Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinaportugalčina.
Swipe to change

Európsky platobný rozkaz

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Vnútroštátny platobný rozkaz sa uplatňuje na tieto pohľadávky:

 • finančné záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktorých hodnota nepresahuje sumu 15 000 EUR v zmysle zákonného dekrétu č. 269/68 z 1. septembra 1998,
 • oneskorené platby v obchodných transakciách bez ohľadu na ich hodnotu podľa ustanovení zákonného dekrétu č. 62/2013.

Podľa konania o vydanie platobného rozkazu ustanoveného vnútroštátnymi právnymi predpismi môže veriteľ vo vyššie uvedených prípadoch a v prípade nespornosti pohľadávky získať exekučný titul (título executivo) bez toho, aby musel podať určovaciu žalobu.

Konanie o vydanie platobného rozkazu je stanovené zákonným dekrétom č. 269/98 a upravuje sa ustanoveniami kapitoly II prílohy k tomuto dekrétu. Článok 10 odkazuje na vzor žiadosti o platobný rozkaz schválený ministerskou vyhláškou (Portaria) č. 21 z 28. januára 2020.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Maximálna suma pre pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv je 15 000 EUR.

Pre pohľadávky vyplývajúce z obchodných transakcií horná hranica neexistuje.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Právne predpisy týkajúce sa konania o vydaní platobného rozkazu nevylučujú prípady, keď dlžník žije mimo Portugalska.

1.2 Príslušný súd

Príslušným orgánom v Portugalsku je Národný úrad pre platobné rozkazy (Balcão Nacional de Injunções), jediný register nachádzajúci sa v meste Porto. Kontaktné údaje sú dostupné na tomto mieste.

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa podáva na Národnom úrade pre platobné rozkazy, ale veriteľ môže návrh podať na podateľni súdu miesta plnenia záväzku, alebo podateľni súdu miesta bydliska dlžníka, ktoré ho následne zašlú Národnému úradu pre platobné rozkazy (článok 8 ods. 1 prílohy zákonného dekrétu č. 269/98).

Používatelia môžu nahliadnuť do konania o vydaní platobného rozkazu a môžu sledovať postup konania elektronicky na stránke Citius Portal.

1.3 Formálne požiadavky

Podľa článku 10 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98 navrhovateľ na účely konania o vydanie platobného rozkazu musí:

 • uviesť register súdu, ktorému je návrh určený,
 • uviesť účastníkov konania,
 • špecifikovať miesto, kam sa musí doručiť oznámenie, a uviesť, či ide o miesto bydliska dohodnuté v písomnej zmluve,
 • stručne uviesť skutočnosti, na ktorých je založená pohľadávka,
 • formulovať návrh, v ktorom špecifikuje výšku istiny, úrokov a ostatných splatných súm,
 • potvrdiť zaplatenie súdnych poplatkov,
 • v prípade potreby uviesť, že pohľadávka sa týka obchodnej transakcie,
 • uviesť miesto svojho bydliska,
 • uviesť svoju e-mailovú adresu, ak si želá komunikovať alebo prijímať oznámenia touto cestou,
 • uviesť, či si želá, aby sa vec riešila ako určovacia žaloba v prípade zmareného oznámenia,
 • špecifikovať súd s právomocou posudzovať dokumenty, ak sa má vec riešiť ako určovacia žaloba,
 • uviesť, či si želá, aby oznámenie doručil exekučný vykonávateľ (solicitador de execução) alebo právny zástupca, a ak áno, uviesť meno tejto osoby a jej obchodnú adresu,
 • ak sa vec týka spotrebiteľskej zmluvy, uviesť, či táto zmluva obsahuje všeobecné podmienky, v opačnom prípade môže byť návrh považovaný za šikanózny,
 • podpísať návrh.

Pravidlá týkajúce sa predloženia a doručenia návrhu na vydanie platobného rozkazu sú stanovené v článku 5 ministerskej vyhlášky (Portaria) č. 220-A/2008 v spojení s článkom 8 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98. Na základe vyššie uvedeného sa ustanovuje:

 • návrh sa môže podať z ľubovoľného miesta v krajine,
 • advokáti (advogados) a právni zástupcovia musia návrh na vydanie platobného rozkazu podávať elektronicky.
 • veritelia, ktorých nezastupuje advokát alebo právny zástupca, môžu návrh na vydanie platobného rozkazu podať na papieri. Veriteľ nemôže podať návrh na papieri na Národnom úrade pre platobné rozkazy – musí ho predložiť buď súdnemu registru v mieste plnenia záväzku, alebo súdnemu registru v mieste domicilu dlžníka. Ak existujú špecializované súdy alebo súdy s konkrétnou jurisdikciou, návrh sa musí podať na podateľni príslušného súdu v súlade s príslušnými pravidlami vecnej príslušnosti. Tento register následne musí vložiť informácie o návrhu do informačného systému na spracovanie platobných rozkazov. Dátum predloženia návrhu registru sa zaznamená ako dátum podania návrhu.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Povinný formulár návrhu na vydanie platobného rozkazu stanovený ministerskou vyhláškou č. 21 z 18. januára 2020 si môžete stiahnuť z portálu Citius na tomto mieste.

