Evropski plačilni nalog

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Postopek za izdajo plačilnega naloga obstaja. Njegov glavni namen je zaščititi zahtevke. Izvaja se z izdajo izvršilnega naslova za tiste dolgove, ki izpolnjujejo vrsto zahtev iz zakonodaje.

Sodni registrarji so pristojni za postopke za izdajo plačilnega naloga in odločanje o njih v skladu s postopki, določenimi v procesni zakonodaji.

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Uporablja se za denarne dolgove, ki so gotovi, zapadli in izterljivi za določen znesek. Od 31. oktobra 2011 zadevni znesek ni omejen. Dolg je treba dokazati na enega od naslednjih načinov:

(a) z dokumenti, ne glede na njihovo obliko, vrsto ali fizični nosilec, ki jih je podpisal dolžnik ali ki so opremljeni z dolžnikovim pečatom, žigom, blagovno znamko ali katerim koli drugim fizičnim ali elektronskim znakom;

(b) z računi, dobavnicami, potrdili, telegrami, telefaksi ali katerimi koli drugimi dokumenti, ki se, čeprav jih je enostransko sestavil upnik, običajno uporabljajo za dokumentiranje kreditov in dolgov v enakih razmerjih, kakršna obstajajo med upnikom in dolžnikom;

(c) kadar so skupaj z dokumentom, v katerem je zabeležen dolg, predloženi poslovni dokumenti, ki dokazujejo dolgotrajno predhodno razmerje;

(d) v zadevah v zvezi s solastništvom na nepremičnini (propiedad horizontal), kadar so dokazi o dolgu predloženi v obliki potrdil o neplačevanju zneskov, dolgovanih za skupne stroške, ki jih plačujejo lastniki nepremičnin v mestnih stanovanjskih blokih.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Ne, od 31. oktobra 2011 zgornja meja ne obstaja.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Prostovoljna.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Ne, razen za dolgove, ki izhajajo iz neplačevanja skupnih stroškov, ki jih plačujejo lastniki nepremičnin v mestnih stanovanjskih blokih ali skupnostih, ker je v tem primeru pristojno tudi sodišče v kraju, kjer je nepremičnina, po izbiri vložnika.

1.2 Pristojno sodišče

Sodišče prve stopnje na območju stalnega ali običajnega prebivališča dolžnika ali v kraju, kjer je mestna nepremičnina, za katero veljajo predpisi o mestnih nepremičninah v solastništvu.

1.3 Formalni pogoji

Tožeča stranka mora vložiti pisni zahtevek, v katerem sta opredeljena upnik in dolžnik ter na kratko predstavljena izvor dolga in njegov znesek.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Uporaba standardiziranih obrazcev ni obvezna, so pa ti na voljo v uradih sodnih uradnikov ali skupnih postopkovnih službah. Obrazec se lahko prenese s te povezave: obrazec.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ob vložitvi prvotne vloge za postopek za izdajo plačilnega naloga zastopanje po odvetniku ali procesnem pooblaščencu ni obvezno. Če pa stranka želi, da jo zastopa odvetnik, mora biti druga stranka o tem obveščena, da lahko sprejme ukrepe, ki so po njenem mnenju potrebni za njeno obrambo.

V primeru ugovora dolžnika ali izvršilnega postopka je pravno zastopanje po odvetniku in procesnem pooblaščencu obvezno, če višina zahtevka presega 2 000 EUR.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Zagotoviti je treba kratko pojasnilo o nastanku dolga.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Glej oddelek 1.1.1 zgoraj.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Če zgornje zahteve glede krajevne pristojnosti in predložitve dokazov prima facie niso izpolnjene ali če postopkovna napaka ni odpravljena, sodišče zavrne vlogo. Zoper odločbo o zavrnitvi vloge se je mogoče pritožiti pri deželnem sodišču (Audiencia Provincial).

Pri pogodbah med trgovci in potrošniki mora sodnik po uradni dolžnosti oceniti, ali so prisotni nepošteni pogodbeni pogoji. Če sodnik po zaslišanju strank meni, da so nepošteni pogodbeni pogoji prisotni, določi posledice tega sklepa, tj. da je zahtevek nedopusten ali da se postopek nadaljuje brez uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev. Zoper odločbo se je mogoče pritožiti tudi pri deželnem sodišču.

1.5 Pritožba

Zoper odločbo o zavrnitvi vloge se je mogoče pritožiti pri deželnem sodišču. Pritožbo je treba vložiti v 20 dneh pri prvotnem sodišču.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Dolžnik ima na voljo 20 dni od datuma zahteve za plačilo in nato do 15. ure naslednjega dne po izteku navedenega roka, da poravna dolg ali vloži ugovor. Ugovor je treba vložiti pisno. Ni ga mogoče vložiti ustno pri sodišču. Če višina zahtevka presega 2 000 EUR, morata ugovor podpisati odvetnik in procesni pooblaščenec. Posebni razlogi za ugovor ne obstajajo, tako da lahko dolžnik uveljavlja vsebinske in povsem formalne ali postopkovne razloge.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če znesek zahtevka ne presega 6 000 EUR, sodni registrar izda sklep, s katerim konča postopek za izdajo plačilnega naloga, in v njem navede, da se mora zadeva nadaljevati po hitrem postopku. Obvestilo o ugovoru se vroči tožeči stranki, ki lahko v desetih dneh pisno izpodbija ugovor. Stranki lahko v svojem ugovoru in izpodbijanju predlagata, naj se izvede obravnava.

Če znesek zahtevka presega 6 000 EUR in tožeča stranka ustreznega zahtevka ne vloži v enem mesecu od vročitve ugovora, se postopek ustavi, tožeči stranki pa se naloži plačilo stroškov.

Če tožeča stranka vloži zahtevek, se obvestilo o njem vroči toženi stranki, ki ga lahko izpodbija v 20 dneh, zadeva pa se nadaljuje po rednem postopku.

Če znesek zahtevka presega 6 000 EUR, sodišče upniku odobri enomesečni rok, v katerem mora vložiti zahtevek po rednem postopku.

Če upnik glede na trditve iz ugovora ne želi nadaljevati rednega postopka, mora izrecno umakniti zahtevek.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če dolžnik ne odgovori na zahtevo za plačilo ali se ne pojavi, sodni registrar izda sklep, s katerim konča postopek za izdajo plačilnega naloga, upnika pa obvesti o njem, da bi ta lahko začel izvršilni ukrep, kar lahko preprosto stori z vložitvijo predloga.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Upnik mora vložiti predlog za izvršbo. Če višina zahtevka presega 2 000 EUR, morata predlog podpisati odvetnik in procesni pooblaščenec.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Pritožba ni mogoča. Edina možnost je vložitev ugovora zoper izvršilni ukrep na podlagi posebnih razlogov.

Zadnja posodobitev: 28/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.