Európsky platobný rozkaz

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Súd vydá platobný rozkaz, ak si navrhovateľ uplatňuje peňažnú pohľadávku alebo pohľadávku na iné, náhradné, plnenie.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Platobný rozkaz možno vydať bez ohľadu na výšku pohľadávky.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné. Súd vydá platobný rozkaz na základe písomného návrhu navrhovateľa, v ktorom si uplatní svoju pohľadávku.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Konanie o platobnom rozkaze nemožno začať, pokiaľ platobný rozkaz nie je možné doručiť odporcovi v Poľsku.

1.2 Príslušný súd

Konanie o platobnom rozkaze patrí do právomoci okresných (rejonowy) a krajských (okręgowy) súdov.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistuje štandardný formulár.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

V konaní o platobnom rozkaze nie je zastúpenie advokátom (przymus adwokacki) povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu by mala byť presne vymedzená pohľadávka a uvedené faktické skutočnosti odôvodňujúce podanie návrhu.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Skutočnosti odôvodňujúce podanie návrhu sa musia preukázať priložením týchto písomností k návrhu:

a)     úradnou listinou;

b)     faktúrou prijatou dlžníkom;

c)     žiadosťou o platbu určenou dlžníkovi a dlžníkovým písomným uznaním dlhu;

d)     žiadosťou o platbu prijatou dlžníkom, ktorú banka vrátila neuhradenú z dôvodu nedostatku prostriedkov na bankovom účte.

Súd vydá platobný rozkaz aj proti povinnému z riadne vyplnenej zmenky, šeku, záruky alebo dlhopisu, ktorých pravosť a obsah sú nepochybné.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd návrh zamietne:

  1. ak súdne konanie nie je prípustné;
  2. ak konanie o tej istej pohľadávke medzi tými istými stranami už začalo alebo bolo právoplatne ukončené;
  3. ak niektorá zo strán nemá spôsobilosť byť stranou konania alebo ak navrhovateľ nemá aktívnu procesnú legitimáciu a nie je zastúpený zákonným zástupcom, alebo ak má zloženie riadiacich orgánov v rámci organizačnej štruktúry navrhovateľa také nedostatky, že mu znemožňujú robiť v konaní procesné úkony.

1.5 Odvolanie

Pozri odsek 1.6.

1.6 Podanie odporu

Písomný odpor treba podať na súd, ktorý vydal platobný rozkaz. Odporca by mal v odpore uviesť, či platobný rozkaz napáda v celom rozsahu, alebo v určitej časti, a predložiť právne dôvody, ktoré treba predložiť pred tým, než sa v spore pristúpi k meritu veci, v opačnom prípade právo na ich uplatnenie zaniká, takisto by mal predložiť faktické skutočnosti a dôkazy. Súd nebude brať ohľad na tvrdenia a dôkazy predložené oneskorene, ibaže strana preukáže, že jej ich nepredloženie ako súčasť odporu nemožno pričítať alebo že pripustenie oneskorených tvrdení a dôkazov nespôsobí prieťahy v konaní alebo že nastali mimoriadne okolnosti.

1.7 Účinok podania odporu

Ak bol odpor podaný riadne, sudca stanoví dátum pojednávania a nariadi, aby sa odpor doručil navrhovateľovi.

1.8 Účinok nepodania odporu

Platobný rozkaz predstavuje po tom, ako bol vydaný, exekučný titul (tytuł zabezpieczenia) a možno ho vymáhať bez toho, aby bolo potrebné ho vyhlásiť za vykonateľný.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Po uplynutí lehoty na podanie odporu sa platobný rozkaz bez ďalších náležitostí stáva vykonateľným.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti platobnému rozkazu vydanému v konaní o platobnom rozkaze nie je prípustné odvolanie.

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.