Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky platobný rozkaz

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Žiadne osobitné konanie o platobnom rozkaze v Gibraltári neexistuje. Existuje však rovnocenné konanie, na základe ktorého môže navrhovateľ získať rozsudok pre zmeškanie.

1.1 Rozsah konania

Konanie týkajúce sa rozsudku pre zmeškanie je súčasťou bežných občianskoprávnych súdnych konaní v Gibraltári. Keď navrhovateľ podá nárok, žalovaný by mal odpovedať do 14 dní od prijatia oznámenia na formulári na uplatnenie nároku. Ak žalovaný neodpovie na podanie nároku, navrhovateľ môže súd požiadať o vydanie rozsudku pre zmeškanie (t. j. vydať príkaz, aby žalovaný zaplatil požadovanú sumu, pretože nebola doručená žiadna odpoveď). Navrhovateľ by tak mal urobiť čo najskôr po uplynutí 14 dní. Pokým súd nedostane žiadosť o vydanie rozsudku, žalovaný ešte stále môže ešte odpovedať na podaný nárok. Ak súd dostane odpoveď žalovaného pred podaním žiadosti navrhovateľa, táto odpoveď bude mať prednosť dokonca aj vtedy, ak by bola podaná neskoro.

Ak navrhovateľ nepožiada o vydanie rozsudku do šiestich mesiacov od uplynutia lehoty, v rámci ktorej žalovaný mal podať obhajobu, uplatnenie nároku bude „prerušené“ (t. j. zastavené alebo pozastavené) a navrhovateľ môže urobiť len jednu vec, a to podať žiadosť sudcovi, aby nariadil zrušenie prerušenia.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Rozsudok pre zmeškanie môže byť vydaný skoro vo všetkých typoch prípadov/konaní na občianskych súdoch v Gibraltári. Nie sú obmedzené na peňažné a zmluvné nároky. Pokiaľ rozsudok pre zmeškanie nie je osobitne vylúčený podľa pravidiel súdu (známeho ako Občiansky súdny poriadok ), navrhovateľ môže požiadať o vydanie rozsudku pre zmeškanie v rámci akéhokoľvek občianskoprávneho konania v Gibraltári.

Na účely získania rozsudku pre zmeškanie musí navrhovateľ predložiť dôkaz o tom, že dodržal procesné požiadavky a tiež, že žalovaný tieto procesné požiadavky nesplnil.

Vo výnimočných prípadoch časť 8 Občianskeho súdneho poriadku umožňuje uskutočniť alternatívne konanie na uplatnenie nároku v prípadoch, keď navrhovateľ žiada o vydanie súdneho rozhodnutia o určitej otázke, v prípade ktorej je nepravdepodobné, že by to znamenalo zásadný skutkový spor, alebo ak je tento postup povolený v osobitných konaniach. V takejto situácii rozsudok pre zmeškanie nie je dostupný.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Výška nároku nie je obmedzená.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Ako už bolo uvedené, konanie o rozsudku pre zmeškanie je súčasťou bežného občianskeho súdneho konania. Nie je to samostatný postup, ako je známe v mnohých iných členských štátoch. Použitie konania je nepovinné v tom zmysle, že rozsudok pre zmeškanie sa automaticky nevydá na základe toho, že žalovaný v príslušnej lehote neodpovedal na žiadosť. Táto lehota je jasne uvedená vo formulári návrhu na uplatnenie nároku, ktorý sa doručí žalovanému. Na účely získania rozsudku pre zmeškanie musí navrhovateľ buď predložiť požiadavku, alebo žiadosť na vydanie rozsudku pre zmeškanie. Navrhovateľ sa môže prípadne rozhodnúť neuplatňovať nárok.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Na základe dohôd medzi krajinami o uznávaní a výkone rozsudkov medzi členskými štátmi (napr. nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach) alebo podobných dohôd uzavretých s tretími krajinami je toto konanie dostupné, ak žalovaný žije v inom členskom štáte alebo tretej krajine. Navrhovateľ musí zabezpečiť, aby formulár na uplatnenie nároku bol riadne doručený žalovanému (odporcovi) v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na doručovanie dokumentov mimo Gibraltáru (napr. nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch). Ak žalovaný neodpovie na uplatnenie nároku, navrhovateľ musí podať obvyklým spôsobom na súd žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie.

