Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Európsky platobný rozkaz

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Chorvátska republika uplatňuje európsky platobný rozkaz, procesný postup vydávania týchto platobných rozkazov sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (ďalej len „NN“; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 a 89/14, ďalej len „ZPP“] a Pravidlami o spôsobe podávania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti európskemu platobnému rozkazu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN č. 124/13).

1.1 Rozsah konania

Konanie o vydaní európskeho platobného rozkazu sa uplatňuje na vymáhanie peňažných pohľadávok s presne určenou hodnotou, ktoré sú v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu splatné. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 [ďalej len nariadenie (ES) č. 1896/2006] sa stanovilo európske konanie o platobnom rozkaze, pričom toto nariadenie sa uplatňuje na cezhraničné občianske a obchodné veci bez ohľadu na druh súdu, s výnimkami stanovenými v nariadení.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Návrhy, ktoré sa vzťahujú k peňažným pohľadávkam (peňažné pohľadávky). Predmetom návrhu môžu byť iba pohľadávky, ktoré zakladajú zmluvné alebo mimozmluvné záväzky a ktoré majú určenú nominálnu hodnotu.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Vo vzťahu k pohľadávke neexistuje horné ohraničenie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania nie je povinné, lebo navrhovateľ si môže zvoliť spôsob, ktorým chce uplatňovať svoj nárok, pokiaľ to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami a ustanoveniami verejnej morálky. Súd vydá platobný rozkaz aj v prípade, že navrhovateľ vo svojom návrhu nenavrhoval vydať platobný rozkaz, pokiaľ sú splnené všetky požiadavky na jeho vydanie. Vydanie platobného rozkazu je preto pre súd záväzné, ak sú splnené požiadavky na jeho vydanie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

1.2 Príslušný súd

Príslušný na rozhodovanie o návrhoch na vydanie európskeho platobného rozkazu, o návrhoch na jeho preskúmanie a na vydanie osvedčenia o jeho vykonateľnosti je podľa nariadenia (ES) č. 1896/2006 výlučne Obchodný súd v Záhrebe (Trgovački sud u Zagrebu).

1.3 Formálne požiadavky

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu a odpor treba podať výlučne v strojovo čitateľnej forme, pokiaľ súd usúdi, že tieto podania sú vhodné na spracovanie strojom.

Spôsob podávania návrhov na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti tomuto platobnému rozkazu sa riadi Pravidlami o spôsobe podávania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti európskemu platobnému rozkazu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 124/13; ďalej len „pravidlá“], ktoré nadobudli účinnosť 17. októbra 2013.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu a odpor proti tomuto platobnému rozkazu sa podávajú príslušnému súdu v papierovej podobe osobne alebo poštou na tlačivách predpísaných nariadením č. 1896/2006. Použitie štandardného tlačiva je preto v konaní o vydanie európskeho platobného rozkazu povinné a formuláre si možno stiahnuť z internetovej stránky Obchodného súdu v Záhrebe (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Každá strana (fyzická alebo právnická osoba) je oprávnená si slobodne zvoliť, či sa bude v konaní zastupovať sama alebo sa nechá zastupovať zástupcom, ktorým býva obvykle advokát, pokiaľ sa v ustanoveniach ZPP nestanovuje inak. Zastupovanie advokátom preto nie je v konaní o vydanie európskeho platobného rozkazu povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Strana je povinná vyplniť tlačivo A (návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu) v strojovo čitateľnej forme. V bode 6 tohto tlačiva je možné vybrať právne dôvody, ktoré objasnia, na čom sa návrh zakladá.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

V bode 10 tlačiva A je stanovená možnosť, aby strana priložila dôkazy, ktoré má k dispozícii, a opísala, k čomu sa konkrétne dôkazy vzťahujú. Dôkazy a ich vykonávanie je upravené v ustanoveniach článkov 219 až 271 ZPP, pričom súd určuje, ktoré z navrhnutých dôkazov sa vykonajú s cieľom zistiť a vyhodnotiť relevantné skutočnosti. Súd takisto na základe vlastného uváženia a po dôkladnom a starostlivom zhodnotení všetkých dôkazov (jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti) rozhodne, ktoré skutočnosti bude považovať za preukázané, pričom vezme do úvahy výsledky celého konania.

