Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Európsky platobný rozkaz

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Konanie o vydanie platobného rozkazu sa použije v prípade, keď sa navrhovateľ domáha toho, aby súd uložil odporcovi uhradiť peňažné záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktorých hodnota nepresahuje sumu 15 000 EUR, alebo záväzky vyplývajúce z obchodných transakcií bez ohľadu na ich hodnotu.

Na účely tohto konania sa za obchodnú transakciu považuje každý obchod „medzi spoločnosťami alebo medzi spoločnosťami a orgánmi verejnej moci, ktorý vedie k dodaniu tovaru alebo k poskytnutiu služieb za odplatu“ - článok 3 ods. b) zákonnej vyhlášky č. 62/2013 z 10. mája 2013, ktorou sa do portugalského práva transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011.

Pokiaľ ide o obchodné transakcie, konanie o vydanie platobného rozkazu sa nevzťahuje na „zmluvy uzavreté so spotrebiteľmi“, „úroky v spojitosti s inými platbami, ktoré neboli vykonávané ako odplata za obchodné transakcie“ alebo „ platby vykonávané ako náhrada v rámci občianskoprávnej zodpovednosti za škodu vrátane platieb od poisťovní“ (článok 2 ods. 2 uvedenej zákonnej vyhlášky).

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Ako bolo uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, peňažné záväzky vyplývajúce zo zmlúv sú podľa portugalských predpisov upravujúcich vydanie platobného rozkazu nárokovateľné, pokiaľ ich hodnota nepresahuje sumu 15 000 EUR.

Ako však bolo zároveň uvedené, pre obchodné transakcie horná hranica neexistuje.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné, t. j. neukladá sa veriteľovi ako povinnosť.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Právne predpisy upravujúce konanie o vydaní platobného rozkazu nevylučujú prípady, keď dlžník žije mimo Portugalska.

1.2 Príslušný súd

Návrhy na vydanie platobných rozkazov v písomnej alebo elektronickej forme sa môžu podávať na miestne príslušných súdoch. Súdy posielajú podané návrhy elektronickou cestou Národnému úradu pre platobné rozkazy (Balcão Nacional de Injunções).

Advokáti a právni zástupcovia musia návrhy na vydanie platobných rozkazov podávať elektronickou cestou a môžu tak urobiť z ľubovoľného miesta v krajine – nemusia ich predkladať registru alebo súdu osobne (porovnaj článok 19 ods. 1 predpisov v prílohe k zákonnej vyhláške č. 269/98 z 1. septembra 1998 zmenenej zákonnou vyhláškou č. 34/2008 z 26. februára 2008).

Vďaka zriadeniu Národného úradu pre platobné rozkazy, ktorý je jediným registrom zabezpečujúcim vybavovanie platobných rozkazov, môžu v súčasnosti používatelia elektronicky sledovať postup konania. Advokáti a právni zástupcovia majú prístup k elektronickému formuláru na stránke http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Elektronickou cestou je tak možné vytvoriť exekučný titul vytvorený v nadväznosti na návrh o vydanie platobného rozkazu. Navrhovateľ má prístup prostredníctvom webovej stránky ministerstva spravodlivosti.

Každému exekučnému titulu sa pridelí jedinečné referenčné číslo, čo umožňuje navrhovateľovi a každému ďalšiemu subjektu, ktorému referenčné číslo poskytnú, kontrolu tohto titulu.

Konanie sa riadi osobitnými pravidlami stanovenými v príslušnom zákone a v oblastiach, ktoré tieto pravidlá neupravujú, všeobecnými predpismi o súdnej príslušnosti.

Aby sa zabezpečil súlad s článkom 8 ods. 4 prílohy k zákonnej vyhláške č. 169/98 z 1 septembra 1998, bol vykonávacím nariadením č. 220-A/2008 zo 4. marca 2008 zriadený všeobecný register s názvom Národný úrad pre platobné rozkazy a bola mu poskytnutá výlučná právomoc vo veci vybavovania platobných rozkazov na celom území štátu.

