Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski plačilni nalog

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Pri vseh tožbah je mogoče ugovarjati zahtevku ali vložiti odgovor na tožbo. Če toženec zahtevku ne ugovarja, pravda ni potrebna in o zahtevku je mogoče odločiti v odsotnosti, kar je v bistvu poenostavljen postopek za nesporne zahtevke.

1.1 Področje uporabe postopka

Tak postopek je na voljo pri grofijskih sodiščih (Sheriff Court) v obliki poenostavljenega (simple procedure), skrajšanega (summary cause procedure) ali rednega postopka (ordinary procedure), pri glavnem civilnem sodišču (Court of Session) pa v obliki rednega postopka (ordinary summons procedure).

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

V poenostavljenem postopku se obravnavajo denarni zahtevki do 5 000 GBP.

V skrajšanem postopku se obravnavajo nekatere vrste denarnih zahtevkov do 5 000 GBP, kot so osebne poškodbe. Poenostavljeni postopek je nadomestil skrajšani postopek, vendar le, kadar se nanaša na zahtevke za plačilo, dobavo ali vrnitev posesti premičnega premoženja ali kadar se nanaša na zahtevke, na podlagi katerih mora nekdo nekaj določenega storiti.

V rednem postopku (ordinary cause) se obravnavajo zahtevki nad 5 000 GBP.

Glavno civilno sodišče obravnava zahtevke nad 100 000 GBP.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Poenostavljeni postopek: do 5 000 GBP.

Skrajšani postopek: do 5 000 GBP.

Redni postopek pri grofijskem sodišču in glavnem civilnem sodišču: brez omejitve.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Pravila v okviru poenostavljenega, skrajšanega in rednega postopka pred grofijskim sodiščem se razlikujejo ter jih je treba obvezno upoštevati. Poleg tega v okviru rednega postopka pred glavnim civilnim sodiščem veljajo posebna pravila; pri tem sodišču je mogoče vložiti le zahtevke, katerih vrednost presega 100 000 GBP.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Da.

Poenostavljeni postopek: če toženec prebiva v drugi državi pogodbenici, sodnik ne odloči, dokler ni dokazano, da je bilo tožencu omogočeno prejeti tožbeni obrazec pravočasno, da bi lahko nanj odgovoril, ali da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za to.

Skrajšani postopek: če toženec prebiva v drugi državi pogodbenici, sodnik ne odloči, dokler ni dokazano, da je bilo tožencu omogočeno prejeti poziv pravočasno, da bi lahko pripravil svoj zagovor, ali da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za to.

Redni postopek: uredba Bruselj I določa pravila glede pristojnosti, ki jih morajo upoštevati sodišča v Združenem kraljestvu, kadar toženec prebiva v drugi državi članici EU.

1.2 Pristojno sodišče

Vloge v skrajšanem in poenostavljenem postopku se predložijo pri grofijskem sodišču. Vloga se vloži pri sodišču glede na prebivališče toženca, razen če ni določeno drugače.

Redne tožbe se običajno lahko vložijo pri grofijskem sodišču ali pri glavnem civilnem sodišču. Glavno civilno sodišče je pristojno za celotno Škotsko. Glede grofijskih sodišč tudi v tem primeru velja enako – vloga se vloži pri sodišču glede na prebivališče toženca, razen če je določeno drugače.

Postopke urejajo različna pravila, ki so na voljo na spletišču škotske sodne službe.

1.3 Formalni pogoji

Poenostavljeni postopek se začne s tožbenim obrazcem 3A in izjavo, s katero se tožencu omogoči pravočasno obvestilo o tožbi; priložiti je treba obrazložitev zahtevka in navesti podrobnosti o blagu itd., če zahtevek izhaja iz dobave blaga.

Skrajšani postopek se začne s pozivom (obrazec 1) in izjavo, s katero se tožencu omogoči pravočasno obvestilo o tožbi; priložiti je treba obrazložitev zahtevka in navesti podrobnosti o blagu itd., če zahtevek izhaja iz dobave blaga.

Redni postopek pred grofijskim sodiščem se začne z začetno vlogo (initial writ) na obrazcu G1. Začetna vloga mora vsebovati posebno izjavo (article of condescendence) glede:

a.     temelja pristojnosti in

b.     dejanskega stanja, na katerem temelji pristojnost.

Redni postopek pred glavnim civilnim sodiščem se začne s pozivom (summons); opis in oblika poziva sta določena v poslovniku glavnega civilnega sodišča.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Da, v poenostavljenem postopku je treba izpolniti obrazec 3A, v skrajšanem pa obrazec 1. V rednem postopku se postopek začne z začetno vlogo pri grofijskem sodišču in pozivom pri glavnem civilnem sodišču. Ti obrazci so na voljo na spletišču škotske sodne službe med pravili za ustrezne vrste postopkov.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ne, vlogo lahko vložite v svojem imenu, vendar se v rednem postopku svetuje pomoč pravnega svetovalca (solicitor), saj je postopek dokaj zapleten.

