Európsky platobný rozkaz

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

Do rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku je zahrnuté vyskúšané a overené konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu (Mahnverfahren) pre peňažné nároky. Väčšina peňažných nárokov v Rakúsku sa spracúva online v zjednodušenom, zrýchlenom konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa obmedzuje na iné peňažné nároky než tie, o ktorých sa musí rozhodnúť v osobitnom druhu „nesporového“ konania (Ausserstreitverfahren). Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je v súlade so zásadou, na ktorej je založené nesporové konanie, podľa ktorej sa požaduje, aby súd objasnil všetky skutočnosti relevantné pre svoje rozhodnutie z úradnej moci, t. j. bez návrhu účastníka konania. Keďže osobitné procedurálne požiadavky sa vzťahujú aj na veci súvisiace s právom sociálneho zabezpečenia a žalobami založenými na šekoch alebo zmenkách, nie je možné ich uplatniť v rámci konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu bolo obmedzené na výšku sporu do 75 000 EUR od 1. júla 2009. Nároky s vyššou hodnotou sporu než uvedený limit sa musia uplatniť v rámci „riadneho“ občianskeho súdneho konania vo forme predbežnej žaloby.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu je v Rakúsku povinné pre nároky do limitu uvedeného vyššie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Rakúske konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je možné použiť, ak má odporca bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu alebo sídlo v zahraničí. Takéto spory sa musia urovnať v rámci „riadneho“ občianskeho súdneho konania. V závislosti od nároku príslušný súd buď požiada odporcu, aby predložil vyjadrenie do štyroch týždňov, alebo stanoví dátum pojednávania.

Peňažné nároky voči odporcom s bydliskom v inom členskom štáte je prípadne možné uplatniť v rámci konania o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

1.2 Príslušný súd

Peňažné nároky na zaplatenie sumy do 15 000 EUR (od 1. januára 2013) sa musia podať na okresnom súde (Bezirksgericht). Nároky s hodnotou vyššou ako 15 000 EUR sa musia podať na prvostupňovom súde, pokiaľ nepatria do osobitnej právomoci okresných súdov.

Príslušnosť podľa rakúskeho konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa upravuje všeobecnými predpismi, t. j. neexistujú predpisy o osobitnej právomoci. Pozri informačný prehľad „Právomoc súdov“ pre informácie o rakúskych predpisoch o právomoci. Informácie o tom, ktorý súd má príslušnosť pre osobitné občianskoprávne veci, je možné nájsť na webovej stránke rakúskeho spolkového ministerstva spravodlivosti v časti „Elektronická verejná správa“ („Gerichtssuche“).

Viedenský Okresný súd pre obchodné záležitosti (Bezirksgericht für Handelssachen) má výlučnú príslušnosť v Rakúsku pre konania o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Peňažné nároky sa musia uplatniť použitím štandardného formulára. V Rakúsku sa používajú odlišné formuláre na konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu v závislosti od toho, či sa peňažný nárok uplatňuje v rámci „riadneho“ konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu, konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu prostredníctvom pracovného súdu alebo v rámci konania o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu. Formuláre sú dostupné na stiahnutie na webovej stránke spolkového ministerstva spravodlivosti v časti „Bürgerservice“ alebo je možné ich vyplniť online.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Navrhovatelia navrhujúci vydanie platobných rozkazov pre hodnoty sporu presahujúce 5 000 EUR musia mať právne zastúpenie. Neplatí to vo veciach, ktoré musia byť podľa zákona pojednávané na okresnom súde, bez ohľadu na hodnotu sporu (t. j. súde s vecnou príslušnosťou). V takých prípadoch je právne zastupovanie „relatívnou“ požiadavkou, t. j. účastníci konania môžu vystupovať vo vlastnom mene, ale ak si želajú byť zastúpení, musia byť zastúpení advokátom.

Neexistuje požiadavka na právne zastupovanie v rámci konania o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Požiadavky upravujúce obsah návrhu na vydanie platobného rozkazu sa v zásade neodlišujú od požiadaviek upravujúcich žaloby podané v rámci „riadneho“ postupu. Navrhovatelia však nemusia uvádzať právne dôvody, na ktorých sa zakladá nárok v návrhu na vydanie platobného rozkazu. Okolnosti uvedené na podporu peňažného nároku však musia byť dostatočne podrobne opísané na určenie nároku a odvodenie konkrétnej pohľadávky (t. j. návrh musí byť „presvedčivý“).

