Európsky platobný rozkaz

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Áno. V kapitole 49 Občianskeho súdneho poriadku (tsiviilkohtumenetluse seadustik, TsMS) sa upravuje zrýchlené konanie v prípade platobných príkazov.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Tento postup sa uplatňuje na pohľadávky vyplývajúce zo súkromnoprávnych vzťahov a jeho cieľom je splatenie určitých peňažných súm.

Zrýchlené konanie sa v prípade platobných príkazov neuplatňuje na mimozmluvné pohľadávky s výnimkou:

 • osobitných pohľadávok vyplývajúcich zo zákona o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (liikluskindlustuse seadus),
 • pohľadávok, pri ktorých dlžník uznal povinnosť, alebo pri ktorých bola uzavretá dohoda o inom výkone povinnosti.

Zrýchlené konanie na neuplatňuje na platobné príkazy, ak:

 • pohľadávka ešte nie je v čase podania návrhu splatná, s výnimkou pohľadávok za sankcie za oneskorené platby ako vedľajších pohľadávok, alebo ak predloženie pohľadávky závisí od výkonu vzájomnej povinnosti a takáto povinnosť ešte nebola vykonaná,
 • predmetom pohľadávky je náhrada nemajetkovej ujmy,
 • sa pohľadávka predkladá v rámci konkurzu,
 • sa pohľadávka predkladá voči viacerým dlžníkom a nevyplýva z rovnakého základu ani povinnosti.

Zrýchlené konanie v prípade platobných príkazov sa neuplatňuje na vedľajšie pohľadávky, ak presahujú výšku hlavnej pohľadávky.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Áno. Áno. Zrýchlené konanie sa v prípade platobných príkazov neuplatňuje na pohľadávky presahujúce 8 000 EUR. Táto suma zahŕňa hlavné aj vedľajšie pohľadávky.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Uplatnenie zrýchleného konania v prípade platobných príkazov je dobrovoľné. Veriteľ sa môže rozhodnúť, či chce v tomto prípade uplatniť zrýchlené konanie alebo začať riadne konanie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno. Vnútroštátne právne predpisy neobsahujú žiadne obmedzenia uplatniteľnosti zrýchleného konania v prípade platobných príkazov pre žalovaných, ktorí majú pobyt v inej krajine. V rámci EÚ sa právomoc žalujúceho určuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012.

1.2 Príslušný súd

Návrhy na zrýchlené konanie v prípade platobných príkazov vykonáva oddelenie platobných príkazov súdu v Haapsalu v okrese Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond).

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Zrýchlené konanie v prípade platobných príkazov sa vykonáva elektronicky a ako také sa môže predkladať súdu iba prostredníctvom portálu Avalik E-toimik alebo vrstvy informačných systémov na výmenu údajov X-tee.

Návrhy sa môžu predkladať prostredníctvom portálu E-toimik na webovej stránke: https://www.e-toimik.ee/.

Podľa pododdielu 485 ods. 2 TsMS sa môže námietka predložiť pomocou formulára priloženého k návrhu na splatenie alebo iného formulára. Formulár sa nachádza v Riigi Teataja (úradný vestník).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, nie je povinné menovať zástupcu.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Návrh na zrýchlené konanie v prípade platobných príkazov by mal obsahovať stručný opis okolností, ktoré predstavujú základ pohľadávky, ako aj stručný opis dôkazov, ktoré prekladateľ dokáže predložiť na podloženie pohľadávky v rámci žaloby. Pohľadávka musí vychádzať z faktov a musí byť podložená písomným dôkazom. Pohľadávka je zjavne nepodložená, ak po zohľadnení okolností uvedených v návrhu ako základ platobného príkazu nemôže byť právne uspokojená.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Na potvrdenie predloženia pohľadávky nie je potrebné zahrnúť písomný dôkaz. Návrh by však mal obsahovať stručný opis dôkazu, ktorý navrhovateľ dokáže predložiť na podloženie svojej pohľadávky v rámci žaloby.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd odmietne vyhovieť návrhu na využitie zrýchleného konania v prípade platobného príkazu, ak:

 1. využitie zrýchleného konania nie je podľa Občianskeho súdneho poriadku v prípade platobných príkazov povolené;
 2. návrh nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku;
 3. návrh na splatenie nebol dlžníkovi v primeranom čase doručený a nemôže byť doručený prostredníctvom verejného oznámenia, pričom navrhovateľ výslovne požiadal o ukončenie konania v prípade podania námietky;
 4. navrhovateľ neinformuje súd o výsledkoch doručenia účastníkovi konania v lehote stanovenej na tento účel;
 5. sú zjavné akékoľvek dôvody na pozastavenie konania.

