Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Európsky platobný rozkaz

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V kapitole XXXVIII Občianskeho súdneho poriadku „Konanie o platobnom rozkaze“ (úradný vestník č. 59 z 20. júla 2007, s účinnosťou od 1. marca 2008, v znení zmien v ÚV č. 42/2009 a poslednej zmeny v ÚV č. 13/2017) sa stanovuje zjednodušený postup, prostredníctvom ktorého môže navrhovateľ vymôcť svoju pohľadávku, ak je nepravdepodobné, že ju odporca napadne.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Návrh na vydanie platobného rozkazu môže podať veriteľ u týchto pohľadávok:

 • peňažné pohľadávky alebo pohľadávky na zastupiteľné veci, ak daná pohľadávka spadá do pôsobnosti okresného súdu.
 • prevod hnuteľnej veci, ktorú dlžník prijal s tým, že je povinný ju vrátiť, alebo ktorá je predmetom záložného práva, alebo ktorú dlžník previedol s tým, že nadobúdateľ je povinný vzdať sa jej držby, ak daná pohľadávka spadá do pôsobnosti okresného súdu.

Ďalej, v súlade s výslovným ustanovením článku 417 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) môže navrhovateľ tiež podať návrh na vydanie platobného rozkazu, pokiaľ sa pohľadávka, bez ohľadu na jej hodnotu, vzťahuje k:

 • správnemu aktu, podľa ktorého je rozhodovanie o výkone rozhodnutia zverené do právomoci civilného súdu;
 • dokumentu alebo výpisu z účtovníctva, ktorý zakladá pohľadávku orgánu štátnej správy, samosprávy alebo banky;
 • listine, dohode alebo inému typu zmluvy s notársky overenými podpismi odkazujúcimi k povinnostiam, ktoré sú tam uvedené v súvislosti s peňažným plnením alebo inými zastupiteľnými vecami, ako aj inými povinnosťami týkajúcimi sa prevodu určitého majetku;
 • výpisu z registra záložných práv pre registrovaný cenný papier a začatie výkonu rozhodnutia v súvislosti s prevodom založeného majetku;
 • výpisu z registra záložných práv pre registrovanú kúpnu zmluvu s klauzulou o zachovaní vlastníckeho práva až do splatenia kúpnej ceny alebo pre zmluvu o prenájme vo vzťahu k vráteniu predaného alebo prenajatého majetku;
 • zmluve o zriadení záložného práva alebo hypotekárnemu záložnému listu podľa článku 160 a článku 173 ods. 3 zákona o záväzkoch a zmluvách;
 • platnej listine o zriadení pohľadávky súkromného, štátneho alebo samosprávneho subjektu, ak sa jej výkon realizuje prostredníctvom konania podľa Občianskeho súdneho poriadku;
 • oznámeniu o nedoplatkoch;
 • vlastnej zmenke, cudzej zmenke alebo ekvivalentnému cennému papieru, ako aj dlhopisu alebo kupónu, ktorý sa k tomu vzťahuje.

Ak je k návrhu priložený dokument podľa článku 417 OSP, na ktorý pohľadávka odkazuje, veriteľ môže požiadať súd, aby nariadil okamžitý výkon rozhodnutia a vydal exekučný príkaz.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Ak je pohľadávka založená na jednej z listín uvedených v článku 417 OSP, neexistuje horné ohraničenie v zmysle hodnoty pohľadávky.

V zmysle zvyšných ustanovení o peňažných pohľadávkach, pohľadávkach na zastupiteľné veci alebo prevode hnuteľných vecí je možné platobný rozkaz vydať iba v prípade, že pohľadávka spadá do pôsobnosti okresného súdu. Okresný súd je príslušný pre pohľadávky v občianskych a obchodných veciach s hodnotou pohľadávky do 25 000 BGN a všetky pohľadávky z výživného, pracovných sporov a pohľadávky vyplývajúce z oznámenia o nedoplatkoch.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie predmetného procesného postupu nie je povinné. Aj keby boli splnené podmienky pre vydanie platobného rozkazu, navrhovateľ nie je povinný zvoliť si tento obranný postup, ale môže podať žalobu podľa všeobecného postupu podávania žalôb.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Platobný rozkaz sa nevydá, pokiaľ dlžník nemá trvalý pobyt, obvyklý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania na území Bulharskej republiky.

1.2 Príslušný súd

Návrh sa podáva na okresný súd príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla dlžníka, pričom súd má tri dni na to, aby vykonal overenie svojej miestnej príslušnosti. Ak súd dospeje k záveru, že prípad nespadá do jeho príslušnosti, postúpi ho príslušnému súdu.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Povinné je používanie formulárov návrhu, ktoré sú schválené ministerstvom spravodlivosti. Formuláre návrhu predstavujú prílohu k nariadeniu č. 6 z 20. februára 2008 o schválení formulárov pre platobné rozkazy, návrhy na vydanie platobného rozkazu a iných dokumentov týkajúcich sa konania o platobnom rozkaze, ktoré vydalo ministerstvo spravodlivosti.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie je to povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu by malo byť uvedené, na akých skutočnostiach je nárok založený a čo je jeho podstatou.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie je nevyhnutné k návrhu prikladať akékoľvek dôkazy na podporu uvedeného nároku. Navrhovateľ môže takéto dôkazy priložiť, ale nie je povinný to urobiť, pretože tento postup smeruje iba k overeniu, či je nárok sporný. Stačí, ak navrhovateľ tvrdí, že jeho nárok je opodstatnený. Ak dlžník napadne platobný rozkaz, existencia nároku sa overí v rámci konania o žalobe. Ak návrh podal zástupca, treba k nemu priložiť splnomocnenie, ako aj doklad o zaplatení kolkového poplatku a prípadných právnych nákladov.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa zamietne v týchto prípadoch:

