Európsky platobný rozkaz

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Okrem konania o európskom platobnom rozkaze, upravenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, existujú v Českej republike ďalšie tri typy takýchto konaní – konanie o platobnom rozkaze, konanie o elektronickom platobnom rozkaze a konanie o zmenkovom alebo šekovom platobnom rozkaze [ustanovenia § 172 až 175 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

1.1 Rozsah konania

Platobný rozkaz možno vydať aj bez výslovného návrhu žalobcu na základe žaloby na plnenie peňažnej pohľadávky, ak uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených a doložených žalobcom. Záleží vždy na uvážení súdu, či vec vybaví vydaním platobného rozkazu; ak súd nevydá platobný rozkaz, nariadi pojednávanie. Platobný rozkaz nemožno vydať, ak by sa mal doručiť žalovanému do cudziny alebo ak nie je známy pobyt žalovaného [ustanovenia § 172 ods. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

Elektronický platobný rozkaz možno vydať len na návrh žalobcu, ktorý sa podáva na osobitnom elektronickom formulári a je podpísaný uznávaným elektronickým podpisom žalobcu, ak uplatňovaná pohľadávka neprevyšuje sumu 1 000 000 CZK; do výšky pohľadávky sa nezapočítava príslušenstvo. Elektronický platobný rozkaz nemožno vydať, ak by sa mal doručiť žalovanému do cudziny alebo ak nie je známy pobyt žalovaného [ustanovenia § 174a ods. 3 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

Zmenkovým alebo šekovým platobným rozkazom možno priznať práva zo zmenky alebo šeku. Ak sú splnené formálne predpoklady, súd je povinný rozhodnúť v skrátenom konaní zmenkovým (šekovým) platobným rozkazom. Zmenkový (šekový) platobný rozkaz možno vydať len na návrh žalobcu a možno ho vydať aj vtedy, ak by sa mal doručiť žalovanému do cudziny. Zmenkový alebo platobný rozkaz treba doručiť žalovanému do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené.

Začatie konania o európskom platobnom rozkaze má za účel uspokojiť nepopreté peňažné pohľadávky s určenou výškou. Nepopreté peňažné pohľadávky musia byť v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu splatné. Na podanie návrhu je potrebné vyplniť tlačivo A, kde sa uvádzajú všetky údaje o stranách konania a povaha a výška nároku. Súd žiadosť preskúma, a ak je tlačivo správne vyplnené, mal by do 30 dní vydať európsky platobný rozkaz.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Platobným rozkazom, elektronickým platobným rozkazom a európskym platobným rozkazom možno rozhodnúť len o peňažných pohľadávkach.

Zmenkový (šekový) platobný rozkaz možno vydať len na peňažné plnenia vyplývajúce zo zmenky alebo šeku.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Pre elektronický platobný rozkaz platí horná hranica hodnoty uplatňovanej pohľadávky vo výške 1 000 000 CZK (bez príslušenstva); pre platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz a zmenkový (šekový) platobný rozkaz nie je stanovená žiadna horná hranica.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Konanie o platobnom rozkaze nie je povinné, žalobca môže svoju peňažnú pohľadávku vymáhať aj v bežnom civilnom konaní. Ak však žalobca podá „bežnú“ žalobu a pohľadávka v tejto žalobe bude spĺňať podmienky stanovené na vydanie platobného rozkazu, môže súd platobný rozkaz vydať, aj keď to žalobca výslovne nenavrhoval. Elektronický platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz a zmenkový (šekový) platobný rozkaz možno vydať len na návrh žalobcu.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Platobný rozkaz a elektronický platobný rozkaz nemožno vydať, ak by sa mal doručiť žalovanému do cudziny. V takom prípade súd pokračuje v konaní podľa pravidiel bežného civilného procesu.

Ak sa európsky platobný rozkaz, vydaný českým súdom alebo súdom iného členského štátu, doručuje na území ČR, treba ho doručiť žalovanému do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené [ustanovenia § 174b ods. 1 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

1.2 Príslušný súd

O platobnom rozkaze a elektronickom platobnom rozkaze rozhoduje miestne príslušný okresný súd, o zmenkovom (šekovom) platobnom rozkaze rozhoduje vždy krajský súd [ustanovenia § 9 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Pokiaľ ide o príslušnosť na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, pozri článok 6 nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

1.3 Formálne požiadavky

Na podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu a zmenkového (šekového) platobného rozkazu neexistuje žiadne štandardizované tlačivo.