1.3 Formálne požiadavky

Podľa článku 10 uvedenej prílohy k zákonnej vyhláške č. 269/98 navrhovateľ v návrhu na vydanie platobného rozkazu musí:

a)      uviesť register súdu, ktorému je návrh určený;

b)      uviesť účastníkov konania;

c)      uviesť miesto, kam sa musí doručiť oznámenie, a uviesť, či ide o miesto bydliska dohodnuté v písomnej zmluve;

d)     stručne uviesť skutočnosti, na ktorých je založená pohľadávka;

e)      formulovať návrh, v ktorom špecifikuje výšku istiny, úrokov a ostatných splatných súm;

f)       potvrdiť zaplatenie súdnych poplatkov;

g)      v prípade potreby uviesť, že pohľadávka sa týka obchodnej transakcie, ktorá podlieha zákonu s osobitnými ustanoveniami pre oneskorené platby v obchodných transakciách (zákonná vyhláška č. 32/2003 zo 17. februára 2003);

h)      uviesť miesto svojho bydliska;

i)        uviesť svoju e-mailovú adresu, ak si želá komunikovať alebo prijímať oznámenia touto cestou;

j)        uviesť, či si želá, aby sa vec riešila ako určovacia žaloba v prípade zmareného oznámenia;

k)      špecifikovať súd s právomocou posudzovať dokumenty, ak sa má vec riešiť ako určovacia žaloba;

l)        uviesť, či si želá, aby oznámenie doručil exekučný vykonávateľ alebo právny zástupca, a ak áno, uviesť meno tejto osoby a jej obchodnú adresu;

m)    podpísať návrh.

Pokiaľ ide o spôsob podávania alebo doručovania návrhov na vydanie platobného rozkazu, vo vykonávacom nariadení č. 220-A/2008 zo 4. marca 2008 je stanovené:

1. Čo sa týka média:

a)      počítačový súbor vo formáte XML, so špecifikáciami, ktoré sú uvedené na portáli Citius;

b)      na papieri, s použitím formulára schváleného vo vykonávacom nariadení č. 808/2005 z 9. septembra 2005;

c)      na elektronickom formulári.

2. Čo sa týka spôsobu doručenia:

2.1. Vo forme počítačového súboru

a) prostredníctvom internetu pre používateľov systému Citius (v súčasnosti iba advokáti a právni zástupcovia);

b) osobne na Národný úrad pre platobné rozkazy, na vhodnom fyzickom médiu (disketa, CD ROM, USB kľúč), iba pre podania v súdnom obvode Porto, v súlade s článkom 8 zákonnej vyhlášky č. 269/98 z 1. septembra 1998, a iba v prípadoch, keď navrhovateľov nezastupujú advokáti ani právni zástupcovia;

c) na príslušné súdne registre v súlade s článkom 8 predpisov v prílohe k zákonnej vyhláške č. 269/98 z 1. septembra 1998. Na týchto súdnych registroch môžu podávať návrhy na vydanie platobného rozkazu iba navrhovatelia, ktorých nezastupujú advokáti ani právni zástupcovia.

2.2. Na papieri s osobným doručením

na príslušné súdne registre v súlade s článkom 8 predpisov v prílohe k zákonnej vyhláške č. 269/98 z 1. septembra 1998.

2.3. S použitím elektronického formulára

Na internetovej stránke (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/) pre používateľov systému Citius (v súčasnosti iba advokáti a právni zástupcovia).

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Musí sa použiť formulár návrhu na vydanie platobného rozkazu schválený vo vykonávacom nariadení ministra spravodlivosti.

Formulár sa dá stiahnuť v dvoch bežne používaných elektronických formátoch prostredníctvom portálu Citius.

Vzorový formulár na požiadanie poskytnú tiež súdne registre, ktoré sú oprávnené prijímať návrhy na vydanie platobného rozkazu.

