Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Evropski plačilni nalog

Hrvaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Republika Hrvaška uporablja evropski plačilni nalog, postopek za izdajo takih nalogov pa je urejen z določbami zakona o pravdnem postopku (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; Uradni list Republike Hrvaške), št. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 in 89/14; v nadaljnjem besedilu: ZPP) ter pravilnikom o načinu vlaganja vlog za izdajo evropskega plačilnega naloga in ugovorov zoper evropski plačilni nalog (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN št. 124/13).

1.1 Področje uporabe postopka

Postopek za izdajo evropskega plačilnega naloga se uporablja za izterjavo denarnih zahtevkov, katerih znesek je določen in ki so ob vložitvi vloge za izdajo evropskega plačilnega naloga že zapadli v plačilo. Z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1896/2006) je bil uveden postopek za evropski plačilni nalog, navedena uredba pa se uporablja v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah, ne glede na vrsto sodišča, pri čemer so z Uredbo določena odstopanja.

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Zahtevki, ki se nanašajo na denarne terjatve (denarni zahtevki). Predmet zahtevka so lahko samo terjatve, ki predstavljajo pogodbene ali nepogodbene obveznosti in so nominalno določene.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Zgornja meja vrednosti zahtevka ne obstaja.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Uporaba postopka ni obvezna, ker se lahko tožeča stranka svobodno odloči o tem, kako bo uveljavljala svoj zahtevek, če to ni v nasprotju z obveznimi predpisi in pravili javnega reda. Sodišče bo plačilni nalog izdalo, tudi če tožeča stranka v tožbi ni predlagala izdaje plačilnega naloga, če so izpolnjene vse zahteve za izdajo takega naloga. Izdaja plačilnega naloga je torej za sodišče obvezna, če so izpolnjene vse zahteve za izdajo takega naloga.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Da.

1.2 Pristojno sodišče

Za odločanje o vlogah za izdajo in ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga ter izdajo potrdila o njegovi izvršljivosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006 je pristojno izključno gospodarsko sodišče v Zagrebu (Trgovački sud u Zagrebu).

1.3 Formalni pogoji

Vlogo za izdajo evropskega plačilnega naloga in ugovor zoper tak nalog je treba vložiti izključno v strojno berljivi obliki, če sodišče meni, da je to primerno za strojno obdelavo teh aktov.

Način vlaganja vlog za izdajo evropskega plačilnega naloga in ugovorov zoper tak nalog je urejen s pravilnikom o načinu vlaganja vlog za izdajo evropskega plačilnega naloga in ugovorov zoper evropski plačilni nalog (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN, št. 124/13; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki je začel veljati 17. oktobra 2013.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Vlogo za izdajo evropskega plačilnega naloga in ugovor zoper evropski plačilni nalog je treba vložiti na obrazcih, določenih z Uredbo (ES) št. 1896/2006, osebno pri pristojnem sodišču v papirni obliki ali poslati po pošti. Uporaba standardiziranega obrazca v postopku za izdajo evropskega plačilnega naloga je torej obvezna, obrazce pa je mogoče prenesti s spletišča gospodarskega sodišča v Zagrebu (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Vsaka stranka – fizična ali pravna oseba – se lahko svobodno odloči, ali se bo v postopku zastopala sama ali pa bo najela pooblaščenca, ki je običajno odvetnik, če ni z določbami ZPP določeno drugače. V postopku za izdajo evropskega plačilnega naloga torej zastopanje po odvetniku ni obvezno.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Stranka mora izpolniti obrazec A (vloga za evropski plačilni nalog) v strojno berljivi obliki. V točki 6 navedenega obrazca so ponujeni pravni razlogi, iz katerih bo razvidno, na kaj se zahtevek nanaša.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

V točki 10 obrazca A je predvideno, da stranka priloži dokaze, ki so ji na voljo, in opiše, na kaj se posamezni dokazi nanašajo. Dokazi in izvajanje dokazov so urejeni z določbami členov 219–271 ZPP, sodišče pa odloči, kateri od predloženih dokazov se bo izvedel za ugotavljanje in oceno zadevnih dejstev. Poleg tega sodišče po lastni presoji odloči, katera dejstva bo štelo za dokazana, in sicer po vestni in skrbni oceni vseh dokazov, posamično in kot celote, ter ob upoštevanju rezultatov celotnega postopka.

