Evropski plačilni nalog

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Postopek za izdajo plačilnega naloga se uporablja za:

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Za terjatve, ki izhajajo iz pogodb, velja zgornja meja 15 000 EUR.

Za terjatve, ki izhajajo iz trgovinskih poslov, zgornja meja ni določena.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Uporaba tega postopka je neobvezna.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Da, pravna pravila o postopku za izdajo plačilnega naloga se uporabljajo za primere, ko tožena stranka prebiva zunaj Portugalske.

1.2 Pristojno sodišče

Na Portugalskem se lahko predlog za izdajo plačilnega naloga vloži pri:

1.3 Formalni pogoji

1) v elektronski obliki z izpolnitvijo in pošiljanjem obrazca, ki je na voljo v informacijskem sistemu CITIUS, ali s pošiljanjem elektronske datoteke prek tega sistema;

2) na papirju, z dostavo v sodno tajništvo.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Da, obvezni obrazec je določen z ministrsko izvedbeno uredbo št. 21/2020 z dne 28. januarja 2020. Obrazec lahko prenesete s klikom na to povezavo.

Sodna tajništva, ki so pristojna za prejem predloga za izdajo plačilnega naloga v papirni obliki, lahko dajo standardni obrazec na voljo posameznikom na njihovo zahtevo.

Elektronski obrazec je pravnikom in odvetnikom na voljo prek sistema CITIUS.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Zastopanje po odvetniku ni obvezno.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

V predlogu za izdajo plačilnega naloga morate navesti dejstva, na katerih temelji vaš zahtevek, v skladu s členom 10(2)(d) postopkovnih pravil, priloženih uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

V zvezi z zahtevkom ni treba predložiti pisnih dokazov.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Predlog za izdajo plačilnega se lahko zavrne iz razlogov, določenih v členu 11(1)(d) postopkovnih pravil, priloženih uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998.

1.5 Pritožba

Pritožba zoper odločitev o zavrnitvi predloga za izdajo plačilnega naloga se lahko vloži pri sodniku ali, če ima sodišče več kot enega sodnika, pri sodniku, pristojnem v skladu s členom 11(2) postopkovnih pravil, priloženih uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Tožena stranka lahko plačilnemu nalogu ugovarja v 15 dneh v skladu s členom 12(1)(d) postopkovnih pravil, priloženih uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če tožena stranka izpodbija plačilni nalog, se zadeva obravnava kot redna zadeva v obliki posebne ali redne ugotovitvene tožbe v skladu s členom 3 postopkovnih pravil, priloženih uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998, oziroma členom 10(2) in (4) uredbe-zakona št. 62/2013 z dne 10. maja 2013.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če tožena stranka po tem, ko je bila ustrezno obveščena, ne vloži ugovora, sodni tajnik predlog za izdajo plačilnega naloga opremi z naslednjim besedilom: „Ta listina je izvršljiva“ (Este documento tem força executiva), kot je določeno v členu 14(1) postopkovnih pravil, priloženih uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Ko je predlog za izdajo plačilnega naloga opremljen z izjavo o izvršljivosti, ga da sodni tajnik na voljo predlagatelju, po možnosti v elektronski obliki (člen 14(5) postopkovnih pravil, priloženih uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998).

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Zoper zavrnitev izdaje izjave o izvršljivosti se lahko vloži pritožba v skladu s členom 14(4) postopkovnih pravil, priloženih uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998.

Zakonodaja, ki se uporablja


Opozorilo:

Na zgoraj navedene informacije lahko vpliva razvoj sodne prakse, zato te informacije ne zavezujejo kontaktne točke Evropske pravosodne mreže za civilne zadeve, sodišč ter drugih subjektov in organov. Čeprav se informacije redno posodabljajo, so merodajna besedila veljavnih zakonskih predpisov.

Zadnja posodobitev: 09/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.