Evropski plačilni nalog

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Postopek za plačilni nalog je na Madžarskem urejen z zakonom L o postopkih za plačilni nalog iz leta 2009. Postopki za plačilni nalog so poenostavljeni, izvensodni civilnopravni postopki za izvršbo denarnih terjatev, zanje pa so pristojni notarji. Postopek za plačilni nalog vključuje avtomatizirano obdelavo podatkov, za katero notar uporablja enotni spletni informacijski sistem madžarske notarske zbornice (MOKK), ki je na nacionalni ravni na voljo notarjem ter strankam in drugim udeležencem v postopku. Notarski postopek ima kot izvensodni civilnopravni postopek enak učinek kot sodni postopek.

1.1 Področje uporabe postopka

Razen v nekaterih primerih je mogoče zapadlo denarno terjatev uveljavljati v postopku za plačilni nalog.

Če sporni znesek, izračunan v skladu z ustreznimi pravili iz zakona CXXX o zakoniku o civilnem postopku iz leta 2016, ne presega 3 000 000 HUF, se lahko zapadla terjatev, omejena izključno na plačilo denarja, uveljavlja samo v postopku za plačilni nalog ali s poskusom za dosego predsodne poravnave. Ta določba se uporablja samo, če:

 1. ima vsaka stranka znano stalno prebivališče ali, če tega ni, začasno prebivališče ali sedež ali podružnico („naslov za vročanje“) na Madžarskem in
 2. zahtevek za plačilo ne izhaja iz pravnega razmerja, vzpostavljenega na podlagi zakona I o delovnem zakoniku iz leta 2012, zaposlitve v javnem sektorju, pogodbe o opravljanju storitev, sodelovanja v javni shemi za zaposlovanje, pogodbe o zaposlitvi, sklenjene na podlagi zakona o športu, vajeniške pogodbe, sklenjene v okviru poklicnega usposabljanja, pogodbe o pripravništvu študentov na podlagi zakona o nacionalnem visokošolskem izobraževanju ali delovnega razmerja, ki ga je s socialno zadrugo ali zaposlitveno zadrugo vzpostavil član take zadruge, ali delovnega razmerja v javni službi ali upravne pogodbe v smislu zakona I o zakoniku o postopku pred upravnim sodiščem iz leta 2017. Denarne terjatve, ki izhajajo iz teh pravnih razmerij, je mogoče v postopku za plačilni nalog uveljavljati samo, če se zadeva ne nanaša na sklenitev, spremembo ali prenehanje pravnega razmerja oziroma pravno posledico namerne kršitve obveznosti, ki izhajajo iz pravnega razmerja, s strani delavca ali pravno posledico disciplinskega prekrška delavca.

Če sporni znesek, izračunan v skladu z ustreznimi pravili iz zakonika o civilnem postopku, presega 30 000 000 HUF, denarne terjatve ni mogoče uveljavljati v postopku za plačilni nalog.

Uveljavljanje zahtevka za plačilo denarja bi bilo treba razumeti tako, da ne vključuje uveljavljanja hipotekarnih terjatev zoper hipotekarne dolžnike.

Plačilnega naloga ni mogoče izdati, če stranka nima znanega naslova za vročanje na Madžarskem.

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Glej odgovor v oddelku 1.1.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Da, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Do zneska 3 000 000 HUF je uporaba postopka obvezna, kot je navedeno v oddelku 1.1, v vseh drugih primerih pa je prostovoljna.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Plačilnega naloga ni mogoče izdati, če dolžnik nima znanega naslova za vročanje na Madžarskem.

1.2 Pristojno sodišče

V postopkih za plačilni nalog so po vsej državi pristojni notarji. V teh postopkih ni mogoče določiti pogojev v zvezi s pristojnostjo.

Zahtevke, vložene ustno ali na papirju, obravnava notar, ki mu je bil zahtevek predložen, medtem ko se elektronski zahtevki notarju dodelijo samodejno z računalniškim programom.

1.3 Formalni pogoji

Predloge za izdajo plačilnega naloga je treba vložiti pisno na ustreznem obrazcu ali ustno.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Uporaba standardiziranega obrazca je obvezna za elektronske in papirne vloge. Obrazec je mogoče prenesti s spletišča MOKK, dobiti pa ga je mogoče tudi pri notarjih.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ne.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Predlog mora vključevati:

 • pravno razmerje, na katerem temelji zahtevek, pravico, ki se uveljavlja, ter znesek glavne terjatve in s tem povezane stroške;
 • datum začetka zadevnega pravnega razmerja in datum zapadlosti terjatve;
 • podatke, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti terjatev.

