Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Europeiskt betalningsföreläggande

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Det europeiska betalningsföreläggandet tillämpas i Kroatien. Förfarandet för att utfärda sådana förelägganden regleras genom bestämmelserna i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Kroatiens officiella kungörelseorgan) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 och 89/14; nedan kallad ZPP) och bestämmelserna om ingivande av en ansökan om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande och ett bestridande av ett europeiskt betalningsföreläggande (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN nr 124/13).

1.1 Användningsområde

Förfarandet för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande tillämpas för indrivning av penningfordringar till ett fast belopp och som förfallit till betalning den tidpunkt då ansökan om det europeiska betalningsföreläggandet ingavs. Ett europeiskt betalningsföreläggande inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 (nedan kallad förordning (EG) nr 1896/2006). Denna förordning tillämpas på gränsöverskridande ärenden på privaträttens område, oavsett domstolstyp, med de undantag som anges i denna.

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Fordringar som rör penningfordringar. Sakfrågan för fordran får endast vara fordringar som utgör avtalsförpliktelser eller utomobligatoriska förpliktelser och som har fastställts nominellt.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Det finns ingen övre gräns för fordringar.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Förfarandet är inte obligatoriskt eftersom käranden själv får välja hur han/hon vill göra sin fordran, så länge som detta inte strider mot tvingande regler och bestämmelserna om allmän moral. Domstolen kommer att utfärda betalningsföreläggandet även om käranden inte yrkat på detta i sin fordran, om samtliga krav för utfärdandet har tillgodosetts. Domstolen måste därför utfärda betalningsföreläggandet om kraven för utfärdandet har uppfyllts.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Ja.

1.2 Behörig myndighet

Handelsdomstolen i Zagreb (Trgovački sud u Zagrebu) har exklusiv behörighet att pröva ansökningar om utfärdande och förnyad prövning av – samt verkställighetsintyg för – ett europeiskt betalningsföreläggande enligt förordning (EG) nr 1896/2006.

1.3 Formella krav på ansökan

En ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande och bestridanden får endast inges i maskinläsbar form, om domstolen anser att sådana handlingar är lämpliga att behandlas maskinellt.

Ansökningar om ett europeiskt betalningsföreläggande och bestridanden av ett sådant får inges enligt bestämmelserna om ingivande av en ansökan om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande och bestridande av ett europeiskt betalningsföreläggande (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (Narodne Novine (NN; Kroatiens officiella kungörelseorgan) nr 124/13; nedan kallade bestämmelserna), som trädde i kraft den 17 oktober 2013.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Ansökningar om ett europeiskt betalningsföreläggande och bestridanden av ett sådant ska inges till behörig domstol på de formulär som anges i förordning (EG) nr 1896/2006 i pappersformat personligen eller per post. Standardformulär måste därför användas inom förfarandet för utfärdandet av ett europeiskt betalningsföreläggande, och formulären kan laddas ned på webbplatsen för handelsdomstolen i Zagreb (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Alla parter – både fysiska och juridiska personer – får fritt välja om de vill företräda sig själva i förfarandet eller om de vill anlita ett ombud, vanligen en advokat, om inte annat anges i ZPP. Man måste således inte företrädas av en advokat i ett förfarande för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Parten måste fylla i formulär A (Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande) i maskinläsbar form. I punkt 6 i detta formulär ges olika rättsliga omständigheter som parten kan välja bland för att specificera vad fordran avser.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

I punkt 10 i formulär A ska parten bifoga sådan bevisning som han/hon har till sitt förfogande och beskriva vad bevisningen i fråga avser. Bevisning och bevisupptagning regleras i artiklarna 219–271 i ZPP, och domstolen beslutar vilken del av den presenterade bevisningen som ska beaktas för att fastställa och bedöma relevanta omständigheter. Dessutom ankommer det på domstolen att besluta vilka omständigheter som den anser vara styrkta, efter en samvetsgrann och noggrann bedömning av all bevisning, såväl separat som all bevisning tillsammans, och med hänsyn till utfallet av förfarandet som helhet.

Mer information om bevisning och bevisupptagning ges i informationspaketet ”Bevisupptagning – Kroatien” (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.4 Avvisning

När det gäller avvisning av ansökningar tillämpas den allmänna bestämmelsen i artikel 109 i ZPP. Enligt denna artikel ska domstolen, om ansökan inte är begriplig eller inte innehåller alla de uppgifter som krävs för att beslut ska kunna fattas, begära att den ingivande parten ska korrigera inlagan, det vill säga ändra den enligt givna instruktioner, och domstolen skickar då tillbaka ansökan för korrigering och ändring. Inlagan anses ha dragits tillbaka om den inte skickas in till domstolen igen och korrigeras enligt de instruktioner som erhållits från domstolen inom angiven tidsfrist. Vidare kommer inlagan att avvisas om den skickas tillbaka utan att några rättelser eller ändringar har gjorts.

1.5 Överklagande

Bestridande är det enda rättsmedel som svaranden har till sitt förfogande när en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande har ingetts. Inget överklagande kan göras av en beslutad begäran om förnyad prövning av det europeiska betalningsföreläggandet enligt artikel 20.1 och 20.2 i förordning (EG) nr 1896/2006. Exekutionstiteln kan endast överklagas av omständigheter som rör fordran i det europeiska betalningsföreläggandet om omständigheterna uppstått efter att föreläggandet delgavs och om de inte längre kunde presenteras i bestridandet enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1896/2006.

1.6 Bestridande

Svaranden kan bestrida det europeiska betalningsföreläggandet vid ursprungsdomstolen med hjälp av standardformulär F, som svaranden får tillsammans med det europeiska betalningsföreläggandet. Bestridandet ska inges inom 30 dagar från det att svaranden delgetts föreläggandet, och svaranden ska i bestridandet ange att han/hon bestrider fordran men behöver inte ange skälen till bestridandet.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om svaranden bestrider det europeiska betalningsföreläggandet i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 1896/2006, kommer förfarandet att fortsätta enligt bestämmelserna i ZPP om förfaranderegler vid bestridande av ett betalningsföreläggande (artiklarna 445a och 451–456 i ZPP), med hänsyn tagen till bestämmelserna i artikel 17 i förordning (EG) nr 1896/2006.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om inget bestridande har inkommit till domstolen inom 30 dagar från det att svaranden delgetts betalningsföreläggandet, samt med beaktande av skälig tid för bestridandet att komma fram, ska domstolen förklara det europeiska betalningsföreläggandet verkställbart med hjälp av standardformulär G.

Ett verkställbart europeiskt betalningsföreläggande (artiklarna 18 och 19 i förordning (EG) nr 1896/2006), som utfärdats av kroatisk domstol, är en exekutionstitel utifrån vilken verkställighet kan begäras i Kroatien på samma sätt som utifrån ett verkställbart beslut som utfärdats av kroatisk domstol.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

Käranden måste i regel uttryckligen begära att domstolen utfärdar ett verkställighetsintyg, och domstolen förklarar det europeiska betalningsföreläggandet verkställbart med hjälp av standardformulär G.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Svaranden kan begära förnyad prövning av det europeiska betalningsföreläggandet på de grunder som anges i artikel 507n i ZPP, med hänsyn tagen till omständigheterna i artikel 20 i förordning (EG) nr 1896/2006. Den domstol som beslutar om begäran får skjuta upp verkställandet med åberopande av de tillämpliga bestämmelserna i verkställighetslagen om uppskjutande av verkställighet på gäldenärens begäran.

Senaste uppdatering: 06/02/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.