Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski plačilni nalog

Gibraltar
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

V Gibraltarju ne obstaja poseben postopek za plačilni nalog. Obstaja pa podoben postopek, na podlagi katerega lahko tožnik zahteva izdajo zamudne sodbe.

1.1 Področje uporabe postopka

Postopek za izdajo zamudne sodbe je del običajnega civilnega sodnega postopka v Gibraltarju. Ko tožnik vloži tožbo, se mora toženec odzvati v 14 dneh od datuma, ko prejme obvestilo o tožbenem obrazcu. Če toženec ne odgovori na tožbo, lahko tožnik od sodišča zahteva izdajo zamudne sodbe (s katero sodišče tožencu odredi plačilo zneska, ki ga tožnik zahteva, ker toženec ni odgovoril na tožbo). Tožnik mora tako zahtevo vložiti takoj, ko je mogoče, po izteku 14-dnevnega roka. Dokler sodišče ne prejme zahteve za izdajo zamudne sodbe, lahko toženec še vedno vloži odgovor na tožbo. Če sodišče prejme toženčev odgovor pred tožnikovo zahtevo, ima odgovor prednost, čeprav je bil vložen po izteku roka.

Če tožnik v šestih mesecih po izteku roka za vložitev odgovora na tožbo ne zahteva izdaje zamudne sodbe, se postopek prekine (ustavi ali zadrži), tožnik pa lahko sodnika le zaprosi za izdajo odločbe o odpravi prekinitve postopka.

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Zamudna sodba se lahko izda v skoraj vseh vrstah zadev/tožb pred civilnimi sodišči v Gibraltarju in ni omejena le na denarne ali pogodbene zahtevke. Tožnik lahko zahteva izdajo zamudne sodbe v vseh civilnih tožbah v Gibraltarju, razen če pravila sodišča (pravilnik o civilnem postopku, Civil Procedure Rules) to izrecno izključujejo.

Za izdajo zamudne sodbe mora tožnik predložiti dokaze, da je izpolnil postopkovne zahteve in da jih toženec ni izpolnil.

Izjemoma del 8 pravilnika o civilnem postopku omogoča alternativni postopek v primerih, ko tožnik od sodišča zahteva odločitev glede vprašanja, pri katerem ni verjeten pomemben spor o dejanskem stanju, ali kadar je tak način dovoljen v posebnih postopkih. V takih okoliščinah zamudne sodbe ni mogoče izdati.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Zgornja meja vrednosti zahtevka ne obstaja.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Kot je navedeno zgoraj, je postopek za izdajo zamudne sodbe del običajnega civilnega postopka. Ne gre za ločen postopek, kot je to v številnih drugih državah članicah. Uporaba postopka je prostovoljna, saj se zamudna sodba ne izda samodejno, če se toženec ne odzove na tožbo v ustreznem roku. Rok za odgovor je jasno naveden na tožbenem obrazcu, ki se vroči tožencu. Če tožnik želi izdajo zamudne sodbe, mora vložiti ustrezno zahtevo ali vlogo. Lahko pa se odloči, da postopka ne bo nadaljeval.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Ob upoštevanju sporazumov med državami glede priznavanja in izvrševanja sodnih odločb med državami članicami (npr. Uredba (EU) št. 1215/2012 z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah) ali podobnih sporazumov s tretjimi državami je postopek na voljo, če toženec živi v drugi državi članici ali tretji državi. Tožnik mora poskrbeti, da se tožbeni obrazec ustrezno vroči tožencu v skladu s pravili, ki se uporabljajo za vročanje pisanj zunaj Gibraltarja (npr. Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah). Če se toženec na tožbo ne odzove, mora tožnik pri sodišču na običajen način vložiti vlogo za izdajo zamudne sodbe.

1.2 Pristojno sodišče

Pristojno je vrhovno sodišče Gibraltarja (Supreme Court of Gibraltar), v svojih raznih pristojnostih. To vključuje pristojnost v zadevah majhne vrednosti za zadeve do 10 000 GBP.

1.3 Formalni pogoji

Poleg zgoraj navedenih zahtev, tj. da tožnik pravilno vloži tožbo in da se toženec ne odzove v roku, so formalne zahteve za izdajo zamudne sodbe odvisne od vrste zahtevka.

Na splošno velja, da če se zahtevek glasi na določen znesek, mora tožnik le zahtevati izdajo zamudne sodbe. Take zahteve običajno obravnava sodni tajnik sodišča in ne sodnik. V takem primeru sodno osebje preveri, ali je v spisu potrdilo o vročitvi oziroma odgovor na tožbo, ali so zadevni roki že potekli in ali je tožnik sodišču predložil potrebne dokaze.

Če se zahtevek glasi na nedoločen znesek, mora tožnik pri sodišču vložiti vlogo. V takem primeru zadevo obravnava sodnik. Ta odloči, ali je potrebna sodna obravnava in kaj mora tožnik zagotoviti, da lahko sodnik odloči o denarnem znesku, do katerega je tožnik upravičen (tj. katera dokazila mora predložiti).

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Pri obeh vrstah zahtevkov je obvezna uporaba standardiziranega obrazca.