Elektronický formulár je advokátom a právnym zástupcom dostupný na stránke http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

V tomto konaní zastupovanie advokátom nie je povinné, ale navrhovateľom nič nebráni v tom, aby si určili právneho zástupcu, ak si to želajú.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V zákone, v ktorom sú stanovené pravidlá konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu, sa vyžaduje len to, aby navrhovatelia stručne uviedli skutočnosti, z ktorých vyvodzujú svoje pohľadávky.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie je povinné predložiť listinný dôkaz o nároku.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh je možné zamietnuť, iba ak:

a) nie je adresovaný príslušnému súdnemu registru alebo navrhovateľ nešpecifikoval súd, ktorý je príslušný na posúdenie dokumentov v prípade, ak sa dokumenty mali rozdeliť,

b) neobsahuje zmienku o identite účastníkov konania, miesto bydliska navrhovateľa alebo miesto, kam sa má dlžníkovi poslať oznámenie,

c) nie je podpísaný, čo však platí iba v prípade, že nebol podaný v elektronickej forme;

d) nie je napísaný v portugalčine,

e) nie je vypracovaný podľa vzoru schváleného vo vykonávacom nariadení ministra spravodlivosti,

f) nie je uvedené potvrdenie o zaplatení súdnych poplatkov,

g) nárokovaná suma prekračuje hodnotu 15 000 EUR a v návrhu nie je zmienka o skutočnosti, že ide o záväzok vyplývajúci z obchodnej transakcie, ako je uvedené v odpovedi na otázku 1.1,

h) návrh nie je v súlade s hodnotou alebo účelom konania.

Nevykonáva sa predbežné posúdenie dôvodov návrhu, keďže v rámci tohto konania sa návrh nepodáva žiadnemu súdnemu orgánu, t. j. súdu v pravom slova zmysle. Návrh je len preskúmaný súdnym úradníkom.

1.5 Odvolanie

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu je možné podať sudcovi, alebo, v prípade, že súd má viacerých sudcov, službukonajúcemu sudcovi.

1.6 Podanie odporu

Ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu prijme, odporca má 15 dní (odo dňa, kedy bol s prijatím návrhu riadne oboznámený) na podanie odporu voči pohľadávke.

Odpor sa musí predložiť v dvoch kópiách.

Ak je navrhovateľov viac, odporca musí poskytnúť taký počet kópií podaného odporu, ktorý zodpovedá počtu navrhovateľov žijúcich v oddelených domácnostiach, pokiaľ ich nezastupuje rovnaký právny zástupca.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá odpor včas, vykonateľnosť nie je určená, t. j. navrhované rozhodnutie o vykonateľnosti rozkazu sa nevypracuje.

Vec sa potom automaticky rieši ako určovacia žaloba.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak odporca po doručení oznámenia o prijatí návrhu nepodá odpor, úradník registra priloží k návrhu na vydanie platobného rozkazu tento text: „Tento dokument má vykonateľný účinok“ (článok 14 ods. 1 predpisov v prílohe k zákonnej vyhláške č. 269/98). To znamená, že tento dokument sa môže použiť ako podklad pre súdne vymáhanie pohľadávky.

Jedinou výnimkou je prípad, keď návrh nekorešponduje s hodnotou alebo účelom konania. V tom prípade úradník registra vykonateľnosť neprizná.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Priznanie vykonateľnosti príkazu zo strany úradníka registra nezávisí od žiadnej osobitnej iniciatívy navrhovateľa. Vykoná sa automaticky vo chvíli, keď je zrejmé, že oznámenie bolo doručené a v rámci konania nebol podaný odpor.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti tomuto rozhodnutiu o vykonateľnosti nie je možné podať odvolanie.

Treba však mať na pamäti, že priznanie vykonateľnosti nie je aktom súdnej právomoci, t. j. zásahom súdu s cieľom riešiť súkromný spor. Ide len o vydanie mimosúdneho dokumentu.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 30/04/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.