Europeiskt betalningsföreläggande

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

I kapitel 37 om verkställighetsförfaranden i civilprocesslagen (Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 59 av den 20 juli 2007, med verkan från och med den 1 mars 2008, senast ändrad i officiella kungörelseorganet nr 86/2017) föreskrivs ett förenklat förfarande genom vilket fordringsägare kan driva in fordringar när svaranden troligtvis inte kommer att bestrida deras fordran.

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

På begäran av fordringsägaren kan verkställighetsbeslut utfärdas enligt artikel 410 i civilprocesslagen för följande slags fordringar:

 • Fordringar avseende penningbelopp eller utbytbar egendom om fordran faller inom distriktsdomstolens behörighet.
 • Överföring av lös egendom som givits svaranden med villkoret att den ska lämnas tillbaka, eller som utgjorde en säkerhet eller som har överlåtits av svaranden med villkoret att ägandet ska överföras, om fordran faller inom distriktsdomstolens behörighet.

Ansökan måste uppfylla kraven i artikel 127.1 och 127.3 samt artikel 128.1 och 128.2 i civilprocesslagen, och ett kontonummer eller annan betalningsmetod ska anges däri.

Dessutom anges uttryckligen i artikel 417 i civilprocesslagen att käranden också får begära att ett verkställighetsbeslut utfärdas om fordran, oavsett dess värde, avser följande:

 • Ett beslut från en administrativ myndighet enligt vilket civila domstolar är behöriga att bevilja verkställighet.
 • En handling eller ett räkenskapsutdrag som visar fordringar från statliga institutioner, kommuner eller banker.
 • En notariehandling, förlikning eller annan typ av kontrakt med av notarie bestyrkta underskrifter avseende däri angivna förpliktelser om betalning av penningbelopp eller annan utbytbar egendom samt skyldigheter att överföra särskild egendom.
 • Ett utdrag ur registret för särskilda panter avseende en registrerad säkerhet och för inledande av verkställighet när det gäller överföring av varor som utgör en pant.
 • Ett utdrag ur registret för särskilda panter avseende ett registrerat hyrköpsavtal, eller ett leasingavtal när det gäller återlämnande av sålda eller leasade varor.
 • Ett pantavtal eller pantbrev enligt artiklarna 160 och 173.3 i lagen om skyldigheter och avtal.
 • En giltig handling för upprättandet av en privat, statlig eller kommunal fordran när verkställigheten sker enligt förfarandet i civilprocesslagen.
 • En påminnelse om betalning av skatter.
 • Ett skuldebrev, en växel eller andra motsvarande innehavarpapper, samt även obligationer eller motsvarande kupongobligation.

Om ansökan inges tillsammans med en sådan handling som avses i artikel 417 i civilprocesslagen, och som fordran grundas på, kan fordringsägaren begära att domstolen beslutar om omedelbar verkställighet och utfärdar en exekutionstitel.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Om fordran har sitt ursprung i vissa av de handlingar som avses i artikel 417 i civilprocesslagen kan fordran prövas utan övre gräns med avseende på dess värde.

Enligt de övriga bestämmelserna om penningfordringar, fordringar om utbytbar egendom eller överföring av lös egendom, kan ett verkställighetsbeslut endast utfärdas om fordran omfattas av distriktsdomstolens behörighet. Distriktsdomstolen ansvarar för fordringar på privaträttens område som högst motsvarar ett värde av 25 000 BGN och alla fordringar avseende underhåll, arbetskonflikter och påminnelser om betalning av skatter.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandena är inte obligatoriska. Ett verkställighetsbeslut utfärdas endast under vissa omständigheter, men fordringsägaren måste inte välja detta invändningsförfarande utan kan väcka talan inom ramen för det allmänna fordringsförfarandet.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Ett verkställighetsbeslut utfärdas inte om svaranden inte har någon stadigvarande adress och sin vanliga hemvist eller sitt säte i Bulgarien.

1.2 Behörig myndighet

Ansökan ska lämnas till den distriktsdomstol som är behörig på den ort där svaranden har fast adress eller säte. Domstolen har tre dagar på sig att göra en officiell kontroll av den lokala behörigheten. Om domstolen förklarar sig obehörig överlämnar den målet till behörig domstol.

1.3 Formella krav på ansökan

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Ansökningar ska göras på de formulär som justitieministern godkänt. Ansökningsformulären finns som bilaga till förordning nr 6 av den 20 februari 2008 om justitieministerns godkännande av formulär för verkställighetsbeslut, ansökningar för utfärdande av verkställighetsbeslut och andra handlingar som rör förfarandet för betalningsföreläggande (artikel 425 i civilprocesslagen).

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Ej obligatoriskt

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Ansökan ska innehålla grunderna och föremålet för fordran.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Enligt artikel 410 i civilprocesslagen finns det inga krav på att bevisning för fastställandet av fordran ska bifogas ansökan. Käranden får bifoga sådan bevisning men måste inte göra detta, eftersom förfarandet endast syftar till att bedöma huruvida fordran kan bestridas. Käranden måste endast hävda att en fordran finns. Om svaranden bestrider verkställighetsbeslutet kontrollerar man att fordran existerar inom ramen för fordringsförfarandet. Ansökan måste inges tillsammans med en rättegångsfullmakt om den inges av ett ombud och bevis på erlagda stämpelavgifter och rättegångskostnader, där så är lämpligt.

