Európsky platobný rozkaz

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Návrhy na vydanie európskeho platobného rozkazu sa posudzujú v súlade s pravidlami stanovenými v kapitole XXIII Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Lietuvos Respubklikos civilinio proceso kodeksas) s výnimkami, ktoré sú tam uvedené.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Procesný postup stanovený v kapitole XIII Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky sa vzťahuje na prípady, v ktorých sa veriteľov návrh týka peňažnej pohľadávky (vyplývajúcej zo zmluvy, protiprávneho konania, vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, priznania výživného atď.).

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Prípady, ktoré sa prejednávajú podľa kapitoly XIII Občianskeho súdneho poriadku, je možné prejednávať v rámci sporového alebo nesporového konania v závislosti od výberu zo strany veriteľa.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

V súlade s kapitolou XIII Občianskeho súdneho poriadku sa návrhy neprejednávajú, pokiaľ má dlžník pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Ak sa začalo konanie o návrhu veriteľa a ukáže sa, že po vydaní platobného rozkazu nie je známy dlžníkov pobyt ani miesto výkonu práce, súd tento platobný rozkaz zruší a návrh veriteľa zostane neuzavretý. Proti tomuto rozhodnutiu súdu nie je možné podať osobitné odvolanie. V tejto situácii môže súd zrušiť platobný rozkaz a ponechať návrh veriteľa neuzavretý iba vtedy, pokiaľ predtým súd určil veriteľovi lehotu na to, aby objasnil dlžníkov pobyt alebo miesto výkonu práce alebo podnikol kroky, ktoré by súdu umožnili doručovať mu procesné dokumenty iným spôsobom.

1.2 Príslušný súd

Prípady, ktoré sa týkajú návrhov na vydanie platobného rozkazu, prejednávajú okresné súdy podľa miesta pobytu.

1.3 Formálne požiadavky

Okrem splnenia všeobecných požiadaviek stanovených pre obsah a formu procesných dokumentov musí byť v návrhu na vydanie platobného rozkazu uvedené:

  1. meno, priezvisko, osobný identifikačný kód a adresa veriteľa alebo celý názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo bankového účtu veriteľa a údaje o relevantnej banke, ak je právnickou osobou, a meno a adresa zástupcu veriteľa, ak bol návrh podaný zástupcom;
  2. meno, priezvisko, osobné identifikačné číslo (ak je známe), adresu a miesto výkonu práce (ak je známe) dlžníka, alebo celý názov, sídlo, identifikačné číslo a číslo bankového účtu (ak sú známe) dlžníka a údaje o relevantnej banke (ak sú známe), ak je dlžník právnickou osobou;
  3. hodnota pohľadávky;
  4. ak je v návrhu zahrnuté priznanie úroku z omeškania alebo pokuty za oneskorené plnenie, tak sadzba, suma a obdobie pre výpočet úroku z omeškania alebo pokuty za oneskorené plnenie;
  5. pohľadávka, jej skutkový základ a dôkazy v jej prospech;
  6. odôvodnený návrh na nariadenie predbežných opatrení vo vzťahu k dlžníkovi, pokiaľ sú pre ne dané dôvody a sú k dispozícii údaje o majetku dlžníka;
  7. potvrdenie, že nie sú dané dôvody stanovené v článku 431 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (v prípade vydania platobného rozkazu povinnosť (alebo čiastočná povinnosť) veriteľa, v súvislosti s ktorou sa žiada plnenie, nebola splnená a dlžník jej splnenie vyžaduje; časť povinnosti nie je možné splniť a veriteľ vyžaduje jej čiastočné splnenie; dlžník má pobyt alebo sídlo v zahraničí; miesto pobytu ani miesto výkonu práce dlžníka nie sú známe);
  8. zoznam dokumentov priložených k návrhu.

Návrh na priznanie výživného musí tiež obsahovať dátum a miesto narodenia dlžníka, dátum narodenia a miesto pobytu oprávneného (pokiaľ návrh podáva iná osoba ako sám oprávnený), navrhovaná mesačná suma výživného a obdobie, na ktoré sa plnenie výživného navrhuje.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Odporúča sa použiť štandardizovaný formulár schválený ministerstvom spravodlivosti.

Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu je k dispozícii na portáli elektronických služieb litovských súdov: https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Táto otázka nie je upravená.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

K návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je nevyhnutné prikladať dôkazy.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd návrh na vydanie platobného rozkazu zamietne v týchto prípadoch:

– v prípadoch uvedených v článku 137 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (daný spor by nemal byť predmetom civilného konania; návrh nespadá do právomoci daného súdu; osoba, ktorá podala návrh na súd, nesplnila podmienku predchádzajúceho mimosúdneho procesného postupu stanoveného zákonom pre daný druh prípadov; v spore medzi tými istými stranami o tej istej veci a na základe tých istých dôvodov bolo vydané rozhodcovské rozhodnutie, ktoré nadobudlo účinnosť, alebo nadobudlo účinnosť rozhodnutie, ktorým sa povolilo vzdanie sa nároku navrhovateľa alebo ktorým sa schválil zmier medzi stranami; začalo sa súdne konanie o spore medzi tými istými stranami o rovnakej veci a na základe tých istých dôvodov; strany uzatvorili dohodu o tom, že sa so sporom obrátia na rozhodcovský súd; návrh bol podaný za osobu, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony; návrh bol podaný za zúčastnenú stranu osobou, ktorá nie je oprávnená viesť spor);

– návrh nespĺňa podmienky prípustnosti stanovené v článku 431 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky alebo je zjavne neopodstatnený.

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu je možné podať osobitné odvolanie.

1.6 Podanie odporu

Dlžník môže v súvislosti s návrhom veriteľa alebo jeho časti podať odpor na súd, ktorý vydal platobný rozkaz. Ak dlžník splnil časť nároku veriteľa alebo časť nároku uzná, ale neplní ju, môže namietať voči platnosti zostávajúcej časti nároku veriteľa.

Dlžník musí odpor týkajúci sa návrhu veriteľa podať v písomnej forme do dvadsiatich dní odo dňa, kedy mu bol platobný rozkaz doručený. Odpor musí spĺňať všeobecné náležitosti stanovené pre obsah a formu procesných písomností s výnimkou uvedenia dôvodov odporu. Ak dlžník zo závažných dôvodov podal odpor po uvedenej lehote, súd môže na žiadosť dlžníka odpustiť zmeškanie lehoty. Proti rozhodnutiu o zamietnutí tejto žiadosti je možné podať osobitné odvolanie.

1.7 Účinok podania odporu

Po doručení odporu dlžníka na súd musí súd najneskôr do troch pracovných dní oznámiť veriteľovi, že môže v súlade so všeobecnými ustanoveniami upravujúcimi sporové konanie (vrátane ustanovení o určovaní príslušnosti) podať žalobu a najneskôr do štrnástich dní od oznámenia súdu zaplatiť zvyšok súdneho poplatku. Pred uplynutím lehoty na podanie žaloby nie je možné zrušiť akékoľvek predbežné opatrenia, ktoré súd vydal.

Ak dlžník splní časť nároku veriteľa v súlade s platobným rozkazom súdu alebo uzná časť nároku, ale nesplní ju, a namieta iba voči zvyšnej časti nároku veriteľa, súd v súlade s ustanoveniami relevantnej kapitoly vydá nový platobný rozkaz, ktorým vyhovie žalobe v rozsahu, v akom dlžník voči nároku nenamietal. Ak dlžník odporuje platobnému rozkazu iba v rozsahu týkajúcom sa priznania náhrady trov konania, súd o otázke náhrady týchto trov rozhodne formou rozhodnutia. Veriteľ môže v rozsahu neuspokojenej časti svojho nároku podať žalobu v súlade s procesným postupom stanoveným v relevantnom článku.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak veriteľ nepodá na súd riadne vypracovanú žalobu do štrnástich dní, na návrh veriteľa sa bude hľadieť, akoby nebol podaný, a veriteľovi sa vráti späť prostredníctvom súdneho rozhodnutia, pričom platobný rozkaz a akékoľvek predbežné opatrenia, ktoré boli vydané, sa zrušia. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať osobitné odvolanie, ale to nebráni veriteľovi, aby v súlade so všeobecným procesným postupom podal žalobu.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Platobný rozkaz nadobudne účinnosť, pokiaľ dlžník vo vzťahu k návrhu veriteľa nepodá odpor do dvadsiatich dní. Platobný rozkaz sa nesmie vykonať ako naliehavá vec.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti platobnému rozkazu nie je prípustné odvolanie ani kasačné konanie.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.