Európsky platobný rozkaz

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V Maďarsku existuje konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktoré sa upravuje zákonom L z roku 2009 o konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu. Konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu sú zjednodušené mimosúdne občianskoprávne konania o výkone nárokov na platbu, ktoré patria do právomocí občianskoprávnych notárov. Pri konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa automaticky spracúvajú údaje, pričom občianskoprávni notári používajú jednotný online informačný systém Maďarskej komory občianskoprávnych notárov (MOKK), ktorý majú na celoštátnej úrovni k dispozícii občianskoprávni notári, účastníci konania a iné osoby zapojené do konania. Notárske konania majú tak ako mimosúdne občianskoprávne konania rovnaký účinok ako súdne konania.

1.1 Rozsah konania

S výnimkou niektorých prípadov si oneskorené peňažné nároky možno uplatňovať prostredníctvom konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Ak suma, ktorá je predmetom sporu, vypočítaná v súlade s príslušnými pravidlami stanovenými v zákone CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku, nepresahuje sumu 3 000 000 HUF, oneskorený nárok obmedzený výlučne na peňažnú platbu sa môže uplatňovať len prostredníctvom konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo snahy o dosiahnutie predsúdneho urovnania. Toto ustanovenie sa uplatňuje len vtedy, ak

 1. každý účastník konania má známe miesto bydliska, alebo ak ho nemá, miesto pobytu, alebo sídlo alebo pobočku (ďalej spoločne len „doručovacia adresa“) v Maďarsku; a
 2. nárok na platbu nevyplynul z právneho vzťahu stanoveného podľa zákona I z roku 2012 o Zákonníku práce, zo zamestnania vo verejnom sektore, služobného pomeru, z účasti na programe zamestnávania vo verejnom sektore, pracovnej zmluvy uzavretej podľa zákona o športe, učňovskej zmluvy uzavretej v rámci odbornej prípravy, zo zmluvy o odbornej stáži pre študentov podľa zákona o národnom vysokoškolskom vzdelávaní ani z pracovného vzťahu vytvoreného so sociálnym družstvom alebo zamestnaneckým družstvom jeho členom, zo vzťahu verejnej služby ani zo zmluvy o správe v zmysle zákona I z roku 2017 o Správnom súdnom poriadku. Peňažné nároky vyplývajúce z týchto právnych vzťahov si možno uplatniť prostredníctvom konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu len vtedy, keď sa vec netýka vzniku právneho vzťahu, jeho zmeny ani zániku alebo keď sa nároky neuplatňujú ako právny dôsledok hrubého porušenia povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu zo strany zamestnanca ani ako právny dôsledok pochybenia zamestnanca.

Ak suma, ktorá je predmetom sporu, vypočítaná v súlade s príslušnými pravidlami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku, presahuje sumu 3 000 000 HUF, peňažný nárok si nemožno uplatňovať prostredníctvom konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Uplatnenie nároku na vyplatenie peňažných prostriedkov by sa malo chápať tak, že nezahŕňa uplatnenie hypotekárnych nárokov voči hypotekárnym veriteľom.

Ak doručovacia adresa účastníka konania v Maďarsku nie je známa, nie je možné vydať platobný rozkaz.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Pozri odpoveď v oddiele 1.1.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Áno, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Pri hodnote nižšej ako 3 000 000 HUF to je povinné, ako sa uvádza v oddiele 1.1. Vo všetkých ostatných prípadoch to je voliteľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Ak doručovacia adresa dlžníka v Maďarsku nie je známa, nie je možné vydať platobný rozkaz.

1.2 Príslušný súd

V konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu majú v celej krajine právomoc občianskoprávni notári. V konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu nie sú možné žiadne dohody v súvislosti s príslušnosťou.

Vo veci nárokov predložených ústne alebo písomne koná občianskoprávny notár, ktorému bol návrh na priznanie nároku predložený. Elektronické návrhy na priznanie nároku automaticky priraďuje občianskoprávnym notárom počítačový program.

1.3 Formálne požiadavky

Návrhy na vydanie platobného rozkazu sa musia predložiť buď písomne na príslušnom formulári, alebo ústne.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Pri podaniach v elektronickej i papierovej forme je povinné používať štandardný formulár. Formulár možno stiahnuť z webového sídla Maďarskej komory občianskoprávnych notárov alebo ho možno získať od notárov.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Návrh musí obsahovať:

 • právny vzťah, na ktorom sa zakladá nárok, právo, ktorého uplatnenie sa nárokuje, a sumu hlavného nároku a súvisiace poplatky,
 • dátum začiatku základného právneho vzťahu a dátum splatnosti nároku,
 • údaje, na základe ktorých je možné nárok identifikovať.