1.4 Avvisning

Ansökan om utfärdande av ett verkställighetsbeslut enligt artikel 410 i civilprocesslagen avvisas i följande fall:

 • Om fordran inte uppfyller kraven i artikel 410 i civilprocesslagen, det vill säga inte avser betalning av pengar eller utbytbar egendom med ett pris på högst 25 000 BGN eller lös egendom av den kategori som avses i artikel 410 punkt 1 led 2 i civilprocesslagen. En ansökan som inte uppfyller kraven om regelbundenhet lämnas inte utan åtgärd utan avvisas direkt. Endast i undantagsfall, om käranden inte har använt det godkända ansökningsformuläret eller har använt ett felaktigt formulär, uppmanar domstolen honom/henne att åtgärda detta och bifoga det rätta formuläret till meddelandet (artikel 425.2 i civilprocesslagen).
 • Om fordran strider mot lagen eller god sed.
 • Om svaranden inte har fast adress eller säte i Bulgarien, eller om han/hon inte har stadigvarande bosättning eller säte i landet.

1.5 Överklagande

Ett verkställighetsbeslut kan inte överklagas av parterna, förutom kostnadsdelen. Käranden kan överklaga ett beslut om att, helt eller delvis, avvisa en ansökan hos relevant regional domstol genom ett privat överklagande utan delgivning. Ett beslut om omedelbar verkställighet som domstolen utfärdar i fråga om sådana handlingar som avses i artikel 417 i civilprocesslagen kan också överklagas. Ett privat överklagande av beslutet om omedelbar verkställighet måste inges tillsammans med invändningen mot det utfärdade verkställighetsbeslutet och får endast grundas på akterna enligt artikel 417 i civilprocesslagen.

1.6 Bestridande

Svaranden får skriftligen bestrida verkställighetsbeslutet eller delar därav inom två veckor efter mottagandet och bestridandet behöver inte motiveras, förutom i de fall som avses i artikel 414a i civilprocesslagen, nämligen följande:

– Svaranden har fullgjort sina skyldigheter.

– Inga kostnader har uppstått för svaranden eftersom hans/hennes uppförande inte låg till grund för inlämnandet av fordran. I sådana fall måste bestridandet inom tre dagar sändas till käranden för kommentarer. Om käranden inte lämnar in kommentarer upphäver domstolen betalningsföreläggandet i sin helhet eller delvis, inbegripet kostnadsdelen. Om en exekutionstitel har utfärdats på grundval av verkställighetsbeslutet kommer även den att upphävas, i enlighet med artikel 208 i civilprocesslagen.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om verkställighetsbeslutet har delgivits i enlighet med artikel 47.5 i civilprocesslagen (ett meddelande som anslås på adressen) och svaranden gör ett bestridande inom vederbörlig tid, och domstolen har nekat till att utfärda ett verkställighetsbeslut, informerar domstolen käranden om att han/hon kan väcka talan för fastställande av fordran inom en månad genom att betala den utestående statliga avgiften och begära upphävande av verkställighet om den har utfärdat en exekutionstitel enligt artikel 418 i civilprocesslagen. Om käranden inte styrker att han/hon har väckt fastställelsetalan inom den angivna tidsfristen ogiltigförklarar domstolen betalningsföreläggandet, antingen helt och hållet eller för den del som ingen fordran har gjorts.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Enligt artikel 416 i civilprocesslagen träder verkställighetsbeslutet i kraft om inget bestridande ingetts inom vederbörlig tid eller om bestridandet dras tillbaka. Utifrån detta utfärdar domstolen sedan en exekutionstitel, som följaktligen måste anges på beslutet.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

En svarande som inte getts möjlighet att överklaga en fordran kan bestrida denna vid appellationsdomstolen inom en månad från det att han/hon fick kännedom om verkställighetsbeslutet i följande fall:

 • Om verkställighetsbeslutet inte delgetts honom/henne i vederbörlig ordning.
 • Om verkställighetsbeslutet inte delgetts honom/henne personligen och om han/hon inte hade sin stadigvarande bosättning i Bulgarien den dag då delgivningen ägde rum.
 • Om svaranden inte fick vetskap om delgivningen av verkställighetsbeslutet i vederbörlig tid på grund av särskilda oförutsedda omständigheter.
 • Om svaranden inte kunde framföra ett bestridande på grund av särskilda oförutsedda omständigheter som visade sig vara oöverstigliga.

Bestridandet innebär inte att verkställandet av beslutet upphävs, men domstolen kan upphäva det på svarandens begäran och efter att svaranden visat att han/hon har lämplig säkerhet (artikel 423.2 i civilprocesslagen).

Domstolen godtar bestridandet om omständigheterna ovan föreligger. Om appellationsdomstolen godtar bestridandet eftersom svaranden inte har fast adress eller säte i Bulgarien eller inte har stadigvarande bosättning eller säte i landet, gör domstolen en officiell ogiltigförklaring av verkställighetsbeslutet och den exekutionstitel som utfärdats för detta. I annat fall kan appellationsdomstolen godta bestridandet och upphäva verkställandet av det utfärdade föreläggandet, varpå den skickar tillbaka ärendet till distriktsdomstolen och informerar käranden om att han/hon kan väcka talan avseende sin fordran inom en månad genom att betala återstoden av stämpelavgifterna (artikel 423.3 i civilprocesslagen).

Dessutom kan svaranden, i ett fordringsförfarande, bestrida en fordran som blivit föremål för ett verkställighetsbeslut om nya fakta eller ny skriftlig bevisning av betydande vikt för ärendet har framkommit och som han/hon inte kunde ha känt till när bestridandet ingavs eller som han/hon inte hade kunnat erhålla inom denna tid. Talan kan väckas inom tre månader från det datum då de nya omständigheterna blev kända för svaranden eller från det datum då han/hon kunde få tillgång till den nya skriftliga bevisningen, dock senast ett år efter att fordran drivits in (artikel 424 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 18/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.