Európsky platobný rozkaz

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Okrem iných skrátených konaní taliansky Občiansky súdny poriadok (Codice di procedura civile) obsahuje aj konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu (procedimento di ingiunzione) (článok 633 a nasl.). Ide o konanie ex parte, keďže súd rozhoduje o návrhu veriteľa bez výsluchu dlžníka alebo bez toho, aby mu umožnil predložiť vyjadrenie alebo pripomienky.

Dlžník sa vypočuje až neskôr, ak napadne platobný rozkaz.

Návrh na vydanie platobného rozkazu možno podať len v súvislosti s niektorými nárokmi (nárok na vyplatenie peňažnej sumy alebo na dodávku určitého množstva zastupiteľného tovaru atď.) a za určitých podmienok uvedených v občianskom zákonníku (Codice civile), napr. veritelia musia poskytnúť písomný dôkaz o nároku.

Ak súd, ktorý rozhoduje o nároku, považuje tento nárok za opodstatnený, dlžníkovi nariadi zaplatiť sumu v určitej lehote, spravidla 40 dní, a takisto dlžníkovi poradí, že v tej istej lehote môže rozkaz napadnúť a že v prípade, ak nepodá odpor, bude platobný rozkaz právoplatný a môže sa vykonať.

1.1 Rozsah konania

Konanie sa týka nárokov veriteľov, ktorým niekto dlhuje peniaze alebo určité množstvo zastupiteľného tovaru, alebo akejkoľvek osoby s právom získať konkrétny hnuteľný majetok.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Ak sa konanie vzťahuje na peňažný nárok, suma musí byť presne vymedzená. Tým sa v podstate vylučuje možnosť podania návrhu na vydanie platobného rozkazu v súvislosti s mimozmluvnými nárokmi, napríklad nárokmi na náhradu škody vzniknutej v dôsledku nezákonného konania.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie, horná hranica neexistuje. Platobného rozkazu sa možno dovolávať v súvislosti s nárokmi akejkoľvek hodnoty.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu je voliteľné. Veriteľ vždy môže podať bežnú žalobu.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

1.2 Príslušný súd

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa musí podať na zmierovacom súde (giudice di pace) alebo všeobecnom súde (tribunale), ktorý by bol príslušný v bežnom konaní. Zmierovací súd sa môže zaoberať len vecami s nízkou hodnotou sporu podľa kritérií stanovených v článku 7 Občianskeho súdneho poriadku. Ak sa návrh podá na všeobecnom súde, vo veci rozhoduje samosudca.

Nároky týkajúce sa odmien za poskytnuté právne služby, či už v súvislosti so súdnym konaním, alebo mimosúdnymi službami, alebo náhrady trov právnikom, súdnym úradníkom alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá poskytla služby v priebehu súdneho konania, skúma súd, ktorý rozhodoval o veci, ktorej sa týka nárok veriteľa.

Právnici môžu podať návrh na vydanie platobného rozkazu proti svojim klientom na zmierovací súd v mieste, kde sú zaregistrovaní v advokátskej komore (consiglio dell'ordine). Podobne aj notári môžu podať návrh na priznanie nároku na súd v mieste, kde sú zaregistrovaní v združení notárov (consiglio notarile) (pozrite si aj informačný prehľad o „právomociach“).

1.3 Formálne požiadavky

Návrh na priznanie platobného nároku musí obsahovať informácie uvedené v článku 638 Občianskeho súdneho poriadku a musí sa podať v kancelárii súdneho úradníka spolu s prílohami. V článku 16a zákonného dekrétu č. 179 z 18. októbra 2012 (zmeneného zákonom č. 221 zo 17. decembra 2012) sa stanovuje: „V konaní pred súdom uvedenom v knihe IV hlave I kapitole I Občianskeho súdneho poriadku sa od 30. júna 2014 predkladanie opatrení a podaní a písomností účastníkov konania uskutočňuje výlučne elektronickou formou (s výnimkou námietok).“ V prípade všetkých návrhov na konanie ex parte podaných po 30. júni 2014 sa preto akékoľvek predloženie papierových kópií považuje za neprípustné. Na európske platobné rozkazy sa podľa nariadenia (ES) č. 1896/2006 neuplatňuje článok 16a zákonného dekrétu č. 179/2012; žiadosti o takýto rozkaz sa preto musia predkladať v papierovej podobe, a nie elektronicky.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Nie, osobitný formulár neexistuje.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Spravidla je. V určitých prípadoch sa však žalobcovia môžu zastupovať na súde aj sami. Jedným z takýchto prípadov je situácia, keď sa nárok rieši na zmierovacom súde a týka sa sumy nepresahujúcej 1 100 EUR. Iným príkladom je situácia, keď je žalobca oprávnený konať ako právnik pred súdom, ktorý rozhoduje o danej veci.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu musí byť uvedený nárok a dôvody, ktoré ho oprávňujú. Dôvody nároku nemusia byť podrobne uvedené – stačí ich uviesť ako stručný prehľad relevantných skutočností a dokumentov.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno. Medzi písomné dôkazy o nároku patria najmä dodacie listy a jednostranné písomné sľuby. Keď sa nárok vzťahuje na dodanie tovaru alebo služieb podnikom inému podniku alebo osobe, ktorá nevykonáva profesionálnu alebo obchodnú činnosť, písomné dôkazy o nároku môžu obsahovať aj hodnoverné výpisy z účtov podniku veriteľa za predpokladu, že sú riadne vedené spôsobom vyžadovaným zákonom. Vhodným písomným dôkazom o nároku môžu byť aj obchodné faktúry za predpokladu, že je k nim priložená kópia s pečiatkou z registra faktúr žalobcu.

