Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky platobný rozkaz

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V Severnom Írsku neexistuje osobitné konanie týkajúce sa „platobného rozkazu“. Existuje však konanie, prostredníctvom ktorého žiadateľ (alebo navrhovateľ) môže požiadať o „rozsudok pre zmeškanie“ v prípade, keď žalovaný (alebo odporca) neuvedie svoj úmysel obhajovať sa v konaní („konanie týkajúce sa rozsudku pre zmeškanie“).

V rámci EÚ možno použiť aj európske konanie o platobnom rozkaze alebo európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.1 Rozsah konania

„Konanie týkajúce sa rozsudku pre zmeškanie“ je súčasťou bežných občianskoprávnych súdnych konaní v Severnom Írsku.

Na vrchnom súde (High Court) potom, ako žiadateľ („navrhovateľ“) podá nárok, žalovaný (odporca) má povinnosť túto skutočnosť potvrdiť do 14 dní po tom, ako mu boli doručené informácie o podaní tohto nároku okrem prípadu, keď odporca býva mimo Severného Írska, keď lehota závisí od miesta, kde odporca žije, toto však býva napísané na prednej strane súdnych predvolaní.

Na Krajskom súde (County Court) pre občianskoprávne veci a veci s nízkou hodnotou sporu je lehota 21 dní. Ak žalovaný (odporca) nepotvrdí, že mu boli doručené dokumenty týkajúce sa nároku a že má v úmysle sa obhajovať voči žalobe, žiadateľ („navrhovateľ“) môže požiadať o vydanie rozsudku pre zmeškanie predložením príslušných dokumentov na určenom súde.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

V Severnom Írsku možno rozsudok pre zmeškanie získať v nasledovných typoch konaní, aj keď za určitých okolností bude potrebné povolenie súdu:

 • dlh,
 • náhrada škody,
 • zaistenie tovaru,
 • vrátenie pôdy.

V iných prípadoch je potrebné podať na súd žiadosť o vydanie rozsudku.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Na vrchnom súde neexistuje horná hranica hodnoty nároku.

Krajský súd má všeobecnú právomoc v občianskoprávnych veciach pojednávať o každej žalobe, v ktorej suma nároku alebo hodnota konkrétnych nárokovaných hnuteľných vecí nepresahuje 30 000 GBP a rozhodnúť o nich.

Súdny spor týkajúci sa vecí s nízkou hodnotou sporu sa rieši na Krajskom súde a možno zaoberať nárokmi, ktoré nepresahujú 3 000 GBP.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Konanie týkajúce sa vydania rozsudku pre zmeškanie je súčasťou bežného občianskoprávneho konania. Nejde o samostatné konanie. Použitie tohto konania je nepovinné v tom zmysle, že rozsudok pre zmeškanie sa nevydáva automaticky na základe chýbajúcej odpovede žalovaného (odporcu) na nárok v príslušnej lehote.

Na vydanie rozsudku pre zmeškanie musí žiadateľ (navrhovateľ) buď predložiť požiadavku, alebo žiadosť. Prípadne sa žiadateľ (navrhovateľ) môže rozhodnúť nepokračovať v uplatňovaní nároku.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

S výhradou dohôd medzi krajinami o uznávaní a výkone rozsudkov medzi Spojeným kráľovstvom a inými členskými štátmi alebo podobných dohôd uzavretých s inými krajinami je tento postup k dispozícii, ak žalovaný (odporca) žije v inom členskom štáte alebo inej krajine.

Žiadateľ (navrhovateľ) musí zabezpečiť, aby formulár pre uplatnenie nároku bol riadne doručený žalovanému (odporcovi) v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na doručovanie dokumentov mimo Severného Írska.

Ak žalovaný (odporca) neodpovie na uplatnenie nároku, žiadateľ (navrhovateľ) musí podať obvyklým spôsobom na súd žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie.

