Evropski plačilni nalog

Poljska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Sodišče izda plačilni nalog, če tožnik zahteva plačilo denarnega zahtevka ali drugo, nadomestno izpolnitev.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Plačilni nalog se lahko izda ne glede na znesek zahtevka.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Postopek ni obvezen. Sodišče izda plačilni nalog na pisno zahtevo tožnika v zahtevku.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Postopka za plačilni nalog ni mogoče začeti, če plačilnega naloga ni mogoče vročiti tožencu na Poljskem.

1.2 Pristojno sodišče

Za postopek za plačilni nalog so pristojna okrajna (rejonowy) in okrožna (okręgowy) sodišča.

1.3 Formalni pogoji

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Standardiziranega obrazca ni.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

V postopku za plačilni nalog ni potrebno, da stranko zastopa odvetnik (przymus adwokacki).

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

V zahtevku je treba natančno navesti terjatev in dejanske okoliščine, ki utemeljujejo zahtevek.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Okoliščine, ki utemeljujejo zahtevek, je treba dokazati tako, da se zahtevku priložijo naslednji dokumenti:

(a) uradni dokument;

(b) račun, ki ga dolžnik sprejme;

(c) zahtevek za plačilo, naslovljen na dolžnika, in pisna izjava dolžnika o priznanju dolga;

(d) zahtevek za plačilo, ki ga je dolžnik sprejel in banka vrnila ter ki ni izplačan zaradi nezadostnih sredstev na bančnem računu.

Sodišče prav tako izda plačilni nalog zoper dolžnika na podlagi pravilno izpolnjene zadolžnice, čeka, nakupnega bona ali obveznice, katerih pristnost in vsebina sta nedvomni.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Sodišče zavrne zahtevek:

  1. če sodni postopek ni dovoljen;
  2. če v zvezi z istim zahtevkom med istima strankama že poteka postopek ali je že bila izdana pravnomočna odločba;
  3. če ena od strank nima sposobnosti biti stranka v sodnem postopku, ali če tožnik nima sposobnosti za opravljanje procesnih dejanj in ga ne zastopa zakoniti zastopnik, ali če je sestava upravljavskih teles organizacijske enote tožnika pomanjkljiva v obsegu, ki onemogoča njegovo delovanje.

1.5 Pritožba

Glej točko 1.6.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Pisni ugovor se vloži pri sodišču, ki je izdalo plačilni nalog. Toženec mora v ugovoru navesti, ali ugovarja nalogu v celoti ali delno, in predstaviti pravno pomembna dejstva, ki jih je treba predložiti pred meritorno obravnavo tožbe, sicer se izgubi pravica do njihove predložitve, pa tudi dejanske okoliščine in dokaze. Sodišče ne upošteva prepozno predloženih trditev in dokazov, razen če stranka dokaže, da jih brez lastne krivde ni mogla predložiti v okviru ugovora, ali da dopustitev prepozno predloženih trditev in dokazov ne bo povzročila zamude pri obravnavi zadeve, ali da obstajajo druge izjemne okoliščine.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če je bil ugovor pravilno vložen, sodnik določi datum obravnave in odredi vročitev ugovora tožniku.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Ko je plačilni nalog izdan, pomeni nalog za zamrznitev bančnega računa (tytuł zabezpieczenia) in se lahko izvrši, ne da bi ga bilo treba razglasiti za izvršljivega.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Plačilni nalog postane po izteku roka za vložitev ugovora izvršljiv brez nadaljnjih formalnosti.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Plačilnega naloga, izdanega v okviru postopka za plačilni nalog, ni mogoče izpodbijati s pritožbo.

Zadnja posodobitev: 20/05/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.