Európsky platobný rozkaz

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Slovinsko uznáva tieto dve konania o platobnom rozkaze:

– konanie o platobnom rozkaze, ktoré je upravené článkami 431 až 441 zákona o občianskom konaní (Zakon o pravdnem postopku, ZPP),

– postup vymáhania na základe hodnoverného dokumentu (faktúra, zmenka alebo šekový protest v prípade potreby doložený dobropismi na účel preukázania nároku, verejný dokument, výpis z účtovných záznamov overený zodpovednou osobou, overený súkromný dokument, písomný výkaz príjmov zo zamestnania) na miestnom súde v Ľubľane (Okrajno sodišče v Ljubljani), pričom súd na základe návrhu veriteľa do troch až štyroch dní vydá vykonateľný titul prostredníctvom automatizovaného postupu a na základe hodnoverného dokumentu, pričom:

  1. dlžník má povinnosť zaplatiť sumu požadovanú veriteľom (platobný rozkaz alebo časť vykonateľného titulu s rozsudkom);
  2. vymáhanie, ktoré sa uplatňuje na majetku dlžníka uvedenom v nároku veriteľa, je povolené za predpokladu, že dlžník proti rozhodnutiu (povoleniu na vymáhanie) do 8 dní nepodá odvolanie;
  3. dlžník je povinný uhradiť trovy konania [pozri odseky 23, 40c a 41 zákona o výkone a zabezpečení nárokov (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ)].

1.1 Rozsah konania

Konanie o platobnom rozkaze je osobitný zrýchlený postup na vykonanie splatného peňažného nároku podloženého dokumentom, ktorý má podľa zákona väčšiu dôkaznú hodnotu (hodnoverný dokument). Platobný rozkaz sa vydáva vo vnútroštátnych i cezhraničných prípadoch.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Nárok, ktorý tvorí základ pre platobný rozkaz, môže obsahovať iba peňažný záväzok (peňažný nárok). Predmetom nároku môžu byť iba nároky, ktoré predstavujú zmluvné alebo mimozmluvné záväzky a ktoré boli nominálne stanovené. Jedinou výnimkou je oznámenie o výpovedi z komerčných priestorov a o následnom vyčerpaní zásob, kde sa uplatňujú pravidlá podľa osobitného postupu pre vydanie platobného rozkazu. Táto výnimka je stanovená v článku 29 zákona o komerčných budovách a priestoroch (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), v ktorom sa uvádza, že súd na základe oznámenia o výpovedi zo strany prenajímateľa a žiadosti o opustenie komerčnej budovy alebo priestorov vydá príkaz na opustenie komerčnej budovy alebo priestorov, ak z oznámenia o výpovedi alebo žiadosti a z nájomnej zmluvy alebo dôkazov uvedených v predchádzajúcom článku vyplýva, že prenajímateľ má právo vypovedať zmluvu alebo požadovať opustenie komerčnej budovy alebo priestorov.

Predmetom konaní o platobnom rozkaze môžu byť iba zmluvné nároky vyplývajúce z hodnoverného dokumentu.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje horná hranica hodnoty nároku.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Podľa ustanovení zákona o občianskom konaní súd takisto vydá rozhodnutie o vydaní platobného rozkazu ex officio, ak žalobca v rámci žaloby nepodal návrh v tomto zmysle, ale boli splnené podmienky na vydanie platobného rozkazu, teda žalobca podá bežnú žalobu a nenavrhne vydanie platobného rozkazu. Vydanie platobného rozkazu je preto pre súd povinné (platobný rozkaz vydáva súdny úradník) a ak boli splnené zákonom stanovené podmienky na jeho vydanie, nezávisí od nároku žalobcu.

Veriteľ sa môže rozhodnúť pre podanie žaloby na úhradu záväzku a návrh platobného rozkazu, ktorý sa vydá v súlade s článkom 431 zákona o občianskom konaní, alebo pre elektronické podanie návrhu na vymáhanie podľa článku 41 zákona o výkone a zabezpečení nárokov, na základe ktorého najvyšší súd vydá platobný rozkaz prostredníctvom automatizovaného postupu.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

1.2 Príslušný súd

V Slovinsku sa právomoc rozhodnúť o návrhu na vydanie platobného rozkazu stanovuje rovnakým spôsobom ako v prípade iných žalôb, čo znamená, že vecnú príslušnosť pre vydanie platobného rozkazu majú okresné súdy (okrožna sodišča) i miestne súdy (okrajna sodišča). Vecná príslušnosť sa stanovuje s ohľadom na hodnotu sporu (alebo s ohľadom na povahu prípadu, napr. v obchodných prípadoch). Miestne súdy majú právomoc rozhodovať v sporoch o majetkových nárokoch, keď hodnota predmetnej položky nepresahuje 20 000 EUR. Okresné súdy majú právomoc rozhodovať v sporoch o majetkových nárokoch, keď hodnota predmetnej položky presahuje 20 000 EUR. Právomoc prerokúvať prípady v oblasti obchodného práva na prvom stupni a rozhodovať o nich majú iba okresné súdy. Obchodné spory sú spory, v ktorých jedným z účastníkov občianskeho súdneho konania je právnická osoba (spoločnosť, inštitúcia, družstvo). Obchodné spory zahŕňajú aj prípady, v ktorých jedným z účastníkov konania je štát alebo iné samosprávne miestne spoločenstvo, napríklad obec.