Návrh môže obsahovať stručný prehľad skutočností, ktoré slúžia ako základ na uplatnenie práva, a uvedenie podporných dôkazov.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

V rámci konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa nevykonávajú žiadne dôkazy. Návrh však môže obsahovať stručný prehľad skutočností, ktoré slúžia ako základ na uplatnenie práva, a uvedenie podporných dôkazov. Toto ustanovenie nebráni občianskoprávnemu notárovi preskúmať, či sú návrh na čiastočné oslobodenie od úhrady trov, platby v splátkach alebo odklad platby riadne podložené.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Občianskoprávny notár zamietne návrh, ak možno stanoviť, že

 1. príslušnosť maďarských občianskoprávnych notárov alebo v prípade postúpenia na riadne občianske súdne konanie maďarských súdov je vylúčená podľa zákona, záväzného právneho aktu Európskej únie alebo medzinárodného dohovoru, alebo má výlučnú právomoc zahraničný súd;
 2. výkon nároku navrhovateľa patrí do výlučnej právomoci súdov alebo iného orgánu;
 3. v zákone sa stanovuje, že nie je možné vydať platobný rozkaz;
 4. medzi účastníkmi konania už prebieha konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu v súvislosti s rovnakými právami a na rovnakom vecnom základe alebo už vznikli právne dôsledky podania žaloby, alebo v tejto veci už bol vydaný právoplatný platobný rozkaz alebo iný právoplatný rozsudok;
 5. účastník konania nemá právnu spôsobilosť konať v tejto veci;
 6. navrhovateľ nemá doručovaciu adresu v Maďarsku pri podávaní návrhu na vydanie platobného rozkazu, alebo doručovacia adresa navrhovateľa v Maďarsku prestane existovať po predložení návrhu, alebo nebolo možné vykonať doručenie navrhovateľovi na doručovaciu adresu v Maďarsku, ktorú navrhovateľ uviedol;
 7. navrhovateľ žiada doručenie uverejnením platobného rozkazu;
 8. doručenie platobného rozkazu na maďarskú adresu odporcu bolo opakovane neúspešné, okrem prípadov, keď sa predpokladá, že doručenie sa uskutočnilo;
 9. návrh navrhovateľa je predčasný alebo z dôvodov iných ako obmedzenie ho nie je možné vykonať súdnou cestou;
 10. žiadateľ nedodržal lehotu stanovenú podľa samostatných právnych predpisov na výkon nároku v občianskom súdnom konaní;
 11. návrh podaný právnym zástupcom nespĺňa požiadavky týkajúce sa obsahu stanovené v uplatniteľnom práve alebo v delegovaných právnych predpisoch, alebo neobsahuje splnomocnenie právneho zástupcu, alebo neboli zaplatené trovy súdneho konania;
 12. právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa zákona povinnosť vyplývajúcu z elektronickej správy, nepredložila návrh elektronickou cestou, s výnimkou návrhov na čiastočné oslobodenie od platenia trov predložených fyzickou osobou, ktorá má právneho zástupcu;
 13. po tom, ako súd vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov, navrhovateľ návrh (alebo jeho chýbajúcu časť) nepredloží v stanovenej lehote alebo je predložený návrh stále neúplný, čo súdu bráni v jeho preskúmaní, alebo navrhovateľ nezaplatil vopred správcovský poplatok; alebo
 14. navrhovateľ si uplatňuje procedurálne náklady podľa hmotného práva.

Okrem prípadov, keď sa predpokladá, že doručenie sa uskutočnilo, ak platobný rozkaz nebolo možné odporcovi doručiť, navrhovateľ musí byť informovaný a zároveň požiadaný, aby oznámil novú adresu odporcu na doručovanie v Maďarsku do 30 dní. Ak navrhovateľ poskytne požadované údaje, musí nasledovať ďalší pokus o doručenie, a ak opakované doručenie nie je úspešné, návrh sa musí zamietnuť z dôvodu uvedeného v písmene h).

Ak navrhovateľ neposkytne požadované údaje alebo ak údaje poskytnuté navrhovateľom nie sú úplné, návrh sa musí zamietnuť z dôvodov uvedených v písmene m).

Príkaz na zamietnutie návrhu platobného rozkazu sa musí doručiť navrhovateľovi a poslať odporcovi. Navrhovateľ sa môže odvolať proti príkazu bez toho, že by musel odvolanie poslať odporcovi na vyjadrenie pripomienok.

1.5 Odvolanie

Navrhovateľ môže podať odvolanie proti príkazu na zamietnutie návrhu na vydanie platobného rozkazu. Vo všeobecnosti platí, že odvolania prejednáva v nesporovom konaní krajský súd (törvényszék) príslušný v oblasti, v ktorej sa nachádza sídlo občianskoprávneho notára, v súlade s pravidlami o odvolaniach proti príkazom. Odvolanie možno podať do 15 dní od oznámenia rozhodnutia. V prípade zamietnutia návrhu na vydanie platobného rozkazu sa navrhovateľ môže rozhodnúť buď podať ďalší návrh na vydanie platobného rozkazu, podať žalobu na súd, alebo si zvoliť iné zákonné prostriedky na uplatnenie nároku. V takom prípade právny účinok predloženia návrhu ďalej trvá, ak sa nový návrh na vydanie platobného rozkazu alebo návrh na začatie konania predloží alebo pošle poštou doporučeným listom do tridsiatich dní odo dňa, v ktorom sa rozhodnutie o zamietnutí návrhu stalo právoplatným, alebo sa nárok uplatňuje prostredníctvom iného zákonného prostriedku v rámci tej istej lehoty. Ak sa táto lehota nedodrží, neprijme sa žiadny návrh na predĺženie. V novom návrhu na vydanie platobného rozkazu sa musí uvádzať referenčné číslo príkazu na zamietnutie predchádzajúceho návrhu. K návrhu na začatie konania sa musí pripojiť samotný príkaz.

