Europeiskt betalningsföreläggande

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Utöver det europeiska betalningsföreläggandet som regleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande finns även tre andra typer av förfaranden i Tjeckien – betalningsföreläggande, elektroniskt betalningsföreläggande samt växel- eller checkprotest (avsnitt 172–175 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen (občanský soudní řád)).

1.1 Användningsområde

Ett betalningsföreläggande kan utfärdas även utan att fordringsägaren uttryckligen ansökt om detta, utifrån ett krav om tillgodoseende av en ekonomisk fordran, om denna rättighet uppstår av omständigheter som fordringsägaren uppger och styrker. Det är alltid domstolens uppgift att bedöma om ett betalningsföreläggande bör utfärdas. Om en domstol inte utfärdar ett betalningsföreläggande beslutar den att en förhandling ska hållas. Ett betalningsföreläggande kan inte utfärdas för en svarande som bor i utlandet eller om det är osäkert var svaranden finns (avsnitt 172.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen).

Ett elektroniskt betalningsföreläggande får endast utfärdas på fordringsägarens begäran och ska inges på ett särskilt elektroniskt formulär och undertecknas med en certifierad elektronisk underskrift, förutsatt att den åberopade fordran inte överstiger 1 000 000 CZK. Kringkostnader räknas inte med i fordran. Ett elektroniskt betalningsföreläggande kan inte utfärdas för en svarande som bor i utlandet eller om det är osäkert var svaranden finns (avsnitt 174a.3 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen).

En växel- eller checkprotest kan innebära att rättigheter uppstår till följd av en växel eller en check. Förutsatt att de formella kraven följs måste en domstol fatta beslut i summariska processer genom att utfärda en växelprotest (checkprotest). En växel- eller checkprotest får endast utfärdas på fordringsägarens initiativ och även om den avser en svarande i utlandet. En växel- eller checkprotest får endast delges svaranden personligen. Inga andra delgivningssätt är tillåtna.

Syftet med att inleda ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande är att samla in obestridda penningfordringar av ett visst belopp. Obestridda penningfordringar måste ha förfallit till betalning när en talan väcks för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande. För att inge en talan måste formulär A fyllas i, där all information om parterna samt fordrans slag och belopp ska anges. Domstolen kommer att pröva ansökan, och om formuläret fyllts i på rätt sätt bör domstolen utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande inom 30 dagar.

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Beslut i form av ett betalningsföreläggande, ett elektroniskt betalningsföreläggande eller ett europeiskt betalningsföreläggande får endast utfärdas för penningfordringar.

En växel- eller checkprotest får endast utfärdas med avseende på fullgörandet av de ekonomiska förpliktelser som en växel eller check medför.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Ett elektroniskt betalningsföreläggande för utfärdas för högst 1 000 000 CZK (plus kringkostnader). Ingen övre gräns finns för europeiska betalningsförelägganden eller för växelprotester (checkprotester).

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Det är inte obligatoriskt att ansöka om betalningsföreläggande. Fordringsägaren kan göra anspråk på sin penningfordran genom det allmänna tvistemålsförfarandet. Om en fordringsägare väcker en ”ordinär” talan och fordran i denna uppfyller kraven för ett betalningsföreläggande, kan domstolen utfärda ett sådant även om fordringsägaren inte uttryckligen har ansökt om detta. Ett elektroniskt betalningsföreläggande, ett europeiskt betalningsföreläggande samt en växelprotest (checkprotest) får endast utfärdas på fordringsägarens begäran.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Ett betalningsföreläggande eller ett elektroniskt betalningsföreläggande kan inte utfärdas om det avser en svarande i utlandet. I ett sådant fall fortsätter domstolen förfarandet i linje med de allmänna civilprocessrättsliga reglerna.

Om ett europeiskt betalningsföreläggande som utfärdats av tjeckisk domstol eller av en domstol i en annan medlemsstat avser en svarande i Tjeckien, måste betalningsföreläggandet delges svaranden personligen. Inga andra delgivningssätt är tillåtna (avsnitt 174b.1 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen).

1.2 Behörig myndighet

Ett beslut om betalningsföreläggande eller ett elektroniskt betalningsföreläggande fattas av den distriktsdomstol (okresní soud) som har territoriell behörighet. Ett beslut om växelprotest (checkprotest) fattas alltid av regional domstol (krajský soud) (avsnitt 9 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen). När det gäller domstolars behörighet för en talan om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande, se artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

1.3 Formella krav på ansökan

Det finns inget standardformulär för att ansöka om utfärdande av ett betalningsföreläggande eller en växelprotest (checkprotest).

En domstol får utfärda ett betalningsföreläggande utan att fordringsägaren uttryckligen ansökt om detta. Detta gäller dock inte elektroniska betalningsförelägganden samt växel- och checkprotester.

