Európsky platobný rozkaz

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Konanie o vydaní platobného rozkazu sa uplatňuje na:

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Horná hranica pre pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv je 15 000 EUR.

Pre pohľadávky vyplývajúce z obchodných transakcií horná hranica neexistuje.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno, právne predpisy týkajúce sa konania o vydaní platobného rozkazu sa uplatňujú aj na prípady, keď odporca žije mimo Portugalska.

1.2 Príslušný súd

V Portugalsku možno návrh na vydanie platobného rozkazu podať:

1.3 Formálne požiadavky

1. v elektronickom formáte, vyplnením a odoslaním formulára dostupného v informačnom systéme CITIUS alebo odoslaním elektronického súboru prostredníctvom systému CITIUS;

2. na papieri doručenom do kancelárie.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Áno, povinný formulár je stanovený ministerskou vykonávacou vyhláškou č. 21/2020 z 28. januára 2020. Môžete si ho stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Kancelárie súdov oprávnené prijímať návrhy na vydanie platobného rozkazu na papieri môžu jednotlivcom na požiadanie poskytnúť štandardný formulár.

Advokáti a právni zástupcovia majú prístup k elektronickému formuláru prostredníctvom systému CITIUS.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Zastupovanie advokátom nie je povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu na vydanie platobného rozkazu musíte uviesť skutočnosti, na ktorých sa zakladá váš nárok, v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. d) procesných pravidiel pripojených k zákonnému dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh na vydanie platobného rozkazu môže byť zamietnutý z dôvodov uvedených v článku 11 ods. 1 procesných pravidiel pripojených k zákonnému dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998.

1.5 Odvolanie

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu možno podať sudcovi alebo v prípade, že súd má viacerých sudcov, službukonajúcemu sudcovi v súlade s článkom 11 ods. 2 procesných pravidiel pripojených k zákonnému dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998.

1.6 Podanie odporu

Lehota na vznesenie námietky proti vydaniu platobného rozkazu je 15 dní v súlade s článkom 12 ods. 1 procesných pravidiel pripojených k zákonnému dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá odpor proti rozkazu, vec sa vráti späť na bežné prejednanie vo forme osobitnej alebo riadnej určovacej žaloby v súlade s prípadmi uvedenými v článku 3 procesných pravidiel pripojených k zákonnému dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998 a v článku 10 ods. 2 a 4 zákonného dekrétu č. 62/2013 z 10. mája 2013.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak odporca po náležitom oznámení o prijatí návrhu nepodá odpor, súdny úradník priloží k návrhu na vydanie platobného rozkazu tento text: „Tento dokument má vykonateľný účinok“ (Este documento tem força executiva), ako sa stanovuje v článku 14 ods. 1 procesných pravidiel pripojených k zákonnému dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Po pripojení doložky vykonateľnosti súdny úradník sprístupní platobný rozkaz navrhovateľovi, pokiaľ možno elektronicky (článok 14 ods. 5 procesných pravidiel pripojených k zákonnému dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti odmietnutiu vykonateľnosti možno podať odvolanie na súde v súlade s článkom 14 ods. 4 procesných pravidiel pripojených k zákonnému dekrétu č. 269/98 z 1. septembra 1998.

Uplatniteľné právne predpisy


Poznámka:

Kontaktné miesto Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, súdy a iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto texte, ktoré môžu podliehať zmenám v interpretácii podľa judikatúry. Hoci sa texty pravidelne aktualizujú, stále je potrebné si prečítať platné právne predpisy.

Posledná aktualizácia: 09/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.