Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Evropski plačilni nalog

Hrvaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Republika Hrvaška uporablja evropski plačilni nalog, postopek za izdajo takih nalogov pa je urejen z določbami zakona o pravdnem postopku (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Uradni list Republike Hrvaške), št. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 in 70/19) ter pravilnikom o načinu vlaganja vlog za izdajo evropskega plačilnega naloga in ugovorov zoper evropski plačilni nalog (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN št. 124/13).

1.1 Področje uporabe postopka

Postopek za evropski plačilni nalog se uporablja za izterjavo denarnih zahtevkov za določene denarne zneske, ki so ob predložitvi vloge za evropski plačilni nalog že zapadli v plačilo. Postopek za evropski plačilni nalog je bil uveden z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog, navedena uredba pa se uporablja v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah, ne glede na vrsto sodišča, pri čemer so z Uredbo določena odstopanja.

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Zahtevki, ki se nanašajo na denarne terjatve (denarni zahtevki). Predmet zahtevka so lahko samo terjatve, ki so pogodbene ali nepogodbene obveznosti in so bile nominalno določene.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Zgornja meja vrednosti zahtevka ne obstaja.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Uporaba postopka ni obvezna, ker se lahko tožeča stranka (tožnik) svobodno odloči o tem, kako bo uveljavljala svoj zahtevek, če to ni v nasprotju z obveznimi predpisi in pravili javnega reda. Sodišče bo plačilni nalog izdalo, tudi če tožeča stranka v tožbi ni predlagala izdaje plačilnega naloga, če so izpolnjene vse zahteve za izdajo takega naloga. Izdaja plačilnega naloga je torej za sodišče obvezna, če so izpolnjene vse zahteve za izdajo takega naloga.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Da.

1.2 Pristojno sodišče

Za odločanje o vlogah za izdajo in ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga ter izdajo potrdila o njegovi izvršljivosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006 je pristojno občinsko sodišče (općinski sud) ali gospodarsko sodišče (trgovački sud) v zadevah, ki se nanašajo na zadeve v pristojnosti gospodarskih sodišč, glede na kraj stalnega prebivališča ali običajnega prebivališča ali registriranega sedeža tožene stranke.

1.3 Formalni pogoji

Vlogo za evropski plačilni nalog in ugovor zoper njega je treba vložiti izključno v strojno berljivi obliki, če sodišče meni, da so ti akti primerni za strojno obdelavo. Obrazec za vlogo se lahko predloži v papirni obliki ali s kakršnimi koli drugimi komunikacijskimi sredstvi, ki jih dopušča sodišče.

Način vlaganja vlog za evropski plačilni nalog in ugovor zoper ta nalog sta urejena s pravilnikom o načinu vlaganja vlog za izdajo evropskega plačilnega naloga in ugovorov zoper evropski plačilni nalog, ki je začel veljati 17. oktobra 2013.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Vlogo za izdajo evropskega plačilnega naloga in ugovor zoper njega je treba vložiti na obrazcih, določenih z Uredbo (ES) št. 1896/2006, pri pristojnem sodišču. To pomeni, da je uporaba standardiziranega obrazca v postopku za izdajo evropskega plačilnega naloga obvezna, obrazce pa je mogoče prenesti s spletišča portala e-pravosodje.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Vsaka stranka – fizična ali pravna oseba – se lahko svobodno odloči, ali se bo v postopku zastopala sama ali bo najela posrednika, ki je običajno odvetnik. To pomeni, da v postopku za izdajo evropskega plačilnega naloga zastopanje po odvetniku ni obvezno.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Stranka mora izpolniti obrazec A (vloga za evropski plačilni nalog) v strojno berljivi obliki, ki ji omogoča, da predloži dodatne izjave in informacije, s katerimi po potrebi podrobneje pojasni zahtevo.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

