Európsky platobný rozkaz

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Áno, vo Švédsku môže jednotlivec podať návrh na vydanie platobného rozkazu švédskemu orgánu presadzovania práva (Kronofogdemyndigheten). Návrhy sa zasielajú na adresu:

Kronofogdens inläsningscentral (centrála pre prichádzajúcu korešpondenciu), Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej lokalite švédskeho orgánu presadzovania práva vo švédčine, angličtine, fínčine, severnej saamčine, poľštine, arabčine a perzštine.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Návrh na vydanie platobného rozkazu môže súvisieť s povinnosťou odporcu zaplatiť finančný dlh. Platba dlhu musí byť omeškaná a vo veci musí byť prípustná mediácia.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie, nároky sa môžu prerokovať bez ohľadu na výšku príslušnej sumy.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Nie, návrh na vydanie platobného rozkazu nie je povinný. Namiesto toho je možné na okresnom súde (tingsrätt) podať žiadosť o predvolanie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Pri možnosti využitia postupu s platobným rozkazom sa predpokladá, že odporca má pobyt vo Švédsku, ale na platobný rozkaz je možné podať návrh aj vtedy, ak ide o odporcu s pobytom mimo Švédska. Podľa takzvaného Nariadenia Brusel I [nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach] je možné rozhodnutie po podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu vymáhať aj v ostatných členských štátoch.

1.2 Príslušný súd

Návrhy sa musia podať švédskemu orgánu presadzovania práva (Kronofogdemyndigheten).

1.3 Formálne požiadavky

Návrh na vydanie platobného rozkazu musí byť písomný a podpísaný. V návrhu musí navrhovateľ uviesť svoju pohľadávku a jej odôvodnenie. Uviesť sa musí aj výška pohľadávky, dátum splatnosti a požadovaný úrok, ako aj všetky náklady, ktorých náhrada sa požaduje. V návrhu sa musia uviesť aj príslušní účastníci.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Nie. Existuje však formulár návrhuvo švédčineangličtine, ako aj pokyny na jeho vyplnenie, a to na webovej lokalite švédskeho orgánu presadzovania práva (Kronofogdemyndigheten) (http://www.kronofogden.se/).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, pri podávaní návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je potrebné nechať sa zastupovať právnym zástupcom. Jednotlivec sa môže zastupovať vo veci sám, preto nie je potrebné mať žiadneho zástupcu ani poradcu.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Odôvodnenie musí byť dostatočne podrobné, aby odporca vedel, čoho sa pohľadávka týka, a mohol sa rozhodnúť, či voči nej bude namietať. V odôvodnení sa musí objektívne uviesť, čoho sa pohľadávka týka, aby sa mohlo určiť, čoho sa má týkať právoplatnosť výsledku.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie je potrebné predložiť písomné dôkazy.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Vo všeobecnosti platí, že správnosť pohľadávky sa skúma až po vydaní platobného rozkazu. Ak sa však predpokladá, že pohľadávka navrhovateľa je nepodložená alebo neodôvodnená, k návrhu sa musí pristupovať tak, ako keby ho odporca napadol.

Návrh možno v prípade nesprávnosti zamietnuť.

1.5 Odvolanie

Švédsky systém vychádza zo zásady, že vec sa neskúma. Ak je pohľadávka napadnutá, návrh sa nezamietne, ale predloží súdu na ďalšie konanie. Pozri otázku č. 1.6 nižšie. Preto neexistuje žiadne rozhodnutie o zamietnutí, voči ktorému by bolo potrebné sa odvolať.

V prípadoch, keď je návrh zamietnutý z dôvodov uvedených v časti 1.4, je možné sa voči rozhodnutiu o zamietnutí odvolať.

1.6 Podanie odporu

Lehota na napadnutie platobného rozkazu je uvedená v platobnom rozkaze. Lehota je zvyčajne stanovená na desať dní odo dňa vydania platobného rozkazu. Napadnutie platobného rozkazu sa musí vykonať písomne.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca napadne návrh, navrhovateľ o tom bude okamžite informovaný. Ak navrhovateľ na svojej pohľadávke trvá, môže požiadať o predloženie veci okresnému súdu (tingsrätt).

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak odporca návrh urýchlene nenapadne, švédsky orgán presadzovania práva (Kronofogdemyndigheten) vydá čo najskôr rozhodnutie o návrhu.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Rozhodnutie švédskeho orgánu presadzovania práva (Kronofogdemyndigheten) je vykonateľné, pričom toto rozhodnutie vo Švédsku štandardne vykonáva švédsky orgán presadzovania práva po jeho vydaní, ak navrhovateľ výslovne v návrhu na vydanie platobného rozkazu nepožiadal o jeho nevykonávanie.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Odporca môže požiadať o opätovné otvorenie prípadu do jedného mesiaca odo dňa rozhodnutia. Vtedy sa vec postúpi okresnému súdu (tingsrätt) na ďalšie konanie.

Posledná aktualizácia: 19/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.