Evropski plačilni nalog

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Razlikovati je mogoče med postopkom za evropski plačilni nalog ter postopki v zvezi z izterjavo dolga in drugih terjatev na Nizozemskem. Za informacije o zadnjih glej „Spori majhne vrednosti“.

Postopek za evropski plačilni nalog (Uredba (ES) št. 1896/2006, ki je začela veljati 12. decembra 2008) omogoča izterjavo nespornih čezmejnih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah z enotnim postopkom, ki temelji na standardnih obrazcih (http://www.overheid.nl/).

Čezmejna zadeva je spor, v katerem ima vsaj ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica, pred katere sodiščem poteka postopek. Postopek za evropski plačilni nalog je bil uveden za izterjavo denarnih zahtevkov za določene denarne zneske, ki so ob predložitvi vloge za evropski plačilni nalog že zapadli v plačilo.

Uredba se uporablja v vseh državah EU, razen na Danskem. Nizozemska je 29. maja 2009 sprejela zakon o izvajanju uredbe o evropskem plačilnem nalogu (Uitvoeringswet (EBB-Vo)), da bi na Nizozemskem uvedla postopek za evropski plačilni nalog.

Nizozemska nima enotnega postopka za izterjavo nespornih nečezmejnih denarnih zahtevkov. Plačilni nalog je bil ukinjen konec leta 1991, ko je bil uveden postopek pred kantonskim sodiščem. Za uveljavljanje pravic stranke zoper dolžnika, ki ne želi poravnati svojih dolgov, je v takih primerih potreben postopek na podlagi sodnega poziva. Glej tudi „Spori majhne vrednosti“ in „Kako postopati?“

Postopek za evropski plačilni nalog je bil vzpostavljen za zahtevke, ki presegajo 2 000 EUR.

Vloga za evropski plačilni nalog se v celotnem postopku uveljavlja pisno z uporabo standardnih obrazcev. Ti obrazci so na voljo v vseh uradnih jezikih na evropskem portalu e-pravosodje pod razdelkom Dinamični obrazci (https://e-justice.europa.eu).

Na Nizozemskem je bilo kot pristojno sodišče za obravnavo vlog v okviru postopka za evropski plačilni nalog določeno okrožno sodišče (Rechtbank) v Haagu. Nizozemska se je odločila, da so za namene tega postopka sprejemljivi le obrazci v nizozemskem jeziku. Sodišče za obravnavo vloge za evropski plačilni nalog zaračuna sodne takse. Več informacij o veljavnih tarifah je na voljo na naslovu: http://www.rechtspraak.nl/.

Vloga za evropski plačilni nalog

Vloga za evropski plačilni nalog se vloži pri okrožnem sodišču v Haagu na obrazcu za vlogo A (https://e-justice.europa.eu).

Če obrazec za vlogo A ni popoln, sodišče uporabi obrazec B in tožeči stranki omogoči, da v določenem roku dopolni ali popravi vlogo.

Če vloga izpolnjuje le nekatere od določenih pogojev, sodišče uporabi obrazec C, s katerim tožeči stranki predlaga spremembe prvotne vloge. Tožeča stranka se mora na ta predlog odzvati v roku, ki ga določi sodišče. Če tožeča stranka sprejme predlog, sodišče izda evropski plačilni nalog za del vloge, ki je sprejet. Tožeča stranka lahko po želji preostali del zahtevka poskuša izterjati na podlagi nacionalne zakonodaje. Če se tožeča stranka ne odzove v roku, ki ga določi sodišče, ali ne želi sprejeti predlaganih sprememb svoje prvotne vloge, sodišče v celoti zavrne prvotno vlogo. Če obrazec za vlogo izpolnjuje vse zahteve, sodišče evropski plačilni nalog običajno izda v 30 dneh (na obrazcu E).

Ugovor zoper evropski plačilni nalog

Sodišče toženo stranko o evropskem plačilnem nalogu obvesti tako, da ji ga pošlje s priporočeno pošto s povratnico ali z uradnim obvestilom sodnega izvršitelja. Tožena stranka je seznanjena s tem, da sta ji na voljo naslednji možnosti:

  • da tožeči stranki plača znesek iz plačilnega naloga ali
  • da v 30 dneh od vročitve naloga ali uradne obvestitve o njem vloži ugovor na standardnem obrazcu F.

Če je vložen ugovor, se postopek za evropski plačilni nalog konča. Postopek se nato nadaljuje v skladu s pravili nacionalnega procesnega prava (glej tudi oddelek 1.7). Če tožena stranka v določenem roku ne vloži ugovora, sodišče izvora evropski plačilni nalog razglasi za izvršljiv (z uporabo standardnega obrazca G) in to izjavo pošlje tožeči stranki.

