Európsky platobný rozkaz

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Vo Fínsku existuje osobitné konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktoré slúži špeciálne na vymáhanie nenapadnutých dlhov. V týchto prípadoch môže súd uložiť žalovanému zaplatiť dlh žalobcovi prostredníctvom takzvaného kontumačného rozsudku.

Žaloby možno podať aj pomocou elektronického návrhu na vydanie predvolania, ktorý sa predkladá prostredníctvom elektronického formulára na webovej lokalite fínskej súdnej správy (https://oikeus.fi/en/). Ďalšie informácie nájdete v časti „Automatické spracovanie – Fínsko“.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Tento postup možno použiť pre všetky druhy peňažných nárokov, na ktorých sa strany medzi sebou môžu zmluvne dohodnúť.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie. Neexistuje horná ani spodná hranica hodnoty nároku.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Postup je dobrovoľný.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

V zásade neexistuje žiadne pravidlo, ktoré stanovuje, že žalovaný musí žiť vo Fínsku. Na to, aby sa mohol uplatniť tento postup, však príslušným súdom musí byť fínsky súd. Podľa nariadenia Brusel I sa napríklad príslušný súd určuje podľa hlavného pravidla, že vec zahŕňajúcu požiadavku na platbu musí prejednať súd v mieste bydliska žalovaného.

1.2 Príslušný súd

Príslušným súdom v týchto veciach je všeobecný prvostupňový súd. Vo Fínsku sú tieto súdy známe ako okresné súdy (käräjäoikeus). Uplatňuje sa všeobecné pravidlo, že príslušným súdom je okresný súd v mieste bydliska žalovaného. Na konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vzťahujú štandardné ustanovenia o príslušnosti (pozri časť „Právomoc – Fínsko“).

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Návrhy na vydanie predvolania sa musia podať v písomnej forme a musia obsahovať konkrétne údaje: nárok, odôvodnenie (stručné), prípadný nárok v súvislosti s trovami podania žaloby a kontaktné údaje žalobcu a žalovaného. Návrhy na vydanie predvolania musia byť podpísané.

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú žiadne formuláre. Niektoré okresné súdy vytvorili formuláre, ale ich použitie nie je povinné.

Návrhy na priznanie nenapadnutého nároku možno podať pomocou elektronického návrhu na vydanie predvolania, ktorý sa predkladaná prostredníctvom elektronického formulára na webovej lokalite fínskej súdnej správy (https://oikeus.fi/en/).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Žalobca ani žalovaný nemusí využiť advokáta. Využitie advokáta je však vždy povolené.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Odôvodnenie nároku je nutné uviesť tak, aby bolo možné nárok odlíšiť od iných nárokov.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Vo veciach vymáhania nenapadnutého dlhu nie sú potrebné žiadne dôkazy. Žalobca musí predložiť dostatočné dôkazy len vtedy, keď žalovaný nárok napadne.

1.4 Zamietnutie žiadosti

V praxi nie je možné vydať kontumačný rozsudok v prípade, že žalovaný rozumnými argumentmi napadne nárok uvedený v návrhu na vydanie predvolania, takže nárok už nebude nenapadnutý. Ďalšie situácie, ktoré môžu nastať, zahŕňajú zamietnutie návrhu na vydanie predvolania, k čomu väčšinou dôjde vtedy, keď dotknutý okresný súd nie je v danej veci príslušný alebo keď žalobca napriek výzve neodstráni nedostatky vo svojom návrhu na vydanie predvolania. V zásade je možné žalobu ihneď zamietnuť prostredníctvom rozsudku, ak je nárok zjavne neopodstatnený, teda nemá žiadny právny základ. Inak súd neskúma oprávnenosť nároku.

1.5 Odvolanie

Žalobca nemá možnosť odvolať sa proti zisteniu, že nárok nemožno spracovať ako nenapadnutý, ak sa žalovaný rozhodne napadnúť ho. Za týchto okolností vec prejedná okresný súd v bežnom občianskoprávnom konaní. Žalobca sa však môže odvolať proti odmietnutiu alebo zamietnutiu svojho nároku.

1.6 Podanie odporu

Táto otázka bola formulovaná s ohľadom na taký druh systému, v ktorom sa najprv vydá „kontumačný rozsudok/platobný rozkaz“ a až potom má žalovaný možnosť podať odpor. Vo Fínsku sa nárok najprv pošle žalovanému, a ak ho žalovaný nenapadne, vydá sa kontumačný rozsudok.

Okresný súd vyzve žalovaného, aby sa v určitej lehote písomne vyjadril k žalobe. Lehotu určí okresný súd, pričom zvyčajne sú to dva až tri týždne. Žalovaný musí vo vyjadrení uviesť, či chce napadnúť nárok, a ak áno, na základe akých dôvodov. Žalovaný môže vo svojom vyjadrení takisto uviesť, aké dôkazy, ak nejaké existujú, chce predložiť, a môže si uplatniť nárok na náhradu trov. Žalovaný musí uviesť aj svoje kontaktné údaje a vyjadrenie podpísať.

1.7 Účinok podania odporu

Ak žalovaný predloží svoj odpor v stanovenej lehote, nárok už nebude nenapadnutý a nebude možné vydať kontumačný rozsudok. V takom prípade sa vec automaticky postúpi do bežného občianskoprávneho konania.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Ak žalovaný nenapadne nárok v stanovenej lehote, vydá sa kontumačný rozsudok v nárokovanej sume. Rozsudok je ihneď vykonateľný.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Žalovaný sa nemôže odvolať proti kontumačnému rozsudku na odvolacom súde (hovioikeus), ale má možnosť podať na okresný súd návrh na takzvané „opätovné preskúmanie“. Návrh na opätovné preskúmanie znamená, že vec sa vráti okresnému súdu, ktorý vydal kontumačný rozsudok, na opätovné preskúmanie. Návrhy na opätovné preskúmanie sa musia podať do 30 dní od dátumu prijatia oznámenia o kontumačnom rozsudku žalovaným. Ak žalovaný nepodá návrh na opätovné preskúmanie, kontumačný rozsudok bude platiť.

Posledná aktualizácia: 15/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.