Európsky platobný rozkaz

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Je možné rozlišovať medzi európskym konaním o platobnom rozkaze a konaniami, ktoré sa v Holandsku vzťahujú na vymáhanie dlhov a iných pohľadávok. Viac informácií o konaniach druhého typu nájdete v časti o veciach s nízkou hodnotou sporu.

Európske konanie o platobnom rozkaze [nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktoré nadobudlo platnosť 12. decembra 2008], ďalej len „EOP“, umožňuje vymáhať nepopreté cezhraničné pohľadávky v občianskych a obchodných veciach prostredníctvom jednotného konania na základe štandardných formulárov (http://www.overheid.nl/).

Cezhraničným sporom je spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci. Európske konanie o platobnom rozkaze sa zaviedlo na účely uspokojovania peňažných pohľadávok s určenou výškou, ktoré sú splatné v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými krajinami EÚ s výnimkou Dánska. Holandsko prijalo zákon o vykonávaní nariadenia o EOP [Uitvoeringswet (EBB-Vo)] z 29. mája 2009 s cieľom vykonávať v Holandsku európske konanie o platobnom rozkaze.

Holandsko nemá jednotné konanie na vymáhanie nepopretých peňažných pohľadávok, ktoré nemajú cezhraničný charakter. Platobný rozkaz bol zavedením konania pred kantonálnym súdom v roku 1991 zrušený. V týchto prípadoch sa vyžaduje, aby bola strana, ktorá si uplatňuje práva proti neplatiacemu dlžníkovi, predvolaná na konanie. Pozri takisto časť „Veci s nízkou hodnotou sporu“ a „Ako mám postupovať?“

Európske konanie o platobnom rozkaze sa zaviedlo pre pohľadávky s hodnotou vyššou ako 2 000 EUR.

V konaní sa návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu podáva písomne prostredníctvom štandardných formulárov. Tieto formuláre sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch na Európskom portáli elektronickej justície (https://e-justice.europa.eu) v časti Dynamické formuláre.

V Holandsku bol za súd príslušný na rozhodovanie o návrhoch v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze určený Okresný súd (Rechtbank) v Haagu. Holandsko si zvolilo, že na účely tohto konania bude prijímať iba formuláre predložené v holandskom jazyku. Súd, ktorý rozhoduje o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, si účtuje súdne poplatky. Viac informácií o aktuálnej sadzbe nájdete na webovom sídle http://www.rechtspraak.nl/.

Návrh na vydanie EOP

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa podáva na Okresný súd v Haagu pomocou tlačiva návrhu A (https://e-justice.europa.eu).

Ak tlačivo návrhu A nie je úplné, súd použije tlačivo B, aby navrhovateľovi poskytol možnosť doplniť alebo opraviť návrh v určitej lehote.

Ak návrh spĺňa iba niektoré zo stanovených požiadaviek, súd použije tlačivo C, aby navrhovateľovi navrhol úpravu pôvodného návrhu. Navrhovateľ musí na tento návrh odpovedať v lehote určenej súdom. Ak navrhovateľ tento návrh prijme, súd vydá európsky platobný rozkaz pre tú časť návrhu, ktorá bola prijatá. Ak sa chce navrhovateľ pokúsiť vymôcť zvyšnú časť pohľadávky, môže tak urobiť podľa vnútroštátneho práva. Ak navrhovateľ neodpovie v lehote určenej súdom alebo odmietne prijať navrhnuté úpravy svojho pôvodného návrhu, súd jeho pôvodný návrh zamietne v celom rozsahu. Pokiaľ tlačivo návrhu spĺňa všetky požiadavky, súd vydá európsky platobný rozkaz obvykle do 30 dní (pomocou tlačiva E).

Odpor proti EOP

Súd upovedomí odporcu o európskom platobnom rozkaze jeho zaslaním prostredníctvom doporučenej zásielky s doručenkou alebo prostredníctvom oznámenia od exekútora. Odporca sa upovedomí o tom, že má k dispozícii tieto možnosti:

  • zaplatiť navrhovateľovi sumu uvedenú v platobnom rozkaze alebo
  • do 30 dní od doručenia alebo oznámenia platobného rozkazu odporcovi podať odpor pomocou štandardného tlačiva F.

Ak sa podá odpor, európske konanie o platobnom rozkaze sa ukončí. Ďalej sa procesne postupuje v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho procesného práva (pozri aj bod 1.7). Ak odporca nepodá odpor v stanovenej lehote, súd pôvodu vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný (pomocou štandardného tlačiva G) a toto vyhlásenie zašle navrhovateľovi.

Platobný rozkaz, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný v členskom štáte pôvodu, sa uzná v každom členskom štáte a možno ho v každom členskom štáte vykonať bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie o vykonateľnosti.