Plačilni nalog, ki je bil razglašen za izvršljivega v državi članici izvora, se prizna v vsaki državi članici in se lahko tam tudi izvrši, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti.

1.1 Področje uporabe postopka

Evropski plačilni nalog se lahko pridobi za denarne zahtevke v civilnih ali gospodarskih zadevah, ki so zapadli v plačilo in so „čezmejni zahtevki“ (glej tudi oddelek 1.1.1). Čezmejni zahtevek obstaja, če imata upnik in dolžnik stalno prebivališče v različnih državah članicah EU.

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Področje uporabe evropskega plačilnega naloga je omejeno na civilne in gospodarske zadeve. S področja uporabe evropskega plačilnega naloga so izključene:

  • davčne zadeve;
  • carinske zadeve;
  • upravne zadeve;
  • zadeve v zvezi z odgovornostjo države;
  • zadeve v zvezi z insolvenčnim pravom, pravom o premoženjskih razmerjih med zakoncema, dednim pravom in socialno varnostjo ter
  • zadeve v zvezi z nepogodbenimi obveznostmi (zlasti na podlagi nezakonitih dejanj), razen če so predmet dogovora med strankami ali če je bil dolg priznan ali če se nanašajo na z zneskom določene dolgove, ki izhajajo iz skupnega premoženja.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Zgornja meja za postopek za evropski plačilni nalog ali notranje postopke za izterjavo dolga ne obstaja.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Postopek za evropski plačilni nalog je prostovoljen.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Če naj bi bila sodna odločba izvršena v državi zunaj EU, je od mednarodnega zasebnega prava zadevne države odvisno, ali je mogoče izvesti postopek za plačilni nalog, in če ga je, ali je mogoče evropski plačilni nalog izvršiti. Pogosto bo potrebna razglasitev izvršljivosti (eksekvatura).

1.2 Pristojno sodišče

Na Nizozemskem je bilo kot pristojno sodišče za obravnavo vlog v okviru postopka za evropski plačilni nalog določeno okrožno sodišče v Haagu. Nizozemska se je odločila, da so za namene tega postopka sprejemljivi le obrazci v nizozemskem jeziku. Tožeča stranka mora ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog plačati sodne takse. Informacije o veljavnih tarifah so na voljo na naslovu: http://www.rechtspraak.nl/.

1.3 Formalni pogoji

Evropski plačilni nalog je treba izdati čim prej, vsekakor pa v 30 dneh od vložitve vloge.

Vloga za evropski plačilni nalog se vloži na standardnem obrazcu A (https://e-justice.europa.eu). Nizozemska se je odločila, da so sprejemljivi le obrazci v nizozemskem jeziku.

Obrazec za vlogo se lahko predloži v papirni obliki ali s kakršnimi koli drugimi komunikacijskimi sredstvi, ki jih dopušča sodišče.

Na podlagi člena 7(2) uredbe o evropskem plačilnem nalogu je treba v vlogi navesti:

(a) imena in naslove strank ter sodišča, ki mu je vloga predložena;

(b) znesek zahtevka;

(c) če se zahtevajo obresti: obrestno mero in obrestno obdobje;

(d) temelj zahtevka, vključno z opisom okoliščin, ki se uveljavljajo kot podlaga za zahtevek;

(e) opis dokazov;

(f) podlago za pristojnost in

(g) čezmejno naravo zadeve.

Tožeča stranka mora v postopku za evropski plačilni nalog izjaviti, da je obrazec A izpolnila po resnici in v dobri veri. Evropski plačilni nalog se izda izključno na podlagi podatkov, ki jih je navedla tožeča stranka in jih sodišče ni preverjalo.

Tožena stranka je o evropskem plačilnem nalogu obveščena s priporočeno pošto s povratnico ali z uradnim obvestilom sodnega izvršitelja. Dejanje vrnitve povratnice sodnemu tajništvu sodišču omogoča določiti, ali je mogoče evropski plačilni nalog razglasiti za začasno izvršljiv. Če se nalog vroči z uradnim obvestilom sodnega izvršitelja, sodišče za to najame sodnega izvršitelja.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Da, uporaba standardnih obrazcev je za postopek za evropski plačilni nalog obvezna. Obrazce je mogoče prenesti z naslova: https://e-justice.europa.eu.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ne, v postopku za evropski plačilni nalog zastopanje po odvetniku ni obvezno in strankam ni treba priti na sodišče. V postopku za izterjavo dolga na Nizozemskem je obveznost zastopanja po odvetniku odvisna od narave postopka in višine zahtevka. Glej tudi „Spori majhne vrednosti“ in „Predložitev zadeve sodišču“.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

