Európsky platobný rozkaz

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V Lotyšsku je možné nesporové vymáhanie záväzkov [články 400 až 406, kapitola 50 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums)], ako aj vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia (články 406.1 až 406.10 kapitoly 50.1 toho istého zákona).

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Nesporové vymáhanie záväzkov je možné:

 1. na základe dohôd o záväzkoch zabezpečených verejne registrovanou hypotékou alebo komerčným záložným právom;
 2. na základe notársky overených dohôd na dobu určitú alebo dohôd na dobu určitú s rovnocenným právnym účinkom v súvislosti s peňažným plnením alebo vrátením hnuteľného majetku;
 3. na základe zmlúv o nájme majetku na dobu určitú, ktoré sú notársky overené alebo zapísané do pozemkového registra a v ktorých sa stanovuje, že nájomca je po uplynutí stanoveného obdobia alebo v prípade, že nezaplatí nájomné, povinný uvoľniť prenajatý majetok a zaplatiť nájomné;
 4. na základe protestovaných zmeniek, ktoré nemajú formu notárskej zápisnice.

Uvedené záväzky nemožno plniť v rámci nesporového vymáhania v týchto prípadoch:

 1. ak sa vymáhanie týka majetku štátu alebo miestneho orgánu;
 2. ak platnosť záväzku uplynula, pričom koniec lehoty je nesporne zrejmý zo samotného aktu.

Vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia je možné v prípade platobných záväzkov, ktoré sú doložené dokladom a splatné, a v prípade platobných záväzkov týkajúcich sa úhrady ceny uvedenej v zmluve o dodávke tovaru, nákupe tovaru alebo poskytnutí služieb za predpokladu, že tieto záväzky sú doložené dokladom a nie je určená lehota na vymáhanie.

Vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia nie je možné:

 1. v prípade platieb súvisiacich s nedodržaným protiplnením;
 2. ak nie je známe nahlásené ani skutočné miesto bydliska dlžníka;
 3. ak sa nahlásené miesto bydliska, skutočné miesto bydliska, miesto pobytu alebo sídlo dlžníka nenachádza v Lotyšsku;
 4. ak požadované penále presahuje výšku istiny dlhu;
 5. ak požadovaný úrok presahuje výšku istiny dlhu;
 6. v prípade platobných záväzkov, v ktorých výška dlhu presahuje 15 000 EUR;
 7. v prípade spoločných platobných záväzkov.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia nie je možné v prípade platobných záväzkov, v ktorých výška dlhu presahuje 15 000 EUR.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie postupov nie je povinné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia nie je možné, ak sa nahlásené miesto bydliska, skutočné miesto bydliska, miesto pobytu alebo sídlo dlžníka nenachádza v Lotyšsku.

1.2 Príslušný súd

Návrhy na nesporové vymáhanie záväzkov sa podávajú na úrade pozemkového registra okresného/mestského súdu:

 1. v nahlásenom mieste bydliska dlžníka, alebo ak ho nemá, v jeho skutočnom mieste bydliska, ak sa návrh týka peňažného plnenia, vrátenia hnuteľného majetku alebo zmluvných záväzkov zabezpečených komerčným záložným právom;
 2. v mieste, kde sa nachádza nehnuteľný majetok, ak sa návrh na nesporové vymáhanie záväzkov týka dokumentov o záložnom práve na nehnuteľný majetok alebo záväzku uvoľniť či vrátiť prenajatý nehnuteľný majetok. Ak je záväzok zabezpečený viacerými nehnuteľnosťami a návrh môže patriť do právomoci úradov pozemkového registra viacerých okresných alebo mestských súdov, o návrhu rozhodne úrad pozemkového registra okresného alebo mestského súdu v mieste, kde sa nachádza jedna z nehnuteľností podľa výberu žiadateľa;
 3. v mieste, kde je zaregistrovaná hypotéka na loď, ak sa návrh zakladá na hypotekárnom záväzku na plavidlo.