1.1 Rozsah konania

Európsky platobný rozkaz je možné nariadiť vo vzťahu k peňažným pohľadávkam v občianskych a obchodných veciach, ktoré sú splatné a ktoré majú charakter „cezhraničných pohľadávok“ (pozri aj bod 1.1.1). Cezhraničný charakter pohľadávky je daný, ak majú veriteľ a dlžník bydlisko v rôznych členských štátoch EÚ.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Z hmotnoprávneho hľadiska je európsky platobný rozkaz obmedzený na občianske a obchodné veci. Z rozsahu európskeho platobného rozkazu sú vylúčené tieto oblasti:

  • daňové veci,
  • colné veci,
  • správne veci,
  • veci týkajúce sa zodpovednosti štátu,
  • veci v oblasti konkurzného práva, práva upravujúceho majetok manželov, dedičského práva a práva sociálneho zabezpečenia, a
  • veci týkajúce sa mimozmluvných záväzkov (osobitne na základe protiprávnych činov), pokiaľ neboli predmetom dohody medzi stranami, alebo nedošlo k uznaniu dlhu, alebo sa netýkajú vyrovnaných dlhov, ktoré vznikli zo spoločného vlastníctva majetku.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje horná hranica v európskom konaní o platobnom rozkaze ani vo vnútroštátnych konaniach na vymáhanie pohľadávok.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie európskeho konania o platobnom rozkaze je dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Ak sa má rozsudok vykonať v krajine mimo EÚ, otázka, či je možné vykonať konanie o platobnom rozkaze, a ak áno, či je možné európsky platobný rozkaz vykonať, bude závisieť od medzinárodného práva súkromného tejto krajiny. V mnohých prípadoch bude potrebný exekučný príkaz (exequatur).

1.2 Príslušný súd

V Holandsku bol za súd príslušný na rozhodovanie o návrhoch v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze určený Okresný súd v Haagu. Holandsko si zvolilo, že na účely tohto konania bude prijímať iba formuláre predložené v holandskom jazyku. Pri podaní návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa od navrhovateľa vyžaduje zaplatenie súdneho poplatku. Viac informácií o aktuálnej sadzbe nájdete na webovom sídle http://www.rechtspraak.nl/.

1.3 Formálne požiadavky

Európsky platobný rozkaz sa musí vydať čo najrýchlejšie a v každom prípade do 30 dní od podania návrhu.

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa podáva pomocou štandardného tlačiva A (https://e-justice.europa.eu). Holandsko si zvolilo, že bude prijímať iba formuláre predložené v holandskom jazyku.

Tlačivo návrhu možno podať v papierovej podobe alebo pomocou akýchkoľvek iných komunikačných prostriedkov, ktoré súd prijíma.

Na základe článku 7 ods. 2 nariadenia o EOP musí návrh obsahovať:

a) údaje o stranách a súde, na ktorý sa návrh podáva;

b) výšku pohľadávky;

c) ak sa požadujú úroky, úrokovú sadzbu a čas, za ktorý sa úrok požaduje;

d) predmet sporu vrátane opisu okolností, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva ako na základ pohľadávky;

e) označenie dôkazov;

f) odôvodnenie právomoci súdu/súdov; a

g) cezhraničný charakter sporu.

V európskom konaní o platobnom rozkaze musí navrhovateľ vyhlásiť, že tlačivo A vypĺňal pravdivo a v dobrej viere. Európsky platobný rozkaz sa vydá výlučne na základe informácií poskytnutých navrhovateľom a súd neskúma ich pravdivosť.

Európsky platobný rozkaz sa odporcovi zasiela prostredníctvom doporučenej zásielky s doručenkou alebo prostredníctvom oznámenia od exekútora. Vrátenie doručenky do podateľne súdu umožňuje súdu zistiť, či je možné európsky platobný rozkaz vyhlásiť za predbežne vykonateľný. Ak sa platobný rozkaz doručuje prostredníctvom oznámenia od exekútora, súd touto úlohou poverí exekútora.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Áno, v európskom konaní o platobnom rozkaze je použitie štandardného formulára povinné. Ten si možno stiahnuť na webovom sídle https://e-justice.europa.eu.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, v európskom konaní o platobnom rozkaze zastúpenie advokátom nie je povinné a strany sa nemusia zúčastniť na súdnom pojednávaní. V prípade konania na vymáhanie dlhov v rámci Holandska závisí otázka, či sa zastúpenie advokátom vyžaduje, od charakteru konania a výšky pohľadávky. Pozri aj časť „Veci s nízkou hodnotou sporu“ a „Začatie konania na súde“.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Dôvod nároku vrátane označenia dôkazov, na ktorých je nárok založený, sa musia uviesť v štandardnom tlačive A v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze, ale nevyžaduje sa podrobnejší opis.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze sa v zásade nevyžaduje uvádzať podrobnejšie odôvodnenie nároku. Dostupné dôkazy by sa mali označiť na tlačive A.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak nie sú splnené stanovené požiadavky, návrh sa zamietne. Ak návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu spĺňa iba niektoré zo stanovených podmienok, navrhovateľovi sa poskytne možnosť doplniť alebo opraviť ho alebo prijať úpravy navrhnuté súdom. Ak navrhovateľ nezašle svoju odpoveď späť v lehote určenej súdom alebo odmietne prijať návrh súdu, návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa zamietne v celom rozsahu. Proti zamietnutiu návrhu nie je prípustné odvolanie. Navrhovateľ však stále môže uplatniť svoj nárok podaním ďalšieho návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu alebo využitím iného konania ustanoveného právnymi predpismi členského štátu.