1.2 Príslušný súd

V Severnom Írsku možno rozsudok pre zmeškanie získať zo súdu, na ktorom sa konanie začalo.

1.3 Formálne požiadavky

Okrem uvedených požiadaviek – t. j. aby žiadateľ (navrhovateľ) postupoval v súlade s náležitými postupmi pri podaní nároku a aby odporca v požadovanom čase neodpovedal – formálne požiadavky na vydanie rozsudku pre zmeškanie sú takéto:

Na vrchnom súde môže byť v prospech žiadateľa (navrhovateľa), ktorý je oprávnený na rozsudok pre zmeškanie alebo chýbajúcu obhajobu, vydaný rozsudok na základe týchto dokumentov, ktoré budú predložené do príslušnej kancelárie vrchného súdu:

Rozsudok pre neprítomnosť žalovaného

 • pôvodný dokument („predvolanie“), na základe ktorého sa konanie začalo,
 • čestné vyhlásenie o doručení, v ktorom sa potvrdzuje, že informácie o pôvodnom konaní boli doručené,
 • čestné vyhlásenie o dlhu, ak je nárok na stanovenú sumu,
 • ak ide o vlastníctvo pôdy, osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že nehnuteľnosť nie je určená na bývanie.

Rozsudok pre chýbajúcu obhajobu

 • originál dokumentu (predvolanie), na základe ktorého sa konanie začalo,
 • kópia súhlasu s účasťou žalovaného doručená odporcom,
 • čestné vyhlásenie o dlhu, ak ide o nárok na stanovenú sumu, alebo kópia navrhovateľovho vyhlásenia o nároku,
 • osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že obhajoba nebola doručená,
 • ak ide o vlastníctvo pôdy, osvedčenie, v ktorom sa uvádza, že nehnuteľnosť nie je určená na bývanie.

Na krajskom súde žiadateľ (navrhovateľ), ktorý je oprávnený na vydanie rozsudku pre zmeškanie pre neuvedenie úmyslu odporcu obhajovať sa, môže podať v kancelárii súdu podobný súbor dokumentov ako boli vyššie uvedené dokumenty.

Vo veciach s nízkou hodnotou sporu existuje osobitný formulár s názvom „Application for a default decree“ (Žiadosť o rozsudok pre zmeškanie), ktorý musí žiadateľ vyplniť a podať v príslušnej kancelárii súdu.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Potrebné formuláre, ktoré by sa mali použiť na začatie konania, a formuláre, ktoré sa požadujú v iných fázach procesov, možno nájsť v týchto súdnych poriadkoch:

 • The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 [S.R. 1980 No. 346]
 • County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225]

K dispozícii sú na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, vo všeobecnosti sa však odporúča požiadať právneho zástupcu o radu. Zamestnanci súdu nie sú kvalifikovaní na to, aby žiadateľom alebo odporcom poskytovali právne poradenstvo.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Keďže žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie je v Severnom Írsku súčasťou občianskoprávnych súdnych konaní, žiadateľ (navrhovateľ) bude musieť obvyklým spôsobom iniciovať konanie a informácie o nároku budú musieť byť zahrnuté v originálnych dokumentoch. V žiadosti o vydanie rozsudku pre zmeškanie sa musí uviesť dôvod, prečo sa tento rozsudok požaduje.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Písomné dôkazy o spornom nároku budú súčasťou dokumentov poskytnutých súdu, keď sa podá žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak žiadateľ (navrhovateľ) vznesie nárok voči žalovanému (odporcovi), v ktorom sumu musí určiť súd, a žalovaný (odporca) neuvedie svoj úmysel obhajovať sa, žiadateľ (navrhovateľ) môže požiadať o vydanie rozsudku, v ktorom sa uvedie, že sumu má posúdiť súd. V takýchto prípadoch výšku nároku posúdi sudca.  Sudca môže rozhodnúť o dlžnej sume alebo môže rozhodnúť, že v rámci nároku sa nedlží žiadna suma.

