunoască obiectul cererii și să decidă dacă o poate contesta sau nu. Motivele trebuie să prezinte în mod obiectiv obiectul creanței, astfel încât ulterior să se poată stabili sfera efectului juridic al hotărârii care va fi pronunțată.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Nu există nicio cerință privind prezentarea unor dovezi scrise.

1.4 Respingerea cererii

Regula generală este că până la emiterea unei somații nu se va examina corectitudinea cererii. Cu toate acestea, dacă se poate presupune că cererea reclamantului este nefondată sau nejustificată, cererea trebuie tratată ca și cum ar fi fost contestată de pârât.

O cerere poate fi respinsă dacă este neconformă.

1.5 Căi de atac

Conform sistemului suedez, nu există o examinare a cauzei. În cazul în care creanța este contestată, cererea nu este respinsă, ci este înaintată unei instanțe pentru examinare. A se vedea întrebarea 1.6 de mai jos. Prin urmare, nu există nicio decizie de respingere pentru care ar putea fi introduse căi de atac.

În cazurile în care cererea este respinsă în conformitate cu descrierea de la punctul 1.4, poate fi introdusă o cale de atac împotriva unei astfel de decizii de respingere.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Termenul pentru contestarea unei somații este indicat în somație. Termenul este stabilit în mod normal la zece zile de la data la care a fost emisă somația. Orice contestație a unei somații trebuie să se facă în scris.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

Dacă pârâtul contestă o cerere, reclamantul va fi informat cu privire la aceasta imediat. Dacă reclamantul își menține cererea, acesta poate solicita înaintarea cauzei către instanța districtuală („tingsrätt”).

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

Dacă pârâtul nu contestă cererea prompt, Autoritatea de Executare suedeză („Kronofogdemyndigheten”) va emite o decizie privind cererea în cel mai scurt timp.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

O decizie a Autorității de Executare suedeze („Kronofogdemyndigheten”) este executorie, fiind executată din oficiu de Autoritatea de Executare suedeză pe teritoriul Suediei, imediat ce este emisă, exceptând cazul în care reclamantul a solicitat în mod explicit neexecutarea la depunerea cererii de emitere a unei somații de plată.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Pârâtul poate solicita redeschiderea cauzei în termen de o lună de la data deciziei. În acest caz, cauza este înaintată unei instanțe districtuale în vederea examinării.

Ultima actualizare: 19/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.