Predlog lahko vsebuje kratko predstavitev dejstev, na katerih temelji pravica, ki se uveljavlja, in navedbo dokazov.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

V postopkih za plačilni nalog se dokazi ne izvajajo. Lahko pa predlog vsebuje kratko predstavitev dejstev, na katerih temelji pravica, ki se uveljavlja, in navedbo dokazov. Ta določba notarju ne preprečuje presoje utemeljenosti vloge za delno oprostitev stroškov, obročno plačevanje ali odlog plačila.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Notar zavrne predlog, če je mogoče ugotoviti, da:

 1. je z zakonom, zavezujočim pravnim aktom Evropske unije ali mednarodno konvencijo pristojnost madžarskih notarjev ali v primeru prehoda na redni civilni postopek pristojnost madžarskih sodišč izključena ali da je izključno pristojno tuje sodišče;
 2. so za izvršitev tožnikovega zahtevka izključno pristojna sodišča ali drug organ;
 3. zakon določa, da ni mogoče izdati plačilnega naloga;
 4. med strankama že poteka postopek za plačilni nalog, ki se nanaša na iste pravice in temelji na istih dejstvih, ali da so pravne posledice vložitve tožbe že nastale, ali pa je bil v zadevi že izdan veljaven plačilni nalog ali druga pravnomočna sodna odločba;
 5. stranka nima procesnega upravičenja v zadevi;
 6. tožnik ob vložitvi predloga za izdajo plačilnega naloga nima naslova za vročanje na Madžarskem, ali da tožnikov madžarski naslov za vročanje po vložitvi predloga ne obstaja več, ali da vročitve tožniku ni bilo mogoče opraviti na madžarskem naslovu za vročanje, ki ga je navedel tožnik;
 7. tožnik zahteva vročitev z objavo plačilnega naloga;
 8. je bil poskus vročitve plačilnega naloga na madžarskem naslovu toženca večkrat neuspešen, razen v primerih, v katerih se vročitev domneva za opravljeno;
 9. je tožnikov predlog vložen prezgodaj ali ga iz drugih razlogov, ne zaradi zastaranja, sodišče ne more izvršiti;
 10. tožnik ni upošteval roka, ki je s posebno zakonodajo določen za uveljavljanje zahtevka v civilnem postopku;
 11. predlog, ki ga je vložil pravni zastopnik, ne izpolnjuje zahtev glede njegove vsebine, določenih v veljavnem zakonu ali delegirani zakonodaji, ali ne vsebuje pooblastila pravnega zastopnika za zastopanje, ali pa niso bili plačani stroški postopka;
 12. pravna oseba ali druga oseba, ki mora v skladu z zakonom poslovati prek e-uprave, predloga ni vložila elektronsko, kar ne velja edino za prošnje za delno oprostitev stroškov, ki jih vloži fizična oseba s pravnim zastopnikom;
 13. tožnik po pozivu sodišča, naj odpravi pomanjkljivosti, predloga (ali zahtevanega dela) ni predložil v določenem roku, ali pa je vloženi predlog še vedno nepopoln, zato ga sodišče ne more preučiti, ali pa tožnik ni vnaprej plačal upravne takse ali
 14. tožnik uveljavlja procesne stroške v materialnopravnem zahtevku.

Če plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti tožencu, mora biti tožnik obveščen o tem in obenem pozvan, naj v 30 dneh sporoči toženčev novi naslov za vročanje na Madžarskem; to ne velja edino za primere, v katerih se vročitev domneva za opravljeno. Če tožnik predloži zahtevane podatke, je treba znova poskusiti opraviti vročitev, in če ponovni poskus ni uspešen, se predlog zavrne iz razloga iz točke (h).

Če tožnik ne predloži zahtevanih podatkov ali če podatki, ki jih predloži, niso popolni, se predlog zavrne iz razloga iz točke (m).

Sklep o zavrnitvi predloga za izdajo plačilnega naloga se vroči tožniku in pošlje tožencu. Tožnik se lahko zoper sklep pritoži, pri čemer pritožbe ni treba poslati tožencu za predložitev pripomb.