Návrh na vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia sa musí podať na úrade pozemkového registra okresného alebo mestského súdu v nahlásenom mieste bydliska dlžníka, alebo ak ho nemá, v jeho skutočnom mieste bydliska alebo v mieste sídla.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Návrhy na vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia sa môžu podať len elektronicky, a to prostredníctvom online formulára dostupného v online systéme súdov [portál e-case (e-lietas portāls)].

Dlžník môže odpovedať prostredníctvom online formulára dostupného v online systéme, alebo môže vypracovať svoju odpoveď podľa prílohy 3 k nariadeniu vlády č. 792 z 21. júla 2009 o formulároch, ktoré sa majú používať pri vymáhaní záväzkov na základe súdneho oznámenia. Formulár je dostupný tu.

V prípade návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov nie je vypracovaný žiadny formulár, tieto návrhy sa musia podávať podľa článku 404 Občianskeho súdneho poriadku.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, nie je to povinné. Všeobecné pravidlá zastupovania sú stanovené v kapitole 12 Občianskeho súdneho poriadku – Zástupcovia.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Návrhy sa nemusia podrobne zdôvodniť.

V návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov sa musí uviesť záväzok, ktorého vymáhanie navrhuje veriteľ prostredníctvom nesporového konania, a právny akt, na ktorom je záväzok založený, pričom sa uvedie istina dlhu, zmluvná pokuta a úrok a v prípade zmeniek aj výdavky súvisiace s protestom a náhrada stanovená zákonom. Návrhy na nesporové konanie musia obsahovať vykonateľný akt a jeho kópiu a v prípade zmeniek aj notárom overený protest, ako aj dôkaz o oznámení doručenom dlžníkovi, pokiaľ zo zákona nevyplýva, že takéto oznámenie sa nevyžaduje.

Návrhy na vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia sa podávajú vyplnením online formulára dostupného v online systéme súdov (e-case portal), v ktorom sa uvedú informácie o navrhovateľovi a dlžníkovi, platobný záväzok, informácie identifikujúce dokumenty, na ktorých sa zakladá záväzok, a lehota na vymáhanie záväzku, požadovaná suma a spôsob jej výpočtu, ako aj vyhlásenie navrhovateľa, že nárok nie je závislý od súčasného ani minulého plnenia žiadnej protistrany.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

K návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov sa musí priložiť: dokument, ktorý sa má vykonať, a jeho rovnopis, alebo v prípade zmenky protestná listina a dôkaz o zaslaní oznámenia dlžníkovi, ak z právnych predpisov nevyplýva, že sa takáto výzva nevyžaduje (dôkazom predloženia oznámenia môže byť vyhlásenie certifikovaného súdneho úradníka alebo jeho asistenta o tom, že adresát odmietol oznámenie prevziať).

V prípade návrhu na vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia nie je potrebné predložiť žiadne písomné dôkazy o nároku, ale v návrhu sa musia uviesť dokumenty, na ktorých sa záväzok zakladá, a lehota na jeho plnenie. Ak dlžník namietne platnosť platobného záväzku do 14 dní od doručenia súdneho oznámenia, súdne konanie o vymáhaní záväzku na základe súdneho oznámenia sa ukončí. Rozhodnutie o ukončení konania o vymáhaní záväzkov na základe súdneho oznámenia z dôvodu námietky dlžníka nebráni veriteľovi podať žalobu na všeobecný súd.

1.4 Zamietnutie žiadosti

V prípade nesporového vymáhania záväzkov samosudca prijme rozhodnutie do siedmich dní od podania návrhu na základe návrhu a priložených dokumentov bez prechádzajúceho oznámenia navrhovateľovi a dlžníkovi. Sudca zamietne návrh v prípade, že je neopodstatnený, že uvedené penále nie je primerané istine dlhu alebo že dokument, ktorý sa má vykonať, obsahuje nespravodlivé zmluvné ustanovenia porušujúce práva spotrebiteľa.