Če se zahtevek glasi na določen znesek in je sodišče izdalo tožbo, sodišče pošlje tožniku obrazec N205A – Obvestilo o izdaji (določen znesek) (Notice of Issue (Specified Amount)). V obrazcu je del, ki ga mora tožnik izpolniti in vrniti sodišču, s čimer zahteva izdajo zamudne sodbe, če se toženec v roku ne odzove na tožbo. Obrazcu so priložena navodila v pomoč pri izpolnjevanju.

Preden tožnik izpolni obrazec, mora skrbno premisliti, kako naj mu toženec plača dolgovani znesek. Tožnik najverjetneje želi poplačilo takoj, vendar je bolj verjetno, da ga bo prejel, če tožencu omogoči plačilo v več obrokih. To je odvisno od razmer, v katerih se je znašel toženec.

Če se zahtevek glasi na nedoločen znesek, tožnik od sodišča ob izdaji sodbe prejme obrazec N205B – Obvestilo o izdaji (nedoločen znesek) (Notice of Issue (Unspecified Amount)). Tudi ta obrazec vsebuje del, s katerim lahko tožnik od sodišča zahteva izdajo odločbe, da je toženec odgovoren za zahtevek. Sodišče odloči, kolikšen znesek mora plačati toženec. To se imenuje zahteva za izdajo sodne odločbe, pri kateri višino zneska določi sodišče.

Pri nekaterih zadevah je treba vložiti vlogo, na podlagi katere sodnik odloči, ali se zamudna sodba lahko izda. Med njimi so zadeve, pri katerih se tožba vroča tožencu v drugi sodni pristojnosti, ali če je toženec država, krona ali oseba oziroma organ z imuniteto v civilnih postopkih. Vlogo je treba vložiti tudi, kadar se tožba vlaga zoper otroka ali pacienta ali če gre za odškodninski zahtevek zoper zakonca. V takih primerih se uporabi obrazec N244 (Obvestilo o vlogi (Application Notice)).

Več informacij, vključno z izvodi zadevnih obrazcev, je na voljo pri sodnem tajništvu vrhovnega sodišča: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, telefon: +350 20075608.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Tako kot pri vseh drugih vrstah zadev posvetovanje z odvetnikom ali zastopanje po odvetniku ni obvezno. Na splošno pa velja, da če zahtevek presega 10 000 GBP in zlasti če gre za zapletena vprašanja, se priporoča posvetovanje s pravnim svetovalcem (solicitor). Več informacij o tem, ali se svetuje pravno zastopanje, je na voljo na strani Predložitev zadeve sodišču.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Ker je zahteva ali vloga za izdajo zamudne sodbe del običajnega civilnega sodnega postopka v Gibraltarju, mora tožnik tožbo vložiti na običajen način – glej stran Kako postopati. Na splošno velja, da mora tožbeni obrazec vsebovati podatke o strankah, kratek opis zahtevka ter, če je mogoče, izjavo o zahtevanem znesku in o tem, ali pričakovani znesek spada v eno od naslednjih kategorij:

  • ne več kot 10 000 GBP;
  • več kot 10 000 GBP, vendar ne več kot 15 000 GBP;
  • več kot 15 000 GBP.

V zadevah, ki se nanašajo na osebno izgubo ali poškodbo, mora tožnik navesti, ali pričakuje:

  • do 1 000 GBP;
  • več kot 1 000 GBP.

Če tožnik zahtevka ne more oceniti, navede: „Pričakovanega zneska ni mogoče navesti.“ Tožbeni obrazec vsebuje navodila za tožnika in toženca.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Tožnik mora poleg tožbenega obrazca zahtevek tudi obrazložiti, kar vsebuje:

  • kratko navedbo dejanskega stanja;
  • izjavo (če je ustrezno) o tem, ali tožnik zahteva posebno vrsto odškodnine;
  • podatke o morebitnih obrestih, ki jih zahteva;
  • morebitne druge podatke, ki so potrebni glede na vrsto zahtevka, kot je določeno v sodnem redu.

Kadar sme sodno osebje izdati zamudno sodbo, se mora prepričati, da je bila obrazložitev tožbe tožencu vročena, da se toženec na tožbo ni odzval v zadevnem roku in da zahtevka tudi ni izpolnil.

Če so ti pogoji izpolnjeni, sodno osebje izda sodbo v korist tožnika, v kateri določi, koliko mora toženec plačati, kdaj mora plačati in na kateri naslov mora poslati plačilo. Izvod sodbe se pošlje tožniku in tožencu.

Kadar se tožba glasi na nedoločen znesek in mora o njem odločiti sodnik, ta odloči tudi, ali je treba opraviti obravnavo in ali so potrebna nadaljnja dokazila. To se imenuje dajanje navodil (directions). Ko sodnik sprejme odločitev, tožnik in toženec prejmeta sklep o tem. Sodnik lahko odloči, da se tožba obravnava v postopku za spore majhne vrednosti, ali pa odredi pripravljalni narok (disposal hearing).