Miestna príslušnosť určuje, ktorý zo súdov s vecnou príslušnosťou je príslušný rozhodnúť o konkrétnom prípade. Vo všeobecnom pravidle týkajúcom sa miestnej príslušnosti sa stanovuje, že v prípade žaloby podanej proti fyzickej alebo právnickej osobe sa žaloba musí podať na súde pokrývajúcom oblasť, v ktorej má žalovaná strana trvalý pobyt alebo v ktorej má právnická osoba sídlo. Ak ide o žalobu proti fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je štátnym príslušníkom Slovinska, všeobecnú miestnu príslušnosť má súd pokrývajúci oblasť, v ktorej má fyzická osoba pobyt v Slovinsku alebo v ktorej má právnická osoba obchodné zastúpenie. Slovinské právne predpisy obsahujú aj pravidlo o špecifickej miestnej príslušnosti, ktorá sa určuje vo vzťahu k predmetu konania a účastníkom konania.

V postupe vymáhania na základe hodnoverného dokumentu, v rámci ktorého sa takisto vydávajú platobné rozkazy, má výlučnú právomoc rozhodovať miestny súd v Ľubľane.

Viac informácií o tejto téme nájdete v odpovediach v časti Návrh na začatie konania.

1.3 Formálne požiadavky

V súlade s článkom 431 zákona o občianskom konaní platia v prípade vydania platobného rozkazu tieto podmienky: nárok sa musí týkať splatného peňažného nároku a musí existovať hodnoverný dokument, z ktorého nárok vyplýva. Žaloba alebo návrh na vydanie platobného rozkazu musí obsahovať všetky prvky, ktoré musí obsahovať každá žaloba: údaje o súde, mená a adresy trvalého alebo prechodného pobytu účastníkov konania, mená právnych zástupcov alebo splnomocnencov, konkrétny návrh s uvedením hlavného predmetu konania a vedľajších nárokov, skutočnosti na podporu návrhu žalobcu, dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti, sumu, o ktorú sa vedie spor, a podpis. K žalobe sa navyše musí priložiť hodnoverný dokument (originál alebo overená kópia).

Podmienkou vydania platobného rozkazu, ktorý je obsiahnutý vo vykonateľnom titule na základe hodnoverného dokumentu (článok 41 zákona o výkone a zabezpečení nárokov), je elektronické podanie návrhu na vymáhanie na základe hodnoverného dokumentu a zaplatenie súdneho poplatku, pričom návrh na vymáhanie na základe hodnoverného dokumentu musí obsahovať:

  • meno veriteľa a dlžníka a ich identifikačné údaje (napríklad daňové identifikačné číslo, osobné identifikačné číslo alebo dátum narodenia);
  • hodnoverný dokument;
  • záväzok dlžníka;
  • prostriedky a predmet exekučného konania;
  • ďalšie informácie v závislosti od predmetu exekučného konania, ktoré sú potrebné na jeho realizáciu, a
  • žiadosť, aby súd dlžníkovi nariadil uhradiť požadovanú sumu vrátane vzniknutých nákladov do ôsmich dní a v prípadoch súvisiacich so zmenkami a šekmi do troch dní od doručenia rozkazu.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

V súlade s článkom 431 zákona o občianskom konaní v Slovinsku neexistuje požiadavka na predloženie návrhu na vydanie platobného rozkazu na štandardizovanom formulári – žiadny taký formulár totiž neexistuje. Návrh musí obsahovať zákonom stanovené prvky uvedené v bode 1.3 (povinné prvky žaloby).

V priebehu vydávania rozhodnutia o vymáhaní na základe hodnoverného dokumentu (článok 41 zákona o výkone a zabezpečení nárokov) obsahujúceho platobný rozkaz musí byť návrh podaný na štandardizovanom formulári (článok 29 ods. 2 zákona o výkone a zabezpečení nárokov, pravidlá o formulároch, typoch vymáhania a priebehu automatizovaného postupu vymáhania) elektronicky (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html) alebo písomne.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Neexistuje požiadavka, aby účastníkov v konaniach o vydaní platobného rozkazu zastupoval advokát (rovnako sa to nevyžaduje v konaniach podľa článku 431 zákona o občianskom konaní ani podľa článku 41 zákona o výkone a zabezpečení nárokov).

