Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky platobný rozkaz

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Chorvátska republika uplatňuje európsky platobný rozkaz a procesný postup vydávania týchto platobných rozkazov sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 a 70/19] a Pravidlami o spôsobe podávania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti európskemu platobnému rozkazu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN č. 124/13).

1.1 Rozsah konania

Európske konanie o platobnom rozkaze sa uplatňuje na vymáhanie peňažných pohľadávok s presne určenou hodnotou, ktoré sú v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu splatné. Európske konanie o platobnom rozkaze bolo zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, pričom toto nariadenie sa uplatňuje na cezhraničné občianske a obchodné veci bez ohľadu na druh súdu, s výnimkami stanovenými v nariadení.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Návrhy, ktoré sa vzťahujú na peňažné pohľadávky (peňažné pohľadávky). Predmetom nároku môžu byť len pohľadávky, ktoré zakladajú zmluvné alebo mimozmluvné záväzky a ktoré majú určenú nominálnu hodnotu.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Vo vzťahu k pohľadávke neexistuje horné ohraničenie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie tohto konania nie je povinné, lebo žalobca (navrhovateľ) si môže zvoliť spôsob, ktorým chce uplatňovať svoj nárok, pokiaľ to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami a ustanoveniami verejnej morálky. Súd vydá platobný rozkaz aj v prípade, že žalobca vo svojom návrhu nenavrhoval vydať platobný rozkaz, pokiaľ sú splnené všetky požiadavky na jeho vydanie. Vydanie platobného rozkazu je preto pre súd záväzné, ak sú splnené požiadavky na jeho vydanie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

1.2 Príslušný súd

Príslušný na rozhodovanie o návrhoch na vydanie európskeho platobného rozkazu, o návrhoch na jeho preskúmanie a na vydanie osvedčenia o jeho vykonateľnosti je podľa nariadenia (ES) č. 1896/2006 mestský súd (općinski sud) alebo obchodný súd trgovački sud) v prípadoch, ktoré sa týkajú vecí patriacich do právomoci obchodných súdov, a to podľa miesta pobytu alebo zvyčajného pobytu, alebo sídla žalovaného.

1.3 Formálne požiadavky

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu a odpor treba podať výlučne v strojovo čitateľnej forme, pokiaľ súd usúdi, že tieto podania sú vhodné na spracovanie strojom. Tlačivo návrhu možno podať v papierovej forme alebo akýmikoľvek inými komunikačnými prostriedkami, ktoré prijíma súd.

Spôsob podávania návrhov na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti tomuto platobnému rozkazu sa riadi Pravidlami o spôsobe podávania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti európskemu platobnému rozkazu, ktoré nadobudli účinnosť 17. októbra 2013.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu a odpor proti tomuto platobnému rozkazu sa podávajú príslušnému súdu na tlačivách predpísaných nariadením (ES) č. 1896/2006. Znamená to, že použitie štandardného tlačiva je v konaní o vydanie európskeho platobného rozkazu povinné, a tlačivá si možno stiahnuť z webového sídla portálu elektronickej justície.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Každá strana (fyzická alebo právnická osoba) je oprávnená si slobodne zvoliť, či sa bude v konaní zastupovať sama alebo sa nechá zastupovať zástupcom, ktorým obvykle býva advokát. Znamená to, že zastupovanie advokátom nie je v konaní o vydanie európskeho platobného rozkazu povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Strana musí vyplniť tlačivo A (návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu) v strojovo čitateľnom formáte, ktorý strane umožňuje poskytnúť dodatočné vyhlásenia a ďalšie informácie na podrobnejšie vysvetlenie nároku, ak je to potrebné.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

V bode 10 tlačiva A je stanovená možnosť, aby strana priložila dôkazy, ktoré má k dispozícii, a opísala, na čo sa konkrétne dôkazy vzťahujú. Dôkazy a ich vykonávanie sú upravené v článkoch 219 až 271 Občianskeho súdneho poriadku, pričom súd určuje, ktoré z navrhnutých dôkazov sa použijú na stanovenie skutočností prípadu. Okrem toho súd na základe vlastného presvedčenia určí, ktoré skutočnosti sú dokázané, a to po vykonaní dôkladného a dôsledného individuálneho posúdenia každého jedného dôkazného predmetu a všetkých dôkazov spoločne, ako aj na základe výsledku celého konania.

