Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Evropski plačilni nalog

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Postopek se uporabi, ko stranka zahteva izvršbo denarnih obveznosti iz pogodb, ki ne presegajo zneska 15 000,00 EUR, ali obveznosti iz trgovinskih poslov, ne glede na njihovo vrednost.

Za namene tega postopka je trgovinski posel vsaka dejavnost „med podjetji ali med podjetji in javnimi subjekti, ki pomeni dobavo blaga ali zagotavljanje storitev za plačilo“ – člen 3(b) uredbe-zakona št. 62/2013 z dne 10. maja 2013, s katero je v portugalsko pravo prenesena Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011.

Postopek ne ureja naslednjih trgovinskih poslov: „pogodb, sklenjenih s potrošniki“, „obresti na druga plačila, ki niso bila plačila za trgovinske posle,“ ali „plačil nadomestil za civilno odgovornost, vključno s plačili zavarovalnic“ (člen 2(2) iste uredbe-zakona).

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Kot je navedeno v odgovoru na prejšnje vprašanje, so denarne obveznosti iz pogodb izterljive na podlagi portugalskih predpisov o plačilnem nalogu, če njihova vrednost ne presega 15 000,00 EUR.

Kot je bilo že navedeno, za trgovinske posle ni omejitev.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Uporaba tega postopka ni obvezna, tj. upniku ni treba uporabiti tega postopka.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Pravni predpisi o postopku za plačilni nalog ne izključujejo primerov, pri katerih dolžnik živi zunaj Portugalske.

1.2 Pristojno sodišče

Zahtevke za plačilne naloge je mogoče vložiti na papirju ali elektronsko kjer koli v državi, in sicer pri sodiščih, ki so v posameznem okrožju pristojna za njihov sprejem. V teh primerih sodišča zahtevek elektronsko posredujejo nacionalnemu uradu za plačilne naloge [Balcão Nacional de Injunções].

Odvetniki in pravni svetovalci morajo zahtevke za plačilne naloge predložiti elektronsko, kar lahko storijo kjer koli v državi – za njihovo vložitev se jim ni treba osebno zglasiti na matičnem uradu ali sodišču (glej člen 19(1) pravilnika v prilogi k uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998, kakor je bila spremenjena z uredbo-zakonom št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008).

Uporabnikom je zdaj omogočeno elektronsko spremljanje poteka postopka, saj je bil ustanovljen nacionalni urad za plačilne naloge, ki je enotni prijavni urad za usmerjanje obdelave plačilnih nalogov. Odvetniki in pravni svetovalci imajo dostop do elektronskega obrazca na spletnem naslovu http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Nato lahko v zvezi z zahtevkom za plačilni nalog elektronsko ustvarijo izvršilni nalog. Tožnik ima do njega dostop prek spletišča ministrstva za pravosodje.

Vsakemu izvršilnemu nalogu se dodeli enotna referenčna številka, tako da ga lahko tožnik in kateri koli drug subjekt, ki mu ta zaupa referenčno številko, preverita.

Postopek urejajo posebna pravila iz ustrezne zakonodaje, področja, ki jih ta pravila ne urejajo, pa urejajo splošna pravila o pravni pristojnosti.

V skladu s členom 8(4) priloge k uredbi-zakonu št. 169/98 z dne 1. septembra 1998 je bil z izvedbenim sklepom št. 220-A/2008 z dne 4. marca 2008 ustanovljen splošni prijavni urad, tako imenovani nacionalni urad za plačilne naloge, ki mu je bila dodeljena izključna pristojnost za obdelavo plačilnih nalogov na celotnem nacionalnem ozemlju.

1.3 Formalni pogoji

V skladu s členom 10 zgoraj navedene priloge k uredbi-zakonu št. 269/98 mora vložnik v zahtevku za plačilni nalog:

a)      navesti prijavni urad sodišča, na katerega je naslovljen zahtevek;

b)      navesti stranke;

c)      navesti kraj za vročitev prijave kaznivega dejanja, z navedbo, ali gre za kraj „prebivališča“, ki je bil dogovorjen v pisni pogodbi;

d)     kratko in jedrnato opisati dejstva, ki so osnova za zahtevek;

e)      oblikovati zahtevo in določiti znesek glavnice, zapadlih obresti in druge plačljive zneske;

f)       potrditi, da so sodni stroški plačani;

g)      navesti, če je primerno, da se zahtevek nanaša na „trgovinski posel“, zajet z zakonodajo, ki določa posebne ureditve za zamudo plačil za trgovinske posle (uredba-zakon št. 32/2003 z dne 17. februarja 2003);

h)      navesti kraj svojega prebivališča;

i)        navesti naslov svoje elektronske pošte, če želi prejemati obvestila ali biti obveščen na ta način;

j)        navesti, ali želi v primeru ugovora obvestilu postopek nadaljevati kot ugotovitveno tožbo;

k)      določiti pristojno sodišče za ocenitev listin, če bo postopek potekal kot ugotovitvena tožba;

l)        navesti, ali želi, da obvestilo vroči sodni izvršitelj ali pravni zastopnik, in v primeru zadnjega, navesti ime in poslovni naslov osebe;

m)    podpisati zahtevek.

