Európsky platobný rozkaz

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Áno. V kapitole 49 Občianskeho súdneho poriadku (tsiviilkohtumenetluse seadustik) je upravené zrýchlené konanie vo veci na vydanie platobného rozkazu.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Toto konanie sa uplatňuje v prípade nároku vyplývajúceho zo súkromného právneho vzťahu a je určené na riešenie vyplácania pevne stanovených súm.

Zrýchlené konanie vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu sa neuplatňuje v prípade nezmluvných nárokov, okrem:

 • nárokov vyplývajúcich zo zákona o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (liikluskindlustuse seadus),
 • nárokov, pri ktorých dlžník vystavil uznanie záväzku alebo ktorých súčasťou sa stala dohoda so záväzkom plnenia.

Zrýchlené konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa neuplatňuje v prípade, ak:

 • lehota na uplatnenie nároku v čase podania žiadosti ešte neuplynula, okrem nárokov na pokuty za oneskorené platby v podobe vedľajšieho nároku, alebo ak uplatnenie nároku závisí od splnenia vzájomného záväzku, pričom tento záväzok doposiaľ nebol splnený,
 • sa nárok uplatňuje na náhradu nemajetkovej ujmy,
 • sa predkladá nárok voči osobe v konkurze,
 • nárok, ktorý sa predkladá voči viacerým dlžníkom, nevyplýva z rovnakého základu alebo záväzku.

Zrýchlené konanie vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu sa neuplatňuje v prípade vedľajších nárokov, ak svojím rozsahom prevyšujú hlavný nárok.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Áno. Zrýchlené konanie vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu sa neuplatňuje v prípade nárokov prevyšujúcich sumu 6 400 EUR. Táto suma zahŕňa hlavné aj vedľajšie nároky.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Uplatnenie zrýchleného konania vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu je dobrovoľné. Veriteľ sa môže rozhodnúť, či si v tejto veci želá uplatniť zrýchlené konanie alebo začne riadne konanie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno. Vnútroštátne právne predpisy neobsahujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o uplatnenie zrýchleného konania vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu v prípade odporcov, ktorí majú bydlisko v inej krajine. V rámci EÚ sa príslušnosť odporcu stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012.

1.2 Príslušný súd

Žiadosti o zrýchlené konanie vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu sa podávajú na oddelení platobných rozkazov súdneho pracoviska v Haapsalu miestneho súdu v Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja).

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Zrýchlené konanie vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vedie elektronicky a ako také sa môže predložiť súdu iba prostredníctvom verejného portálu E-file alebo prostredníctvom vrstvy výmeny údajov informačných systémov X-tee (X-road).

Žiadosti sa môžu predkladať prostredníctvom podateľne E-toimik na webovej stránke: https://www.e-toimik.ee/.

Podľa pododdielu 485 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa námietky môžu podávať prostredníctvom formulára priloženého k návrhu na platbu alebo prostredníctvom iného formulára. Formuláre sú dostupné aj na webovej stránke ministerstva spravodlivosti (Justiitsministeerium): http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/maksekasumenetlus-ja-e-toimik.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, nie je povinné poveriť zástupcu.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Žiadosť o zrýchlené konanie vo veci vydania platobného rozkazu musí obsahovať stručný opis okolností, ktoré tvoria podklad pre nárok, a stručný opis dôkazov, ktoré by bol žiadateľ schopný predložiť na podporu nároku. Nárok musí byť založený na skutočnostiach a podopretý listinnými dôkazmi. Nárok je zjavne nepodložený, ak vzhľadom na okolnosti špecifikované v žiadosti ako podklad pre platobný rozkaz nie je možné nárok uspokojiť zákonnou cestou.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Na účely potvrdenia predloženia nároku nie je potrebné priložiť listinný dôkaz. Žiadosť by však mala obsahovať stručný opis dôkazov, ktoré by bol žiadateľ schopný predložiť na podporu svojho nároku.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd odmietne vyhovieť žiadosti o uplatnenie zrýchleného konania vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu, ak:

 1. podľa Občianskeho súdneho poriadku nie je vo veci platobného rozkazu povolené uplatňovanie zrýchleného konania;
 2. žiadosť nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku;
 3. návrh na platbu nebol dlžníkovi doručený v primeranej lehote a nie je možné doručiť ho verejným oznámením, pričom žiadateľ výslovne požiadal o ukončenie konania vo veci, v ktorej bola podaná námietka;
 4. žiadateľ neinformuje súd o doručení/nedoručení písomnosti účastníkovi konania v stanovenej lehote;
 5. existuje akýkoľvek evidentný dôvod na pozastavenie konania.

