Európsky platobný rozkaz

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Platobný rozkaz patrí medzi tzv. skrátené konania súdu. Konanie je upravené v § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“).

Vydať platobný rozkaz možno len ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy a to na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné, účelom je rýchle a hospodárne vybavenie veci. Vydanie platobného rozkazu nie je viazané na výslovnú žiadosť navrhovateľa, súd môže vydať platobný rozkaz aj keď navrhovateľ žiada, aby súd rozhodol rozsudkom.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

V prípade, že sa platobný rozkaz doručuje do cudziny uplatňuje európsky platobný rozkaz. Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa podáva prostredníctvom vzorového tlačiva A Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES) č. 1896/2006 z 12.decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

1.2 Príslušný súd

Na konanie v prvom stupni je príslušný okresný súd. Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 1Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Použitie formulára v tomto konaní nie je povinné, avšak ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania platobný rozkaz na tlačive uverejnenom na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk , zároveň sú na vydanie platobného rozkazu splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

V tomto konaní zastupovanie advokátom nie je povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Ide o skrátené konanie, ktorého skutkovým základom sú len skutočnosti tvrdené žalobcom. Vyžaduje sa teda, aby skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje žalobou uplatnené právo, boli dostatočne osvedčené, požadované plnenie musí byť objektívnym právom dovolené.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Uplatnený nárok sa vyžaduje preukázať napr. zmluvou.  V každom prípade je potrebné doložiť k návrhu dôkazy, ktorými navrhovateľ preukazuje svoj nárok.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak súd nevydá platobný rozkaz, postupuje podľa § 168 ods. 1 CSP, t.j. postupuje sa obvyklým postupom ako pri akomkoľvek inom spore.

Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak zmluva alebo iné zmluvné dokumenty  obsahujú neprijateľné podmienky ( § 299 ods. 2 CSP).

1.5 Odvolanie

Opravný prostriedok v konaní o vydanie platobného rozkazu je odpor. Odvolanie je opravný prostriedok len proti výroku o trovách konania. Rozhoduje o ňom súd bez pojednávania.

1.6 Podanie odporu

Odpor ako opravný prostriedok sa podáva do 15 dní od jeho doručenia na súde, ktorý ho vydal. Musí sa odôvodniť. Za podanie odporu ako opravného prostriedku sa platí súdny poplatok.

1.7 Účinok podania odporu

Ak čo len jeden z odporcov podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi pojednávanie.

1.8 Účinok nepodania odporu

Márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, nadobúda platobný rozkaz právoplatnosť.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Je potrebné správoplatniť platobný rozkaz – opatriť ho pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti, úkon sa vykoná na súde, ktorý vydal platobný rozkaz. Následne je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Ak nebol podaný v zákonnej lehote odpor ako opravný prostriedok, platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku. Proti právoplatným rozhodnutiam v zmysle OSP je prípustné podať mimoriadny opravný prostriedok, avšak za predpokladu splnenia všetkých zákonných predpokladov. Možnosť podania mimoriadneho opravného prostriedku závisí od jednotlivých okolností a skutočností každého prípadu.

Posledná aktualizácia: 22/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.