Európsky platobný rozkaz

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V Írsku neexistuje žiadne osobitné konanie o „platobnom rozkaze“, ale navrhovateľ, ktorému sa dlhuje určitá suma peňazí alebo ktorého nárok je ľahko vyčísliteľný, môže získať rozsudok pre zmeškanie.

1.1 Rozsah konania

Ak sa odporca nezúčastní na konaní alebo na obhajobe v súvislosti s nárokom navrhovateľa, navrhovateľ môže získať rozsudok pre zmeškanie. Ak sa pôvodný nárok týka náhrady škody alebo určitej sumy, konečný rozsudok sa môže zapísať na ústrednom úrade Vyššieho súdu alebo v kancelárii obvodného súdu, v závislosti od výšky nároku (s výnimkou malého počtu prípadov, napr. veci súvisiace s požičiavaním peňazí, pri ktorých musí navrhovateľ predložiť návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie alebo získať povolenie súdu na vyhlásenie rozsudku v jeho prospech). Inými slovami, v mnohých prípadoch jednoduchého vymáhania pohľadávok môže žalobca/navrhovateľ získať rozsudok pre zmeškanie bez toho, aby sa musel obrátiť na súd, a môže získať rozsudok od príslušného súdu prostredníctvom správneho konania.

Ak sa nárok netýka presnej sumy peňazí, navrhovateľ musí požiadať súd o rozsudok a rozsudok nie je možné získať inak ako prostredníctvom súdneho konania.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Rozsudok možno štandardne získať v takmer každej veci. Tento postup nie je obmedzený na nároky vyplývajúce zo zmluvy alebo peňažné nároky, hoci v takýchto prípadoch je systém ešte jednoduchší. Medzi hlavné výnimky patria veci súvisiace s požičiavaním peňazí.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné, keďže navrhovateľ musí podniknúť určité kroky predtým, ako mu bude vydaný rozsudok pre zmeškanie: napríklad podať potrebné doklady na príslušný súd alebo získať a doručiť oznámenie o podaní návrhu a prísažného vyhlásenia o odporcovi. Ak odporca neodpovedal alebo odmietol odpovedať na nárok navrhovateľa a ak navrhovateľ nezačne konanie vo veci rozsudku pre zmeškanie, potom jedinou možnosťou navrhovateľa je ďalej nepokračovať vo vymáhaní nároku.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Na základe dohôd medzi krajinami o uznávaní a výkone rozsudkov medzi Írskom a inými členskými štátmi [nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach teraz nahradené nariadením Rady (EÚ) č. 1215/2012], alebo iných dohôd uzavretých s tretími krajinami, sa toto konanie môže použiť, ak odporca žije v inom štáte. Ak odporca žije v inom štáte, navrhovateľ musí zabezpečiť riadne doručovanie písomností odporcovi v súlade s príslušnými pravidlami súdnych konaní, ktoré sa vzťahujú na doručovanie v inom štáte. Ak sa odporca, ktorý má bydlisko v inom štáte, nezúčastní na konaní alebo na obhajobe v súvislosti s nárokom, navrhovateľ môže obvyklým spôsobom podať na súde návrh, aby sa o veci rozhodlo rozsudkom pre zmeškanie.

1.2 Príslušný súd

Príslušný súd závisí od povahy alebo sumy príslušného nároku. Navrhovateľ by sa mal obrátiť na súd, na ktorom začal konanie, pričom tento súd je schopný zistiť, či sa odporca zúčastnil na konaní alebo obhajobe a či lehota na takéto konanie už uplynula. Ak je výška nároku nižšia ako 75 000 EUR (60 000 EUR v prípade žalôb za spôsobenie ujmy na zdraví), navrhovateľ môže podať svoju žalobu na obvodný súd. Ak je výška nároku vyššia ako táto suma, žaloba sa musí podať na Vyššom súde. Ak je výška nároku nižšia ako 15 000 EUR, žaloba sa musí podať na okresnom súde. Ak je výška nároku nižšia ako 2 000 EUR, žaloba sa môže podať v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.3 Formálne požiadavky

Navrhovateľ musí zabezpečiť dodržiavanie riadnych postupov, ako sú stanovené v pravidlách súdnych konaní Musí odporcovi doručiť písomnosť súvisiacu s konaním. Ak sa odporca nezúčastní na konaní alebo na obhajobe, navrhovateľ sa môže dožadovať rozsudku pre zmeškanie. Ak ide o nárok na náhradu škody, potom všetko čo musí navrhovateľ urobiť, je požiadať o platbu a akonáhle sa táto vykoná, navrhovateľ má spravidla nárok na rozsudok od úradu príslušného súdu bez potreby súdneho príkazu alebo použitia sudcu. Príslušní zamestnanci dotknutého súdneho úradu potom skontrolujú, či odporca uznal nárok, či uplynuli lehoty na takéto konanie a či navrhovateľ poskytol úradu potrebné dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o doručení a čestné vyhlásenie o dlhu s uvedením sumy, ktorá je v danom okamihu splatná.

