Európsky platobný rozkaz

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V kapitole 37 Občianskeho súdneho poriadku Vykonávacie konanie (úradný vestník č. 59 z 20. júla 2007, s účinnosťou od 1. marca 2008, v znení poslednej zmeny v úradnom vestníku č. 86/2017) sa stanovuje zjednodušený postup, prostredníctvom ktorého môže navrhovateľ vymôcť svoj nárok, ak je nepravdepodobné, že ho odporca napadne.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Vykonateľný titul sa môže vydať na žiadosť veriteľov podľa článku 410 Občianskeho súdneho poriadku v prípade týchto nárokov:

 • nároky týkajúce sa peňažných súm alebo zastupiteľných vecí, ak nárok patrí do právomoci okresného súdu,
 • prevod hnuteľnej veci, ktorá sa dlžníkovi poskytla pod podmienkou, že ju vráti, alebo ktorá predstavovala zábezpeku alebo ktorú dlžník previedol pod podmienkou, že dôjde k prevodu vlastníctva, ak nárok patrí do právomoci okresného súdu.

Návrh musí spĺňať požiadavky článku 127 ods. 1 a 3 a článku 128 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku a musí sa v ňom uviesť bankový účet alebo iný spôsob platby.

Navyše sa v článku 417 Občianskeho súdneho poriadku výslovne stanovuje, že navrhovateľ takisto môže podať návrh na vydanie vykonateľného titulu, pokiaľ sa nárok, bez ohľadu na jeho hodnotu, vzťahuje na:

 • akt správneho orgánu, podľa ktorého nariadenie núteného výkonu patrí do právomoci občianskeho súdu,
 • dokument alebo účtovný výkaz, ktorý preukazuje nárok orgánu štátnej správy, samosprávy alebo banky,
 • notársku listinu, urovnanie alebo iný typ zmluvy s notársky overenými podpismi odkazujúcimi na povinnosti, ktoré sú tam uvedené v súvislosti s peňažným plnením alebo inými zastupiteľnými vecami, ako aj na povinnosti týkajúce sa prevodu určitého majetku,
 • výpis z osobitného registra záložných práv týkajúci sa registrovaného záložného práva a začatia núteného výkonu v prípade prevodu majetku, ktorý predstavuje zábezpeku,
 • výpis z osobitného registra záložných práv týkajúci sa registrovanej kúpnej zmluvy s klauzulou o zachovaní vlastníckeho práva až do splatenia kúpnej ceny alebo zmluvy o prenájme vo vzťahu k vráteniu predaného alebo prenajatého majetku,
 • zmluvu o zriadení záložného práva alebo hypotekárny záložný list podľa článku 160 a článku 173 ods. 3 zákona o záväzkoch a zmluvách,
 • platnú listinu o preukázaní nároku súkromného, štátneho alebo samosprávneho subjektu, ak sa jeho výkon realizuje prostredníctvom konania podľa Občianskeho súdneho poriadku,
 • oznámenie o nedoplatkoch,
 • vlastnú zmenku, cudziu zmenku alebo ekvivalentný cenný papier na doručiteľa, ako aj dlhopis alebo zodpovedajúci kupónový dlhopis.

Ak je k návrhu priložený dokument podľa článku 417 Občianskeho súdneho poriadku, na ktorom je nárok založený, veriteľ môže požiadať súd, aby nariadil okamžitý výkon a vydal exekučný príkaz.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Ak sa nárok zakladá na jednej z listín uvedených v článku 417 Občianskeho súdneho poriadku, neexistuje horná hranica z hľadiska jeho hodnoty.

V zmysle zvyšných ustanovení o peňažných nárokoch, nárokoch na zastupiteľné veci alebo prevode hnuteľného majetku je možné vykonateľný titul vydať iba v prípade, že nárok patrí do právomoci okresného súdu. Okresný súd je príslušný pre nároky v občianskych a obchodných veciach s hodnotou nároku nepresahujúcou 25 000 BGN a všetky nároky z výživného, pracovných sporov a nároky vyplývajúce z oznámenia o nedoplatkoch.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie konania nie je povinné. Aj keby boli splnené podmienky pre vydanie vykonateľného titulu, navrhovateľ nie je povinný zvoliť si tento obranný postup, ale môže si uplatniť nárok v rámci všeobecného konania o nároku.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Vykonateľný titul sa nevydá, pokiaľ dlžník nemá trvalú adresu ani obvyklé bydlisko, sídlo ani miesto podnikania na území Bulharskej republiky.