1.5 Odvolanie

V tomto prípade nie je prípustné odvolanie. Odporca však má možnosť požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Viac informácií nájdete v bode 1.8. V prípade konania v rámci Holandska je odvolanie v zásade prípustné.

1.6 Podanie odporu

Odporca môže podať odpor do 30 dní od doručenia oznámenia o platobnom rozkaze. Odpor musí podať pomocou štandardného tlačiva F (https://e-justice.europa.eu) a vyžaduje sa od neho iba napadnutie nároku. Žiadne ďalšie odôvodnenie sa nevyžaduje.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá odpor v stanovenej lehote (do 30 dní) pomocou štandardného tlačiva F, európske konanie o platobnom rozkaze sa ukončí. Procesný postup následne pokračuje bežným konaním vo veci samej, pokiaľ navrhovateľ nenamieta proti pokračovaniu v bežnom občianskom konaní pomocou prílohy k návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu. Navrhovateľ tak môže urobiť aj neskôr, no musí tak urobiť pred vydaním platobného rozkazu (článok 7 ods. 4 nariadenia o EOP).

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak odporca nepodá odpor v lehote 30‑ dní, súd z vlastnej iniciatívy pomocou štandardného tlačiva G vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný a navrhovateľovi odošle vykonateľný európsky platobný rozkaz. Európsky platobný rozkaz, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný, sa považuje za vykonateľný v ktoromkoľvek členskom štáte bez toho, aby bolo potrebné vyhlásiť jeho vykonateľnosť. V článku 9 vykonávacieho zákona k nariadeniu o EOP sa stanovuje možnosť, aby odporca podal návrh na jeho preskúmanie (pozri aj bod 1.8.2).

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Výkon európskeho platobného rozkazu sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu výkonu, pokiaľ sa v nariadení o EOP nestanovuje inak. Kópia európskeho platobného rozkazu, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný súdom v členskom štáte pôvodu, sa musí poskytnúť súdu alebo orgánu presadzovania. Tento dokument musí spĺňať podmienky, ktoré sú nevyhnutné na overenie jeho pravosti. Takisto sa musí poskytnúť preklad európskeho platobného rozkazu do holandčiny.

Počas vykonávacej fázy je možné výkon európskeho platobného rozkazu zamietnuť iba na návrh odporcu. Takéto zamietnutie je možné, ak je európsky platobný rozkaz nezlučiteľný s predchádzajúcim rozhodnutím alebo platobným rozkazom, ktorý bol vydaný skôr v nejakom členskom štáte alebo tretej krajine. Toto predchádzajúce rozhodnutie (alebo platobný rozkaz) sa musí týkať rovnakého predmetu a musí spĺňať nevyhnutné podmienky v členskom štáte výkonu a v členskom štáte pôvodu nemohlo byť možné namietať nezlučiteľnosť ako námietku v súdnom konaní.

Výkon sa zamietne, ak odporca už zaplatil sumu priznanú európskym platobným rozkazom. V nijakom prípade súd nepreskúmava európsky platobný rozkaz vo veci samej.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Európsky platobný rozkaz je konečný, pokiaľ odporca nepodá opravný prostriedok.

Táto možnosť je stanovená v článku 9 vykonávacieho zákona k nariadeniu o EOP. To znamená, že odporca môže za určitých okolností podať na súd členského štátu pôvodu opravný prostriedok vo vzťahu k európskemu platobnému rozkazu dokonca aj po uplynutí 30‑dňovej lehoty na podanie odporu. Tento opravný prostriedok sa musí podať do štyroch týždňov od oznámenia európskeho platobného rozkazu odporcovi, od pominutia mimoriadnych okolností, ktoré mu bránili v tom, aby podal odpor, alebo odkedy sa odporca dozvedel, že európsky platobný rozkaz bol vydaný zjavne protiprávnym spôsobom.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.