Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski plačilni nalog

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Na Severnem Irskem ne obstaja poseben postopek za plačilni nalog. Obstaja pa postopek, v katerem lahko tožnik zahteva izdajo zamudne sodbe, če toženec ne izrazi namere ugovarjati zahtevku (postopek za izdajo zamudne sodbe).

V čezmejnih primerih znotraj EU je mogoče uporabiti tudi evropski plačilni nalog ali evropski postopek v sporih majhne vrednosti.

1.1 Področje uporabe postopka

Postopek za izdajo zamudne sodbe je del običajnega civilnega sodnega postopka na Severnem Irskem.

Pri višjem sodišču (High Court) velja, da če tožnik vloži tožbo, mora toženec to potrditi v 14 dneh po tistem, ko mu je bila tožba vročena, razen če toženec prebiva zunaj Severne Irske – v takem primeru je rok odvisen od kraja prebivališča toženca, kot je navedeno na prvi strani sodnega poziva (writ of summonses).

Pri grofijskem sodišču v civilnih zadevah in sporih majhne vrednosti navedeni rok znaša 21 dni. Če toženec ne potrdi, da je prejel pisanje v zvezi s tožbo in da zahtevku ugovarja, lahko tožnik zahteva izdajo zamudne sodbe, tako da v ustrezni sodni pisarni vloži zadevna pisanja.

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Na Severnem Irskem se zamudna sodba lahko izda v naslednjih postopkih (v nekaterih primerih je potrebno dovoljenje sodišča):

 • v zvezi z dolgom,
 • odškodnino,
 • pridržanjem blaga,
 • vrnitvijo zemljišča.

V drugih primerih je treba za izdajo sodbe pri sodišču vložiti vlogo.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Pri višjem sodišču ni zgornje meje vrednosti spornega predmeta.

Grofijsko sodišče ima splošno civilno pristojnost za obravnavo vseh tožb, pri katerih vrednost zahtevka ali posamezne zahtevane premičnine ne presega 30 000 GBP.

Postopek v sporih majhne vrednosti se vodi pred grofijskim sodiščem; omejitev vrednosti zahtevka je 3 000 GBP.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Postopek za izdajo zamudne sodbe je del običajnega civilnega postopka. Ni ločen postopek. Uporaba postopka je prostovoljna, saj se zamudna sodba ne izda samodejno, če se toženec ne odzove na tožbo v ustreznem roku.

Če tožnik želi izdajo zamudne sodbe, mora vložiti ustrezno zahtevo ali vlogo. Lahko pa se odloči, da postopka ne bo nadaljeval.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Na podlagi sporazumov med državami o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb med Združenim kraljestvom in drugimi državami članicami ali na podlagi podobnih sporazumov z drugimi državami je na voljo poseben postopek, če toženec živi v drugi državi članici ali v drugi državi.

Tožnik mora poskrbeti, da se tožbeni obrazec ustrezno vroči tožencu v skladu s pravili, ki se uporabljajo glede vročanja pisanj zunaj Severne Irske.

Če se toženec na tožbo ne odzove, mora tožnik pri sodišču na običajen način vložiti vlogo za odobritev izdaje zamudne sodbe.

1.2 Pristojno sodišče

Na Severnem Irskem zamudno sodbo izda sodišče, pri katerem je bil postopek začet.

1.3 Formalni pogoji

Poleg zgoraj navedenih zahtev (tj. da je tožnik upošteval ustrezen postopek pri vložitvi tožbe in da toženec ni odgovoril v roku) so formalne zahteve za izdajo zamudne sodbe naslednje:

v postopku pred višjim sodiščem mora tožnik za izdajo zamudne sodbe ustrezni pisarni višjega sodišča predložiti naslednje listine:

v primeru odsotnosti toženca:

 • izvirno listino (writ), s katero se je postopek začel;
 • potrdilo o vročitvi (Affidavit of Service), da je bila izvirna listina vročena;
 • potrdilo o dolgu (Affidavit of Debt), če se zahtevek nanaša na določen znesek;
 • v primeru posesti zemljišča: potrdilo, da gre za nestanovanjsko nepremičnino;

če toženec zahtevku ne ugovarja:

 • izvirno listino (writ), s katero se je postopek začel;
 • kopijo izjave o nameri sodelovati v postopku (memorandum of appearance), ki jo je predložil toženec;
 • potrdilo o dolgu (Affidavit of Debt), če se zahtevek nanaša na določen znesek, ali izvod tožbe (Statement of Claim);
 • potrdilo o tem, da odgovor na tožbo ni bil predložen;
 • v primeru posesti zemljišča: potrdilo, da gre za nestanovanjsko nepremičnino.

V postopku pred grofijskim sodiščem lahko tožnik, upravičen do izdaje zamudne sodbe, ker toženec zahtevku ni ugovarjal, izdajo take sodbe zahteva s predložitvijo podobnih listin, kot so navedene zgoraj, sodni pisarni.