Na pripravljalnem naroku sodnik bodisi da nadaljnja podrobna navodila, na primer o listinah in dokazilih, ki jih je treba predložiti, da lahko sprejme končno odločitev o višini zneska, bodisi določi znesek, ki ga mora toženec plačati, če zadeva ni zapletena in dolgotrajna obravnava ni potrebna.

Odločitev o tem je odvisna od verjetne višine odškodnine, od tega, ali je verjetno, da bo toženec višini odškodnine ugovarjal, in od tega, ali sodnik meni, da spis vsebuje dovolj dokazov, da lahko na obravnavi sprejme končno odločitev.

Sodnik na pripravljalnem naroku običajno ne sprejme končne odločitve, razen če so bili vsi pisni dokazi, predloženi sodišču, poslani tožencu vsaj tri dni pred pripravljalnim narokom.

Po pripravljalnem naroku sodno osebje pripravi sklep o sodnikovi odločitvi. Izvod sklepa se pošlje tožniku in tožencu.

Poleg zgoraj navedenega velja, da če toženec ne prebiva v Gibraltarju, se mora sodišče na podlagi zadevnih mednarodnih sporazumov prepričati, ali je pristojno za obravnavo in odločanje o zadevi, ali ima kakšno drugo sodišče izključno pristojnost ter ali je bila tožba ustrezno vročena.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Sodišče zavrne zahtevo ali vlogo za izdajo zamudne sodbe, če tožnik ne upošteva poslovnika sodišča. Če na primer obrazložitev tožbe ali njena vročitev nista v skladu s pravilnikom o civilnem postopku, sodišče ne izda zamudne sodbe. Sodišče zavrne vlogo za izdajo zamudne sodbe tudi, če tožnik ne predloži potrebnih dokazov (glej zgoraj). Če so te postopkovne zahteve upoštevane, je odločitev o tem, ali bo sodišče pred izdajo zamudne sodbe preverilo upravičenost zahtevka, odvisna od tega, ali se zahtevek glasi na določen znesek ali ne in ali spada v kategorijo zahtevkov, ki jih je mogoče obravnavati le na podlagi vloge (glej točko 1.3).

1.5 Pritožba

Izdaja zamudne sodbe se zavrne le, če tožnik sodišča ne prepriča, da je postopek pravilno izvedel. Tožnik se zoper to odločbo ne more pritožiti. Če sodišče zavrne izdajo zamudne sodbe, lahko tožnik običajno začne znova in tožencu vroči nov tožbeni obrazec, v skladu s postopki in zahtevami pravilnika o civilnem postopku.

Odločbo o zamudni sodbi, ki je bila izdana neupravičeno, je mogoče spremeniti ali razveljaviti na zahtevo toženca. Vložiti je mogoče vlogo za spremembo zamudne sodbe (npr. znižanje zneska, ker je bil del dolga že plačan pred izdajo sodbe) ali za njeno razveljavitev.

Če tožnik meni, da toženec pred izdajo zamudne sodbe ni prejel obrazložitve tožbe, mora sodišče zaprositi, naj razveljavi zamudno sodbo, ki je bila izdana v njegovo korist.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Postopek z zamudno sodbo je mogoč le, če toženec v roku zahtevku ne ugovarja ali ga ne prizna (glej zgoraj). Če toženec zahtevku ugovarja, se postopek nadaljuje kot običajna pravda.

Če želi toženec doseči razveljavitev ali spremembo zamudne sodbe, mora takoj ukrepati in pri sodišču vložiti vlogo za spremembo ali razveljavitev. Sodišče lahko zamudno sodbo spremeni ali razveljavi, če meni, da za to obstajajo dobri razlogi, ali če meni, da je verjetno, da bo toženec v pravdi uspešen.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če toženec v roku vloži odgovor na tožbo, se postopek nadaljuje kot običajno, kot je opisano na strani Predložitev zadeve sodišču.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Postopek z zamudno sodbo je mogoč le, če toženec v roku zahtevku ne ugovarja ali ga ne prizna. Šele takrat lahko tožnik vloži zahtevo ali vlogo za izdajo zamudne sodbe.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Zamudna sodba je odločba, ki jo tožnik lahko izvrši zoper toženca. Postopki za izdajo sodbe so opisani v točki 1.3 zgoraj.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Kot je opisano zgoraj, lahko toženec od sodišča zahteva spremembo ali razveljavitev zamudne sodbe (tj. spremembo pogojev ali njeno razveljavitev v celoti). Pri tem ne gre za pritožbo, saj jo obravnava isto sodišče, ki bi obravnavalo izvirno zadevo, če bi toženec tožbi ugovarjal. Sodišče lahko zamudno sodbo spremeni ali razveljavi, če meni, da je prišlo do postopkovne napake ali da ima toženec dobre možnosti, da v pravdi uspe, ali če meni, da za to obstajajo dobri razlogi.

Vsaka stranka se lahko pritoži zoper odločitev o razveljavitvi ali o zavrnitvi razveljavitve zamudne sodbe na podlagi dovoljenja sodišča, ki je odločitev sprejelo, ali pritožbenega sodišča.

Zadnja posodobitev: 17/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.