Evropski plačilni nalog

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Da. Hitri postopek za izdajo plačilnega naloga ureja poglavje 49 zakona o pravdnem postopku (tsiviilkohtumenetluse seadustik, TsMS).

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Ta postopek se uporablja za terjatve iz zasebnopravnih razmerij in za plačilo zadevnih denarnih zneskov.

Hitri postopek za izdajo plačilnega naloga se ne uporablja za nepogodbene terjatve, razen za:

 • posebne terjatve na podlagi zakona o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (liikluskindlustuse seadus),
 • terjatve, za katere je dolžnik potrdil svojo obveznost ali v zvezi s katerimi je bil sklenjen drug sporazum o izpolnitvi obveznosti.

Hitri postopek za izdajo plačilnega naloga se ne uporablja, če:

 • terjatev v času vložitve vloge še ni zapadla, z izjemo terjatev za kazni za pozna plačila kot stranskih terjatev, ali pa je vložitev vloge odvisna od izpolnitve vzajemne obveznosti in takšna obveznost še ni bila izpolnjena,
 • je predmet vloge povračilo nepremoženjske škode,
 • je vloga vložena zoper insolventnega dolžnika,
 • je vloga vložena zoper več dolžnikov in ne izhaja iz iste podlage ali obveznosti.

Hitri postopek za izdajo plačilnega naloga se ne uporablja za stranske terjatve, če presegajo glavno terjatev.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Da. Hitri postopek za izdajo plačilnega naloga se ne uporablja za terjatve, ki presegajo 8 000 EUR. Ta znesek se nanaša na glavno in stranske terjatve.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Uporaba hitrega postopka za izdajo plačilnega naloga je prostovoljna. Upnik se lahko odloči, ali bo uporabil hitri postopek ali začel redni postopek pri sodišču.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Da. Nacionalna zakonodaja ne določa omejitve glede uporabe hitrega postopka za izdajo plačilnega naloga za tožence, ki prebivajo v drugi državi. V EU se sodna pristojnost v zvezi s tožencem določi na podlagi Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

1.2 Pristojno sodišče

Vloge za hitri postopek za izdajo plačilnega naloga obravnava oddelek za plačilne naloge v sodni palači v Haapsaluju okrajnega sodišča v Pärnuju (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond).

1.3 Formalni pogoji

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Hitri postopek za izdajo plačilnega naloga je na voljo samo v elektronski obliki, zato se vloge pri sodišču lahko vložijo le prek portala Avalik E-toimik ali plasti za izmenjavo podatkov za informacijske sisteme X-tee.

Vloge se lahko vložijo prek portala E-toimik na naslovu: https://www.e-toimik.ee/.

Na podlagi člena 485(2) TsMS se lahko ugovor vloži na obrazcu, priloženem predlogu za plačilo, ali v drugi obliki. Obrazec je na voljo v uradnem listu (Riigi Teataja).

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ne, imenovanje zastopnika ni potrebno.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Vloga za hitri postopek za izdajo plačilnega naloga mora vsebovati kratek opis okoliščin, ki so podlaga za zahtevek, in dokazov, ki jih bo vložnik lahko predložil v podporo zahtevku v tožbi. Zahtevek mora temeljiti na dejstvih in biti podprt z listinskimi dokazi. Zahtevek je očitno neutemeljen, če ob upoštevanju okoliščin, ki so v vlogi predstavljene kot podlaga za izdajo plačilnega naloga, zahtevku ni mogoče pravno ugoditi.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Za potrditev vloženega zahtevka ni treba predložiti pisnih dokazil. Vendar mora vloga vsebovati kratek opis dokazov, ki jih bo vložnik lahko predložil v podporo zahtevku v tožbi.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Sodišče bo zavrnilo vlogo za hitri postopek za izdajo plačilnega naloga, če:

 1. hitri postopek ni dovoljen za izdajo plačilnega naloga na podlagi zakona o pravdnem postopku;
 2. vloga ne izpolnjuje zahtev, določenih z zakonom o pravdnem postopku;
 3. se izkaže, da plačilnega naloga dolžniku ni mogoče vročiti v razumnem času in ga ni mogoče vročiti na podlagi javne objave in je vložnik izrecno zahteval, da se postopek v primeru vložitve ugovora konča;
 4. vložnik ne obvesti sodišča o rezultatu vročitve procesnih aktov udeležencu v postopku v roku, ki mu je bil zato določen;
 5. obstajajo očitni razlogi za ustavitev postopka.