Súd môže vydať platobný rozkaz aj bez výslovného návrhu žalobcu; to však neplatí pre elektronický platobný rozkaz a zmenkový a šekový platobný rozkaz.

Žaloba, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu a zmenkového alebo šekového platobného teda musí spĺňať všeobecné náležitosti na podanie súdu. Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Povinnosť podpisu a datovania sa nevzťahuje na podanie elektronickými prostriedkami podľa osobitného právneho predpisu. Podanie sa musí urobiť písomne, pričom ho možno urobiť v listinnej alebo elektronickej forme prostredníctvom verejnej dátovej siete alebo telefaxom [ustanovenia § 42 ods. 1 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Podanie urobené elektronickými prostriedkami alebo telefaxom treba do troch dní doplniť originálom, prípadne písomným podaním rovnakého znenia. To neplatí, ak bolo elektronické podanie opatrené uznávaným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal akreditovaný poskytovateľ [ustanovenia § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

Návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu možno podať len na predpísanom tlačive v elektronickej forme (tlačivo je dostupné na https://www.justice.cz/). Návrh musí okrem všeobecných náležitostí (ustanovenia § 42 ods. 4 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád) obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne rodné čísla alebo identifikačné čísla účastníkov (obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať), prípadne tiež ich zástupcov, opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha [ustanovenia § 79 ods. 1 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Návrh musí takisto obsahovať dátum narodenia fyzickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby alebo identifikačné číslo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom [ustanovenia § 174a ods. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Návrh musí byť podpísaný uznávaným elektronickým podpisom žalobcu založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal akreditovaný poskytovateľ.

Na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu treba vyplniť tlačivo A, ktoré je uvedené v prílohe I. k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006. V tlačive treba uviesť všetky údaje o stranách konania a o povahe a výške nároku.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Týka sa len elektronického platobného rozkazu. Tlačivo je dostupné na https://www.justice.cz/. Návrh musí byť podpísaný uznávaným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal akreditovaný poskytovateľ [ustanovenia § 174a zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Pokiaľ ide o formálne požiadavky na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, pozri bod 1.3 vyššie.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Na vydanie platobného rozkazu a elektronického platobného rozkazu je potrebné, aby uplatnené právo vyplývalo zo skutočností uvedených a doložených žalobcom (pozri bod 1.3.4.). Záver, že uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom, predpokladá taký opis rozhodujúcich skutkových okolností, ktorý je dostatočne podložený pripojenými dôkazmi, ktoré súdu umožnia žalobcom tvrdený skutkový základ podrobiť právnemu posúdeniu. Jednak musia byť skutkové okolnosti opísané tak úplne, aby bolo možné posúdiť, ktorý právny nárok sa uplatňuje (ktorý právny predpis sa vzťahuje na daný prípad), jednak musí žalobca uviesť všetky skutočnosti, ktoré podľa zákona vedú k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, a všetko musí byť riadne podložené dôkazmi.

V konaní o vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu treba, aby žalobca predložil originál zmenky alebo šeku, o ktorých pravosti nie je dôvod pochybovať, a ďalšie listiny nutné na uplatnenie práva.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno. Z povahy konania vyplýva, že sa majú predložiť listinné dôkazy, ktorými možno doložiť žalobcom uplatňovaný nárok. Listinné dôkazy treba v elektronickej forme pripojiť aj k návrhu na vydanie elektronického platobného rozkazu. K návrhu na vydanie zmenkového (šekového) platobného rozkazu sa musia pripojiť originály zmeniek alebo šekov. Právo žalobcu predkladať dôkazné prostriedky nie je rozsahovo nijako obmedzené.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak platobný rozkaz nemožno vydať, súd návrh na jeho vydanie nezamieta, pokračuje v konaní podľa pravidiel bežného civilného procesu (predovšetkým teda nariadi pojednávanie). Platobný rozkaz nemožno vydať, ak žalobca neuplatňuje peňažnú pohľadávku, ak nie je známy pobyt žalovaného alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť žalovanému do cudziny.

Návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu súd odmietne, ak neobsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti alebo je nezrozumiteľný, alebo neurčitý, pokiaľ pre tieto nedostatky nemožno v konaní pokračovať. Súd žalobcu v takom prípade nevyzýva na opravu alebo doplnenie návrhu.