Več informacij o dokazih in izvajanju dokazov je na voljo v informativnem listu z naslovom „Pridobivanje dokazov – Republika Hrvaška“ (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.4 Zavrnitev zahtevka

Za zavrnitev vloge se uporablja splošno pravilo iz člena 109 ZPP. Ta člen določa, da če vloga ni razumljiva ali ne vsebuje vseh potrebnih elementov, da bi bilo mogoče ukrepati v zvezi z njo, sodišče vložniku odredi, naj vlogo popravi oziroma dopolni v skladu z danimi navodili, ter mu jo v ta namen vrne. Vloga se šteje za umaknjeno, če v določenem roku ni vrnjena sodišču in popravljena v skladu s prejetimi navodili sodišča, če pa je sodišču vrnjena brez popravka oziroma dopolnitve, se zavrne.

1.5 Pritožba

Ugovor je edino pravno sredstvo, ki je toženi stranki na voljo, kadar je vložena vloga za izdajo evropskega plačilnega naloga. O zahtevi za ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga v skladu s členom 20(1) ali (2) Uredbe (ES) št. 1896/2006 se odloči s sklepom, zoper katerega se ni mogoče pritožiti. Pritožba zoper sklep o izvršbi iz razlogov, ki se nanašajo na zahtevek iz evropskega plačilnega naloga, je dopustna samo, če so ti razlogi nastali po vročitvi naloga in jih ni bilo več mogoče predstaviti v ugovoru v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 1896/2006.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Tožena stranka lahko vloži ugovor zoper evropski plačilni nalog pri sodišču izvora na standardnem obrazcu F, ki ga prejme skupaj z evropskim plačilnim nalogom. Ugovor se pošlje v 30 dneh od vročitve naloga toženi stranki, ki v ugovoru izjavi, da ugovarja zahtevku, ni pa ji treba navesti razlogov za ugovor.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če tožena stranka vloži ugovor zoper evropski plačilni nalog v smislu člena 16 Uredbe (ES) št. 1896/2006, se nadaljnji postopek izvede v skladu z določbami ZPP o postopku v primeru ugovora zoper plačilni nalog (člen 445a in členi 451–456 ZPP) ob upoštevanju določb člena 17 Uredbe (ES) št. 1896/2006.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če v 30 dneh od vročitve plačilnega naloga toženi stranki, ob upoštevanju ustreznega obdobja za prejem ugovora, pri sodišču ni vložen ugovor, sodišče razglasi izvršljivost evropskega plačilnega naloga, pri čemer uporabi standardni obrazec G.

Izvršljivi evropski plačilni nalog (člena 18 in 19 Uredbe (ES) št. 1896/2006), ki ga izda sodišče v Republiki Hrvaški, je izvršilni naslov, na podlagi katerega se lahko v Republiki Hrvaški zahteva izvršba enako kot na podlagi izvršljive odločbe hrvaškega sodišča.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Praviloma mora tožeča stranka pri sodišču izrecno zahtevati, naj izda potrdilo o izvršljivosti, sodišče pa izvršljivost evropskega plačilnega naloga razglasi z uporabo standardnega obrazca G.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Tožena stranka lahko zahteva ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga na podlagi določb člena 507n ZPP ob upoštevanju razlogov iz člena 20 Uredbe (ES) št. 1896/2006, sodišče, ki odloča o zahtevi, pa lahko odloži izvršbo na podlagi ustreznih določb zakona o izvršbi o odlogu izvršbe na predlog dolžnika.

Zadnja posodobitev: 06/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.