Izvedbeni sklep št. 220-A/2008 z dne 4. marca 2008 v zvezi z načini vložitve ali predložitve zahtevkov za plačilne naloge določa naslednje:

„1. V zvezi z obliko:

a)      računalniška datoteka v obliki zapisa XML, s specifikacijami, objavljenimi na portalu Citius;

b)      na papirju, z uporabo obrazca, odobrenega z izvedbenim sklepom št. 808/2005 z dne 9. septembra 2005;

c)      na elektronskem obrazcu.

2. V zvezi z načinom predložitve:

2.1 Z računalniško datoteko

(a) prek interneta za uporabnike sistema Citius (trenutno samo za odvetnike in pravne svetovalce);

(b) osebno pri nacionalnem uradu za plačilne naloge, na ustreznem fizičnem nosilcu (disketa, CD-ROM, USB-ključ), samo za postopke, ki jih je treba v skladu s členom 8 uredbe-zakona št. 269/98 z dne 1. septembra vložiti v okrožju Porto, in samo če tožnikov ne zastopajo odvetniki ali pravni svetovalci;

(c) osebno pri pristojnem prijavnem uradu sodišča v skladu s členom 8 pravilnika v prilogi k uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998. V teh prijavnih uradih sodišč lahko plačilne naloge kot datoteke predložijo samo tožniki, ki jih ne zastopajo odvetniki ali pravni svetovalci.

2.2 Na papirju in osebno

Pri pristojnih prijavnih uradih sodišč v skladu s členom 8 pravilnika v prilogi k uredbi-zakonu št. 269/98 z dne 1. septembra 1998.

2.3 Z uporabo elektronskega obrazca

Na internetu na spletnem naslovu (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/) za uporabnike sistema Citius (trenutno samo za odvetnike in pravne svetovalce).“

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Uporabiti je treba obrazec zahtevka za plačilni nalog, ki je bil odobren z izvedbenim sklepom ministra za pravosodje.

Obrazec je mogoče prenesti v dveh zelo pogostih elektronskih oblikah prek portala Citius.

Vzorčni obrazec je na voljo tudi na prijavnih uradih sodišč, pristojnih za sprejem zahtevkov za plačilni nalog.

Elektronski obrazec je odvetnikom in pravnim svetovalcem na voljo na spletnem naslovu http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Tožnik v tem postopku ne potrebuje odvetnika, vendar lahko, če želi, imenuje pravnega zastopnika.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Zakonodaja, ki določa pravila za postopek za plačilni nalog, od tožnika zahteva samo kratek in jedrnat opis dejstev, ki utemeljujejo zahtevek.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Predložitev pisnih dokazov o terjatvi ni obvezna.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Zahtevek se zavrne, če:

a) ni naslovljen na pristojni prijavni urad sodišča ali če tožnik ni določil pristojnega sodišča za ocenitev listin, če so te priložene za nadaljnje pošiljanje;

b) ne navaja identitete strank, prebivališča tožnika ali kraja za obveščanje dolžnika;

c) ni podpisan, samo kadar ni bil predložen elektronsko;

d) ni napisan v portugalskem jeziku;

e) ni v skladu z obrazcem, ki ga je z izvedbenim sklepom odobril minister za pravosodje;

f) ni navedbe o plačilu sodne takse;

g) znesek presega 15 000,00 EUR in ni navedeno, da gre za trgovinski posel, kot je opisano v odgovoru na vprašanje 1.1;

h) zahtevek ni v skladu z zneskom ali namenom postopka.

Pri tem postopku ni predhodne ocenitve zahtevka, ker se zahtevek ne predloži sodnemu organu, tj. sodišču v pravem pomenu besede, ampak ga prouči sodni uradnik.

1.5 Pritožba

Pritožba zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka se lahko vloži pri sodniku ali, če gre za sodišče z več sodniki, dežurnem sodniku.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Če se zahtevek za plačilni nalog odobri, ima toženec na voljo 15 dni (od datuma ustreznega obvestila) za ugovor.

Ugovor je treba predložiti v dvojniku.

Če je vložnikov več, mora toženec zagotoviti toliko izvodov ugovora, kot je vložnikov, ki živijo na različnih naslovih, razen če jih zastopa isti pravni zastopnik.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če se toženec izpodbija terjatev v ustreznem času, se status izvršljivosti ne odobri; tj. zahtevana izvršba se ne napiše.

Zadeva se nato samodejno obravnava kot ugotovitvena tožba.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če se toženec po obvestilu ne ugovarja, registrator k zahtevku za plačilni nalog priloži naslednje besedilo: „Listina je izvršljiva“ (člen 14(1) pravilnika v prilogi k uredbi-zakonu št. 269/98). To pomeni, da je lahko listina podlaga za izvršbo terjatve.

Edina izjema nastopi, če zahtevek ni v skladu z zneskom ali namenom postopka; v takem primeru registrator ne sme dodeliti statusa izvršljivosti.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Dodelitev statusa izvršljivosti s strani registratorja ni odvisna od tožnika, ampak nastopi samodejno, ko je jasno, da je bilo uradno obvestilo vročeno in da v postopku ni bil vložen nobena ugovor.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Zoper to odločbo (sklep o dodelitvi statusa izvršljivosti) ni pritožbe.

Poudariti pa je treba, da dodelitev statusa izvršljivosti ni akt sodne pristojnosti, tj. posredovanje sodišča pri obravnavanju zasebnega spora, ampak je samo akt izdaje zunajsodne listine.

Dodatne informacije

Zadnja posodobitev: 30/04/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.