1.5 Odvolanie

Voči rozhodnutiu o nevyhovení návrhu na využitie konania v prípade platobného príkazu nie je možné podať opravný prostriedok. Nevyhovením návrhu sa neobmedzuje právo navrhovateľa na predloženie pohľadávky v rámci žaloby alebo na zrýchlené konanie v prípade platobných príkazov.

1.6 Podanie odporu

Dlžník má právo podať do 15 dní, prípadne 30 dní v prípade doručenia návrhu na splatenie do zahraničia, námietku voči pohľadávke alebo jej časti na súde, ktorý navrhol splatenie.

Námietka sa môže predložiť pomocou formulára priloženého k návrhu na splatenie alebo iného formulára. Námietka nemusí byť podložená.

1.7 Účinok podania odporu

Ak dlžník podá námietku voči návrhu na splatenie v stanovenej lehote, súd, ktorý vypracoval návrh na splatenie, bude naďalej konať vo veci žaloby alebo postúpi vec súdu uvedenému v návrhu na zrýchlené konanie v prípade platobných príkazov, prípadne súdu uvedenému v spoločnom návrhu dotknutých účastníkov konania. Vo veciach vlastníctva alebo spoločného vlastníctva nehnuteľností pokračuje konanie týkajúce sa návrhu, ak navrhovateľ nepodal žalobu alebo nepožiadal o ukončenie konania. Na účely žalôb sa žaloba považuje za podanú od momentu podania návrhu na využitie zrýchleného konania v prípade platobných príkazov.

Ak navrhovateľ výslovne požiadal o ukončenie konania v prípade podania námietky, konanie sa ukončí.

Ak dlžník čiastočne uzná pohľadávku navrhovateľa v námietke podanej voči návrhu na splatenie, súd, ktorý koná vo veci žaloby, vydá platobný príkaz v rozhodnutí, v ktorom uvedie sumu priznanú dlžníkom, a pokračuje v konaní o ďalších častiach prípadu žaloby alebo návrhu.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Ak dlžník neuhradí sumu uvedenú v návrhu na splatenie a včas nepodá námietku voči návrhu na splatenie, súd vydá platobný príkaz na danú sumu vo forme rozhodnutia.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Platobný príkaz by mal obsahovať vysvetlenie pre dlžníka týkajúce sa práva dlžníka podať do 15 dní, prípadne do 30 dní v prípade doručenia návrhu na splatenie do zahraničia, opravný prostriedok voči rozhodnutiu Dlžníkovi sa poskytne vysvetlenie, že opravný prostriedok voči rozhodnutiu sa môže podať iba na základe niektorej z týchto okolností:

 1. návrh na splatenie bol doručený dlžníkovi akýmkoľvek spôsobom okrem osobného doručenia na základe podpisu alebo elektronicky a nie z viny dlžníka nebol doručený včas, a preto dlžník nemohol podať námietku včas;
 2. dlžník nemohol podať námietku voči návrhu na splatenie z opodstatneného dôvodu mimo jeho kontroly;
 3. neboli splnené predpoklady na uskutočnenie zrýchleného konania v prípade platobných príkazov alebo boli inak závažne porušené podmienky zrýchleného konania v prípade platobných príkazov, prípadne je pohľadávka, ktorej sa zrýchlené konanie týka, zjavne nepodložená.

Právny zástupca dlžníka alebo univerzálny nástupca dlžníka môže podať opravný prostriedok voči platobnému príkazu do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o platobnom príkaze, ak je zjavné, že v čase vydania súdneho rozhodnutia existovali dôvody na pozastavenie, ale súd o nich nevedel alebo nemohol vedieť. Osoba podávajúca opravný prostriedok voči rozhodnutiu by tak mala urobiť na základe niektorej z uvedených okolností.

Posledná aktualizácia: 05/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.