Európsky platobný rozkaz

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

Áno. Pravidlá občianskoprávneho konania umožňujú konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu (Mahnverfahren) na účely získania platby peňažných nárokov, ktoré nemusia byť nevyhnutne napadnuté. Upravuje ho oddiel 688 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung).

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Toto konanie možno vo všeobecnosti využiť v prípade, keď sa nárok týka platby pevne stanovenej peňažnej sumy v eurách.

Nemožno ho však použiť v týchto prípadoch:

  • nároky vyplývajúce z dohody o spotrebiteľskom úvere s úrokovou mierou vyššou ako 12 % nad základnou úrokovou sadzbou,
  • nároky závislé od splnenia záväzkov, ktoré ešte neboli splnené,
  • ak by sa platobný rozkaz musel doručiť formou uverejneného oznámenia, pretože adresa odporcu je neznáma.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje horná hranica sumy, ktorú si možno nárokovať.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu veriteľom je voliteľné. Veriteľ si môže vybrať medzi týmto konaním a bežným konaním.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nemecké konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa v zásade môže použiť aj v prípade, že odporca má bydlisko v inom členskom štáte alebo v tretej krajine. Treba však poznamenať, že v oddiele 688 ods. 3 nemeckého Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že v prípadoch, keď by sa platobný rozkaz musel doručiť v zahraničí, možno konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu použiť len vtedy, keď to je stanovené v zákone o uznávaní a výkone rozsudkov (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). V súčasnosti to zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie, Islandu, Nórska, Švajčiarska a Izraelu.

1.2 Príslušný súd

Výlučná príslušnosť v konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu má miestny súd (Amtsgericht) s bežnou príslušnosťou pre navrhovateľa. Tá sa určuje podľa miesta bydliska osoby alebo sídla právnickej osoby. Mnohé nemecké spolkové krajiny však zriadili centrálne súdy pre veci týkajúce sa platobných rozkazov (Mahngerichte) (napríklad miestny súd vo Weddingu v Berlíne). To znamená, že príslušnosť v konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa sústredila do niekoľkých miestnych súdov či dokonca do jedného miestneho súdu v danej spolkovej krajine. V takých prípadoch má bežnú príslušnosť pre navrhovateľa centrálny súd pre platobné rozkazy príslušný v mieste jeho bydliska.

Ak navrhovateľ nemá miesto bežnej príslušnosti v Nemecku, výlučnú príslušnosť má miestny súd vo Weddingu v Berlíne. Ak odporca nemá miesto bežnej príslušnosti v Nemecku, príslušnosť má miestny súd, ktorý by bol príslušný v spore bez ohľadu na akékoľvek rozlišovanie príslušnosti podľa predmetu (miestne súdy majú vo všeobecnosti príslušnosť len do sumy 5 000 EUR). Aj v tomto prípade môžu v niektorých spolkových krajinách pôsobiť centrálne súdy pre platobné rozkazy.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Použitie štandardného formulára je povinné v prípadoch, keď pre príslušné vyhlásenie alebo návrh takýto formulár neexistuje. Formuláre napríklad existujú pre návrhy na vydanie a opätovné vydanie platobných rozkazov a exekučných titulov.

Vo všetkých spolkových krajinách sú konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu automatizované. Návrhy sa v tomto prípade môžu podávať na predtlačených papierových formulároch alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov. Niekoľko poskytovateľov softvéru ponúka softvérové programy na elektronické podávanie návrhov v automatizovaných konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu. Na niektorých miestnych súdoch je takisto možné podať on-line návrh cez internet.

Predtlačené papierové formuláre o návrhu na vydanie platobného rozkazu možno zakúpiť v papiernictve.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, právne zastúpenie nie je povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Dôvody, na ktorých je nárok založený, nemusia byť podrobne opísané. Vyžaduje sa iba stručné vyhlásenie o nároku a konkrétna požadovaná suma. Stačí vyplniť políčka na predtlačenom formulári pre konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu. Hlavné a vedľajšie nároky sa musia uviesť samostatne.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie je potrebné predložiť listinné dôkazy o nárokoch.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa zamietne, ak konanie o tomto návrhu nie je prípustné, ak súd, na ktorý sa podá návrh, nie je príslušný, alebo ak návrh nespĺňa formálne požiadavky. Návrh sa zamietne aj v prípade, že platobný rozkaz možno vydať iba pre časť nároku. Pred zamietnutím je nutné vypočuť navrhovateľa.

Súd pred vydaním platobného rozkazu neskúma, či je nárok odôvodnený.

1.5 Odvolanie

Voči zamietnutiu návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vo všeobecnosti nemožno odvolať. Odvolanie (sofortige Beschwerde) je možné len vtedy, keď bol návrh doručený výhradne v strojom čitateľnej forme a bol zamietnutý na základe toho, že súdu sa nezdal vhodný na spracovanie v systéme elektronického spracovania. Toto pravidlo má však v praxi len malý význam.

1.6 Podanie odporu

Ak sa vydá platobný rozkaz a doručí sa odporcovi, odporca má dva týždne na podanie odporu. Odpor je však stále platný aj po uplynutí tohto termínu, pokiaľ nebol vydaný žiadny vykonávací príkaz.

Pri doručení platobného rozkazu odporca dostane aj predtlačený formulár, na ktorom môže podať odpor. Použitie tohto predtlačeného formulára je však voliteľné. To znamená, že odpor možno podať aj v inej forme, pričom jedinou formálnou požiadavkou je písomná forma.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca napadne nárok včas, nesmie sa vydať vykonávací príkaz a nárok uvedený v platobnom rozkaze nemožno vykonať. Vec sa však následne nebude automaticky riešiť v bežnom súdnom konaní. To si vyžaduje podanie výslovného návrhu na začatie bežného konania, čo môže urobiť navrhovateľ alebo odporca v konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu. Navrhovateľ sa môže rozhodnúť podať tento návrh ihneď, ako sa dozvie o odpore, a môže ho dokonca priložiť k platobnému rozkazu ako preventívne opatrenie.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Súd na základe návrhu vydá vykonávací príkaz. Návrh nemožno podať pred uplynutím lehoty povolenej na podanie odporu a musí obsahovať vyhlásenie o tom, aké platby sa uskutočnili v súvislosti s platobným rozkazom, ak sa už nejaké uskutočnili. Ak sa uskutočnili čiastočné platby, navrhovateľ musí príslušným spôsobom znížiť nárokovanú sumu.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Vykonávací príkaz je rovnocenný s predbežne vykonateľným kontumačným rozsudkom. Odvolanie možno podať do dvoch týždňov od doručenia.

Posledná aktualizácia: 28/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.