Ak v prípade vymáhania záväzkov na základe súdneho oznámenia súd návrh prijme, ale do 14 dní od doručenia oznámenia súdu dlžník podá odpor a napadne platnosť platobného záväzku, sudca ukončí konanie o vymáhaní záväzkov na základe súdneho oznámenia.

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu sudcu o návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov alebo vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia nie je možné podať odvolanie.

Ak sa dlžník domnieva, že nárok navrhovateľa je z vecného hľadiska neopodstatnený, môže do troch mesiacov od dátumu odoslania rozhodnutia podať návrh na zamietnutie nároku veriteľa. Ak dlžník podá takýto návrh, môže požiadať o pozastavenie vymáhania záväzkov; ak nárok veriteľa už bol uspokojený prostredníctvom exekučného konania, dlžník môže požiadať o zabezpečenie svojho nároku.

1.6 Podanie odporu

O návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov rozhoduje samosudca a na stanovisko dlžníka sa neprihliada.

V prípade návrhu na vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia sudca dlžníkovi navrhne, aby zaplatil sumu uvedenú v návrhu alebo podal odpor na súde v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia.

1.7 Účinok podania odporu

Vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia – ak dlžník napadne platnosť platobného záväzku do 14 dní od zaslania oznámenia, súdne konanie o vymáhaní záväzkov na základe súdneho oznámenia sa ukončí. Ak dlžník uzná časť návrhu, navrhovateľovi bude oznámená odpoveď dlžníka a stanovená lehota, v ktorej má navrhovateľ oznámiť súdu, či bola vrátená tá časť záväzku, ktorej vymáhanie bolo uznané. Ak dlžník uzná časť návrhu, sudca prijme rozhodnutie o vymáhaní plnenia uznanej časti, ale súdne konanie týkajúce sa zvyšku návrhu sa ukončí.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak v prípade návrhu na vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia dlžník nepodá odpor v lehote stanovenej v oznámení, sudca do siedmich dní od uplynutia lehoty na podanie odporu vydá rozhodnutie, ktorým nariadi vymáhanie platobného záväzku uvedeného v návrhu a náhrady súdnych trov.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia: rozhodnutie sudcu o vymáhaní platobného záväzku uvedeného v návrhu nadobúda účinnosť okamžite; ide o vykonateľný titul, ktorý možno vymáhať podľa pravidiel vykonávania rozsudkov.

Nesporové vymáhanie záväzkov: potom, ako sudca preskúma platnosť návrhu a dospeje k záveru, že sa má prijať, vydá rozhodnutie, v ktorom určí, ktorý záväzok sa má vymáhať a v akej miere. Rozhodnutie sudcu nadobúda účinnosť okamžite; ide o vykonateľný titul, ktorý možno vymáhať podľa pravidiel vykonávania rozsudkov. Rozhodnutie sudcu spolu s rovnopisom dokumentu, ktorý bol základom návrhu, sa postúpi na výkon.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti rozhodnutiu sudcu o návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov alebo vymáhanie záväzkov na základe súdneho oznámenia nie je možné podať odvolanie; ak sa však dlžník domnieva, že nárok žiadateľa je z vecného hľadiska neopodstatnený, môže podať žalobu a napadnúť nárok veriteľa (v prípade nesporového vymáhania záväzkov v lehote šiestich mesiacov od dátumu odoslania rovnopisu rozhodnutia sudcu a v prípade vymáhania záväzkov na základe súdneho oznámenia v lehote troch mesiacov od dátumu odoslania rovnopisu rozhodnutia). Ak dlžník podá takýto návrh, môže požiadať o pozastavenie vymáhania záväzkov; ak nárok veriteľa už bol uspokojený, dlžník môže požiadať o zabezpečenie svojho nároku.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.