V sporih majhne vrednosti je na voljo obrazec posebne vloge za izdajo zamudne odločbe (Application for a default decree), ki ga mora tožnik izpolniti in predložiti ustrezni sodni pisarni.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Obrazci, potrebni za začetek postopka in v drugih fazah postopka, so na voljo v poslovnikih sodišč:

 • The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) (poslovnik sodišča Court of Judicature na Severnem Irskem iz leta 1980, S.R. (zbirka zakonodajnih aktov) 1980 št. 346),
 • County Court Rules (Northern Ireland) (poslovnik grofijskega sodišča na Severnem Irskem iz leta 1981, S.R. (zbirka zakonodajnih aktov) 1981 št. 225).

Na voljo sta na spletišču sodne službe Severne Irske.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ne, se pa načeloma priporoča posvetovanje s pravnim svetovalcem (solicitor). Sodno osebje ni usposobljeno za pravno svetovanje tožnikom in tožencem.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Ker je vloga za izdajo zamudne sodbe del civilnega sodnega postopka na Severnem Irskem, mora tožnik postopek začeti na običajen način, podrobnosti o zahtevku pa so v takem primeru že navedene v listinah, s katerimi se je postopek začel. V vlogi za izdajo zamudne sodbe je treba navesti razloge za njeno izdajo.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Pisna dokazila za zadevni zahtevek se priložijo vlogi za izdajo zamudne sodbe.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Če tožnik zoper toženca vloži tožbo za neopredeljen znesek, toženec pa ne izrazi namere ugovarjati zahtevku, lahko tožnik zahteva, naj sodišče v postopku izdaje sodbe določi višino zneska. V takem primeru višino zahtevka določi sodnik. Sodnik lahko določi dolgovani znesek ali ugotovi, da na podlagi tožbe ni nič dolgovano.

Obstajajo tudi drugi primeri, v katerih je treba sodnika zaprositi, naj odloči, ali je mogoče izdati zamudno sodbo. Med njimi so zadeve, pri katerih se tožba vroča tožencu v drugi sodni pristojnosti, ali če je toženec država, krona ali oseba oziroma organ z imuniteto v civilnih postopkih.

Tako vlogo je treba vložiti tudi, kadar se tožba vlaga zoper otroka ali pacienta ali če gre za odškodninski zahtevek zoper zakonca.

1.5 Pritožba

Toženec lahko vloži vlogo za spremembo zamudne sodbe (npr. znižanje zneska, ker je bil del dolga že plačan pred izdajo sodbe) ali za njeno razveljavitev.

Če tožnik meni, da toženec pred izdajo sodbe ni prejel obrazložitve tožbe, mora sodišče zaprositi, naj razveljavi zamudno sodbo.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Če želi toženec doseči razveljavitev ali spremembo izdane zamudne sodbe, mora takoj ukrepati in pri sodišču vložiti vlogo za spremembo ali razveljavitev.

Sodišče lahko zamudno sodbo spremeni ali razveljavi, če meni, da za to obstajajo dobri razlogi, ali če meni, da je verjetno, da bo toženec v pravdi uspešen.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če toženec v roku vloži odgovor na tožbo, se postopek nadaljuje kot običajno pri spornih zahtevkih.

Če se zamudna sodba na podlagi izpodbijanja razveljavi, bo zadevo morda treba začeti znova ali pa se tožencu ponudi priložnost, da vloži odgovor na tožbo. O tem odloči sodnik glede na okoliščine zadeve.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Postopek z zamudno sodbo je mogoč le, če toženec v roku zahtevku ne ugovarja ali ga ne prizna. Šele takrat lahko tožnik vloži zahtevo ali vlogo za izdajo zamudne sodbe.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Zamudna sodba je sodna odločba, ki jo tožnik lahko izvrši zoper toženca. Postopki, ki jih je treba upoštevati za izdajo zamudne sodbe, so opisani v točki 1.3 zgoraj.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Kot je opisano zgoraj, lahko toženec od sodišča zahteva spremembo ali razveljavitev zamudne sodbe (tj. spremembo pogojev ali njeno razveljavitev v celoti).

Sodišče lahko zamudno sodbo spremeni ali razveljavi, če meni, da je prišlo do postopkovne napake ali da ima toženec dobre možnosti, da v pravdi uspe, ali če meni, da za to obstajajo dobri razlogi.

Sorodne povezave

Več informacij o postopkih je na voljo na spletišču sodne službe Severne Irske.

Pomoč strankam invalidom

Pri nekaterih sodnih pisarnah so imenovane pooblaščene osebe za pomoč strankam, ki vam morda lahko pomagajo. Če te osebe ne morejo pomagati, se lahko obrnete na skupino za komuniciranje sodne službe Severne Irske, na telefonski številki: +44 300 200 7812.

Zadnja posodobitev: 13/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.