Európsky platobný rozkaz

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Existuje konanie o platobnom rozkaze (proceso monitorio). Jeho hlavným účelom je ochrana veriteľa a vedie k vydaniu vykonateľného titulu vo vzťahu k pohľadávkam, ktoré spĺňajú určitý súbor požiadaviek stanovených v právnych predpisoch.

Úlohou zaoberať sa konaniami o vydaní platobného rozkazu a rozhodovať v týchto konaniach sú v súlade s postupmi stanovenými v procesnoprávnych predpisoch poverení súdni úradníci (Letrados de la Administración de Justicia).

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Postup sa vzťahuje na peňažné pohľadávky v konkrétnej výške, ktoré sú pevne stanovené, likvidné a splatné (od 31. októbra 2011 neexistuje ohraničenie výšky pohľadávky). Pohľadávka musí byť doložená jedným z týchto spôsobov:

a) prostredníctvom listín v akejkoľvek forme, akéhokoľvek druhu alebo na akomkoľvek médiu, ktoré sú podpísané dlžníkom alebo označené pečiatkou, značkou, ochrannou známkou alebo akýmkoľvek iným fyzickým alebo elektronickým znakom dlžníka;

b) prostredníctvom faktúr, dodacích listov, osvedčení, telegramov, faxov alebo akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré sa (aj keď sú vyhotovené jednostranne veriteľom) obvykle používajú na zdokumentovanie pohľadávok a dlhov v takom type vzťahu, aký existuje medzi veriteľom a dlžníkom;

c) v prípade, keď sa popri listine preukazujúcej dlh vyhotovujú obchodné doklady, ktoré preukazujú existenciu dlhodobého predošlého vzťahu;

d) v prípadoch týkajúcich sa majetku v spoločnom vlastníctve (propiedad horizontal), v ktorých je existencia dlhu vyjadrená vo forme osvedčení o nezaplatení dlhovaných súm vo vzťahu k spoločným výdavkom splatným vlastníkmi nehnuteľností v mestských bytových domoch.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie, od 31. októbra 2011 neexistuje horné ohraničenie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nie, s výnimkou pohľadávok vyplývajúcich z neplatenia spoločných výdavkov splatných spoločenstvami vlastníkov obytných nehnuteľností alebo spoluvlastníkmi mestských budov, keďže v tomto prípade je v závislosti od voľby navrhovateľa príslušný aj súd v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť.

1.2 Príslušný súd

Súd prvého stupňa v mieste bydliska alebo pobytu dlžníka alebo v mieste, kde sa nachádza mestská nehnuteľnosť, ktorá sa riadi predpismi o mestských nehnuteľnostiach v spoločnom vlastníctve.

1.3 Formálne požiadavky

Musí sa predložiť písomný návrh, v ktorom sa označí veriteľ a dlžník a stručne uvedú podrobnosti o pôvode a výške pohľadávky.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Nie je to povinné, ale štandardné formuláre sú k dispozícii v kancelárii súdneho úradníka alebo v rámci všeobecných procesných služieb. Tento formulár si možno stiahnuť kliknutím na tento odkaz: formulár.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Pri podávaní pôvodného návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je zastúpenie advokátom alebo zástupcom ustanoveným súdom nevyhnutné. Ak sa však navrhovateľ chce nechať zastupovať súdnym úradníkom (letrado), druhá strana o tom musí byť informovaná, aby mohla vykonať kroky, ktoré považuje za nevyhnutné na svoju obranu.

V prípade, že dlžník podá odpor alebo je vec v štádiu výkonu rozhodnutia, právne zastúpenie advokátom alebo zástupcom ustanoveným súdom je povinné, pokiaľ výška pohľadávky presahuje 2 000 EUR.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Musí sa predložiť krátke vysvetlenie k tomu, ako pohľadávka vznikla.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Pozri bod 1.1.1 vyššie.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak nie sú splnené uvedené požiadavky týkajúce sa miestnej príslušnosti a predloženia predbežných (prima facie) dôkazov, alebo pokiaľ sa neodstráni procesná chyba, súd návrh zamietne. Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu sa možno odvolať na provinčnom súde (Audiencia Provincial).

V prípade zmlúv medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi bude musieť sudca ex offo preskúmať existenciu nekalých podmienok. Ak súd po vypočutí strán skonštatuje existenciu nekalých podmienok, vyvodí dôsledky, napríklad neprípustnosť návrhu alebo pokračovanie v konaní bez uplatnenia nekalých podmienok. Proti tomuto rozhodnutiu sa takisto možno odvolať na provinčnom súde (Audiencia Provincial).

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu sa možno odvolať na provinčnom súde (Audiencia Provincial). Odvolanie sa musí podať do 20 dní na súde, ktorý rozhodol o zamietnutí.

1.6 Podanie odporu

Dlžník má k dispozícii lehotu 20 dní odo dňa žiadosti o platbu a následne do 15.00 h dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty, aby zaplatil alebo podal odpor. Odpor sa musí podať v písomnej podobe. Nie je možné ho podať ústne na súde. Ak výška pohľadávky presahuje 2 000 EUR, odpor musí byť podpísaný advokátom a zástupcom súdu. Neexistujú osobitné dôvody odvolania, dlžník môže uvádzať hmotnoprávne a zároveň čisto formálne alebo procesné dôvody.

1.7 Účinok podania odporu

Ak výška pohľadávky nepresahuje 6 000 EUR, súdny úradník (Letrado de la Administración de Justicia) vydá príkaz, ktorým sa ukončí konanie o platobnom rozkaze, a uvedie, že v tomto prípade sa musí postupovať v rámci skráteného konania. Oznámenie o odpore sa doručí navrhovateľovi, ktorý má 10 dní na to, aby podal písomné vyjadrenie. V rámci odporu a vyjadrenia môžu strany požiadať o to, aby sa uskutočnilo súdne pojednávanie.

Ak výška pohľadávky presahuje 6 000 EUR a navrhovateľ nepodá relevantnú žalobu do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o odpore, konanie sa ukončí a navrhovateľovi sa uloží povinnosť nahradiť trovy.

Ak navrhovateľ podá žalobu, oznámenie o nej sa doručí odporcovi, ktorý má následne 20 dní na to, aby proti nej namietal, a v konaní sa pokračuje v súlade s bežným postupom.

Ak výška pohľadávky presahuje 6 000 EUR, súd poskytne veriteľovi lehotu jedného mesiaca, v ktorej môže podať žalobu v súlade s bežným postupom.

Pokiaľ so zreteľom na argumenty uvedené v odpore veriteľ nechce pokračovať v bežnom postupe, musí výslovne vziať návrh späť.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak dlžník neodpovie na žiadosť o platbu alebo sa nezúčastní na konaní, súdny úradník (Letrado de la Administración de Justicia) vydá príkaz, ktorým konanie o platobnom rozkaze ukončí, a veriteľa upovedomí o tom, že môže začať konanie o výkone rozhodnutia, ktoré začne jednoducho tým, že podá návrh.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Veriteľ musí podať návrh na výkon rozhodnutia. Ak výška pohľadávky presahuje 2 000 EUR, návrh musí byť podpísaný advokátom a zástupcom súdu.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

V tomto prípade nie je prípustné odvolanie. Jedinou možnosťou je podať námietku proti výkonu rozhodnutia na základe osobitných dôvodov.

Posledná aktualizácia: 28/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.