Súdne registre oprávnené prijímať návrhy na vydanie platobného rozkazu na papieri môžu občanom na požiadanie poskytnúť štandardný formulár.

Advokáti a právni zástupcovia majú prístup k elektronickému formuláru prostredníctvom e-mailovej adresy na portáli Citius.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

V tomto konaní nie je nevyhnutné nechať sa zastupovať právnikom, navrhovatelia však môžu ustanoviť právneho zástupcu, ak si to želajú (článok 10 ods. 5 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98).

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V článku 10 ods. 2 písm. d) zákonného dekrétu č. 269/98 sa vyžaduje, aby navrhovatelia stručne uviedli skutočnosti, na ktorých sa zakladá ich nárok.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie.

Dôkaz sa musí predložiť iba vtedy, keď je vznesená námietka, pričom v takom prípade sa platobný rozkaz rieši ako osobitná alebo riadna určovacia žaloba v súlade s prípadmi uvedenými v článku 3 zákonného dekrétu č. 269/98 a v článku 10 ods. 2 až 4 zákonného dekrétu č. 62/2013.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh na vydanie platobného rozkazu môže byť zamietnutý z dôvodov uvedených v článku 11 zákonného dekrétu č. 269/98 v týchto prípadoch:

 • nie je adresovaný príslušnej podateľni súdu alebo navrhovateľ neupresnil súd, ktorý je príslušný na posúdenie písomností, ak by mala vec pokračovať ako určovací rozsudok,
 • neobsahuje zmienku o identite účastníkov konania, miesto bydliska navrhovateľa alebo miesto, kam sa má dlžníkovi poslať oznámenie,
 • nie je podpísaný (iba v prípade, že nebol podaný elektronicky),
 • nie je napísaný v portugalčine,
 • nie je vypracovaný podľa vzoru schváleného vo vykonávacom nariadení ministra spravodlivosti,
 • nie je uvedené potvrdenie o zaplatení súdnych poplatkov,
 • nárokovaná suma prekračuje hodnotu 15 000 EUR a v návrhu nie je zmienka o skutočnosti, že ide o záväzok vyplývajúci z obchodnej transakcie,
 • návrh nie je v súlade s hodnotou alebo účelom konania.

1.5 Odvolanie

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu je možné podať sudcovi, alebo v prípade, že súd má viacerých sudcov, službukonajúcemu sudcovi (článok 11 ods. 2 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98).

1.6 Podanie odporu

Lehota na vznesenie námietky proti vydaniu platobného rozkazu je 15 dní (článok 12 ods. 1 zákonného dekrétu č. 269/98).

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá odpor voči rozkazu, rozkaz nebude mať vykonateľný účinok.

Vec je potom vrátená späť na bežné prejednanie alebo ako osobitná či riadna určovacia žaloba v súlade s prípadmi ustanovenými v článku 3 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98 a článku 10 ods. 2 až 4 zákonného dekrétu č. 62/2013.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak odporca po náležitom oznámení o prijatí návrhu v súlade s článkami 12 a 13 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98 nepodá odpor, úradník registra priloží k návrhu na vydanie platobného rozkazu tento text: „Tento dokument má vykonateľný účinok“ (Este documento tem força executiva) (článok 14 ods. 1 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98).

Rozkaz potom predstavuje exekučný titul.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Po pripojení doložky vykonateľnosti súdny úradník sprístupní platobný rozkaz navrhovateľovi, pokiaľ možno elektronicky (článok 14 ods. 5 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti odmietnutiu vykonateľnosti je možné podať sťažnosť na súde. Pripojenie doložky vykonateľnosti možno zamietnuť, ak návrh nezodpovedá nárokovanej sume alebo účelu konania (článok 14 ods. 3 a 4 prílohy k zákonnému dekrétu č. 269/98).

Súvisiace odkazy:

Portál Citius

Zákonný dekrét 269/98

Ministerská vyhláška 220-A/2008

Ministerská vyhláška 21/2020

 

Poznámka:

Kontaktné miesto EJS pre občianske a obchodné veci, súdy a iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto texte, ktoré môžu podliehať zmenám v interpretácii podľa judikatúry. Hoci sa texty pravidelne aktualizujú, stále je potrebné si prečítať platné právne predpisy.

Posledná aktualizácia: 19/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.