1.2 Príslušný súd

Príslušným súdom by bol Najvyšší súd Gibraltáru v jeho rôznych právomociach. Zahŕňa to právomoc najvyššieho súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu, ktorá sa zaoberá nárokmi až do výšky 10 000 GBP.

1.3 Formálne požiadavky

Okrem uvedených požiadaviek, t. j. že navrhovateľ uplatnil správne postupy pri uplatnení nároku a že žalovaný v požadovanom čase neodpovedal, formálne požiadavky na získanie rozsudku pre zmeškanie závisia od typu nároku.

Vo všeobecnosti platí, že ak sa uplatňuje nárok na určitú sumu, od navrhovateľa sa vyžaduje len, aby požiadal o vydanie rozsudku pre zmeškanie. Takýmito žiadosťami sa zvyčajne zaoberá tajomník súdu a nie sudca. V takýchto prípadoch zamestnanci súdu overia, či žalovaný nepotvrdil doručenie alebo nepodal obhajobu, či príslušné lehoty uplynuli a či navrhovateľ poskytol súdu potrebné dôkazy.

Ak ide o nárok na nestanovenú sumu, navrhovateľ musí podať žiadosť na súd. V takýchto prípadoch sudca posúdi záležitosť. Rozhodne, či je potrebné súdne pojednávanie a čo bude navrhovateľ musieť poskytnúť, aby pomohol sudcovi rozhodnúť o výške sumy, na ktorú má navrhovateľ nárok, napr. aké dôkazy treba predložiť.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Pre oba typy nároku sa musí použiť štandardný formulár.

Ak ide o nárok na nestanovenú sumu a súd začal konanie o nároku, súd pošle navrhovateľovi formulár N205A – Oznámenie o začatí konania (stanovená suma). Tento formulár obsahuje oddiel, ktorý navrhovateľ musí vyplniť a vrátiť súdu s cieľom požiadať o vydanie rozsudku pre zmeškanie, keď žalovaný v požadovanom čase neodpovie na uplatnenie nároku. Vo formulári sú na pomoc pri vypĺňaní uvedené pokyny.

Predtým, ako navrhovateľ vyplní formulár, by mal starostlivo zvážiť, akým spôsobom si želá, aby žalovaný zaplatil dlžnú sumu. Navrhovateľ môže chcieť, aby boli peniaze zaplatené okamžite, ale s väčšou pravdepodobnosťou ich môže získať, ak žalovanému povolí zaplatiť ich v splátkach počas určitého obdobia. Bude to závisieť od situácie žalovaného.

Ak by sa uplatňoval nárok na nestanovenú sumu, navrhovateľ by po začatí konania o nároku dostal od súdu formulár N205B – Oznámenie o začatí konania (nestanovená suma). Tento formulár obsahuje tiež oddiel, v ktorom môže navrhovateľ požiadať súd o vydanie príkazu, že žalovaný je „zodpovedný“ za nárok. Súd rozhodne, akú sumu by mal žalovaný zaplatiť. Nazýva sa to „zaznamenanie rozhodnutia o sume, o ktorej rozhodne súd“.

V určitých typoch prípadov sa vyžaduje podanie žiadosti sudcovi, aby rozhodol o tom, či sa môže vydať rozsudok pre zmeškanie, a to v prípadoch, keď sa nárok doručuje žalovanému (odporcovi) v inej jurisdikcii, pričom žalovaným je štát, kráľovstvo alebo osoba alebo orgán, na ktorý sa nevzťahuje občianskoprávne konanie. Žiadosť je tiež potrebná, ak ide o nárok voči dieťaťu alebo pacientovi, alebo ak ide o nárok na základe občianskoprávneho deliktu vznesený jedným manželským partnerom proti druhému. V takýchto prípadoch by sa mal použiť formulár N244 (Application Notice).

V prípade záujmu o ďalšie informácie vrátane získania výtlačkov príslušných formulárov sa obráťte na Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, telefónne číslo (+ 350) 200 75608.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Rovnako ako pri všetkých typoch prípadov sa nepožaduje, aby sa osoba radila s advokátom, alebo aby ju advokát zastupoval. Vo všeobecnosti platí, že ak si uplatňujete nárok na sumu nad 10 000 GBP a konkrétne, ak zahŕňa zložité problémy, odporúča sa požiadať právneho zástupcu o radu. Viac informácií o vhodnosti právneho zastúpenia sa uvádza na stránke Podanie na súd.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Keďže žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie je v Gibraltári súčasťou bežných občianskoprávnych súdnych konaní, navrhovateľ bude musieť obvyklým spôsobom vzniesť nárok – pozri stránku Podanie na súd. Vo všeobecnosti musí formulár návrhu obsahovať informácie o stranách sporu, stručné údaje o nároku a, ak je to možné, vyhlásenie o výške nárokovanej sumy a či suma, ktorá sa má vrátiť, patrí do niektorého z týchto pásiem:

  • do 10 000 GBP,
  • viac než 10 000 GBP, nie však viac než 15 000 GBP,
  • viac než 15 000 GBP.