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu o odmietnutí vyhovieť žiadosti o uplatnenie zrýchleného konania vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je možné podať odvolanie. Odmietnutím vyhovieť žiadosti sa neobmedzuje právo žiadateľa predložiť nárok v rámci žalôb alebo v zrýchlenom konaní vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu.

1.6 Podanie odporu

Dlžník má právo podať námietku proti nároku alebo jeho časti na súde, ktorý predložil návrh na platbu, do 15 dní alebo 30 dní, ak sa návrh na platbu doručuje do cudziny.

Námietka sa môže podať prostredníctvom formulára priloženého k návrhu na platbu alebo prostredníctvom iného formulára. Námietka nemusí byť odôvodnená.

1.7 Účinok podania odporu

Ak dlžník podá námietku proti návrhu na platbu pred stanovenou lehotou, súd, ktorý vypracoval návrh na platbu, bude pokračovať v prejednávaní žaloby alebo ju postúpi súdu stanovenému v žiadosti o zrýchlené konanie vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo súdu stanovenému v spoločnom návrhu príslušných účastníkov konania. Vo veciach vlastníctva bytu alebo spoločného vlastníctva konanie o žiadosti pokračuje, pokiaľ žiadateľ nepožiadal o podanie žaloby alebo ukončenie konania. Na účely žalôb sa žaloba považuje za podanú v momente podania žiadosti o uplatnenie zrýchleného konania vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Ak žiadateľ výslovne požiadal o ukončenie konania vo veci, v ktorej bola podaná námietka, konanie sa ukončí.

Ak dlžník čiastočne uzná nárok žiadateľa v námietke podanej proti návrhu na platbu, súd, ktorý vedie konanie v danej žalobe, nariadením vydá platobný rozkaz na vrátenie sumy uznanej dlžníkom a pokračuje v prejednávaní zostávajúcej časti prípadu v rámci žaloby alebo žiadosti.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Ak dlžník nezaplatí sumu uvedenú v návrhu na platbu a nepodá včas námietku proti návrhu na platbu, súd nariadením vydá platobný rozkaz na vrátenie tejto sumy.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Platobný rozkaz by mal obsahovať vysvetlenie pre dlžníka týkajúce sa jeho práva podať odvolanie proti nariadeniu do 15 dní alebo do 30 dní, ak sa návrh na platbu doručuje do cudziny. Dlžníkovi sa musí poskytnúť vysvetlenie, že odvolanie proti rozhodnutiu je možné podať iba na základe jednej z týchto okolností:

 1. návrh na platbu bol dlžníkovi doručený akýmkoľvek spôsobom okrem osobného doručenia proti podpisu alebo elektronického doručenia a bez zavinenia dlžníka nebol doručený včas, takže dlžník nemohol včas podať námietku;
 2. dlžník nemohol podať námietku proti návrhu na platbu z vážnych dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť;
 3. predpoklady na zrýchlené konanie vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu neboli splnené alebo podmienky zrýchleného konania vo veci návrhu na vydanie platobného rozkazu boli iným spôsobom vecne porušené, alebo nárok, ktorého sa týka zrýchlené konanie, je zjavne nepodložený.

Právny zástupca dlžníka alebo univerzálny dedič dlžníka môžu podať odvolanie proti platobnému rozkazu do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o ňom dozvedeli, ak je zrejmé, že v čase, keď súd prijal rozhodnutie, existovali dôvody na pozastavenie konania, ale súd si ich nebol vedomý a nemohol byť vedomý. Osoba podávajúca odvolanie proti rozhodnutiu tak musí urobiť na základe jednej z okolností špecifikovaných vyššie.

Posledná aktualizácia: 04/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.