Na nároky právnikov, notárov a členov iných profesií na odmenu a na náhradu trov, ako aj na nároky štátu a orgánov verejnej moci sa vzťahujú osobitné pravidlá o podporných dôkazoch.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak súd dospeje k záveru, že nárok je nedostatočne odôvodnený, prostredníctvom súdneho úradníka o tom informuje žalobcu a požiada ho, aby poskytol ďalšie dôkazy. Ak žalobca neodpovie alebo vezme návrh späť alebo ak návrh nie je možné prijať, súd ho zamietne rozhodnutím s odôvodnením.

V takých prípadoch možno návrh na priznanie nároku znova predložiť prostredníctvom osobitného alebo bežného postupu.

1.5 Odvolanie

Proti zamietnutiu sa nemožno odvolať prostredníctvom bežného odvolania ani na kasačnom súde.

1.6 Podanie odporu

Ak súd prijme návrh a vydá platobný rozkaz, tento rozkaz sa musí doručiť odporcovi. V Taliansku sa musí doručiť do 60 dní od rozhodnutia. Ak sa doručuje mimo Talianska, musí sa doručiť do 90 dní od rozhodnutia.

Dlžník má po prijatí platobného rozkazu 40 dní na napadnutie nároku.

Ak na to existuje rozumný dôvod, lehota na podanie odporu proti nároku sa môže skrátiť na 10 dní alebo predĺžiť na 60 dní. Ak odporca žije v inej krajine EÚ, lehota je 50 dní a môže sa skrátiť na 20 dní. Ak odporca žije v tretej krajine, lehota je 60 dní a môže sa skrátiť na 30 dní alebo predĺžiť na 120 dní.

Odporcovia môžu napadnúť nárok aj po uplynutí lehoty, ak môžu preukázať, že neboli včas informovaní v dôsledku neskorého doručenia rozkazu alebo akejkoľvek nepredvídateľnej udalosti alebo zásahu vyššej moci. Po desiatich dňoch od prvého vykonávacieho opatrenia už nie je možné napadnúť rozkaz.

Odpor, ktorým sa napadá rozkaz (opposizione), sa podáva na súd, ktorý ho vydal, prostredníctvom súdneho predvolania (citazione), ktoré sa doručí žalobcovi na adresu uvedenú v návrhu. Predvolanie, ktoré je odporom proti rozkazu, musí obsahovať informácie, ktoré sa zvyčajne uvádzajú v predvolaniach. Odporca musí najmä uviesť dôvody odporu voči nároku.

1.7 Účinok podania odporu

Podaním odporu tohto druhu sa začne bežné súdne konanie, v ktorom súd preskúma odôvodnenosť platobného nároku.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak sa v stanovenej lehote nepodá žiadny odpor alebo ak sa odporca nedostaví na súd, súd, ktorý vydal platobný rozkaz, ho na návrh žalobcu vyhlási za vykonateľný.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Existujú štyri možné scenáre.

Prvý nastane, keď ešte neuplynul termín na podanie odporu proti nároku. Navrhovateľ môže požiadať súd, aby vyhlásil platobný rozkaz za predbežne vykonateľný s okamžitou účinnosťou. Tejto žiadosti možno vyhovieť iba v prípade splnenia osobitných podmienok predbežného výkonu stanovených v Občianskom súdnom poriadku: napríklad v prípade, že nárok je založený na zmenke alebo šeku, alebo ak by oneskorenie vo výkone mohlo veriteľovi spôsobiť vážne škody. Ako podmienku predbežného výkonu v tejto skorej fáze môže súd nariadiť veriteľovi zložiť záruku v prospech dlžníka.

Druhý scenár nastane vtedy, keď dlžník, ktorému bol doručený platobný rozkaz, nepodá odpor v požadovanej lehote. V takom prípade môže veriteľ podať návrh na vykonanie rozkazu.

Tretí scenár nastane vtedy, keď dlžník podal odpor a konanie ešte prebieha. V takom prípade môže veriteľ podať návrh na predbežné vykonanie rozkazu. Tomuto návrhu možno vyhovieť len vtedy, keď sú splnené podmienky stanovené v súdnom poriadku (napríklad keď odpor nie je podporený žiadnym písomným dôkazom). Súd môže takisto nariadiť predbežný výkon len časti rozkazu, t. j. do výšky, ktorú dlžník nenapadol. Súd môže takisto priznať predbežný výkon rozkazu, ak veriteľ zloží záruku pokrývajúcu sumu možnej náhrady plus trovy a škody.

Štvrtý scenár nastane vtedy, keď je odpor zamietnutý: v dôsledku zamietnutia sa platobný rozkaz stane vykonateľným, ak sa ešte nevykonal.

Platobné rozkazy, ktoré boli vyhlásené za vykonateľné podľa ktoréhokoľvek z uvedených scenárov, takisto umožňujú veriteľovi zapísať si súdnu hypotéku na majetok dlžníka.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Rozkaz, ktorý sa stal vykonateľným v dôsledku toho, že dlžník nepodal odpor, môže byť vo výnimočných prípadoch stanovených zákonom zrušený (napríklad ak sa zistí, že rozhodnutie súdu bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa neskôr ukázali ako falošné). Keď má platobný rozkaz vplyv na práva tretej strany, aj táto tretia strana môže podať odpor.

Proti rozsudku, ktorým sa ukončí konanie o odpore, sa možno odvolať v súlade s bežným postupom.

Súvisiace odkazy

Talianska ústava (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Talianske zákony a kódexy

https://www.normattiva.it/?language=en

Taliansky občiansky súdny poriadok

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

Code of administrative trial (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Súdny systém Talianska

https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario

Daňový poriadok

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7D

Ministerstvo spravodlivosti

https://www.giustizia.it/giustizia

Posledná aktualizácia: 21/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.