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Podľa článku 431 zákona o občianskom konaní musí žaloba na úhradu záväzku obsahovať informáciu o základe a výške dlhu a dôkaz, ktorý umožní stanoviť pravdivosť uvedených nárokov. Takisto je potrebné uviesť sumu a menu, ako aj dátum splatnosti peňažného nároku. Ak sa nárokuje úrok, aj tento úrok musí byť presne stanovený (úroková miera a obdobie, ktorého sa nárok týka). Dátum splatnosti nároku musí byť zrejmý z hodnoverného dokumentu.

V prípade vymáhania na základe hodnoverného dokumentu nárok nie je potrebné ďalej odôvodňovať – informácia o hodnovernom dokumente je postačujúca (článok 41 zákona o výkone a zabezpečení nárokov).

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno, k žalobe alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu sa musí priložiť originál alebo overená kópia hodnoverného dokumentu. V obchodnom spore nie je nutné priložiť k žalobe alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu originál ani overenú kópiu hodnoverného dokumentu. Stačí, aby kópiu tohto dokumentu overil poverený orgán právnickej osoby.

Hodnoverný dokument je dokument, ktorý nemá kvalitu exekučného titulu, ale vyjadruje vysokú mieru pravdepodobnosti, že existuje nárok. Dokument je hodnoverný, ak sa ako taký stanoví podľa zákona o občianskom konaní alebo iného zákona. Hodnoverné dokumenty podľa zákona o občianskom konaní sú: verejné dokumenty, súkromné dokumenty, na ktorých je podpis dlžníka overený orgánom oprávneným na overovanie, zmenky a šeky spolu s námietkou a dobropismi, ak sú potrebné na posúdenie vzniku nároku, výpisy z overených účtovných kníh, faktúry a dokumenty, ktoré majú charakter verejného dokumentu podľa osobitných predpisov. Hodnoverným dokumentom môže byť aj zahraničný dokument, ktorý spĺňa podmienky pre použitie v Slovinsku.

Výnimka: súd vydá platobný rozkaz proti žalovanej strane bez predloženia hodnoverného dokumentu v prípade, že nárok sa vzťahuje na splatný peňažný nárok, ktorý nepresahuje 2 000 EUR, a že žaloba obsahuje informáciu o základe a výške dlhu a dôkaz, ktorý umožní stanoviť pravdivosť uvedených nárokov. Táto výnimka sa nevzťahuje na obchodné spory (článok 494 zákona o občianskom konaní).

V postupe vymáhania na základe hodnoverného dokumentu, v rámci ktorého je vydaný platobný rozkaz, nie je v podstate možné hodnoverný dokument predložiť (pretože informačný systém to neumožňuje); vyhlásenie o hodnovernom dokumente je však postačujúce (článok 41 zákona o výkone a zabezpečení nárokov).

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd zamietne návrh na vydanie platobného rozkazu, ak nie sú splnené podmienky na jeho vydanie, teda splatný finančný nárok a existencia hodnoverného dokumentu, z ktorého nárok vyplýva.

Ak súd nezamietne návrh na vydanie platobného rozkazu, pokračuje v konaní na základe žaloby.

Miestny súd v Ľubľane zamietne návrh na vymáhanie na základe hodnoverného dokumentu v prípade, že nárok nie je splatný alebo žalovaná strana je v úpadku.

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je možné podať odvolanie a žalobca nemôže napadnúť toto rozhodnutie prostredníctvom odvolania proti rozsudku.

Opravným prostriedkom proti vydaniu platobného rozkazu, ktorý môže žalovaný využiť, je odpor. Lehota na podanie odporu je osem dní od doručenia platobného rozkazu žalovanému (tri dni v prípade sporov týkajúcich sa zmeniek a šekov). Odpor musí by odôvodnený, inak sa považuje za neopodstatnený. Odvolanie možno podať aj proti rozhodnutiu súdu o odpore.

Ak žalovaný napadne platobný rozkaz iba v súvislosti s rozhodnutím o trovách konania, toto rozhodnutie možno napadnúť len prostredníctvom odvolania proti rozhodnutiu.

Žalobca môže do ôsmich dní podať odvolanie proti rozhodnutiu miestneho súdu v Ľubľane, ktorým sa zamieta návrh na vymáhanie na základe autentického dokumentu, pričom o odvolaní rozhodne súd vyššieho stupňa v Ľubľane.

