Európsky platobný rozkaz

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Zjednodušený postup, ktorý sa nazýva konanie o platobnom rozkaze, sa stanovuje v článkoch 1405 až 1425 Občianskeho súdneho poriadku.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Tento postup sa uplatňuje pri vymáhaní všetkých pohľadávok, ktoré majú zmluvnú príčinu alebo vyplývajú zo zákonnej povinnosti a sú v určitej výške.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Tento postup sa uplatňuje pri vymáhaní všetkých pohľadávok, ktoré majú zmluvnú príčinu alebo vyplývajú zo zákonnej povinnosti a sú v určitej výške.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Tento postup je voliteľný.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Toto konanie sa povedie výlučne pred príslušným súdom v mieste, kde žije dlžník alebo jeden z dlžníkov, čo vylučuje uplatnenie tohto konania v prípade, keď sa jediný dlžník nachádza v zahraničí.

1.2 Príslušný súd

Návrh sa podáva na okresnom súde, miestnom súde, u predsedu obchodného súdu a od 1. januára 2013 u predsedu krajského súdu v rámci právomocí týchto súdov.

Výlučnú právomoc má súd v mieste, kde žije dlžník alebo jeden z dlžníkov. Toto pravidlo je v súlade s verejným poriadkom a súd musí automaticky určiť prípad, v ktorom nemá právomoc.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Formálne požiadavky sú upravené nasledujúcimi zmienkami a informáciami, ktoré musia byť v žiadosti povinne uvedené:

  • mená a priezviská, povolania a bydlisko veriteľov a dlžníkov alebo v prípade právnických osôb ich forma, názov a sídlo,
  • presné uvedenie výšky požadovanej sumy spolu s vyúčtovaním rôznych zložiek pohľadávky, ako aj jej základu.

Ak formulár nie je povinný, určite sa odporúča. Ide o formulár CERFA dostupný na stránke francúzskej správy (pozri stránku ministerstva spravodlivosti) a vo všetkých kanceláriách príslušných súdov.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Návrh predkladá sám veriteľ alebo akýkoľvek zástupca.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Odôvodnenie pohľadávky nemusí byť uvedené podrobne, stačí ho uviesť súhrnne (pozri odpoveď 1.3.1) vyššie).

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Žiadosť musí byť sprevádzaná dokladmi potvrdzujúcimi odôvodnenosť pohľadávky (faktúry, nájomné zmluvy, predajné zmluvy, úverové zmluvy, vyúčtovanie...). Uplatňujú sa pravidlá všeobecného práva v občianskoprávnom konaní.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Sudca, ktorý musí preskúmať odôvodnenosť nároku pred vydaním príkazu o platobnom rozkaze, môže návrh úplne alebo čiastočne zamietnuť, ak pohľadávku nepovažuje za odôvodnenú.

1.5 Odvolanie

V prípade zamietnutia žiadosti sa veriteľ nemôže odvolať, ale môže postupovať v rámci bežných právnych opatrení, čo znamená, že môže podať žalobu na príslušnom súde v rámci riadneho postupu.

1.6 Podanie odporu

Dlžník má lehotu jeden mesiac na podanie námietky buď vyhlásením v kancelárii súdu, ktorý vydal súdny príkaz, alebo doporučeným listom adresovaným tej istej kancelárii súdu. Na námietku sa nevzťahujú žiadne ďalšie formálne povinnosti.

1.7 Účinok podania odporu

Podaním námietky začína konanie súdu. Kancelária súdu zvolá všetkých účastníkov konania (aj tých, ktorí nepodali námietku) na pojednávanie. Súd v rámci svojej vecnej príslušnosti rozhoduje nielen o pôvodnej žiadosti, ale aj o incidenčných žiadostiach a obhajobe vo veci samej.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Po uplynutí jedného mesiaca od oznámenia veriteľ požiada súdny orgán, ktorý vydal príkaz, o pripojenie doložky vykonateľnosti. Táto žiadosť nemá určenú formu (podáva sa vyhlásením alebo obyčajnou zásielkou). Pripojením doložky vykonateľnosti súdny príkaz získava všetky účinky rozsudku.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ani na kasačnom súde. Na kasačnom súde je možné podať odvolanie iba proti podmienkam pripojenia doložky vykonateľnosti kanceláriou súdu.

Súvisiace odkazy

Webová lokalita ministerstva spravodlivosti

Webová lokalita Legifrance

Posledná aktualizácia: 26/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.