Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky platobný rozkaz

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Okrem európskeho konania o platobnom rozkaze stanoveného v nariadení (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 luxemburské právo umožňuje aj rýchle vymáhanie pohľadávok prostredníctvom návrhu na vydanie predbežného platobného rozkazu predloženého okresnému súdu (v prípade pohľadávok vyšších než 10 000 EUR). V prípade pohľadávok do 10 000 EUR sa využíva konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu pred zmierovacím sudcom: pozri tému „Veci s nízkou hodnotou sporu – Luxembursko“.

1.1 Rozsah konania

Dotknutá osoba môže navrhnúť buď začatie skráteného konania o nariadení predbežného opatrenia (action en référé), alebo vydanie predbežného platobného rozkazu (ordonnance sur requête, provision sur requête).

Po skrátenom konaní o nariadení predbežného opatrenia musí nasledovať riadne konanie o podstate pohľadávky, čoho výsledkom je, že celkové konanie je spravidla nákladné.

Predbežný platobný rozkaz predstavuje najrýchlejší a najúspornejší spôsob vymáhania dlhov.

Postup sa mení v závislosti od výšky pohľadávky, ktorá sa má vymáhať.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Predbežný platobný rozkaz sa môže použiť v prípade peňažných pohľadávok, kde istina (bez úrokov a nákladov) presahuje 10 000 EUR.

Predbežný platobný rozkaz sa môže vydať iba voči dlžníkovi s trvalým bydliskom v Luxembursku.

Konanie o predbežnom rozkaze sa môže použiť iba v prípade písomne doložených peňažných pohľadávok. Nemôže sa použiť napríklad na získanie rýchleho rozkazu vo veci náhrady škody.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Európske konanie o platobnom rozkaze.

1.2 Príslušný súd

Veriteľ, ktorý chce získať predbežný rozkaz na sumu vyššiu než 10 000 EUR, musí podať návrh predsedovi okresného súdu (tribunal d’arrondissement) miestne príslušného podľa miesta trvalého bydliska dlžníka, pokiaľ sa nemôže oprieť o právoplatnú klauzulu o voľbe súdu. V Luxemburskom veľkovojvodstve sú dva okresné súdy, jeden v meste Luxemburg a jeden v meste Diekirch.

Platí obvyklá úprava súdnej príslušnosti.

1.3 Formálne požiadavky

Návrh na vydanie predbežného rozkazu treba zaslať na registratúru okresného súdu. Aby bol návrh platný, musí obsahovať priezvisko, krstné meno, povolanie a trvalé bydlisko alebo miesto pobytu navrhovateľa aj odporcu, vec, ktorej sa návrh týka, odôvodnenie návrhu a podkladové materiály.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistuje žiadny štandardný formulár.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Veriteľ nemusí podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu poveriť právneho zástupcu.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Veriteľ musí uviesť vec, ktorej sa návrh týka (t. j. nárokovanú sumu), a jej zdôvodnenie (t. j. dôvod vzniku peňažného dlhu). Toto zdôvodnenie môže byť stručné, ale treba uviesť významné dôvody. Rozsah poskytnutého vysvetlenia sa v praxi bude odvíjať od zložitosti prípadu: ak podkladové materiály hovoria samy za seba, stačí stručné vysvetlenie.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Veriteľ musí svoj návrh doložiť podkladovými materiálmi. Práve na základe týchto podkladových materiálov sudca rozhodne o prípustnosti návrhu.

Povoľuje sa len predkladanie „dokumentov“; veriteľ nemôže – aspoň v tejto etape konania – navrhnúť, že dokáže opodstatnenosť pohľadávky inými prostriedkami, napríklad prizvaním svedkov.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Sudca návrh zamietne, ak usúdi, že oprávnenosť dlhu nebola predloženým vysvetlením dostatočne preukázaná.

K tomuto zamietnutiu treba – rovnako ako k akémukoľvek súdnemu rozhodnutiu – priložiť zdôvodnenie.

1.5 Odvolanie

Proti uzneseniu o zamietnutí sa nie je možné odvolať. Veriteľ však môže začať iné konania pred súdom rozhodujúcom vo veci samej alebo pred súdom rozhodujúcim o nariadení predbežných opatrení.

1.6 Podanie odporu

Dlžník, ktorému bol doručený predbežný platobný rozkaz, má 15 dní na vznesenie námietky voči nemu.

Námietka má formu písomného vyhlásenia, ktoré na registratúre podáva odporca alebo jeho zástupca. Vyhlásenie musí obsahovať aspoň stručné zdôvodnenie námietky a treba k nemu priložiť všetky dokumenty, ktoré môžu slúžiť na podloženie námietky.

Úradník registratúry zapíše vyhlásenie o námietke do súdneho registra, vydá podávateľovi potvrdenie a upovedomí o námietke navrhovateľa.

Aj keď je na vznesenie námietky lehota 15 dní, v skutočnosti ju možno vzniesť dovtedy, kým veriteľ nepodá návrh na vydanie exekučného titulu. Keďže veriteľ len zriedkavo požiada o vydanie exekučného titulu okamžite po uplynutí lehoty 15 dní, dlžník má často viac času, ako sa mu poskytuje podľa právneho predpisu, ale už bez istoty, ktorú má zaručenú počas prvých 15 dní.

1.7 Účinok podania odporu

Vznesením námietky zo strany dlžníka sa konanie odloží, čo znamená, že nie je možné okamžite vydať exekučný titul. Naďalej však plynú isté účinky oznámenia, napríklad ďalej nabiehajú úroky odo dňa doručenia platobného rozkazu dlžníkovi.

Sudca vznesenú námietku preskúma. Ak ju uzná za dobre zdôvodnenú, svoje zistenia uvedie v nariadení s odôvodnením a vydá nález o neplatnosti predošlého rozkazu. Ak je námietka iba čiastočne opodstatnená, sudca vydá nariadenie o vyplatení tej časti pohľadávky, ktorá bola oprávnená. Ak sa námietka zamietne, sudca rozhodne v neprospech dlžníka.

V rámci tohto konania môže sudca vydať rozhodnutie bez vypočutia jednotlivých účastníkov konania. Sudca môže účastníkov predvolať, ale nie je povinný vypočuť ich na verejnom pojednávaní.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak dlžník nevznesie námietku do 15 dní od doručenia platobného rozkazu, veriteľ môže požiadať súd o vydanie exekučného titulu.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Písomný návrh podáva veriteľ alebo jeho zástupca na registratúre súdu a vykoná sa zápis do súdneho registra.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Ak sa predbežný rozkaz doručí dlžníkovi osobne, exekučný titul bude mať účinky rozkazu vydaného v súdnom konaní, v ktorom boli vypočutí obaja účastníci konania, a je možné ho napadnúť len podaním odvolania do 15 dní odo dňa doručenia. Ak predbežný rozkaz nebol doručený dlžníkovi osobne, exekučný titul bude mať účinky kontumačného rozsudku a je možné podať návrh na jeho zrušenie počas 8 dní odo dňa doručenia, t. j. lehoty zhodnej s lehotou na odvolanie.

Súvisiace odkazy

http://www.legilux.lu/; https://justice.public.lu/fr.html

Posledná aktualizácia: 09/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.