En talan eller en ansökan om utfärdande av ett betalningsföreläggande eller en växel- eller checkprotest måste därför uppfylla de allmänna kraven för ingivande till domstol. Om inga andra särskilda lagstadgade krav finns för olika slags inlagor måste åtminstone följande tydligt framgå: den domstol som avses, den person som gör inlagan samt inlagans sakfråga och syfte. Vidare måste inlagan undertecknas och dateras. Kravet att en inlaga måste undertecknas och dateras gäller inte elektroniska inlagor vars format är förenligt med vissa bestämmelser. En inlaga måste göras skriftligen och kan inges antingen i pappersformat eller i elektroniskt format via ett offentligt datanätverk eller per fax (avsnitt 42.1 och 42.4 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen). En inlaga som görs i elektroniskt format eller per fax måste åtföljas av en originalhandling inom tre dagar eller av en skriftlig inlaga med samma ordalydelse. Detta gäller inte elektroniska inlagor med certifierad elektronisk underskrift baserat på ett bestyrkt certifikat som utfärdats av en ackrediterad leverantör (avsnitt 42.3 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen).

En ansökan om utfärdande av ett elektroniskt betalningsföreläggande får endast inges på ett särskilt elektroniskt formulär (formuläret finns på https://www.justice.cz/). Utöver de allmänna kraven (avsnitt 42.4 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen) måste ansökan även innehålla uppgift om parternas för- och efternamn, adress samt personnummer eller registreringsnummer, beroende på omständigheterna (företagsnamn eller den juridiska enhetens namn och säte, registreringsnummer, uppgift om vilken statlig enhet och relevant organisatorisk statlig enhet som företräder staten i domstol), och i förekommande fall även ombudens namn, en redogörelse för avgörande fakta samt föreslagen bevisning från fordringsägaren. Dessutom ska det tydligt framgå vad fordringsägaren vill uppnå (avsnitt 79.1 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen). En ansökan måste också innehålla uppgift om en persons födelsedata, en juridisk enhets registreringsnummer eller enskild näringsidkares identifieringsuppgifter (avsnitt 174a.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen). En ansökan måste förses med certifierad elektronisk underskrift från fordringsägaren som baseras på ett bestyrkt certifikat från en ackrediterad leverantör.

En ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande måste göras på formulär A som ges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006. I formuläret måste all information ges om parterna samt fordrans slag och belopp.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Endast vid elektroniska betalningsförelägganden. Formuläret finns på https://www.justice.cz/. En ansökan måste förses med certifierad elektronisk underskrift från fordringsägaren som baseras på ett bestyrkt certifikat från en ackrediterad leverantör (avsnitt 174a i lag nr 99/1963, civilprocesslagen). För de formella kraven för en ansökan om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande, se avsnitt 1.3 ovan.

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Nej.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Ett betalningsföreläggande eller ett elektroniskt betalningsföreläggande kan endast utfärdas om den åberopade rättigheten härrör från omständigheter som fordringsägaren uppgett och dokumenterat (se avsnitt 1.3.4). En slutsats om att den åberopade rättigheten härrör från omständigheter som fordringsägaren uppgett förutsätter att han/hon presenterar avgörande fakta tillsammans med tillräcklig bevisning, så att domstolen kan göra en rättslig prövning av de omständigheter i målet som fordringsägaren åberopar. Omständigheterna i målet måste anges på ett heltäckande sätt för att en bedömning ska kunna göras av vilken laglig rätt som åberopas (vilken rättslig bestämmelse som ska tillämpas). Dessutom måste fordringsägaren åberopa samtliga omständigheter som innebär att rättigheter och skyldigheter uppstår, förändras eller förverkas enligt bestämmelsen samt styrka dessa på vederbörligt sätt.

I ett förfarande för utfärdande av en växel- eller checkprotest måste fordringsägaren inge växeln eller checken i original, vars riktighet rimligen inte ifrågasätts, och andra handlingar som krävs för utövandet av rättigheten.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Ja. Liksom förfarandenas typ vittnar om måste skriftlig bevisning presenteras för den rättighet som fordringsägaren åberopar. Vid en ansökan om utfärdande av ett elektroniskt betalningsföreläggande måste skriftlig bevisning bifogas i elektroniskt format. Originalet av en växel eller check måste bifogas en ansökan om utfärdande av en växelprotest (checkprotest). Fordringsägaren har obegränsad rätt att inge flera olika typer av bevisning.

1.4 Avvisning

Om ett betalningsföreläggande inte kan utfärdas kommer inte domstolen att avvisa ansökan. Domstolen kommer i stället att fortsätta behandla ansökan enligt de allmänna processrättsliga reglerna (och framför allt besluta att förhandling ska hållas). Ett betalningsföreläggande kan inte utfärdas om fordringsägaren inte åberopar en penningfordran, om det är osäkert var svaranden finns eller om betalningsföreläggandet ska utfärdas för en svarande i utlandet.

Domstolen kommer att avvisa en ansökan om utfärdande av ett elektroniskt betalningsföreläggande om ansökan inte innehåller alla de uppgifter som krävs enligt lag eller om den är obegriplig eller tvetydig och om dessa brister gör det omöjligt att fortsätta förfarandet. I detta fall uppmanar inte domstolen fordringsägaren att korrigera eller komplettera inlagan.