1.5 Pritožba

Tožnik lahko vloži pritožbo zoper sklep o zavrnitvi predloga za izdajo plačilnega naloga. Pritožbe se praviloma obravnavajo v nepravdnem postopku, ki ga vodi regionalno sodišče (törvényszék), pristojno na območju, kjer je sedež notarja, v skladu s pravili o pritožbah zoper sklepe. Pritožba se lahko vloži v 15 dneh po uradnem obvestilu o sklepu. Če je predlog za izdajo plačilnega naloga zavrnjen, lahko tožnik zahtevek uveljavlja z novim predlogom za izdajo plačilnega naloga, tožbo pri sodišču ali drugimi zakonitimi sredstvi. V takem primeru se pravni učinki vložitve predloga ohranijo, če se novi predlog za izdajo plačilnega naloga ali vloga, s katero se začne postopek, vloži ali pošlje s priporočeno pošto v 30 dneh od datuma, ko sklep o zavrnitvi postane pravnomočen, ali če se zahtevek v istem roku uveljavlja z drugimi zakonitimi sredstvi. Če ta rok ni upoštevan, prošnja za podaljšanje roka ni dopustna. V novem predlogu za izdajo plačilnega naloga je treba navesti sklic sklepa, s katerim je bil zavrnjen prejšnji predlog. Vlogi, s katero se začne postopek, je treba priložiti sklep.

V drugih primerih je pritožba zoper odločitev v postopku za plačilni nalog mogoča, če jo dopušča zakon o postopku za plačilni nalog ali zakonik o civilnem postopku.

Pritožba zoper plačilni nalog ni mogoča, vendar lahko toženec vloži ugovor, kot je opisano v oddelku 1.6.

Ker ima pravnomočni plačilni nalog enak učinek kot sodna odločba, se lahko predlog za njegov preizkus vloži v skladu s pravili iz zakonika o civilnem postopku. Za preizkus je pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno kot prvostopenjsko sodišče, če bi postopek zaradi ugovora prešel v redni civilni postopek. Če je vložen predlog za preizkus, sodišče prejme dokumente o zadevi na papirju od notarja ali jih pridobi elektronsko iz sistema MOKK.

Revizija zoper pravnomočni plačilni nalog ni mogoča.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Toženec lahko zoper plačilni nalog pri notarju vloži ugovor v 15 dneh po njegovi vročitvi. Vloge, ki jih toženec vloži zgolj za odlog plačila ali obročno plačilo, se ne štejejo za ugovor zoper plačilni nalog. Take vloge je mogoče vložiti samo v roku, določenem za ugovore. Če toženec v ugovoru trdi, da je bila terjatev, ki se uveljavlja, pred vročitvijo plačilnega naloga že plačana, notar ob vročitvi uradnega obvestila o ugovoru tožnika pozove, naj v 15 dneh sporoči, ali terjatev še obstaja. Če obstaja dokument, ki potrjuje plačilo, ali ima plačilna transakcija edinstveni identifikator, mora toženec v ugovoru navesti številko in datum potrdila ali podrobnosti o transakciji (identifikator transakcije, plačnika itd.) in datum transakcije. Če tožnik prizna ugovor toženca ali ne odgovori, notar konča postopek. Če tožnik izpodbija ugovor toženca, postopek za plačilni nalog preide v redni civilni postopek. Če tožnik na podlagi ugovora toženca zniža terjatev, ki se uveljavlja v postopku za plačilni nalog, sodišče znižano terjatev obravnava v civilnem postopku. Opozoriti je treba, da se plačilni nalog ne šteje za izpodbijanega, če toženec navede, da je bila terjatev, ki se uveljavlja, plačana po prejetju plačilnega naloga. V takem primeru plačilni nalog postane pravnomočen dan po koncu roka za vložitev ugovora. Če toženec ne prevzame plačilnega naloga (ki se vrne kot „neprevzet“) in ga je zato treba šteti za vročenega, lahko toženec ugovor vloži v 15 dneh po vročitvi izvršilnega naslova. Pogoj za to je, da toženec ob vložitvi ugovora sodnemu izvršitelju plača stroške izvršbe, ki jih je tožnik plačal vnaprej, in notarju o tem predloži tudi dokazila.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Na podlagi pravočasno vloženega ugovora del postopka za izdajo plačilnega naloga, na katerega se nanaša ugovor, preide v redni civilni postopek.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če se plačilni nalog ne izpodbija z ugovorom v roku, ima plačilni nalog enak učinek kot pravnomočna sodna odločba.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Če se plačilni nalog ne izpodbija z ugovorom v roku, ima plačilni nalog enak učinek kot pravnomočna sodna odločba. Notar zato pripravi izvod plačilnega naloga, ki vsebuje klavzulo o pravnomočnosti, in ga vroči tožniku.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Odločba je pravnomočna; če pa toženec ne prevzame plačilnega naloga, ki ga je zato treba šteti za vročenega po zakonu, lahko toženec ugovor vloži v 15 dneh po vročitvi izvršilnega naslova.

V skladu s pravili iz zakonika o civilnem postopku se lahko vloži predlog za preizkus pravnomočnega plačilnega naloga, kot je opisano zgoraj v oddelku 1.5.

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.