Ak nemožno návrhu na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu vyhovieť, súd nariadi pojednávanie.

1.5 Odvolanie

Súd nevydáva rozhodnutie o zamietnutí platobného rozkazu, elektronického platobného rozkazu alebo zmenkového (šekového) platobného rozkazu; otázka odvolania v prípade zamietnutia platobného rozkazu teda neprichádza do úvahy.

1.6 Podanie odporu

Proti platobnému rozkazu a elektronickému platobnému rozkazu možno podať odpor. Žalovaný má právo podať odpor do 15 dní od doručenia platobného rozkazu alebo elektronického platobného rozkazu. Odpor proti elektronickému platobnému rozkazu možno podať aj prostredníctvom elektronického formulára podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. Odpor nemusí byť odôvodnený, ale mal by spĺňať všeobecné požiadavky na podanie určené súdu, predovšetkým by teda malo byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované.

Proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu možno uplatniť námietky, a to do 15 dní od jeho doručenia. V námietkach musí žalovaný uviesť všetko, čo proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu namieta.

Žalovaný v konaní o európskom platobnom rozkaze môže výšku nároku uhradiť alebo v lehote 30 dní môže nárok poprieť a podať odpor na súde, ktorý európsky platobný rozkaz vydal; na podanie odporu sa použije tlačivo F uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006. Následne sa vec postúpi bežným občianskoprávnym súdom a rieši sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

1.7 Účinok podania odporu

Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor, zrušuje sa tým platobný rozkaz alebo elektronický platobný rozkaz v plnom rozsahu, súd nariadi pojednávanie a v konaní pokračuje podľa pravidiel bežného civilného konania.

Ak žalovaný podá včas námietky proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu, súd taktiež nariadi na ich prejednanie pojednávanie. V závislosti od výsledku konania o námietkach súd rozsudkom buď ponechá zmenkový (šekový) platobný rozkaz v platnosti (námietky sú nedôvodné), alebo ho celkom alebo sčasti zruší (námietky sú plne alebo čiastočne dôvodné). Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie. Na rozdiel od podania odporu proti platobnému rozkazu a elektronickému platobnému rozkazu sa zmenkový (šekový) platobný rozkaz podaním námietok nezrušuje.

1.8 Účinok nepodania odporu

Platobný rozkaz, elektronický platobný rozkaz a európsky platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku. Ak žalovaný nepodá námietky včas alebo ich vezme späť, má zmenkový (šekový) platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Súd na žiadosť opatrí platobný rozkaz, elektronický platobný rozkaz a zmenkový (šekový) platobný rozkaz doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Takto opatrený platobný rozkaz je vykonateľným titulom.

Ak žalovaný v konaní o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu nepodá proti vydanému platobnému rozkazu v stanovenej lehote odpor, stane sa európsky platobný rozkaz automaticky vykonateľným. Výkon prebieha v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi členského štátu, v ktorom sa európsky platobný rozkaz vykonáva.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti platobnému rozkazu, elektronickému platobnému rozkazu alebo zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu, proti ktorému nebol podaný odpor alebo námietky a ktorý má účinok právoplatného rozsudku, nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Žalovaný má k dispozícii v zákonom stanovených prípadoch len mimoriadne opravné prostriedky, žalobu pre zmätočnosť, v prípade právoplatného platobného rozkazu aj žalobu na obnovu konania [ustanovenia § 228 ods. 2 a § 229 ods. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]

Po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty stanovenej na podanie odporu proti európskemu platobnému rozkazu má žalovaný právo požiadať o preskúmanie európskeho platobného rozkazu za podmienok uvedených v článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006. Právomoc konať o návrhu na preskúmanie európskeho platobného rozkazu má súd, ktorý európsky platobný rozkaz vydal. Návrh na preskúmanie európskeho platobného rozkazu je jediným prostriedkom obrany žalovaného proti vykonateľnému európskemu platobnému rozkazu v štáte, v ktorom bol tento platobný rozkaz vydaný. Rozhodnutie (uznesenie) o žiadosti na preskúmanie európskeho platobného rozkazu sa doručuje žalobcovi aj žalovanému [ustanovenia § 174b ods. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

Súvisiaci odkaz

https://www.justice.cz/

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.