Evropski plačilni nalog

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Na Finskem obstaja poseben postopek za izdajo plačilnega naloga, ki je posebej namenjen izterjavi nespornih terjatev. V teh primerih se lahko tožencu plačilo dolga tožniku naloži s tako imenovano zamudno sodbo.

Tožbe se lahko vložijo tudi z elektronsko vlogo za začetek postopka, ki se predloži na elektronskem obrazcu na spletni strani finske pravosodne uprave (https://oikeus.fi/en/). Za več informacij glej „Avtomatizirana obdelava – Finska“.

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Postopek se lahko uporabi za vse vrste denarnih zahtevkov, o katerih se lahko stranki medsebojno pogodbeno dogovorita.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Ne. Zgornja ali spodnja meja vrednosti zahtevka ne obstaja.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Uporaba postopka je prostovoljna.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Načeloma ni pravila, v skladu s katerim bi moral toženec živeti na Finskem. Vendar mora biti finsko sodišče pristojno za obravnavo zadeve, da lahko uporabi ta postopek. Na primer, na podlagi uredbe Bruselj I se pristojno sodišče določi v skladu z glavnim pravilom, tako da mora zadevo, ki vključuje predlog za plačilo, obravnavati sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca.

1.2 Pristojno sodišče

V teh zadevah je pristojno splošno sodišče prve stopnje. Na Finskem so to okrožna sodišča (käräjäoikeus). Splošno pravilo je, da je pristojno okrožno sodišče v kraju, kjer ima toženec stalno prebivališče. Za postopek za izdajo plačilnega naloga se uporabljajo splošne določbe o sodni pristojnosti (glej „Pristojnost – Finska“).

1.3 Formalni pogoji

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Vloge za začetek postopka morajo biti pripravljene pisno in vključevati naslednje podatke: zahtevek, razloge (na kratko), kakršen koli zahtevek za povračilo stroškov vložitve tožbe ter kontaktne podatke tožnika in toženca. Vloge za začetek postopka morajo biti podpisane.

Na nacionalni ravni ni obrazcev. Nekatera okrožna sodišča so pripravila obrazce, vendar njihova uporaba ni obvezna.

Nesporni zahtevki se lahko vložijo tudi z elektronsko vlogo za začetek postopka, ki se predloži na elektronskem obrazcu na spletni strani finske pravosodne uprave (https://oikeus.fi/en/).

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Odvetnik ni obvezen niti za tožnika niti za toženca, vendar ga je vedno dovoljeno imeti.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Zahtevek je treba utemeljiti tako, da ga je mogoče razlikovati od drugih zahtevkov.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Dokazi niso potrebni v zadevah, ki se nanašajo na izterjavo nespornega dolga. Tožnik mora zadostne dokaze predložiti le, če toženec ugovarja zahtevku.

1.4 Zavrnitev zahtevka

V praksi je ovira za zamudno sodbo dejstvo, da toženec utemeljeno ugovarja zahtevku, predstavljenemu v vlogi za začetek postopka, zaradi česar zahtevek ni več nesporen. Drugi morebitni primeri vključujejo zavrženje vloge za začetek postopka; to se zgodi zlasti, če zadevno okrožno sodišče ni pristojno ali tožnik kljub pozivu ne odpravi pomanjkljivosti v svoji vlogi za začetek postopka. Načeloma je lahko tožba tudi takoj zavrnjena s sodbo, če je zahtevek očitno neutemeljen, tj. če nima nobene pravne podlage. Sodišče sicer ne preizkusi veljavnosti zahtevka.

1.5 Pritožba

Tožnik se ne more pritožiti zoper ugotovitev, da zahtevka ni mogoče obravnavati kot nespornega, če se toženec odloči ugovarjati zahtevku. V takem primeru bo okrožno sodišče zadevo obravnavalo v rednem civilnem postopku. Vendar se lahko tožnik pritoži zoper zavrženje ali zavrnitev njegovega zahtevka.

1.6 Izjava nasprotne stranke

To vprašanje je bilo oblikovano za sistem, v katerem se najprej izda „zamudna sodba/plačilni nalog“ in šele nato se tožencu omogoči ugovor. Na Finskem se zahtevek najprej pošlje tožencu, in če mu ta ne ugovarja, se izda zamudna sodba.

Okrožno sodišče bo toženca pozvalo, naj v določenem roku pisno odgovori na tožbo. Okrožno sodišče določi rok, ki je običajno od dva do tri tedne. Toženec mora v odgovoru navesti, ali ugovarja zahtevku in, če mu ugovarja, iz kakšnih razlogov. V odgovoru lahko navede tudi, katere dokaze namerava predložiti, če sploh, in zahteva povračilo stroškov. Navesti mora tudi svoje kontaktne podatke in podpisati odgovor.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če toženec ugovor vloži v roku, zahtevek ni več nesporen in zamudne sodbe ni mogoče izdati. V takem primeru se zadeva samodejno nadaljuje v rednem civilnem postopku.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Če toženec ne vloži ugovora zoper zahtevek v roku, se izda zamudna sodba, s katero je ugodeno zahtevanemu znesku. Sodba je izvršljiva takoj.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Toženec se zoper zamudno sodbo ne more pritožiti pri pritožbenem sodišču (hovioikeus), vendar pa lahko pri okrožnem sodišču vloži zahtevek za tako imenovano „obnovitev postopka“. Zahtevek za obnovitev postopka pomeni, da bo zadeva vrnjena v ponovno obravnavo okrožnemu sodišču, ki je izdalo zamudno sodbo. Zahtevke za obnovitev postopka je treba vložiti v 30 dneh od datuma vročitve zamudne sodbe tožencu. Če zahtevek za obnovitev postopka ni vložen, zamudna sodba postane pravnomočna.

Zadnja posodobitev: 15/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.