Evropski plačilni nalog

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Plačilni nalog spada pod tako imenovane skrajšane sodne postopke. Postopek je urejen v členu 265 in naslednjih zakona št. 160/2015, zakonik o civilnem postopku (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) (v nadaljnjem besedilu: ZCP).

Plačilni nalog se lahko izda le, če tožeča stranka uveljavlja pravico do plačila denarnega zneska na podlagi dejstev, ki jih zatrjuje in o katerih sodišče ne dvomi, zlasti če so ta dejstva dokumentirana z listinskimi dokazi. Odločba o zahtevku se lahko izda v obliki plačilnega naloga, ne da bi bila potrebna izjava tožene stranke in ne da bi bila razpisana obravnava. V odločbi je toženi stranki naloženo, naj plača denarni znesek ali njegov del in stroške postopka v 15 dneh od vročitve ali naj v istem roku vloži ugovor. Za namene postopka za izdajo plačilnega naloga se izjava o stroških postopka šteje za odločbo.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Ne.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Uporaba postopka je prostovoljna, njegov namen pa je uspešna in stroškovno učinkovita obravnava zadeve. Izdaja plačilnega naloga ni odvisna od izrecne zahteve tožeče stranke; sodišče lahko plačilni nalog izda tudi, če je tožeča stranka sodišču predlagala, naj odloči s sodno odločbo.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Če se plačilni nalog vroči v tujini, se uporablja evropski plačilni nalog. Vloga za izdajo evropskega plačilnega naloga se vloži na obrazcu A v skladu z Uredbo (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog.

1.2 Pristojno sodišče

Za postopek na prvi stopnji je pristojno okrožno sodišče. Postopek poteka na sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno.

1.3 Formalni pogoji

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Uporaba obrazca v tem postopku ni obvezna, če pa tožeča stranka skupaj z vlogo za začetek postopka vloži vlogo za plačilni nalog na obrazcu, objavljenem na spletišču ministrstva za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk, sodišče izda plačilni nalog v desetih delovnih dneh od dneva, ko so izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo plačilnega naloga in je bila plačana sodna taksa.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Zastopanje po odvetniku v tem postopku ni potrebno.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

To je skrajšani postopek, temelječ le na dejstvih, ki jih zatrjuje tožeča stranka. Zato je nujno, da so dejstva, na katerih temelji pravica, ki jo zatrjuje tožeča stranka, zadostno dokumentirana in da je zahtevana izpolnitev dopustna na podlagi objektivnega prava.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Zahtevek mora biti dokumentiran, na primer s pogodbo. Vsekakor morajo biti dokazi, s katerimi se utemeljuje zahtevek, priloženi zahtevku.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Če sodišče ne izda plačilnega naloga, se uporabi postopek, opisan v členu 168(1) ZCP, tj. postopek, kot se uporablja v vseh drugih sporih.

Če je vložen zahtevek za plačilo denarnega zneska na podlagi potrošniške pogodbe in je tožena stranka potrošnik, sodišče ne izda plačilnega naloga, če pogodba ali drugi pogodbeni dokumenti vsebujejo nesprejemljive pogoje (člen 299(2) ZCP).

1.5 Pritožba

Pravno sredstvo v postopku za izpodbijanje izdaje plačilnega naloga je ugovor. Pritožba se lahko vloži le zoper odločbo o stroških postopka. Sodišče odloči v skrajšanem postopku, tj. brez obravnave.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Ugovor kot pravno sredstvo je treba vložiti v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga pri sodišču, ki ga je izdalo. Ugovor mora biti obrazložen. Za vložitev ugovora kot pravnega sredstva se plača sodna taksa.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Takoj ko tožena stranka pravočasno vloži obrazložen ugovor, se plačilni nalog razveljavi in sodišče odredi obravnavo.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če ugovor ni vložen v roku za vložitev ugovora, plačilni nalog postane pravnomočen.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Plačilni nalog je treba potrditi kot pravno veljaven – opremljen mora biti z žigom, s katerim sta potrjeni njegova veljavnost in izvršljivost in ki ga zagotovi sodišče, ki je izdalo plačilni nalog. Nato je treba vložiti predlog za izvršbo.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Če ugovor ni vložen v zakonskem roku za vložitev pravnega sredstva zoper plačilni nalog, ima nalog enak učinek kot izvršljiva sodna odločba. Izredna pritožba se lahko vloži za izpodbijanje izvršljive odločbe v smislu OSP, vendar samo, če so izpolnjene vse zakonske zahteve. Možnost vložitve izredne pritožbe je odvisna od okoliščin in dejstev posamezne zadeve.

Zadnja posodobitev: 22/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.