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu v Rakúsku je konanie, v rámci ktorého nie je povinnosť predložiť dôkazy. Preto nie je potrebné predložiť žiadne dokumenty na podporu nároku na účely návrhu na vydanie platobného rozkazu. Navrhovateľom, ktorí dosiahnu alebo sa snažia dosiahnuť vydanie platobného rozkazu podvodne, uvedením nepravdivých alebo neúplných informácií v žiadosti, bude uložená pokuta podľa rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd vykonáva len súhrnné hodnotenie návrhu. Nekontroluje, či je obsah správny; posudzuje len skutkovú podstatu nároku (t. j. či je nárok „presvedčivý“). Ak návrh na vydanie platobného rozkazu spĺňa požiadavky z hľadiska formy a obsahu (t. j. obsahuje konkrétnu pohľadávku, uvádza skutočnosti, z ktorých je možné pohľadávku odvodiť, zahŕňa dôkazy a údaje o právomoci a umožňuje identifikovať nárok), súd vydá platobný rozkaz. V rakúskom Občianskom súdnom poriadku sa nenachádza ustanovenie na zamietnutie návrhu na vydanie platobného rozkazu z formálnych dôvodov. Ak sa súd domnieva, že požiadavky na vydanie platobného rozkazu neboli splnené, ihneď začne „riadne“ konanie; nezamietne návrh. V prípade určitých formálnych nedostatkov však súd môže najskôr začať opravné konanie tým, že vyzve navrhovateľa, aby odstránil vady návrhu.

1.5 Odvolanie

Keďže v rakúskom Občianskom súdnom poriadku sa neustanovuje zamietnutie návrhov na vydanie platobného rozkazu a automaticky sa presúvajú na „riadne“ konanie, nie je potrebné právo na odvolanie.

1.6 Podanie odporu

Lehota na námietky proti platobnému rozkazu sú štyri týždne, začínajúc dňom doručenia písomného vyhotovenia platobného rozkazu odporcovi. Súd nemôže predĺžiť alebo skrátiť túto lehotu.

Námietky proti platobnému rozkazu vydanému prvostupňovým súdom (vo veciach s hodnotou sporu od 15 000 EUR do 75 000 EUR) musia byť vo forme vyjadrenia. To znamená, že námietka musí obsahovať konkrétnu pohľadávku a opis skutočností a okolností na podporu námietky spolu s dôkazmi na podporu tvrdení odporcu. Právne zastupovanie je povinné na účely podania námietok na súde.

Právne zastupovanie nie je povinné na účely podania námietky v konaní na okresnom súde (t. j. pre hodnoty sporu do 15 000 EUR, alebo ak má súd vecnú príslušnosť, do 75 000 EUR). Pri písomných námietkach v takýchto konaniach stačí, keď odporca zašle súdu, ktorý vydal platobný rozkaz, list so svojím podpisom, v ktorom uvedie, že má v úmysle podať námietku proti platobnému rozkazu. Nepožaduje sa, tak ako v konaniach na prvostupňovom súde, aby odporca odôvodnil svoju námietku. Odporca môže tiež podať námietku ústne so zaznamenaním na súde, ktorý vydal platobný rozkaz, alebo na okresnom súde, v ktorého správnom obvode má bydlisko.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá námietku načas, platobný rozkaz sa zruší a súd automaticky presunie nárok na „riadne“ konanie a pojednávanie o tvrdeniach v nároku a námietkach proti nim.

1.8 Účinok nepodania odporu

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu v Rakúsku je jednofázové konanie. Ak odporca nenamieta proti platobnému rozkazu alebo tak neurobí načas, automaticky sa stáva vykonateľným bez potreby ďalšieho návrhu navrhovateľa. V právnych predpisoch teda neexistuje ustanovenie o rozhodnutí druhého súdu.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Súd potvrdzuje z úradnej moci, že platobný rozkaz je vykonateľný. Navrhovateľ môže použiť overené vyhotovenie platobného rozkazu na začatie vykonávacieho konania proti odporcovi.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Platobné rozkazy vydané v rámci rakúskeho konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu je možné napadnúť len podaním námietky. Odporca nemá iné práva na odvolanie. Navrhovateľ a odporca môžu napadnúť rozhodnutie o trovách obsiahnuté v platobnom rozkaze do 14 dní od doručenia v rámci odvolania voči trovám konania (Kostenrekurs). Odporca môže kedykoľvek namietať závažné nezrovnalosti pri doručení platobného rozkazu, požadovaním zrušenia potvrdenia o vykonateľnosti. Odporcovia, ktorým neodvratné a nepredvídateľné udalosti bránili v podaní námietky načas, môžu do 14 dní od odstránenia prekážky, pre ktorú zmeškali lehotu na podanie námietky, požiadať o obnovu predchádzajúceho stavu vecí.

Posledná aktualizácia: 05/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.