V nárokoch za ujmu na zdraví alebo úraz by navrhovateľ mal uviesť, či očakáva získať sumu:

  • do 1 000 GBP,
  • viac než 1 000 GBP.

Ak navrhovateľ nevie uviesť hodnotu nároku, mal by uviesť: „Neviem povedať, akú sumu mám v úmysle získať“. Formulár na uplatnenie nároku obsahuje pokyny pre navrhovateľa aj žalovaného.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Okrem formulára na uplatnenie nároku by navrhovateľ mal uviesť podrobné údaje o nároku, ktoré zahŕňajú:

  • stručné uvedenie faktov,
  • vyhlásenie (v prípade potreby) o tom, že navrhovateľ žiada o konkrétne typy náhrady škody,
  • informácie o všetkých nárokovaných úrokoch,
  • akékoľvek iné záležitosti požadované pre typ nároku, ako je stanovené v pravidlách súdu.

Ak zamestnanci súdu môžu vydať rozsudok pre zmeškanie, musia byť ubezpečení, že informácie o nároku boli doručené žalovanému; že žalovaný neodpovedal v príslušnej lehote a že žalovaný nárok neuspokojil.

Ak sú tieto požiadavky splnené, zamestnanci súdu vydajú rozsudok v prospech navrhovateľa, v ktorom sa žalovanému oznámi, koľko má zaplatiť, kedy má túto sumu zaplatiť a adresu, na ktorú by sa mali peniaze poslať. Kópia rozsudku sa zašle navrhovateľovi a žalovanému.

Ak má sudca vydať rozhodnutie, ako je uvedené vyššie, v prípade nároku na nešpecifikovanú sumu, môže rozhodnúť aj o nutnosti pojednávania a potrebe ďalších dôkazov. Nazýva sa to vydanie príkazov. Keď sudca prijme rozhodnutie navrhovateľovi a žalovanému sa pošle príkaz. Sudca môže vydať príkaz buď na to, že nárok postúpi na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, alebo nariadi, aby sa nárok sa predložil na pojednávanie na vybavenie nároku (disposal hearing).

Na tomto pojednávaní sudca buď: poskytne podrobnejšie informácie, napríklad o potrebných dokumentoch a dôkazoch, s cieľom pomôcť sudcovi, aby mohol vydať konečné rozhodnutie o sume; alebo rozhodne o sume, ktorú musí žalovaný zaplatiť, ak ide o jednoduchý prípad, ktorý si nevyžaduje zdĺhavé pojednávanie.

Závisieť to bude od pravdepodobnej výšky náhrady škody; od pravdepodobnosti, či žalovaný napadne výšku náhrady škody; a či sa sudca domnieva, že v dokumentoch, ktoré boli k dispozícii na pojednávaní, existujú dostatočné dôkazy na vydanie konečného rozhodnutia.

Sudca obvykle nepoužije pojednávanie na vybavenie nároku na vydanie konečného rozhodnutia, pokiaľ žalovanému nebol doručený každý písomný dôkaz, ktorý bol predložený súdu, najmenej tri dni pred pojednávaním na vybavenie nároku.

Po pojednávaní na vybavenie nároku zamestnanci súdov popíšu, o čom sudca rozhodol v príkaze. Kópie sa pošlú navrhovateľovi a žalovanému.