Existujú aj iné prípady, keď je potrebné predložiť žiadosť sudcovi, aby rozhodol o tom, či je možné vydať rozsudok pre zmeškanie, a to v prípadoch, keď sa informácie o nároku doručia žalovanému (odporcovi) v inej jurisdikcii, pričom žalovaným (odporcom) je štát, kráľovstvo alebo osoba alebo orgán, na ktoré sa nevzťahuje občianskoprávne konanie.

Žiadosť je tiež potrebná, ak ide o nárok voči dieťaťu alebo pacientovi, alebo ak ide o nárok spôsobený nedbanlivosťou („občianskoprávny delikt“) podaný jedným manželským partnerom proti druhému.

1.5 Odvolanie

Žiadosť môže podať žalovaný (odporca) s cieľom zmeniť rozsudok pre zmeškanie (napr. uskutočniť zmenu na nižšiu sumu, ak bola časť dlhu vyplatená pred vydaním rozsudku) alebo ho zrušiť (t. j. anulovať).

Ak má žiadateľ (žalobca) dôvod domnievať sa, že informácie o nároku neboli doručené žalovanému (odporcovi) pred vydaním rozsudku, je povinný požiadať súd o zrušenie rozsudku pre zmeškanie.

1.6 Podanie odporu

Ak žalovaný (odporca) chce zariadiť, aby sa príkaz na rozsudok pre zmeškanie zrušil alebo zmenil po jeho vydaní, musí sa bezodkladne obrátiť na súd so žiadosťou na zrušenie alebo zmenu rozsudku.

Súd môže rozsudok pre zmeškanie zmeniť alebo zrušiť, ak je názoru, že na to existuje dostatočný dôvod, alebo že žalovaný (odporca) má reálne vyhliadky na úspešnú obhajobu prípadu.

1.7 Účinok podania odporu

Ak žalovaný (odporca) podá v požadovanom čase obhajobu v súvislosti s nárokom, prípad pokračuje ako bežná napadnutá pohľadávka.

Ak bol na základe úspešného napadnutia rozsudok pre zmeškanie zrušený, prípad by sa mohol začať znovu, alebo žalovaný (odporca) by mohol dostať možnosť vyjadriť sa k žalobe. K čomu dôjde, určí sudca podľa okolností prípadu.

1.8 Účinok nepodania odporu

Rozsudok pre zmeškanie bude dostupný len na základe toho, že žalovaný (odporca) neoznámil obhajobu alebo neuznal nárok v požadovanom čase. Len potom môže žiadateľ (navrhovateľ) predložiť požiadavku alebo žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Rozsudok pre zmeškanie je rozhodnutie, ktoré môže žiadateľ (navrhovateľ) vymáhať u žalovaného (odporcu). Postupy, ktoré je potrebné dodržiavať na účely vydania rozsudku pre zmeškanie, sú opísané v bode 1.3).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Ako už bolo uvedené, žalovaný (odporca) môže požiadať súd, aby rozsudok pre zmeškanie zmenil alebo zrušil (t. j. aby zmenil obsah rozsudku alebo úplne zrušil rozsudok).

Súd môže rozsudok pre zmeškanie zmeniť alebo zrušiť, ak je názoru, že došlo k procesnej chybe, alebo že žalovaný (odporca) má reálne vyhliadky na úspešnú obhajobu v súvislosti s nárokom, alebo existuje náležitý dôvod na takéto konanie.

Súvisiace odkazy

Ďalšie informácie o konaniach sa uvádzajú na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Pomoc pre účastníkov konania so zdravotným postihnutím

Niektoré súdne úrady určili úradníkov pre služby zákazníkom, ktorí by mohli poskytovať pomoc. Ak nemôžu pomôcť, účastník konania so zdravotným postihnutím sa môže obrátiť na komunikačný tím Súdnej služby Severného Írska na čísle +44 300 200 7812.

Posledná aktualizácia: 13/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.