Om en ansökan om utfärdande av en växel- eller checkprotest inte kan beviljas, kommer domstolen att besluta att förhandling ska hållas.

1.5 Överklagande

En domstol kommer inte att utfärda något beslut om upphävande av ett betalningsföreläggande, ett elektroniskt betalningsföreläggande eller en växelprotest (checkprotest). Frågan om överklagande av ett avvisat betalningsföreläggande är därför irrelevant.

1.6 Bestridande

Ett bestridande kan inges för att ifrågasätta riktigheten i ett betalningsföreläggande eller elektroniskt betalningsföreläggande. Svaranden får inge ett bestridande inom 15 dagar efter att ett betalningsföreläggande eller elektroniskt betalningsföreläggande har delgetts. Ett bestridande av ett elektroniskt betalningsföreläggande kan även inges på ett elektroniskt formulär som försetts med en certifierad elektronisk underskrift. Ett bestridande behöver inte motiveras men bör uppfylla de allmänna kraven för domstolsinlagor. Detta innebär framför allt att bestridandet måste undertecknas och dateras och att det tydligt bör framgå av inlagan vilken domstol som berörs, vem som inger inlagan, vilken sakfrågan är och vad syftet är.

Bestridanden kan inges för att ifrågasätta en växelprotest (checkprotest) inom 15 dagar från delgivningen. I bestridandet måste svaranden uppge alla de saker som han/hon invänder mot i växelprotesten (checkprotesten).

Inom ramen för ett europeiskt betalningsföreläggande kan svaranden antingen betala det begärda beloppet eller bestrida fordran inom 30 dagar, genom att inge ett bestridande vid den domstol som utfärdat det europeiska betalningsföreläggandet. För att inge ett bestridande ska svaranden använda formulär F som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006. Ärendet överlämnas sedan till allmän domstol och behandlas i enlighet med nationell lagstiftning.

1.7 Effekten av ett bestridande

Även om en svarande inger ett bestridande inom anvisad tid upphävs betalningsföreläggandet eller det elektroniska betalningsföreläggandet helt och hållet, varpå domstolen beslutar om förhandling och förfarandet fortsätter enligt de allmänna processrättsliga reglerna.

Om en svarande bestrider en valutaprotest (checkprotest) inom anvisad tid kommer domstolen också att besluta om förhandling för överläggning. Beroende på bestridandeförfarandets utgång kommer domstolen att besluta att antingen lämna valutaprotesten (checkprotesten) utan åtgärd (bestridandet anses sakna grund) eller upphäva denna helt eller delvis genom sin dom (bestridandet anses vara grundat, helt eller delvis). Ett sådant beslut kan överklagas. Till skillnad från ett bestridande av ett betalningsföreläggande eller elektroniskt betalningsföreläggande upphävs inte en valutaprotest (checkprotest) genom invändningar.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Ett betalningsföreläggande, ett europeiskt betalningsföreläggande och ett europeiskt betalningsföreläggande som inte har bestridits har samma verkan som ett verkställbart avgörande. Om svaranden inte bestrider eller drar tillbaka en valutaprotest (checkprotest) har även denna samman verkan som ett verkställbart avgörande.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

En domstol kommer på begäran att förse ett betalningsföreläggande, ett europeiskt betalningsföreläggande eller en valutaprotest (checkprotest) med en klausul om rättsverkan och verkställbarhet. Ett betalningsföreläggande som försetts med en sådan klausul utgör en exekutionstitel.

I förfaranden som rör ett europeiskt betalningsföreläggande blir betalningsföreläggandet per automatik verkställbart om svaranden inte bestrider detta inom den fastställda tidsfristen. Verkställigheten sker i linje med nationella regler och förfaranden i de medlemsstater som den europeiska betalningsordern ska verkställas i.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Det finns inga ordinära medel för att bestrida ett betalningsföreläggande, ett elektroniskt betalningsföreläggande eller en valutaprotest (checkprotest) som inte har blivit föremål för bestridanden eller invändningar och som har samma verkan som ett verkställbart avgörande. I lagstadgade fall får svaranden endast utnyttja extraordinära rättsmedel, en kombinerad åtgärd och, när det gäller ett verkställbart betalningsföreläggande, även en åtgärd för förnyade förfaranden (avsnitten 228.2 och 229.2 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen).

Efter att den 30-dagarsperiod som fastställts för bestridande av ett europeiskt betalningsföreläggande löpt ut utan att en sådan inlaga gjorts, kan svaranden begära förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande på de villkor som anges i artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006. Det är den domstol som utfärdade det europeiska betalningsföreläggandet som har behörighet i förfaranden för en ansökan om förnyad prövning. En ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande är det enda rättsmedel som svaranden kan använda mot ett verkställbart europeiskt betalningsföreläggande i det land som utfärdat detta. Ett beslut (avgörande) om en ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande delges såväl fordringsägaren som svaranden (avsnitt 174b.2 och 174b.3 i lag nr 99/1963, civilprocesslagen).

Länkar

https://www.justice.cz/

Senaste uppdatering: 15/06/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.