1.6 Podanie odporu

Žalovaný môže podať odpor proti nároku žalobcu. Odpor musí byť odôvodnený. Odpor musí obsahovať skutočnosti, ktoré ho podporujú a obsahujú dôkazy, inak sa považuje za nepodložený (článok 435 ods. 2 zákona o občianskom konaní). Žalovaný preto musí v odpore uviesť právne významné skutočnosti, teda skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné zamietnuť nárok (ak sa preukáže, že sú pravdivé). Tvrdenia o týchto skutočnostiach musia byť konkrétne a špecifické.

Do ôsmich dní možno podať odpor proti rozhodnutiu miestneho súdu v Ľubľane, ktorým sa na základe hodnoverného dokumentu vyhovelo žiadosti o vymáhanie a vydal vykonateľný titul. Odpor musí byť odôvodnený. Odpor sa považuje za odôvodnený, ak dlžník uviedol skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné zamietnuť nárok žalobcu (napríklad, že dlh bol splatený), a predložil dôkazy potvrdzujúce skutočnosti uvedené v odpore (článok 61 zákona o výkone a zabezpečení nárokov). O odpore rozhodne miestny súd v Ľubľane.

1.7 Účinok podania odporu

Ak súd neodmietne odpor žalovaného z dôvodu príliš neskorého podania alebo neúplnosti a nezákonnosti alebo ak ju nezamietne, bude pokračovať v konaní v súlade so žalobou.

V prípade, že žalovaný podá oprávnený odpor, súd vydá rozhodnutie o zrušení platobného rozkazu a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia pokračuje v rozhodovaní o hlavnej otázke.

Účastníci konania môžu na prvom hlavnom pojednávaní uviesť nové skutočnosti a predložiť nové dôkazy, zatiaľ čo žalovaný môže takisto podať nové námietky v súvislosti s napadnutou časťou platobného rozkazu.

Ak miestny súd v Ľubľane vyhovie námietke proti vykonateľnému titulu na základe hodnoverného dokumentu, súd zruší tú časť vykonateľného titulu, ktorou sa povoľuje vymáhanie a vymenúva exekútor, ako aj vykonané úkony exekúcie (teda súd nezruší platobný rozkaz, ale rozhodne, či platobný rozkaz zostane účinný alebo či sa má v neskoršom rozsudku zrušiť). Následne súd pokračuje v konaní ako v prípade odporu proti platobnému rozkazu; ak nemá právomoc rozhodovať, vyhlási, že nie je príslušný rozhodnúť o prípade, a prípad postúpi príslušnému súdu. Súd pritom zohľadňuje dohodu o miestnej príslušnosti, ak ju veriteľ uviedol a spresnil vo svojom návrhu na vymáhanie alebo ak ju dlžník uviedol v odpore proti vykonateľnému titulu a predložil ju súdu. Návrh na vymáhanie na základe hodnoverného dokumentu, ktorý bol základom na vydanie zrušeného vykonateľného titulu, sa považuje za žalobu v občianskoprávnom konaní (článok 62 zákona o výkone a zabezpečení nárokov).

1.8 Účinok nepodania odporu

Pokiaľ protistrana nepodá odpor alebo odvolanie, rozhodnutie alebo platobný rozkaz nadobudnú právoplatnosť a vykonateľnosť.

Ak dlžník do ôsmich dní nepodá odpor proti vykonateľnému titulu na základe hodnoverného dokumentu, vykonateľný titul na základe hodnoverného dokumentu nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť (to sa týka aj platobného rozkazu) a nárok veriteľa sa vymáha na majetku dlžníka, ktorý sa uvádza v návrhu žalobcu na vymáhanie.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Žalobca musí súd výslovne požiadať o vydanie osvedčenia o vykonateľnosti. Rozhodnutie súdu je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť a ak uplynula lehota na dobrovoľné splnenie záväzkov (článok 19 ods. 1 zákona o výkone a zabezpečení nárokov).

Miestny súd v Ľubľane vydá osvedčenie o právoplatnosti a vykonateľnosti vykonateľného titulu na základe hodnoverného dokumentu ex officio a odošle ho veriteľovi a (spolu s vykonateľným titulom) všetkým stranám zodpovedným za výkon rozkazu (exekútorovi, banke, zamestnávateľovi atď.).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný žiadny odpor, alebo platobný rozkaz, proti ktorému bol odpor odmietnutý alebo zamietnutý, sa stáva právoplatným a nemožno ho už napadnúť prostredníctvom odvolania.

Právoplatný platobný rozkaz možno napadnúť prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov.

Právoplatný platobný rozkaz na základe hodnoverného dokumentu obsahujúceho platobný príkaz možno napadnúť prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov (návrhy na opätovné otvorenie prípadu a kasačné opravné prostriedky, článok 10 zákona o výkone a zabezpečení nárokov).

Súvisiace odkazy

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=1998-01-2303

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO320

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Posledná aktualizácia: 13/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.