1.2 Príslušný súd

Návrh sa podáva na okresný súd príslušný v mieste trvalej adresy alebo sídla dlžníka, pričom súd má tri dni na to, aby vykonal úradnú kontrolu svojej miestnej príslušnosti. Ak súd odmietne príslušnosť, postúpi vec príslušnému súdu.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Povinné je používanie formulárov návrhu, ktoré sú schválené ministerstvom spravodlivosti. Formuláre návrhu tvoria prílohu k nariadeniu č. 6 z 20. februára 2008 o schválení formulárov vykonateľných titulov, návrhov na vydanie vykonateľného titulu a iných dokumentov týkajúcich sa konania o „platobnom rozkaze“, ktoré vydalo ministerstvo spravodlivosti (článok 425 Občianskeho súdneho poriadku).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nepovinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu sa musí uviesť, na akých skutočnostiach je nárok založený a čo je jeho podstatou.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Podľa článku 410 Občianskeho súdneho poriadku nie je nevyhnutné k návrhu prikladať akékoľvek dôkazy na preukázanie uvedeného nároku. Navrhovateľ môže takéto dôkazy priložiť, ale nie je povinný tak urobiť, pretože cieľom tohto postupu je len overiť, či je nárok sporný. Stačí, ak navrhovateľ tvrdí, že jeho nárok je opodstatnený. Ak dlžník napadne vykonateľný titul, existencia nároku sa overí v rámci konania o žalobe. Ak návrh podal zástupca, treba k nemu priložiť splnomocnenie, ako aj doklad o zaplatení kolkového poplatku a prípadných právnych nákladov.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh na vydanie vykonateľného titulu podľa článku 410 Občianskeho súdneho poriadku sa zamietne v týchto prípadoch:

 • ak návrh nespĺňa požiadavky stanovené v článku 410 Občianskeho súdneho poriadku, t. j. nevzťahuje sa na peňažné plnenie ani odovzdanie zastupiteľných vecí s hodnotou nepresahujúcou 25 000 BGN, ani hnuteľné veci toho druhu, ako sa vymedzuje v článku 410 ods. 1 bode 2 Občianskeho súdneho poriadku; takisto ak návrh nespĺňa požiadavku pravidelnosti, o návrhu sa potom nebude rozhodovať, ale rovno sa zamietne. Iba vo výnimočných prípadoch, keď navrhovateľ nepoužil predpísaný formulár návrhu alebo použil nevhodný formulár, súd mu nariadi, aby túto chybu opravil a priložil k oznámeniu príslušný formulár (článok 425 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku),
 • ak je návrh protiprávny alebo v rozpore s dobrými mravmi,
 • ak dlžník nemá na území Bulharskej republiky trvalú adresu ani sídlo, ani nemá na území Bulharskej republiky obvyklé bydlisko, ani miesto podnikania.

Strany nemôžu vykonateľný titul napadnúť odvolaním s výnimkou časti o trovách. Proti rozhodnutiu, ktorým sa návrh úplne alebo sčasti zamieta, môže navrhovateľ podať odvolanie na príslušný krajský súd, pričom k tomuto odvolaniu sa neprikladá kópia potvrdenia o doručení. Proti rozhodnutiu, ktorým súd nariaďuje okamžitý výkon v prípade, že bol dokument podaný v súlade s článkom 417 Občianskeho súdneho poriadku, je takisto možné podať odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu o okamžitom výkone treba podať spolu s námietkou proti vydanému vykonateľnému titulu, pričom môže vychádzať iba z dôvodov uvedených v článku 417 Občianskeho súdneho poriadku.