1.5 Pritožba

Pritožba zoper sklep o zavrnitvi vloge za izdajo plačilnega naloga ni mogoča. Zavrnitev vloge ne omejuje pravice vložnika, da vloži zahtevek v tožbi ali hitrem postopku za izdajo plačilnega naloga.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Dolžnik lahko vloži ugovor zoper zahtevek ali del zahtevka pri sodišču, ki je izdalo plačilni nalog, v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga ali v 30 dneh, če je plačilni nalog vročen v tujini.

Ugovor se lahko vloži na obrazcu, priloženem plačilnemu nalogu, ali v drugi obliki. Obrazložitev ugovora ni potrebna.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če dolžnik pravočasno vloži ugovor zoper plačilni nalog, bo sodišče, ki je pripravilo plačilni nalog, nadaljevalo obravnavo zadeve kot po tožbi ali jo predložilo sodišču, imenovanemu v vlogi za hitri postopek za izdajo plačilnega naloga, ali sodišču, imenovanemu v skupni vlogi strank. V zadevah glede etažnega lastništva ali skupnega lastništva se postopek nadaljuje kot postopek na podlagi vloge, razen če je vložnik zahteval izvedbo ukrepov ali ustavitev postopka. Za tožbo se šteje, da je bila vložena, ko je bila vložena vloga za hitri postopek za izdajo plačilnega naloga.

Če je vložnik izrecno zahteval, da se v primeru vložitve ugovora postopek konča, bo postopek ustavljen.

Če dolžnik v ugovoru zoper plačilni nalog delno prizna vložnikovo terjatev, bo sodišče, ki obravnava zadevo, s sklepom izdalo plačilni nalog za izterjavo zneska, ki ga je dolžnik priznal, in nadaljevalo obravnavo preostalega dela zadeve.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Če dolžnik ne plača zneska, navedenega v plačilnem nalogu, in ne vloži pravočasno ugovora zoper plačilni nalog, bo sodišče s sklepom izdalo plačilni nalog za izterjavo zneska.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Plačilni nalog vključuje pojasnilo, da ima dolžnik pravico vložiti pritožbo v 15 oziroma 30 dneh, če je plačilni nalog vročen v tujini. Dolžniku je treba pojasniti, da se lahko pritožba vloži le na podlagi naslednjih okoliščin:

 1. plačilni nalog dolžniku ni bil vročen osebno proti podpisu ali po elektronski poti ter brez krivde dolžnika ni bil vročen pravočasno, zato dolžnik ni mogel pravočasno vložiti ugovora;
 2. dolžnik ni mogel vložiti ugovora zoper plačilni nalog iz razlogov, na katere ni mogel vplivati;
 3. zahteve za hitri postopek za izdajo plačilnega naloga niso bile izpolnjene ali so bili pogoji za hitri postopek za izdajo plačilnega naloga kako drugače materialno kršeni ali je zahtevek, na katerega se nanaša hitri postopek, očitno neutemeljen.

Pravni zastopnik dolžnika ali univerzalni naslednik dolžnika lahko vloži pritožbo zoper plačilni nalog v dveh mesecih po seznanitvi z njim ali če se izkaže, da so bili ob izdaji sodne odločbe razlogi za ustavitev postopka, vendar sodišče ni bilo in ni moglo biti seznanjeno z njimi. Pritožbo zoper odločitev je treba vložiti na podlagi ene izmed zgoraj navedenih okoliščin.

Zadnja posodobitev: 05/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.