Ak sa nárok týka nešpecifikovanej sumy alebo ak nárok nie je ľahko vyčísliteľný, navrhovateľ musí súdu predložiť návrh, aby rozhodol rozsudkom pre zmeškanie.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Áno. Na Vyššom súde je príslušným pravidlom, pokiaľ ide o rozsudok pre zmeškanie, nariadenie 13 v rámci Pravidiel konaní Najvyšších súdov z roku 1986, v znení zmien, a pokiaľ ide o rozsudok pre zmeškanie z dôvodu nedostatočného odôvodnenia, je to nariadenie 27. Na obvodnom súde musí byť návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podložený určitými dokumentmi zahŕňajúcimi samotný dokument pôvodného nároku a vyhlásenie o doručení nároku. Okrem toho návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie musí byť v súlade s tlačivami 9 a 10 zoznamu tlačív, ktorý je prílohou Pravidlá konaní obvodných súdov z roku 2001. Tlačivá sa nachádzajú v zozname, ktorý je prílohou pravidiel.

Tlačivá pre okresné súdy sú k dispozícii v rámci zoznamu v Pravidlách konaní okresných súdov.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie. Ak však nárok má hodnotu vyššiu ako 75 000 EUR (60 000 EUR pre úkony v prípade osobnej ujmy), tak je to nárok patriaci pod obvodný súd a ak ide o zložité problémy, odporúča sa, hoci to nie je povinné, mať právne poradenstvo a zastupovanie advokátom.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Pôvodný nárok musí uvádzať mená strán, adresy a prípadne zamestnanie. Okrem toho musí uvádzať výšku nároku, opis spôsobu, akým nárok vznikol/príčinu konania a podrobnosti akýchkoľvek požiadaviek vykonaných pre platbu.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Navrhovateľ/žalobca v pôvodnom nároku uvedie všetky relevantné údaje týkajúce sa nároku, napríklad dlžnú/vymáhanú sumu, podrobnosti o vzniku nároku, požiadavky na platbu a opis, v prípade potreby a v závislosti od povahy nároku, akýchkoľvek iných relevantných skutočností, ako sú podrobnosti o vzniknutých úrazoch alebo stratách, prijatej liečbe alebo akýchkoľvek iných nepriaznivých dôsledkoch vyplývajúcich z dôvodu žaloby.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd zamietne žiadosť alebo návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, ak žiadateľ nesplní požiadavky stanovené v pravidlách súdnych konaní. Napríklad, ak pravidlá týkajúce sa doručovania písomností neboli riadne dodržané, návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie nebude úspešný.

1.5 Odvolanie

Ak súd odmietne vydať rozsudok pre zmeškanie, je to obvykle preto, lebo navrhovateľ nekonal v súlade s pravidlami súdnych konaní, a tak môže byť potrebné, aby navrhovateľ opätovne začal s doručovaním novej žaloby proti odporcovi v súlade s platnými pravidlami súdnych konaní.

Odporca môže podať návrh na zrušenie rozsudku vydaného pre zmeškanie. Aby sa odporca mohol úspešne odvolať proti rozsudku pre zmeškanie, musel by súdu uspokojivo preukázať dôvody jeho nezúčastnení sa na konaní alebo na obhajobe, pričom súd by musel byť presvedčený, že uvedené dôvody vysvetľujú alebo odôvodňujú toto nezúčastnenie sa. Ak sa odporca úspešne odvolá proti rozsudku, rozsudok sa zruší a odporca bude mať možnosť brániť sa proti žalobe.

1.6 Podanie odporu

Ak sa súd domnieva, že rozsudok by mal byť zrušený, odporca sa môže brániť proti žalobe a zúčastniť sa obhajoby a vec bude prebiehať normálnym spôsobom.

1.7 Účinok podania odporu

Ak sa odporca zúčastní obhajoby v lehote, ktorá sa stanovuje v pravidlách, prípadne ktorú stanoví súd, vec bude prebiehať normálnym spôsobom. Sudca určí, ako má vec prebiehať v prípade, že budú v tejto súvislosti potrebné akékoľvek pokyny.

1.8 Účinok nepodania odporu

Nebránenie sa voči súdnej žalobe môže viesť k tomu, že navrhovateľ vydá rozsudok pre zmeškanie z dôvodu nezúčastnenia sa na obhajobe.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Rozsudok pre zmeškanie je vykonateľný rozsudok. Pozri odpovede na bod 1.3.d).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Odporca môže požiadať súd o zmenu alebo zrušenie rozsudku. Touto žiadosťou sa bude zaoberať ten istý súd. Súd môže zrušiť rozsudok, ak sa domnieva, že by to bolo spravodlivé, a ak sa pri prijímaní rozsudku vyskytlo akékoľvek nevhodné správanie, alebo ak je presvedčený, že odporca má reálnu šancu brániť sa proti nároku. Každá strana sa môže odvolať proti uzneseniu, ktorým sa ruší rozsudok alebo ktorým sa zamieta zrušenie rozsudku.

Posledná aktualizácia: 16/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.