Európsky platobný rozkaz

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Neexistuje osobitný vnútroštátny „platobný rozkaz“ iný ako ten, ktorý je stanovený v nariadení 1896/2006, pre ktoré bolo prijaté procesné nariadenie.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Neuplatňuje sa.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neuplatňuje sa.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Neuplatňuje sa.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Neuplatňuje sa.

1.2 Príslušný súd

Neuplatňuje sa.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neuplatňuje sa.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Neuplatňuje sa.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Neuplatňuje sa.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Neuplatňuje sa.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Neuplatňuje sa.

1.5 Odvolanie

Neuplatňuje sa.

1.6 Podanie odporu

Neuplatňuje sa.

1.7 Účinok podania odporu

Neuplatňuje sa.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Neuplatňuje sa.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 07/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.