V iných prípadoch môže byť rozhodnutie v konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu predmetom odvolania, ak zákon o konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo Občiansky súdny poriadok umožňujú odvolanie.

Neexistuje právo na podanie odvolania proti platobnému rozkazu, ale odporca môže podať odpor, ako sa opisuje v oddiele 1.6.

Keďže právoplatný platobný rozkaz má rovnaký účinok ako rozsudok, návrh na jeho preskúmanie možno podať v súlade s pravidlami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku. Preskúmanie patrí do príslušnosti súdu, ktorý by mal právomoc ako súd prvého stupňa, ak by sa konanie postúpilo na riadne občianske súdne konanie ako dôsledok odporu. Ak sa podá návrh na preskúmanie, súd dostane písomnosti k veci v papierovej podobe od občianskoprávneho notára alebo ich dostane elektronicky zo systému MOKK.

Proti právoplatnému platobnému rozkazu nemožno podať návrh na preskúmanie.

1.6 Podanie odporu

Odporca môže podať odpor proti platobnému rozkazu pred občianskoprávnym notárom do 15 dní od jeho doručenia. Návrhy podané odporcom len na účely odkladu platby alebo platby v splátkach sa nepovažujú za napadnutie platobného rozkazu. Tieto návrhy možno predložiť iba v lehote stanovenej na podanie odporu. Ak odporca v odpore uvedie, že uplatňovaný nárok bol vyplatený ešte pred doručením platobného rozkazu, občianskoprávny notár vyzve navrhovateľa v rámci doručenia oznámenia o odpore, aby do 15 dní uviedol, či nárok stále existuje. Ak existuje doklad o platbe alebo platobná transakcia má jedinečný identifikátor, odporca musí v odpore uviesť číslo a dátum dokladu alebo údaje identifikujúce transakciu (identifikátor transakcie, platca atď.) a dátum transakcie. Ak navrhovateľ prijme odpor odporcu alebo neposkytne odpoveď, občianskoprávny notár ukončí konanie. Ak navrhovateľ napadne odpor odporcu, konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa postúpi na riadne občianske súdne konanie. Ak na základe odporu odporcu navrhovateľ zníži nárok, ktorý sa uplatňuje prostredníctvom konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu, súd sa bude zaoberať zníženým nárokom v občianskom súdnom konaní. Treba poznamenať, že platobný rozkaz sa nepovažuje za napadnutý, ak odporca uvedie, že po prijatí platobného rozkazu uplatňovaný nárok uhradil. V tomto prípade sa platobný rozkaz stáva právoplatným v deň nasledujúci po poslednom dni lehoty stanovenej na podanie odporu. Ak odporca nedostal platobný rozkaz (bol vrátený ako „neprevzatý“) a z tohto dôvodu sa platobný rozkaz musí považovať za doručený, odporca môže podať odpor do 15 dní od doručenia dokumentu, ktorým sa vykonáva rozhodnutie. Podmienkou je, že odporca musí pri podaní odporu uhradiť súdnemu úradníkovi trovy, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom a ktoré navrhovateľ vopred uhradil, a musí takisto poskytnúť listinné dôkazy o tejto skutočnosti občianskoprávnemu notárovi.

1.7 Účinok podania odporu

V dôsledku podania odporu v lehote sa časť konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktorej sa týka odpor, postúpi na riadne občianske súdne konanie.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak platobný rozkaz nie je napadnutý odporom v rámci lehoty, bude mať rovnaký účinok ako právoplatný rozsudok súdu.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Ak platobný rozkaz nie je napadnutý odporom v rámci lehoty, bude mať rovnaký účinok ako právoplatný rozsudok súdu. Občianskoprávny notár následne vydá odpis platobného rozkazu s doložkou, ktorá mu dáva právny účinok, a doručí ho navrhovateľovi.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Rozhodnutie je právoplatné. Ak však odporca nedostal platobný rozkaz a z tohto dôvodu sa považoval za doručený podľa zákona, odporca môže podať odpor do 15 dní od doručenia dokumentu, ktorým sa vykonáva rozhodnutie.

Existuje možnosť požiadať o preskúmanie právoplatného platobného rozkazu v súlade s pravidlami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku, ako je opísané vyššie v oddiele 1.5.

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.