V standardni obrazec A postopka za evropski plačilni nalog je treba vključiti razlog za zahtevek, vključno z opisom dokazov, na katerih zahtevek temelji, vendar podrobnejši opis ni potreben.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Podrobnejša utemeljitev zahtevka v okviru postopka za evropski plačilni nalog načeloma ni potrebna. Razpoložljive dokaze je treba opisati na obrazcu A.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Vloga se zavrne, če ne izpolnjuje predpisanih zahtev. Če vloga za evropski plačilni nalog izpolnjuje le del zahtevanih pogojev, bo imela tožeča stranka možnost, da jo dopolni ali popravi ali da sprejme spremembe, ki jih je predlagalo sodišče. Če tožeča stranka ne odgovori v roku, ki ga je določilo sodišče, ali zavrne predlog sodišča, se vloga za evropski plačilni nalog v celoti zavrne. Zoper zavrnitev vloge ni mogoče vložiti pravnega sredstva. Vendar lahko tožeča stranka še vedno uveljavlja svoj zahtevek, tako da vloži drugo vlogo za evropski plačilni nalog ali uporabi drug postopek, ki je na voljo po pravu države članice.

1.5 Pritožba

Pritožba ni mogoča. Vendar lahko tožena stranka zahteva ponovno preučitev. Več informacij je na voljo v oddelku 1.8. V primeru postopka na Nizozemskem je pritožba načeloma dopustna.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Tožena stranka lahko vloži ugovor v 30 dneh od vročitve plačilnega naloga ali uradnega obvestila o njem. Ta ugovor mora vložiti na standardnem obrazcu F (https://e-justice.europa.eu), ki se zahteva samo za izpodbijanje zahtevka. Podrobnejša utemeljitev ni potrebna.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če tožena stranka pravočasno (v 30 dneh) vloži ugovor na standardnem obrazcu F, se postopek za evropski plačilni nalog konča. Postopek se nato nadaljuje v skladu z običajnim postopkom za vsebinsko odločanje, razen če tožeča stranka v dodatku k vlogi za evropski plačilni nalog nasprotuje prenosu v običajni civilni postopek. Tožeča stranka lahko to stori tudi pozneje, vendar vsekakor pred izdajo plačilnega naloga (člen 7(4) uredbe o evropskem plačilnem nalogu).

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če tožena stranka ne vloži ugovora v 30-dnevnem roku, sodišče uporabi standardni obrazec G in evropski plačilni nalog po uradni dolžnosti razglasi za izvršljiv, izvršljivi evropski plačilni nalog pa pošlje tožeči stranki. Evropski plačilni nalog, ki je bil razglašen za izvršljivega, je izvršljiv v kateri koli državi članici, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti. V skladu s členom 9 zakona o izvajanju uredbe o evropskem plačilnem nalogu ima tožena stranka možnost, da vloži zahtevo za ponovno preučitev (glej tudi oddelek 1.8.2).

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Izvršitev evropskega plačilnega naloga je urejena z nacionalno zakonodajo države članice izvršbe, če ni z uredbo o evropskem plačilnem nalogu določeno drugače. Kopijo evropskega plačilnega naloga, kakor ga je sodišče izvora razglasilo za izvršljivega, je treba predložiti sodišču ali izvršilnemu organu. Ta dokument mora izpolnjevati pogoje, potrebne za ugotovitev njegove verodostojnosti. Zagotoviti je treba tudi prevod evropskega plačilnega naloga v nizozemščino.

V fazi izvršbe se lahko izvršba zavrne le na predlog tožene stranke. Taka zavrnitev je mogoča, če je evropski plačilni nalog nezdružljiv s prej izdano odločbo ali nalogom, predhodno izdanim v kateri koli državi članici ali tretji državi. Ta prej izdana odločba (ali nalog) mora temeljiti na istem dejanskem stanju in izpolnjevati potrebne pogoje v državi članici izvršbe, nezdružljivosti pa ni bilo mogoče uveljavljati kot ugovor v sodnem postopku v državi članici izvora.

Izvršba se zavrne, če je tožena stranka že plačala znesek, dodeljen v evropskem plačilnem nalogu. Nikakor pa sodišče evropskega plačilnega naloga ne preverja glede vsebine.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Evropski plačilni nalog je pravnomočen, razen če tožena stranka predlaga ponovno preučitev.

Ta možnost je določena v členu 9 zakona o izvajanju uredbe o evropskem plačilnem nalogu. To pomeni, da lahko tožena stranka v določenih okoliščinah tudi po izteku 30-dnevnega roka za vložitev ugovora od sodišča izvora zahteva ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. To zahtevo je treba vložiti v štirih tednih po uradni obvestitvi tožene stranke o plačilnem nalogu, po prenehanju izjemnih okoliščin, zaradi katerih ni bilo mogoče vložiti ugovora, ali po tem, ko je tožena stranka izvedela, da je bil evropski plačilni nalog očitno napačno izdan.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.