Okrem uvedeného, ak žalovaný nemá bydlisko v Gibraltári, súd sa musí uistiť podľa príslušných medzinárodných dohôd atď., či má právomoc pojednávať a rozhodovať o nároku; či iný súd nemá výlučnú právomoc a či tento nárok bol riadne doručený.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd zamietne požiadavku alebo žiadosť na vydanie rozsudku pre zmeškanie, ak navrhovateľ nedodržal pravidlá súdu. Napríklad, ak informácie vo formulári na uplatnenie nároku alebo jeho doručenia nie sú v súlade s pravidlami Občianskeho súdneho poriadku, súd nevydá rozsudok pre zmeškanie. Súd zamietne aj žiadosť na vydanie rozsudku pre zmeškanie, ak navrhovateľ neposkytne požadované dôkazy potrebné na to, aby presvedčili súd (pozri vyššie). Ak sú tieto procesné požiadavky splnené, to, či súd preskúma oprávnenosť nároku pred vydaním rozsudku pre zmeškanie, závisí (ako už bolo uvedené) od toho, či sa uplatňuje nárok na stanovenú sumu alebo nie, alebo či patrí do kategórie nárokov, ktoré môže posudzovať len sudca (pozri bod 1.3).

1.5 Odvolanie

K zamietnutiu vydania rozsudku pre zmeškanie dôjde len vtedy, ak navrhovateľ nepresvedčil súd o tom, že uplatnil správne postupy. Proti tomuto rozhodnutiu sa navrhovateľ nemôže odvolať. Ak súd odmietne vydať rozsudok pre zmeškanie, navrhovateľ môže normálne začať odznovu podaním nového formulára na uplatnenie nároku voči žalovanému v súlade s postupmi a požiadavkami Občianskeho súdneho poriadku.

Nariadenie rozsudku pre zmeškanie, ktoré bolo nenáležite vydané, môže byť zmenené alebo zrušené na žiadosť žalovaného. Možno podať žiadosť o zmenu rozsudku pre zmeškanie (napr. zmena na nižšiu sumu, keď bola časť dlhu zaplatená pred rozsudkom) alebo zrušenie (t. j. anulovanie).

Ak má navrhovateľ dôvod sa domnievať, že informácie o nároku neboli doručené žalovanému pred vydaním rozsudku pre zmeškanie, je povinný požiadať súd o zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ktorý bol vydaný v jeho prospech.

1.6 Podanie odporu

Konanie na vydanie rozsudku pre zmeškanie je možné len na základe toho, že sa žalovaný neobhajoval proti nároku alebo ho nepotvrdil v požadovanom čase (pozri vyššie). Ak sa žalovaný obhajuje proti nároku, potom prípad postupuje ako bežný obhajovaný nárok.

Ak si žalovaný želá zrušiť alebo zmeniť nariadenie rozsudku pre zmeškanie po tom, ako bol vydaný, musí bezodkladne podať na súd návrh na zrušenie alebo zmenu tohto rozsudku. Súd môže zmeniť alebo zrušiť rozsudok pre zmeškanie, ak je názoru, že na to existuje dostatočný dôvod, alebo že žalovaný má reálne vyhliadky na úspešnú obhajobu prípadu.

1.7 Účinok podania odporu

Ak žalovaný predloží obhajobu proti nároku v požadovanom čase, potom sa v prípade postupuje ako v bežnom napadnutom nároku, ako sa uvádza na stránke Podanie na súd.

1.8 Účinok nepodania odporu

Konanie na vydanie rozsudku pre zmeškanie je možné len na základe toho, že sa žalovaný neobhajoval proti nároku alebo ho nepotvrdil v požadovanom čase. Len potom môže navrhovateľ predložiť požiadavku alebo žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Rozsudok pre zmeškanie je rozhodnutím, ktoré navrhovateľ môže vymáhať u žalovaného. Postupy, ktorými je potrebné sa riadiť na účely získania rozsudku, sú opísané v bode 1.3.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Ako už bolo uvedené, žalovaný môže požiadať súd, aby rozsudok pre zmeškanie zmenil alebo zrušil (t. j. aby zmenil obsah rozsudku pre zmeškanie alebo ho úplne zrušil). Toto nie je odvolanie ako také, pretože sa pojednáva o tom na tom istom súde, na ktorom by sa pojednávalo o prípade, keby sa žalovaný obhajoval proti nároku. Súd môže rozsudok pre zmeškanie zmeniť alebo zrušiť, ak je názoru, že došlo k procesnej chybe, alebo že žalovaný má reálne vyhliadky na úspešnú obhajobu v súvislosti s nárokom, alebo existuje náležitý dôvod na takéto konanie.

Každá strana sporu môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení alebo odmietnutí zrušiť vydanie rozsudku pre zmeškanie, ak získala povolenie buď od súdu, ktorý rozhodnutie vydal, alebo od odvolacieho súdu.

Posledná aktualizácia: 17/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.