Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky platobný rozkaz

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Všetky nároky prechádzajú procesom, v ktorom je možné sa obhajovať v danom prípade alebo poskytnúť odpoveď. Ak sa nároky neobhája alebo nespochybnia, nie je potrebné predvolanie na súd a možno ich riešiť v neprítomnosti – v podstate ide o zjednodušený postup pre nesporné nároky.

1.1 Rozsah konania

Takéto konanie je možné na šerifskom súde (Sheriff Court) v rámci jednoduchého konania (simple procedure), skráteného konania (summary cause) a riadneho konania (ordinary procedure) a na najvyššom civilnom súde (Court of Session) formou riadneho predvolacieho konania (ordinary summons procedure).

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

V rámci jednoduchého konania sa riešia peňažné nároky do výšky 5 000 GBP.

V rámci skráteného konania sa riešia niektoré druhy peňažných nárokov do výšky 5 000 GBP, t. j. ujma na zdraví.  Jednoduché konanie nahrádza skrátené konanie, ale len v prípade, keď sa vzťahuje na žaloby na zaplatenie, odovzdanie alebo vrátenie vlastníctva hnuteľného majetku alebo žalôb, ktorými sa nariaďuje, aby niekto urobil niečo konkrétne.

V rámci riadneho konania (ordinary cause) sa riešia nároky nad 5 000 GBP.

Najvyšší civilný súd sa zaoberá nárokmi nad 100 000 GBP.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Jednoduché konanie – limit 5 000 GBP.

Skrátené konanie – limit 5 000 GBP.

Riadne konanie na šerifskom súde a na najvyššom civilnom súde – bez limitu.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Každé jednoduché konanie, skrátené konanie, riadne konanie na Šerifskom súde má samostatné postupy a musia sa dodržiavať.  Okrem toho najvyšší civilný súd má samostatný postup pre riadne predvolanie a na tomto súde sa môžu uplatňovať len nároky v hodnote nad 100 000 GBP.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

Jednoduché konanie – ak má odporca bydlisko v inom zmluvnom štáte, šerif nevydá rozhodnutie, kým sa nepreukáže, že odporcovi mohol byť doručený formulár na uplatnenie nároku v dostatočnom časovom predstihu, aby mohol odpovedať, alebo že sa na tento účel prijali všetky potrebné kroky.

Skrátené konanie – ak má žalovaný bydlisko v inom zmluvnom štáte, šerif nevydá príkaz, pokým sa nepreukáže, že žalovaný mohol dostať predvolanie v dostatočnom predstihu na to, aby vedel pripraviť svoju obhajobu, alebo že sa na tento účel prijali všetky potrebné kroky.

Riadne konanie – v bruselskom nariadení I sú stanovené normy právomoci, ktoré musia súdy Spojeného kráľovstva v konaní dodržiavať vždy, keď má žalovaný bydlisko v inom štáte Európskej únie.

1.2 Príslušný súd

Žiadosti o skrátené konanie a jednoduché konanie by sa mali podať na Šerifský súd. Ak nie je možné zistiť iné dôvody na určenie právomoci, žiadosti by sa mali podať na súd v oblasti, kde žalovaný (alebo odporca) býva.

Žiadosti o riadne konanie sa zvyčajne podávajú na šerifský súd alebo na najvyšší civilný súd. Najvyšší civilný súd má právomoc v celom Škótsku. Čo sa týka Šerifského súdu opäť, ak nie je možné zistiť iné dôvody na určenie právomoci, žiadosti by sa mali podať na súd v oblasti, kde žalovaný býva.

Všetky konania sa riadia samostatnými pravidlami súdu, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke Škótskej súdnej služby.

1.3 Formálne požiadavky

Jednoduché konanie – sa začne na základe podania formulára pre uplatnenie nároku (formulár 3A) spolu s vyhlásením na účely poskytnutia riadneho oznámenia o nároku odporcovi, informáciami o podstate nároku a informáciami o tovare atď., ak nárok vznikol na základe dodania tovaru.

Skrátené konanie – sa začne na základe predvolania (formulár 1) spolu s vyhlásením na účely poskytnutia riadneho oznámenia o nároku žalovanému, informáciami o podstate nároku a informácie o tovare atď., ak nárok vznikol na základe dodania tovaru.

Riadne konanie na Šerifskom súde - sa začne iniciálnym súdnym nariadením na formulári G1. V iniciálnom súdnom nariadení je zahrnutý zoznam skutočností (article of condescendence) vzťahujúcich sa na

a. kritérium právomoci: a

b. skutočnosti, na ktorých je založené kritérium právomoci.

Riadne konanie na najvyššom civilnom súde – na základe predvolania, opisu a formulára, ktoré sú stanovené v rokovacom poriadku najvyššieho civilného súdu.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Áno, v jednoduchom konaní sa musí vyplniť formulár 3A a skrátenom konaní je potrebné vyplniť formulár 1. V riadnom konaní sa konanie začne iniciálnym súdnym nariadením na šerifskom súde a predvolaním na najvyšší civilný súd. K dispozícii sú na webovej stránke Škótskej súdnej služby podľa pravidiel pre príslušné formy konania.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, žiadosť môžete podať vo vlastnom mene, ale v prípade riadneho konania sa odporúča mať právneho zástupcu, keďže postup je pomerne zložitý.

