Evropski plačilni nalog

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Da, na Švedskem se predlog za izdajo plačilnega naloga (betalningsföreläggande) lahko vloži pri švedskem izvršilnem organu (Kronofogdemyndigheten). Predlog se naslovi na:

Kronofogdens inläsningscentral, Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Več informacij je na voljo na spletišču švedskega izvršilnega organa, in sicer v švedščini, angleščini, finščini, severni laponščini, poljščini, arabščini in perzijščini.

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Predlog za izdajo plačilnega naloga se mora nanašati na toženčevo obveznost plačila denarnega dolga. Dolg mora pred tem zapasti in v zadevi mora biti dovoljena mediacija.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Ne, zahtevke je treba obravnavati ne glede na njihov znesek.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Ne, vložitev predloga za izdajo plačilnega naloga ni obvezna. Namesto tega se lahko pri okrožnem sodišču (tingsrätt) vloži vloga za začetek postopka.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Pri uporabi postopka za izdajo plačilnega naloga se domneva, da ima toženec stalno prebivališče na Švedskem, vendar se lahko predlog za izdajo plačilnega naloga vloži tudi zoper toženca, ki ima stalno prebivališče zunaj Švedske. Odločba o predlogu za izdajo plačilnega naloga je namreč v skladu z uredbo Bruselj I (Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah) izvršljiva tudi v drugih državah članicah EU.

1.2 Pristojno sodišče

Predloge je treba vložiti pri švedskem izvršilnem organu (Kronofogdemyndigheten).

1.3 Formalni pogoji

Predlog za izdajo plačilnega naloga mora biti v pisni obliki in podpisan. Tožnik mora v njem navesti terjatev in obrazložiti podlago zanjo. Navesti mora znesek terjatve, rok plačila in zahtevane obresti ter vse stroške, katerih povračilo se zahteva. V predlogu je treba navesti tudi, kdo sta stranki.

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Ne. Vendar lahko posamezniki, ki to želijo, uporabijo obrazec predloga v švedščini ali angleščini, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje na voljo na spletišču švedskega izvršilnega organa ( http://www.kronofogden.se/).

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ne, zastopanje po odvetniku ob vložitvi predloga za izdajo plačilnega naloga ni obvezno. Vsakdo se lahko zagovarja sam in pri tem ne potrebuje zastopnika ali svetovalca.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Obrazložitev mora biti dovolj natančna, da toženec ve, na kaj se predlog nanaša, in se lahko odloči, ali mu bo ugovarjal ali ne. Predmet predloga mora biti objektivno predstavljen, tako da se pozneje ve, kaj je zajeto s pravnimi učinki odločbe, ko ta postane izvršljiva.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Zahteve po predložitvi pisnih dokazil ni.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Splošno pravilo je, da se utemeljenost predloga ne prouči pred izdajo naloga. Če obstajajo razlogi za domnevo, da je tožnikov predlog neutemeljen ali neupravičen, je treba predlog obravnavati tako, kot da je toženec vložil ugovor.

Če je predlog pomanjkljiv, se lahko zavrže.

1.5 Pritožba

Švedski sistem ne predvideva podrobne proučitve zadeve. Če se zahtevek izpodbija, se predlog ne zavrne, temveč se predloži sodišču v nadaljnjo obravnavo. Glej vprašanje 1.6 v nadaljevanju. Torej ni zavrnilne odločbe, zoper katero bi se bilo mogoče pritožiti.

Če se predlog zavrne v skladu z opisom iz oddelka 1.4, se je mogoče zoper tako zavrnilno odločbo pritožiti.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Rok za vložitev ugovora zoper plačilni nalog je naveden v nalogu. Praviloma je deset dni od izdaje plačilnega naloga. Vsak ugovor zoper plačilni nalog mora biti v pisni obliki.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Če toženec vloži ugovor zoper predlog, je tožnik o tem nemudoma obveščen. Če tožnik vztraja pri svojem zahtevku, lahko zahteva, naj se zadeva predloži okrožnemu sodišču (tingsrätt).

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

Če toženec predlogu ne ugovarja v predpisanem roku, švedski izvršilni organ čim prej izda odločbo o predlogu.

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Odločba švedskega izvršilnega organa je izvršljiva in ko je izdana, jo švedski izvršilni organ samodejno izvrši, razen če je tožnik ob vložitvi predloga za izdajo plačilnega naloga izrecno zaprosil, da se odločba ne izvrši.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Toženec lahko v enem mesecu od izdaje odločbe zaprosi za obnovo postopka. V tem primeru se zadeva predloži okrožnemu sodišču v nadaljnjo obravnavo.

Zadnja posodobitev: 19/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.