Európsky platobný rozkaz

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Maltské právo umožňuje osobitné konanie týkajúce sa pohľadávok bez námietok podľa časti 166A kap. 12 maltského zákonníka (zákonník o sústave súdov a občianskom súdnom konaní).

1.1 Rozsah konania

Tento postup sa môže použiť pri konaniach, pri ktorých dlh neprekračuje výšku 25 000 EUR.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Oprávnené pohľadávky sú pohľadávky na zaplatenie dlhov, ktoré sú určité, likvidné a splatné a ktorých súčasťou nie je vykonanie žiadnej činnosti, pričom ich uvedená výška neprekračuje 25 000 EUR. Ak dlh nie je likvidný, veriteľ môže postupovať podľa tohto oddielu vtedy, ak svoju pohľadávku obmedzí na výšku neprekračujúcu 25 000 EUR a výslovne sa zriekne každej časti pohľadávky, ktorá môže prekročiť túto sumu pri jej splácaní.

Veriteľ môže postupovať podľa tohto oddielu iba vtedy, ak je dlžník prítomný na Malte a nejde o maloleté dieťa ani o osobu nespôsobilú podľa zákona a ak nejde o dlh z dedičstva bez dedičov.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Áno, horná hranica je 25 000 EUR.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto postupu je nepovinné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nie, tento postup sa môže použiť len vtedy, ak je dlžník prítomný na Malte.

1.2 Príslušný súd

Príslušným súdom pre tento postup je magistrátny súd na Malte alebo na ostrove Gozo (súd s nižšou právomocou), podľa príslušnej veci.

1.3 Formálne požiadavky

Veriteľ podá právny podnet, ktorého obsah musí byť potvrdený prísažným vyhlásením veriteľa. Ten sa doručí dlžníkovi, pričom musí obsahovať jednoznačné odôvodnenie pohľadávky, dôvody, pre ktoré by sa mala pohľadávka potvrdiť, a skutočnosti na podporu pohľadávky, bez ktorých by bola pohľadávka vyhlásená za neplatnú. Ak má byť právny podnet platný, musí obsahovať aj oznámenie dlžníkovi, že ak sa do tridsiatich dní od doručenia k uvedenému právnemu podnetu nevyjadrí predložením zaevidovaného oznámenia, ktorým sa pohľadávka vyvracia, právny podnet bude predstavovať zákonný nárok.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistujú žiadne normalizované formuláre. Na začiatok právneho podnetu je však povinné vložiť tieto slová:

„Tento právny podnet sa odosiela podľa článku 166A kapitoly 12 a ak sa k nemu do tridsiatich (30) dní nevyjadríte, bude sa považovať za zákonný nárok. Preto je vo vašom záujme bezodkladne sa obrátiť na advokáta alebo právneho zástupcu.“

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Áno, právny podnet musí podpísať advokát. Dlžník, ktorý sa chce vyjadriť k uvedenému právnemu podnetu s cieľom vyvrátiť pohľadávku, však nemusí byť zastupovaný advokátom ani právnym zástupcom.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Odôvodnenie pohľadávky musí byť podrobné. Právny podnet musí obsahovať odôvodnenie pohľadávky, dôvody, pre ktoré by sa mala pohľadávka potvrdiť, a skutočnosti na podporu pohľadávky, bez ktorých by bola pohľadávka vyhlásená za neplatnú.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie, v práve sa nevyžaduje predloženie písomných dôkazov týkajúcich sa predmetnej pohľadávky. Vyžaduje sa však predloženie prísažného vyhlásenia o skutočnostiach, na ktorých sa pohľadávka zakladá.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Tento procesný platobný rozkaz sa nevydáva na základe návrhu, ale právneho podnetu. Súd preto nemôže zamietnuť pohľadávku, ak voči nej dlžník nenamieta. Ak dlžník voči pohľadávke namieta, veriteľ nebude môcť získať dlžnú sumu na základe platobného rozkazu, a preto bude musieť podať žalobu. Je potrebné poznamenať, že ak dlžník voči pohľadávke náležite namieta, platobný rozkaz sa nemôže voči dlžníkovi znovu použiť pri rovnakej pohľadávke, aká je obsahom právneho podnetu, ktorý bol dlžníkovi doručený.

1.5 Odvolanie

V tomto postupe nie je možné odvolanie. Ak dlžník voči požiadavke namieta, veriteľ musí podať žalobu. Ak však dlžník nepodá do tridsiatich dní od doručenia platobného rozkazu (právneho podnetu) námietku, tento rozkaz sa považuje za zákonný nárok. V tejto fáze môže dlžník podať námietku voči zákonnému nároku do dvadsiatich dní od prvého doručenia zákonného nároku alebo ďalšieho súdneho aktu. Tento zákonný nárok sa zruší a vyhlási za neplatný, ak sa súd presvedčí, že:

i) dlžník o uvedenom právnom podnete nevedel, lebo nebol riadne informovaný, alebo

ii) právny podnet neobsahuje riadne náležitosti predpísané v právnych predpisoch (uvedených vyššie).

1.6 Podanie odporu

Po prijatí právneho podnetu môže dlžník pohľadávku veriteľa odmietnuť.

1.7 Účinok podania odporu

Ak dlžník voči pohľadávke náležite namieta, veriteľ nemôže ďalej využívať tento postup. Je potrebné poznamenať, že ak dlžník voči pohľadávke náležite namieta, osobitný postup opísaný v tejto časti sa nemôže voči dlžníkovi znovu použiť pri rovnakej pohľadávke, aká je obsahom právneho podnetu, ktorý bol dlžníkovi doručený.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak neexistuje námietka, veriteľ môže tento postup využiť na získanie zákonného nároku.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Právny podnet podaný podľa tohto postupu (ktorý nebol napadnutý) musí byť zaevidovaný. Žalobca, ktorý chce zaevidovať právny podnet kvalifikovaný ako zákonný nárok, musí tajomníkovi súdu predložiť overenú kópiu právneho podnetu vrátane potvrdenia o doručení a kópiu každého vyjadrenia k nemu, ak existuje.

Po prijatí písomností uvedených v pododseku 2 musí tajomník predložené písomnosti preskúmať a overiť, či dlžník podal vyjadrenie v stanovenom čase, a ak zistí, že sú splnené podmienky na zaevidovanie právneho podnetu ako zákonného nároku, zaeviduje predložené písomnosti do registra právnych podnetov, ktoré sú zákonnými nárokmi, ktorý vedie tajomník na účely dodržania ustanovení oddielu 166A.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

V tomto postupe nie je možné podať odvolanie, ale zákonný nárok získaný na základe ustanovení tejto časti sa môže zrušiť a vyhlásiť za neplatný a neúčinný, ak podal dlžník žiadosť na magistrátny súd na Malte alebo magistrátny súd na ostrove Gozo, podľa okolností, do dvadsiatich dní od prvého doručenia vykonávacieho príkazu alebo iného súdneho aktu s takouto právomocou a súd sa presvedčil, že:

a) dlžník o uvedenom právnom podnete nevedel, lebo nebol riadne informovaný, alebo

b) právny podnet neobsahoval všetky potrebné náležitosti.

Posledná aktualizácia: 21/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.