1.6 Podanie odporu

Po tom, ako sa dlžníkovi doručí vykonateľný titul, môže proti nemu alebo jeho časti podať do dvoch týždňov písomnú námietku, pričom námietku nie je nutné odôvodniť okrem prípadov uvedených v článku 414a Občianskeho súdneho poriadku:

– splnil si svoju povinnosť,

– nevznikli mu žiadne náklady, pretože jeho správanie nespôsobilo prihlásenie nároku. V takýchto prípadoch sa musí námietka zaslať do troch dní navrhovateľovi na vyjadrenie. Ak navrhovateľ nepredloží vyjadrenie, súd úplne alebo čiastočne zruší platnosť platobného rozkazu vrátane časti týkajúcej sa trov konania. Ak bol exekučný príkaz vydaný na základe vykonateľného titulu, v súlade s článkom 208 Občianskeho súdneho poriadku sa zruší aj jeho platnosť.

1.7 Účinok podania odporu

Ak dlžník podá námietku v stanovenej lehote, keď sa vykonateľný titul doručí podľa podmienok uvedených v článku 47 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku (pričom sa priloží oznámenie na adresu) a ak súd odmietne vydať vykonateľný titul, súd poučí navrhovateľa, že do jedného mesiaca môže podať žalobu s cieľom preukázať svoj nárok, pričom zaplatí štátny poplatok, a nariadi pozastavenie výkonu, ak vydal exekučný príkaz podľa článku 418 Občianskeho súdneho poriadku. Ak navrhovateľ nepredloží dôkazy o tom, že určovaciu žalobu podal v stanovenom termíne, súd zruší platobný rozkaz buď v plnom rozsahu, alebo v tej časti, v prípade ktorej sa neprihlásil žiadny nárok.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Podľa článku 416 Občianskeho súdneho poriadku, ak sa námietka nepodá včas alebo ak sa stiahne, vykonateľný titul nadobudne účinnosť a súd na jeho základe vydá exekučný príkaz, ktorý sa zodpovedajúco uvedie na vykonateľnom titule.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Dlžník, ktorý nemal možnosť namietať proti nároku, môže do jedného mesiaca po tom, ako sa dozvedel o vykonateľnom titule, podať námietku na odvolacom súde, ak:

 • mu vykonateľný titul nebol riadne doručený,
 • mu vykonateľný titul nebol doručený osobne a v deň doručenia nemal obvyklé bydlisko na území Bulharska,
 • dlžník nebol včas oboznámený s doručovaním vykonateľného titulu z dôvodu mimoriadnych nepredvídaných okolností,
 • dlžník nemohol podať námietku z dôvodu mimoriadnych nepredvídaných okolností, ktoré nebolo možné prekonať.

Výkon vykonateľného titulu sa neodkladá podaním tejto námietky, ale na žiadosť dlžníka a na základe toho, že dlžník uvedie vhodnú záruku, môže súd výkon vykonateľného titulu odložiť (článok 423 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Súd námietke vyhovie, ak zistí, že sú splnené podmienky uvedené vyššie. Ak odvolací súd námietke vyhovie z dôvodu, že dlžník nemá na území Bulharskej republiky trvalú adresu ani sídlo, ani nemá na území Bulharskej republiky obvyklé bydlisko, ani miesto podnikania, úradne zruší vykonateľný titul aj exekučný príkaz vydaný na jeho základe. Ak odvolací súd vyhovie námietke z iného dôvodu, odloží výkon vydaného vykonateľného titulu a vec vráti okresnému súdu, pričom navrhovateľa poučí o tom, že do jedného mesiaca môže podať žalobu vo vzťahu k svojmu nároku, ak uhradí splatnú sumu kolkového poplatku (článok 423 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Ďalej môže dlžník v rámci konania o nároku napadnúť nárok, v prípade ktorého bol vydaný vykonateľný titul, pokiaľ vyšli najavo nové skutočnosti alebo nové písomné dôkazy, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie vo veci a ktoré nemohol poznať počas lehoty na podanie námietky alebo ktoré nemohol v tejto lehote získať. Žalobu je možné podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa dlžník dozvedel o novej skutočnosti, alebo odo dňa, keď mohol získať nové písomné dôkazy, najneskôr však do jedného roka od núteného vymáhania nároku (článok 424 Občianskeho súdneho poriadku).

Posledná aktualizácia: 18/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.