Viac informácií o dôkazoch a dokazovaní je uvedených v informačnom balíčku pod názvom „Dokazovanie – Chorvátska republika“ (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.4 Zamietnutie žiadosti

V prípade zamietnutia návrhu sa uplatňuje všeobecné pravidlo podľa článku 109 ZPP. V tomto článku sa stanovuje, že ak je návrh nezrozumiteľný alebo neobsahuje všetko potrebné na jeho vykonanie, súd navrhujúcej strane nariadi opravu návrhu, t. j. zmeniť návrh v súlade s poskytnutými usmerneniami, a návrh jej vráti na účely opravy alebo zmeny. Ak sa návrh súdu nevráti opravený v súlade s usmerneniami poskytnutými súdom v stanovenej lehote, návrh sa bude považovať za vzatý späť, a ak sa vráti bez opravy alebo zmeny, bude zamietnutý.

1.5 Odvolanie

Odpor je jediným právnym prostriedkom, ktorý má odporca k dispozícii, keď bol podaný návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu. O návrhu na preskúmanie európskeho platobného rozkazu sa rozhoduje v súlade s článkom 20 ods. 1 alebo 2 nariadenia (ES) č. 1896/2006 rozhodnutím, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Odvolanie proti exekučnému príkazu z dôvodov týkajúcich sa nároku uvedeného v európskom platobnom rozkaze je prípustné, iba ak tieto dôvody nastali po doručení tohto príkazu a ak už nemohli byť uvedené v odpore podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

1.6 Podanie odporu

Odporca môže na súd podať odpor proti európskemu platobnému rozkazu pomocou štandardného tlačiva F, ktorý sa mu zasiela spolu s európskym platobným rozkazom. Odpor treba odoslať do 30 dní od doručenia platobného rozkazu odporcovi, pričom odporca je povinný v odpore uviesť, že odporuje nároku, pričom nemusí uvádzať konkrétne dôvody.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá odpor proti európskemu platobnému rozkazu v zmysle článku 16 nariadenia (ES) č. 1896/2006, ďalší procesný postup bude prebiehať v súlade s ustanoveniami ZPP o postupe v prípade podania odporu proti platobnému rozkazu (články 445a a 451 až 456 ZPP), pričom sa vezmú do úvahy ustanovenia článku 17 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

1.8 Účinok nepodania odporu

Pokiaľ sa v lehote 30 dní od doručenia platobného rozkazu odporcovi (pričom sa berie do úvahy čas potrebný na doručenie odporu) nepodá na súd odpor, súd vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný použitím štandardného tlačiva G.

Vykonateľný európsky platobný rozkaz [články 18 a 19 nariadenia (ES) č. 1896/2006], vydaný súdom v Chorvátskej republike, predstavuje exekučný titul, na základe ktorého je možné v Chorvátskej republike žiadať o exekúciu rovnakým spôsobom ako na základe rozhodnutia o exekúcii vydaného chorvátskym súdom.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Navrhovateľ musí v zásade výslovným spôsobom požiadať súd o vydanie osvedčenia o vykonateľnosti a súd pomocou štandardného tlačiva G vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Odporca môže navrhnúť preskúmanie európskeho platobného rozkazu na základe ustanovení článku 507n ZPP, pričom vezme do úvahy dôvody podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006. Súd rozhodujúci o tomto návrhu môže odložiť exekúciu uplatnením príslušných ustanovení zákona o exekúcii, ktoré sa týkajú odkladu exekúcie na návrh dlžníka.

Posledná aktualizácia: 06/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.