Pravdna stranka (ki je ne zastopa pravni svetovalec) lahko prosi sodišče za dovoljenje, da ji v civilnem sodnem postopku pomaga druga oseba – taka oseba se imenuje laični zastopnik (Lay Representative). Več informacij o laičnih zastopnikih je na voljo na spletišču škotske sodne službe.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Navesti je treba podrobnosti o zahtevku in zadevne datume. Večja in bolj zapletena je zadeva, podrobneje jo je treba opisati.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Ne.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Sodišče iz vsebine vloge ugotovi, da je dolg zapadel. Izdaja odločbe se lahko zavrne, če obrazci niso popolni, če sodnik meni, da ne obstaja temelj pristojnosti, ali če je tožba vložena pri napačnem sodišču.

1.5 Pritožba

Ali se vložnik lahko pritoži zoper zavrnitev izdaje sodne odločbe v odsotnosti? Da.

Redni postopek: pritožba se lahko vloži pri glavnem civilnem sodišču ali pri grofijskem pritožbenem sodišču (Sheriff Appeal Court).

Skrajšani postopek: pritožba se vloži pri grofijskem pritožbenem sodišču.

Poenostavljeni postopek: pritožba se vloži pri grofijskem pritožbenem sodišču.

Pri glavnem civilnem sodišču se pritožbeni postopek imenuje „reclaiming“.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Skrajšani postopek: toženec lahko v 21 dneh izpolni obrazec odgovora na tožbo; obrazec vsebuje izjavo, s katero je tožnik o tem vnaprej obveščen.

Poenostavljeni postopek: toženec mora poslati izpolnjen obrazec odgovora 4A sodišču do zadnjega dne roka za predložitev odgovora; navesti mora, da zahtevku ugovarja delno ali v celoti (npr. znesku, ki naj ga toženec plača tožniku). Odgovor je treba sodišču predložiti do roka, navedenega v preglednici, ki je priloga tožbenega obrazca.

Redni postopek pri grofijskem sodišču: toženec lahko v 21 dneh izpolni obvestilo o nameri ugovarjati zahtevku v obrazcu 07; kopijo pošlje tožniku. Rok, do katerega je treba obvestilo o nameri ugovarjati zahtevku poslati grofijskemu sodišču, je naveden v obrazcu 07.

Pri glavnem civilnem sodišču mora toženec, če želi ugovarjati zahtevku, prijaviti svojo udeležbo v postopku (enter appearance), tako da označi ustrezno polje na pozivu v treh dneh po sprejetju zadeve v obravnavo (case calling). Zadeva se sprejme v obravnavo šele po izteku roka za obveščanje. Običajen rok za obveščanje je 21 dni.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Poenostavljeni postopek: sodnik v dveh tednih po odgovoru na tožbo izda pisni sklep, s katerim:

(a) napoti stranke na alternativno reševanje spora;

(b) odredi pripravljalni narok;

(c) odredi obravnavo;

(d) navede, da razmišlja o sprejetju odločitve v zadevi, če meni, da je to mogoče brez obravnave;

(e) uporabi svoja pooblastila za zavrnitev zahtevka ali odloči o zahtevku na podlagi pravila 1.8(11), (12) in (13).

Skrajšani postopek: stranke se udeležijo prvega naroka, na katerem si sodnik prizadeva za sklenitev poravnave.

Redni postopek pred grofijskim ali glavnim civilnim sodiščem: treba je vložiti odgovor na tožbo, nato pa se zadeva obravnava po postopku za sporne zahtevke, pri katerem se dokazuje dejansko stanje v pravdi med strankama, razen če stranki že pred tem ne skleneta poravnave.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

V skrajšanem postopku in v rednem postopku pri grofijskem ali glavnem civilnem sodišču lahko tožnik vloži zahtevo za izdajo sodne odločbe (minute or motion for decree).

V poenostavljenem postopku lahko tožnik izpolni vlogo za izdajo sodne odločbe (Application for a Decision).

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Tožnik vloži zahtevo ali vlogo za izdajo sodne odločbe, sodnik pa lahko temu ugodi in izda sodno odločbo ali drug ustrezen sklep na podlagi zahteve ali vloge.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Če sodnik zahtevi ali vlogi ugodi (ali izda sodno odločbo), lahko toženec od sodišča zahteva razveljavitev take odločbe.

Sorodne povezave

Na spletišču škotske sodne službe je opis rednega, skrajšanega in poenostavljenega postopka.

Zadnja posodobitev: 17/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.