 • ak návrh nespĺňa požiadavky stanovené v článku 410 OSP, t. j. nevzťahuje sa k peňažnému plneniu ani odovzdaniu zastupiteľných vecí s hodnotou najviac 25 000 BGN, ani hnuteľným veciam toho druhu, ako sa vymedzuje v článku 410 ods. 1 bode 2 OSP; tiež ak návrh nespĺňa požiadavku pravidelnosti, o návrhu sa potom nebude rozhodovať, ale rovno sa zamietne. Iba vo výnimočných prípadoch, kedy navrhovateľ nepoužil predpísaný formulár návrhu alebo použil nevhodný formulár, súd mu nariadi, aby túto chybu opravil a pripojí k oznámeniu relevantný formulár (článok 425 ods. 2 OSP);
 • ak je návrh protiprávny alebo v rozpore s dobrými mravmi;
 • ak dlžník nemá na území Bulharskej republiky trvalý pobyt ani sídlo, ani nemá na území Bulharskej republiky obvyklý pobyt ani miesto podnikania.

1.5 Odvolanie

Strany nemôžu platobný rozkaz napadnúť odvolaním s výnimkou časti o trovách. Proti rozhodnutiu, ktorým sa návrh úplne alebo sčasti zamieta, môže navrhovateľ podať odvolanie na príslušný krajský súd, pričom k tomuto odvolaniu sa neprikladá kópia potvrdenia o doručení. Proti rozhodnutiu, ktorým súd nariaďuje okamžitý výkon v prípade, že bol dokument podaný v súlade s článkom 417 OSP, je tiež možné podať odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu o okamžitom výkone treba podať spolu s odporom proti vydanému platobnému rozkazu a môže vychádzať iba z dôvodov uvedených v článku 417 OSP.

1.6 Podanie odporu

Dlžník môže podať odpor v písomnej forme do dvoch týždňov od doručenia platobného rozkazu. Odporom v zmysle článku 414 OSP je čokoľvek, čo, pokiaľ ide o jeho obsah, je nezlučiteľné s výkonom rozhodnutia, akákoľvek forma nesúhlasu alebo akékoľvek tvrdenie, z ktorého vyplýva, že dlžník nie je ochotný plniť. Je výslovne ustanovené, že odpor nie je nutné odôvodniť.

1.7 Účinok podania odporu

Ak dlžník včas podá odpor, súd poučí navrhovateľa, že do jedného mesiaca môže podať žalobu o určenie svojho nároku, ak uhradí príslušnú sumu kolkového poplatku. Ak navrhovateľ nepredloží dôkaz o tom, že žalobu podal v stanovenom termíne, súd zruší platobný rozkaz buď v plnom rozsahu alebo v tej časti, za ktorú nebola podaná žaloba.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Pokiaľ v zmysle článku 416 OSP nebol odpor podaný včas alebo bol vzatý späť, platobný rozkaz nadobudne účinnosť a na jeho základe súd vydá exekučný príkaz, ktorý sa v súlade s tým vyznačí na platobnom rozkaze.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Dlžník, ktorému bola odňatá možnosť napadnúť navrhovateľov nárok, môže do jedného mesiaca od momentu, kedy sa dozvedel o platobnom rozkaze, podať námietku na odvolacom súde, pokiaľ:

 • nebol platobný rozkaz riadne doručený;
 • mu nebol platobný rozkaz doručený osobne a v deň doručenia nemal obvyklý pobyt na území Bulharskej republiky;
 • kvôli mimoriadnym nepredvídaným okolnostiam nebol včas oboznámený s doručovaním;
 • nepodal odpor kvôli mimoriadnym nepredvídaným okolnostiam, ktoré nebolo možné prekonať.

Podaním tejto námietky sa neodkladá výkon platobného rozkazu, ale na žiadosť dlžníka a na základe toho, že dlžník uvedie vhodnú záruku, môže súd výkon platobného rozkazu odložiť.

Súd námietke vyhovie, ak zistí, že sú splnené podmienky uvedené vyššie. Ak odvolací súd námietke vyhovie z dôvodu, že dlžník nemá na území Bulharskej republiky trvalý pobyt ani sídlo, ani nemá na území Bulharskej republiky obvyklý pobyt, ani miesto podnikania, úradne zruší platobný rozkaz aj exekučný príkaz vydaný na jeho základe. Ak odvolací súd vyhovie námietke z iného dôvodu, odloží výkon vydaného platobného rozkazu a vec vráti okresnému súdu, pričom navrhovateľa poučí o tom, že do jedného mesiaca môže podať žalobu vo vzťahu k svojmu nároku, ak uhradí sumu kolkového poplatku.

Ďalej môže dlžník v rámci konania o žalobe napadnúť navrhovateľov nárok, pre ktorý bol vydaný platobný rozkaz, pokiaľ vyšli najavo nové skutočnosti alebo nové písomné dôkazy, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie vo veci a ktoré nemohol poznať v čase do podania odporu alebo ktoré nemohol do tohto času získať. Žalobu je možné podať do troch mesiacov odo dňa, kedy sa nová skutočnosť stala dlžníkovi známou alebo odo dňa, kedy mohol získať nové písomné dôkazy, najneskôr však do jedného roka od núteného výkonu pohľadávky.

Posledná aktualizácia: 24/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.