Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Evropski plačilni nalog

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Poleg postopka za evropski plačilni nalog, določenega v Uredbi (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006, luksemburško pravo določa tudi možnost, da se za hitro izterjavo dolgov pri okrožnem sodišču vloži vloga za izdajo začasnega plačilnega naloga (za zahtevke nad 15 000 EUR; za zahtevke do 15 000 EUR se uporabljajo postopki v sporih majhnih vrednosti, glej spletno mesto „Spori majhne vrednosti – Luksemburg“).

1.1 Področje uporabe postopka

Zadevna oseba lahko vloži predlog za izdajo začasne odredbe (action en référé) ali vlogo za izdajo začasnega plačilnega naloga (ordonnance sur requête, provision sur requête).

Skrajšanemu postopku za sprejetje začasne odredbe obvezno sledi redni postopek vsebinske presoje zahtevka, kar pomeni, da so postopki na splošno dragi.

Izdaja začasnega plačilnega naloga je najhitrejše in najcenejše sredstvo izterjave.

Postopek je odvisen od zneska terjatve, ki jo je treba izterjati.

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Začasni plačilni nalog se lahko izda za denarne zahtevke, katerih glavnica presega 15 000 EUR (brez obresti in stroškov).

Začasni plačilni nalog se lahko izda samo zoper dolžnika s stalnim prebivališčem v Luksemburgu.

Postopek za izdajo začasnega plačilnega naloga je mogoče uporabiti samo za denarne terjatve na podlagi pisnih dokazil. Ni ga na primer mogoče uporabiti za hitro izdajo naloga za plačilo odškodnine.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Ne.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Prostovoljna.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Postopek za evropski plačilni nalog.

1.2 Pristojno sodišče

Upnik, ki želi pridobiti začasni plačilni nalog za znesek nad 15 000 EUR, mora vlogo vložiti pri predsedniku okrožnega sodišča (tribunal d’arrondissement), pristojnega v kraju stalnega prebivališča upnika, razen če se lahko sklicuje na veljavno klavzulo o izbiri sodišča. V Velikem vojvodstvu Luksemburg sta dve okrožni sodišči, eno v Luxembourgu in eno v Diekirchu.

Uporabljajo se pravila običajnega prava o pristojnosti sodišč.

1.3 Formalni pogoji

Vlogo za izdajo začasnega plačilnega naloga je treba poslati tajništvu okrožnega sodišča. Dopustna je samo, če vsebuje podatke o priimku, imenu, poklicu in naslovu stalnega prebivališča vložnika in nasprotne stranke ter zadevi, na katero se vloga nanaša, poleg tega pa tudi obrazložitev in dokumentacijo v podporo vlogi.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Ni standardnega obrazca.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ob vložitvi vloge za izdajo plačilnega naloga ni nujno, da upnika zastopa odvetnik.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Upnik mora navesti zadevo, na katero se vloga nanaša (tj. zahtevani znesek), in podati obrazložitev (tj. razloge za nastanek denarnega dolga). Ta obrazložitev je lahko kratka, vendar morajo biti v njej navedeni upoštevni razlogi. Obseg zahtevanih pojasnil je v praksi odvisen od zapletenosti zadeve; če so dokumenti razumljivi sami po sebi, zadostuje kratka razlaga.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Upniki morajo v podporo svoji vlogi predložiti ustrezno dokumentacijo. Sodnik bo odločil, ali je vloga dopustna ali ne, predvsem na podlagi take dokumentacije.

Predloži se lahko samo „dokumentacija“; upnik – na tej stopnji postopka – ne more predlagati, naj se utemeljenost vloge dokaže z drugimi sredstvi, na primer z zaslišanjem prič.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Sodnik bo vlogo zavrnil, če bo ugotovil, da s predloženimi pojasnili ni ustrezno dokazana utemeljenost vloge.

Kot vsaka druga sodna odločba mora biti tudi odločba o zavrnitvi vloge obrazložena.

1.5 Pritožba

Zoper odločbo o zavrnitvi vloge ni mogoče vložiti pritožbe. Upnik ima kljub temu pravico, da začne redni postopek vsebinske presoje zahtevka ali skrajšani postopek za izdajo začasne odredbe.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Dolžnik, ki se mu vroči začasni plačilni nalog, ima na voljo 15 dni za ugovor.

Ugovor je v obliki pisne izjave, ki jo pri tajništvu sodišča vloži vložnik ugovora ali njegov zastopnik. Vsebovati mora vsaj kratko obrazložitev, priložena pa mu mora biti tudi dokumentacija, s katero je mogoče utemeljiti ugovor.

Tajnik sodišča vpiše ugovor v vpisnik, izda potrdilo in o ugovoru obvesti tožnika.

Čeprav je rok za vložitev ugovora 15 dni, je ugovor v resnici mogoče vložiti, dokler upnik ne zahteva izdaje izvršilnega naslova. Ker upniki izdajo izvršilnega naslova redko zahtevajo takoj po izteku 15-dnevnega roka, imajo dolžniki pogosto več časa, kot je določeno z zakonom, izgubijo pa gotovost, ki so jo imeli prvih 15 dni.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Z dolžnikovim ugovorom se postopek ustavi, kar pomeni, da izvršilnega naslova ni mogoče izdati takoj. Vendar se nekateri učinki vročitve ohranijo, obresti se na primer še naprej kopičijo od vročitve plačilnega naloga dolžniku.

Sodnik ugovor prouči. Če meni, da je ugovor utemeljen, to ugotovi v obrazloženi odločbi, predhodno izdani plačilni nalog pa razveljavi. Če je ugovor utemeljen deloma, sodnik odredi plačilo upravičenega dela zahtevka. Če je ugovor zavrnjen, sodnik razsodi zoper dolžnika.

Sodnik lahko v tem postopku odloči brez zaslišanja strank. Stranki lahko pozove na zaslišanje, vendar javno zaslišanje ni obvezno.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če dolžnik v 15 dneh po vročitvi naloga ne vloži ugovora, lahko upnik od sodišča zahteva izdajo izvršilnega naslova.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Upnik ali njegov zastopnik pri tajništvu sodišča vloži pisni zahtevek, ki se vnese v sodni vpisnik.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Če je bil začasni plačilni nalog dolžniku vročen osebno, ima izvršilni naslov učinek odločbe v postopku, v katerem se zaslišita obe stranki, zoper tako odločbo pa se je mogoče pritožiti v 15 dneh od vročitve. Če začasni nalog dolžniku ni bil vročen osebno, ima izvršilni naslov učinek zamudne odločbe, predlog za njeno razveljavitev pa je mogoče vložiti v osmih dneh od vročitve.

Sorodne povezave

http://www.legilux.lu/; https://justice.public.lu/fr.html

Zadnja posodobitev: 22/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.