V točki 10 obrazca A je predvideno, da stranka priloži dokaze, ki so ji na voljo, in opiše, na kaj se posamezni dokazi nanašajo. Dokaze in pridobivanje dokazov urejajo členi 219 do 271 zakona o pravdnem postopku, sodišče pa odloči, kateri predloženi dokazi se uporabijo za ugotavljanje dejstev v zadevi. Poleg tega sodišče v skladu s svojimi prepričanji odloči, katera dejstva se štejejo za dokazana, in sicer na podlagi temeljite in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi rezultata postopka kot celote.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Za zavrnitev vlog se uporablja splošno pravilo iz člena 109 zakona o pravdnem postopku. Ta člen določa, da če vloga ni razumljiva ali ne vsebuje vseh potrebnih elementov, da bi bilo mogoče ukrepati v zvezi z njo, sodišče vložniku odredi, naj vlogo popravi, tj. spremeni v skladu z danimi navodili, ter mu jo v ta namen vrne. Vloga se šteje za umaknjeno, če v določenem roku ni vrnjena sodišču in popravljena v skladu s prejetimi navodili sodišča. Če je sodišču vrnjena brez popravka oziroma dopolnitve, se zavrne.

1.5 Pritožba

Ugovor je pravno sredstvo, ki je toženi stranki na voljo, kadar je vložena vloga za evropski plačilni nalog. Poleg tega imata stranki v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1896/2006 v izrednih primerih možnost ponovne preučitve evropskega plačilnega naloga, in sicer ob upoštevanju pogojev iz navedenega člena.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Tožena stranka lahko vloži ugovor zoper evropski plačilni nalog pri sodišču izvora na standardnem obrazcu F, ki ga prejme skupaj z evropskim plačilnim nalogom. Ugovor se pošlje v 30 dneh od vročitve naloga toženi stranki, ki v ugovoru izjavi, da ugovarja zahtevku, ni pa ji treba navesti razlogov za ugovor.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če tožena stranka vloži ugovor zoper evropski plačilni nalog v smislu člena 16 Uredbe (ES) št. 1896/2006, se nadaljnji postopek izvede v skladu s pravili o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti iz Uredbe (ES) št. 861/2007, če je to ustrezno, nasprotno pa v skladu z določbami zakona o pravdnem postopku o ugovorih zoper plačilne naloge (člen 445a in členi 451 do 456) ob upoštevanju člena 17 Uredbe (ES) št. 1896/2006.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če v 30 dneh od vročitve plačilnega naloga toženi stranki pri sodišču ni bil vložen noben ugovor, sodišče ob upoštevanju ustreznega roka za prejem ugovora razglasi izvršljivost evropskega plačilnega naloga z uporabo standardnega obrazca G.

Izvršljiv evropski plačilni nalog (člena 18 in 19 Uredbe (ES) št. 1896/2006), ki ga izda sodišče na ozemlju Evropske unije, je izvršilni naslov, ki se lahko uporabi za izvršbo v Republiki Hrvaški enako kot na podlagi odločbe hrvaškega sodišča o izvršbi.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Praviloma mora tožeča stranka pri sodišču zahtevati, naj izda klavzulo o izvršljivosti, sodišče pa izvršljivost evropskega plačilnega naloga razglasi z uporabo standardnega obrazca G.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Tožena stranka lahko zahteva ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga, izdanega na Hrvaškem, na podlagi člena 507n zakona o pravdnem postopku, in sicer ob upoštevanju člena 20 Uredbe (ES) št. 1896/2006. Sodišče, ki odloča o zahtevi, lahko odloži izvršbo z uporabo ustreznih pravil izvršilnega postopka v zvezi z odlogom izvršbe na zahtevo dolžnika. Pritožba zoper sklep o izvršbi iz razlogov, ki se nanašajo na zahtevek iz evropskega plačilnega naloga, je dopustna samo, če so ti razlogi nastali po vročitvi naloga in jih ni bilo več mogoče predstaviti v ugovoru v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 1896/2006.

Zadnja posodobitev: 12/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.