Účastník konania (osoba bez zastúpenia právnym zástupcom) môže požiadať súd o povolenie pre niekoho, kto by mu pomáhal v občianskoprávnom súdnom konaní – táto osoba sa označuje ako „Lay Representative“ (nekvalifikovaný zástupca).  Ďalšie informácie o nekvalifikovaných zástupcoch sú k dispozícii na webovej stránke Škótskej súdnej služby.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Konanie by malo obsahovať podrobné informácie o nároku vrátane príslušných dátumov. Čím rozsiahlejší a zložitejší je nárok, tým väčšia je potreba opisu.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Splatnosť dlhu súd určí na základe obsahu žiadosti. Príkaz by mohol byť zamietnutý na základe toho, že formuláre môžu byť neúplné, šerif nemusí byť spokojný s existenciou kritéria právomoci alebo žaloba mohla byť vznesená na nesprávnom súde.

1.5 Odvolanie

Môže sa navrhovateľ odvolať proti rozhodnutiu o zamietnutí príkazu v neprítomnosti? Áno.

Riadne konanie – odvolanie možno adresovať na najvyšší súd alebo šerifský odvolací súd.

Skrátené konanie – odvolanie na Šerifský odvolací súd.

Jednoduché konanie – odvolanie na Šerifský odvolací súd.

Na najvyššom civilnom súde sa odvolacie konanie nazýva „reclaiming“.

1.6 Podanie odporu

Skrátené konanie – žalovaný má 21 dní na vyplnenie formulára odpovede, ktorý zahŕňa vyhlásenie na účely poskytnutia riadneho oznámenia navrhovateľovi.

Jednoduché konanie – odporca musí poslať vyplnený formulár odpovede 4A súdu najneskôr v posledný deň lehoty na odpoveď, pričom uvedie, že namieta nárok alebo časť nároku (napríklad sumu, ktorú by odporca mal zaplatiť navrhovateľovi).  Musí predložiť súdu každú odpoveď v lehote na poslanie odpovede, ktorá je uvedená v časovom rozvrhu doručenom spolu s formulárom žiadosti.

Riadne konanie na Šerifskom súde – žalovaný má 21 dní na doplnenie oznámenia o zámere obhajovať sa vo formulári 07 a poslanie kópie žalobcovi. Konečný dátum, ku ktorému sa oznámenie o zámere obhajovať sa má poslať Šerifskému súdu, sa uvádza vo formulári 07.

Na najvyššom civilnom súde, ak žalovaný chce podať námietku proti žiadosti, je potrebné podať „oznámiť súdu, že žalovaný sa bude na súde obhajovať“ označením poznámky v tomto zmysle na predvolaní do troch dní od zvolania v prípade (case “calling”). Tento prípad nebude zvolaný do uplynutia lehoty. Bežná lehota je 21 dní.

1.7 Účinok podania odporu

Jednoduchý postup – šerif vydá písomné nariadenie do 2 týždňov od odpovede, na základe ktorého:

a) sa stranám sporu môže odporučiť alternatívne riešenie sporov;

b) sa môže zorganizovať diskusia o riadení prípadu;

c) sa môže uskutočniť pojednávanie;

d) ak je šerif názoru, že rozhodnutie by mohlo byť prijaté bez pojednávania, môže sa uviesť, že šerif zvažuje takto konať;

e) sa môžu použiť právomoci šerifa na zamietnutie nároku alebo rozhodnutie o prípade podľa pravidla 1.8(11), (12) a (13).

Skrátené konanie – strany sa zúčastnia na prvom pojednávaní, na ktorom sa šerif zameria na urovnanie sporu.

Riadne konanie na šerifskom súde a najvyššom civilnom súde – vyžaduje sa podanie odvolania a potom sa prípad bude riadiť pravidlami pre spory s obhajobou, ktoré, ak sa medzi stranami neurovnajú skôr, vyvrcholia dôkazmi o skutočnostiach v spore medzi stranami.

1.8 Účinok nepodania odporu

V skrátenom konaní a riadnom konaní na šerifskom súde, ako aj na najvyššom civilnom súde by navrhovateľ mohol podať pokyn alebo návrh na príkaz.

V jednoduchom konaní navrhovateľ môže vyplniť žiadosť o vydanie rozhodnutia.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Žalobca (alebo navrhovateľ) by mohol podať pokyn alebo návrh na príkaz (alebo žiadosť o rozhodnutie) a šerif alebo sudca môže vydať príkaz alebo iné príslušné nariadenie v zmysle tohto pokynu (alebo žiadosti).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Aj keď šerif alebo sudca vydá príkaz (alebo prijme rozhodnutie), žalovaný (alebo odporca) sa môže obrátiť na súd so žiadosťou o odvolanie tohto príkazu (alebo rozhodnutia).

Súvisiace odkazy

Na webovej lokalite Škótskej súdnej služby sú uvedené pravidlá týkajúce sa riadneho konania, skráteného konania, ako aj jednoduchého konania.

Posledná aktualizácia: 17/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.