1.4 Zamietnutie žiadosti

V prípade zamietnutia návrhu sa uplatňuje všeobecné pravidlo stanovené v článku 109 Občianskeho súdneho poriadku. V tomto článku sa stanovuje, že ak je návrh nezrozumiteľný alebo neobsahuje všetko potrebné na jeho vykonanie, súd nariadi navrhujúcej strane opravu návrhu, t. j. zmeniť návrh v súlade s poskytnutými usmerneniami, a návrh jej vráti na účely opravy alebo zmeny. Ak sa návrh súdu nevráti opravený v súlade s usmerneniami poskytnutými súdom v stanovenej lehote, návrh sa bude považovať za vzatý späť. Ak sa vráti bez opravy alebo zmeny, bude zamietnutý.

1.5 Odvolanie

Odpor je právnym prostriedkom, ktorý má žalovaný k dispozícii, keď bol podaný návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu. Okrem toho majú strany možnosť dať v mimoriadnych prípadoch podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006 preskúmať európsky platobný rozkaz, a to na základe podmienok v ňom uvedených.

1.6 Podanie odporu

Žalovaný môže na súd podať odpor proti európskemu platobnému rozkazu pomocou štandardného tlačiva F, ktoré sa mu zasiela spolu s európskym platobným rozkazom. Odpor treba odoslať do 30 dní od doručenia platobného rozkazu žalovanému, pričom žalovaný je povinný v odpore uviesť, že odporuje nároku, pričom nemusí uvádzať konkrétne dôvody.

1.7 Účinok podania odporu

Ak žalovaný podá odpor proti európskemu platobnému rozkazu v zmysle článku 16 nariadenia (ES) č. 1896/2006, ďalší procesný postup bude prebiehať v súlade s pravidlami európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovenými v nariadení (ES) č. 861/2007, ak sa uplatňujú, a ak nie, v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o odporoch proti platobnému rozkazu (články 445a, 451 až 456), pričom sa vezmú do úvahy ustanovenia článku 17 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

1.8 Účinok nepodania odporu

Pokiaľ sa v lehote 30 dní od doručenia platobného rozkazu žalovanému, pričom sa berie do úvahy čas potrebný na doručenie odporu, nepodá na súd odpor, súd vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný použitím štandardného tlačiva G.

Vykonateľný európsky platobný rozkaz [články 18 a 19 nariadenia (ES) č. 1896/2006], vydaný súdom na území Európskej únie, predstavuje exekučný titul, na základe ktorého je možné v Chorvátskej republike žiadať o exekúciu rovnakým spôsobom ako na základe rozhodnutia o exekúcii vydaného chorvátskym súdom.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Žalobca musí v zásade požiadať súd o vydanie doložky o vykonateľnosti a súd pomocou štandardného tlačiva G vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Žalovaný môže požiadať o preskúmanie európskeho platobného rozkazu vydaného v Chorvátsku na základe článku 507n Občianskeho súdneho poriadku, pričom prihliadne na článok 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006. Súd rozhodujúci o žiadosti môže odložiť exekúciu uplatnením príslušných pravidiel exekučného konania týkajúcich sa odloženia exekúcie na žiadosť dlžníka. Odvolanie proti exekučnému príkazu z dôvodov týkajúcich sa nároku uvedeného v európskom platobnom rozkaze je prípustné, iba ak tieto dôvody nastali po doručení tohto príkazu a ak už nemohli byť uvedené v odpore podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

Posledná aktualizácia: 12/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.